LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. V-1049

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu:

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio 1.101 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

101.

Atezolizumabum

C34

Skiriamas:

1) pacientams, sergantiems lokaliai išplitusiu arba metastazavusiu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu, gydyti, kai liga progresuoja po taikyto gydymo chemoterapija platinos pagrindu. Pacientams, kuriems nustatyta aktyvinančių EGFR mutacijų arba ALK teigiamų naviko mutacijų, prieš pradedant vartoti atezolizumabum taip pat turi būti skirtas tikslinis navikų gydymas;

2) derinant su bevacizumabu, paklitakseliu ir karboplatina, suaugusių pacientų, kuriems yra metastazavęs neplokščialąstelinis nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys, pirmaeiliam gydymui, kai nenustatytos EGFR mutacijos, ALK neigiamas.“

 

2.   Papildau XII skyriaus „ODOS IR POODŽIO LIGOS“ 5 skirsnį 5.6 papunkčiu:

5.

6.

Ciclosporinum

L20“

 

 

3.        Papildau XIII skyriaus „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“ 8 skirsnį 8.8 papunkčiu:

8.

8.

Secukinumabum

M07

Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga