r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL PRITARIMO AKMENĖS RAJONO UGNIAGESIŲ KOMANDOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

 

 

2018 m. kovo 22 d.   Nr. T-76

 

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. T-214(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 132 punktu, Akmenės rajono savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a pritarti Akmenės rajono ugniagesių komandos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vitalijus Mitrofanovas