HERBAS2

lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL krašto apsaugos ministro 2012 m. GEGUŽĖS 29 d. įsakymo nr. v-563 „DĖL LAIKINOJO PROFESINĖS KARO TARNYBOS PERSONALO REZERVO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. liepos 20 d. Nr. V-548

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Laikinojo profesinės karo tarnybos personalo rezervo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-563 „Dėl Laikinojo profesinės karo tarnybos personalo rezervo nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 61 punktą.

1.2. Papildau 81 punktu:

81. Karys, perkeltas į rezervą dėl KASOKTĮ 42 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodytų priežasčių, nuo grįžimo iš mokymosi dienos iki kol bus paskirtas į pareigas ar išleistas į atsargą (įgijus teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą) vykdo KAS institucijos ar jos padalinio, į kurio rezervą yra perkeltas, vado (viršininko) nurodymus ir užduotis.“

1.3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Krašto apsaugos ministerijos Karo tarnybos ir personalo departamentas (toliau – KAM KTPD) kontroliuoja, kad KAS tarnaujančių profesinės karo tarnybos karių (įskaitant ir perkeltus į rezervą) skaičius pagal KAS finansines programas neviršytų ministro ir kariuomenės vado įsakymais nustatyto didžiausio leistino personalo skaičiaus. Karių skaičiui pagal kiekvieną programą pasiekus 98 procentus nustatyto pareigybių skaičiaus, KAM KTPD teikia pasiūlymus ministrui ir kariuomenės vadui dėl personalo komplektavimo.“

1.4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Kariai, išskyrus šių nuostatų 5 ir 6 punktuose nurodytus atvejus, iš rezervo į pareigas skiriami vadovaujantis Profesinės karo tarnybos karių perkėlimo ir profesinės karo tarnybos karininkų rotacijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių perkėlimo ir profesinės karo tarnybos karininkų rotacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Kai KAS institucijoje ar jos padalinyje nėra laisvų kario laipsnį ir kvalifikaciją atitinkančių pareigų, apie tai ne vėliau kaip likus mėnesiui iki kario skyrimo į pareigas dienos KAS institucijos ar jos padalinio personalą administruojantis skyrius informuoja KAM KTPD, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo Personalo valdybą J1 ar Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo kariuomenės puskarininkio grupę.“

1.5. Pripažįstu netekusiu galios 13 punktą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                    Arvydas Anušauskas