LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   

 

2021 m. rugsėjo 27 d. Nr. A1-679

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Asmenis, nurodytus šio Aprašo 3 punkte, naujomis arba atnaujintomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, nurodytomis šio Aprašo 1 priede, individualiai aprūpina Centro teritoriniai padaliniai arba savivaldybės įstaigos.“

2. Papildau 811 punktu:

811. Centro teritoriniai padaliniai duomenis apie asmenų prašymų aprūpinti judėjimo, regos, klausos ir komunikacijos techninės pagalbos priemonėmis arba skirti šių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas pateikimą, asmenų aprūpinimą šiomis techninės pagalbos priemonėmis bei jų grąžinimą, techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimą suveda į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė