LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 m. birželio 29 d. įsakymo nr. 220 „dėl kilmės knygų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2017 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 3D-541

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pieninių galvijų kilmės knygų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 220 „Dėl Kilmės knygų nuostatų patvirtinimo“, ir 4 punktą išdėstau taip:

4. Kilmės knygas ŽŪIKVC interaktyviojoje duomenų bazėje tvarko žemės ūkio ministro įsakymais pripažintos galvijų veislininkystės institucijos.

Pripažintos galvijų veislininkystės institucijos, gavusios gyvulių laikytojų prašymus dėl įregistravimo į pripažintos galvijų veislininkystės institucijos narius ar jų išregistravimo, uždeda suderinimo žymą ir perduoda ŽŪIKVC, kur gyvulių laikytojai, atsižvelgiant į prašymų pobūdį, įregistruojami į pripažintų galvijų veislininkystės institucijų narius arba išregistruojami.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                          Bronius Markauskas