VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APSKRIČIŲ VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ INSPEKCIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 10 d. Nr. VA-76

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.7 ir 18.11 papunkčiais,

tvirtinu pridedamus:

1. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nuostatus;

2. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nuostatus;

3. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nuostatus;

4. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nuostatus.

 

 

 

Viršininkė                                                                                        Edita Janušienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. VA-76

 

 

KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija – vietos mokesčių administratorius (toliau – Kauno AVMI) yra Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) sistemos institucijos struktūros dalis, pavaldi ir atskaitinga Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – centriniam mokesčių administratoriui (toliau – VMI prie FM). Kauno AVMI savininko teises ir pareigas įgyvendina VMI prie FM.

2. Kauno AVMI yra juridinis asmuo, turintis savo sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, naudojantis VMI simbolika.

3. Kauno AVMI savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, ratifikuotomis ir įsigaliojusiomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos finansų ministro, VMI prie FM viršininko įsakymais, šiais Kauno AVMI nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.

4. Kauno AVMI yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

5. Kauno AVMI darbą koordinuoja, kontroliuoja ir metodiškai vadovauja VMI prie FM.

6. Kauno AVMI adresas: Europos pr. 105, LT-44500 Kaunas, Lietuvos Respublika. Kauno AVMI vieši pranešimai skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) ir (arba) kitose teisės aktų nustatytose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Šiuose nuostatuose mokesčių mokėtojo sąvoka apima asmenį, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti mokestį, ir asmenį, kuriam mokesčių teisės aktuose nustatyta prievolė išskaičiuoti mokesčių mokėtojo mokestį ir jį sumokėti į biudžetą.

 

II skyrius

Kauno AVMI uždaviniai

 

8. Pagrindiniai Kauno AVMI uždaviniai yra:

8.1. padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti su mokesčiais susijusias savo teises ir pareigas;

8.2. įgyvendinti mokesčių įstatymų nuostatas, kvalifikuotai atlikti mokesčių administravimo procedūras;

8.3. užtikrinti, kad į valstybės ir savivaldybių biudžetus bei fondus būtų laiku sumokėti mokesčiai.

9. Kauno AVMI sprendžia visus kitus Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ir VMI prie FM viršininko įsakymų numatytus uždavinius.

 

III skyrius

Kauno AVMI funkcijos

 

10. Kauno AVMI, spręsdama jai iškeltus uždavinius, pagal savo kompetenciją atlieka tokias funkcijas:

10.1 Su mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimu susijusios funkcijos:

10.1.1. Registruoja mokesčių mokėtojus ir tvarko Mokesčių mokėtojų registrą. Registruoja pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojus, teisės aktų nustatyta tvarka į atitinkamus registrus registruoja įrangą, dokumentus bei kitus objektus, atlieka kitus su registravimu susijusius veiksmus;

10.1.2. Registruoja mokesčių mokėtojus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti akcizų mokėjimo lengvatas (naudotojus);

10.1.3. Teikia mokesčių mokėtojams informaciją mokesčių, apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo, mokesčių permokų (skirtumų) grąžinimo (įskaitymo) ir kitais su mokesčių administravimu susijusiais klausimais;

10.1.4. Priima iš mokesčių mokėtojų mokesčių deklaracijas, kitus su mokesčių apskaičiavimu susijusius dokumentus, tvarko ir kontroliuoja turimus duomenis apie mokesčių mokėtojus, informuoja mokesčių mokėtojus apie jų pateiktose deklaracijose ar kituose dokumentuose nustatytus trūkumus ir (ar) prieštaravimus, išduoda atitinkamus mokesčių deklaravimą ir kitus mokesčių mokėtojo atliktus veiksmus patvirtinančius dokumentus, kontroliuoja, kad deklaracijos ir kiti su mokesčių apskaičiavimu susiję dokumentai būtų pateikti laiku;

10.1.5. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka apskaičiuoja mokesčius;

10.1.6. Išduoda įvairias su mokesčiais susijusias pažymas ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus;

10.1.7. Rengia susitikimus su mokesčių mokėtojais ir su jų interesams atstovaujančių organizacijų atstovais;

10.1.8. Nemokamai aprūpina mokesčių mokėtojus (kurie neturi galimybių ar nepageidauja deklaracijų teikti elektroniniu būdu) nustatytos formos deklaracijų ir kitų dokumentų blankais;

10.1.9. Apdoroja mokesčių deklaracijų duomenis (ištaiso klaidas, mokesčių mokėtojams išsiunčia informacinius pranešimus);

10.1.10. Atlieka su mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimu susijusias funkcijas, analizuoja mokestinių prievolių įvykdymą, mokestinių prievolių nevykdančius mokesčių mokėtojus, esant būtinumui, vykdo ar dalyvauja atliekant kontrolės veiksmus, nurodo asmenims pateikti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta forma ir tvarka paaiškinimus bei pagrindimą apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius, duoda nurodymus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo, turto bei pajamų deklaravimo bei apskaitos tvarkymo klausimais, kreipiasi į kredito įstaigas dėl duomenų ir informacijos gavimo, vykdant mokestinių prievolių užtikrinimą;

10.1.11. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pavestas PVM ir kitų mokesčių (įmokų) grąžinimo (įskaitymo) funkcijas;

10.1.12. Pagal savo kompetenciją nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, skundus bei pasiūlymus;

10.2. Su mokesčių kontrole susijusios funkcijos:

10.2.1. Vadovaudamasi valstybės institucijų teisės aktais ar kitais dokumentais, apskaičiuoja mokesčius tais atvejais, kai institucijos, pagal savo kompetenciją atlikusios mokesčių mokėtojų komercinės, ūkinės ar finansinės veiklos patikrinimus, nustato mokesčių įstatymų pažeidimus, tačiau MAĮ nustatyta tvarka nėra įgaliotos atlikti mokesčių administravimo veiksmų;

10.2.2. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atliekamų mokestinių patikrinimų metu apskaičiuoja mokėtinus mokesčius pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą;

10.2.3 Atlieka mokesčių mokėtojų mokestinius patikrinimus, operatyvius patikrinimus ir mokestinius tyrimus;

10.2.4. Nagrinėja mokesčių mokėtojų rašytines pastabas dėl mokesčių administratoriaus surašytų patikrinimų aktų bei priima sprendimus dėl jų tvirtinimo;

10.2.5. Pasirašo su mokesčių mokėtojais susitarimus dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio;

10.2.6. Priima sprendimus dėl atleidimo nuo baudų ir delspinigių;

10.2.7. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis, rengia specialisto išvadas, susijusias su mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu ir sumokėjimu;

10.2.8. Vertina mokesčių mokėtojų veiklos galimų pažeidimų riziką;

10.2.9. Užtikrina paskirtų administracinių baudų išieškojimą ir stebi išieškojimo eigą;

10.3. Kitos funkcijos:

10.3.1. Pagal savo kompetenciją atstovauja valstybės ir VMI interesams teismuose ir kitose institucijose;

10.3.2. Bendradarbiauja su VMI prie FM ir kitomis apskričių valstybinėmis mokesčių inspekcijomis (toliau – AVMI), vykdant mokestines procedūras, keičiasi informacija, dalyvauja VMI vykdomų projektų, darbo grupių veikloje;

10.3.3. Bendradarbiauja su mokesčių mokėtojais MAĮ nustatyta tvarka;

10.3.4. Įstatymų nustatyta tvarka bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis AVMI, miestų (rajonų) savivaldybėmis, teismais, prokuratūra, policija ir kitomis valstybės bei savivaldybės įstaigomis ir institucijomis;

10.3.5. Teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal savo kompetenciją keičiasi mokestine informacija su užsienio valstybių mokesčių administracijomis;

10.3.6. Užtikrina Kauno AVMI archyvinio fondo dokumentų apsaugą;

10.3.7. Užtikrina Kauno AVMI padalinių parengtų bylų sutvarkymą ir perdavimą saugoti į VMI dokumentų saugyklą;

10.3.8. Tvirtina dokumentų kopijas, teikia juridinių faktų patvirtinimo išrašus;

10.3.9. Atlieka kitas atitinkamų teisės aktų nustatytas funkcijas.

11. Kauno AVMI, atlikdama jai pavestas funkcijas, vadovaujasi teisės aktais, VMI prie FM nustatytais veiklos prioritetais ir atitinkamomis metodikomis.

 

IV skyrius

Kauno AVMI pareigos

 

12. Kauno AVMI valstybės tarnautojai ir / ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), atlikdami jiems pavestas funkcijas, privalo:

12.1. Laikytis VMI prie FM nustatytų atitinkamų veiklos prioritetų ir procedūrų;

12.2. Skatinti savanorišką mokesčių sumokėjimą;

12.3. Nepažeisti mokesčių mokėtojo teisių;

12.4. Tiksliai laikytis mokesčių teisės aktų nuostatų;

12.5. Pagal savo kompetenciją ginti teisėtus valstybės interesus;

12.6. Užtikrinti informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumą;

12.7. Atlikdami savo funkcijas, stengtis kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą;

12.8. Pagrįsti mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčių ir su jais susijusias sumas;

12.9. Užtikrinti, kad mokesčių mokėtojui būtų laiku pranešama apie jo deklaracijoje ar kituose dokumentuose nustatytus trūkumus ir (ar) prieštaravimus;

12.10. Kontroliuoti mokesčių į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei valstybės pinigų fondus apskaičiavimą ir sumokėjimą;

12.11. Teikti VMI prie FM mokesčių įstatymų, kitų teisės aktų, apmokestinimo tvarkos bei mokesčių administravimo gerinimo pasiūlymus;

12.12. Teikti VMI prie FM dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas bei kitokią informaciją, reikalingą VMI prie FM uždaviniams spręsti ir funkcijoms vykdyti;

12.13. Užtikrinti Kauno AVMI veiklos teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą;

12.14. Laiku ir tinkamai vykdyti VMI prie FM pavestas užduotis ir funkcijas;

12.15. VMI prie FM atsiskaityti apie savo veiklos rezultatus;

12.16. Kauno AVMI aptarnaujamos teritorijos mokesčių mokėtojus, mokesčius išskaičiuojančius ir kitus asmenis informuoti apie savo veiklą;

12.17. Savo veiksmus įforminti VMI prie FM nustatytos formos sprendimais ir kitais dokumentais bei tvarka;

12.18. Suteiktomis teisėmis naudotis tik Kauno AVMI veiklos uždaviniams spręsti ir funkcijoms vykdyti;

12.19. Vykdyti MAĮ ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytas kitas pareigas.

 

V skyrius

Kauno AVMI teisės

 

13. Kauno AVMI, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

13.1. Gauti iš VMI prie FM aiškias užduotis, informaciją, reikalingą Kauno AVMI funkcijoms atlikti, ir VMI prie FM priimtų su Kauno AVMI susijusių sprendimų paaiškinimus;

13.2. Dalyvauti VMI prie FM rengiant su VMI ar su konkrečia AVMI susijusius teisės aktus, metodikas ir VMI prie FM organizuojamuose pasitarimuose visos VMI veiklos ar atskiros jos veiklos srities plėtros klausimais;

13.3. Teikti VMI prie FM Kauno AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų apmokymo pageidavimus, dalyvauti VMI prie FM rengiamuose valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;

13.4. Gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, Kauno AVMI funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens, įskaitant naudos gavėją, turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, teisės aktuose nustatyta tvarka naudotis Kauno AVMI ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija;

13.5. Duoti mokesčių mokėtojams, taip pat kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims (kai tai susiję su Kauno AVMI teisių mokesčių mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) privalomus vykdyti nurodymus atvykti į Kauno AVMI, jei tai būtina jos funkcijoms atlikti; duoti nurodymus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo, turto ir pajamų deklaravimo bei apskaitos tvarkymo klausimais;

13.6. Atlikti mokestinį patikrinimą, operatyvų patikrinimą ir mokestinį tyrimą;

13.7. Tikrinti pagal patvirtintą tikrintinų mokesčių mokėtojų atrankos tvarką ir kitais teisės aktų numatytais atvejais mokesčių mokėtojų apskaitos ir kitus dokumentus, deklaracijas, susijusias su mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apskaičiavimu bei sumokėjimu, ir gauti paaiškinimus šiais klausimais;

13.8. Taikyti specialius mokesčių apskaičiavimo būdus – mokesčių apskaičiavimo pagal turinio viršenybės prieš formą principą ir mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, teikti šių būdų taikymo efektyvinimo pasiūlymus;

13.9. MAĮ nustatyta tvarka patekti į mokesčių mokėtojų teritorijas, pastatus ir patalpas;

13.10. Laikinai paimti iš mokesčių mokėtojo apskaitos, sandorių ir kitus mokesčių apskaičiavimo teisingumui patikrinti ir mokestiniam tyrimui atlikti reikalingus dokumentus;

13.11. Daryti žymas mokesčių mokėtojų dokumentuose, kad būtų išvengta jų klastojimo;

13.12. Užantspauduoti ir / ar užplombuoti mokesčių mokėtojo dokumentų, vertybinių popierių, pinigų ir materialinių vertybių saugojimo vietas, patalpas, įrengimus, uždaryti teritorijas ar jų dalis;

13.13. Paimti produkcijos (prekių) mėginius ar pavyzdžius, atlikti kontrolinius pirkimus;

13.14. Patiems atlikti arba pareikalauti, kad kitos kompetentingos institucijos atliktų kontrolinius matavimus, kompiuterinių programų ir jų duomenų patikrinimus, materialinių vertybių inventorizacijas bei kitus faktinius tikrinimus;

13.15. Nurodyti įrengti skaitiklius ir kitokius matavimo prietaisus mokesčių mokėtojo saugyklose, produkcijos laikymo ir kitose veiklai naudojamose vietose;

13.16. Kai kyla įtarimas, kad gali būti pažeidžiamos teisės aktų nuostatos, už kurių įgyvendinimą atsakinga Kauno AVMI, pagal VMI prie FM patvirtintą operatyvaus patikrinimo atlikimo tvarką stabdyti transporto priemones, jas tikrinti, sulaikyti ir tikrinti jų gabenamas prekes bei jų dokumentus;

13.17. Kai kyla pagrįstas įtarimas, kad asmens pajamos nėra apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka ar kad turtas yra įsigytas už įstatymų nustatyta tvarka neapmokestintas lėšas, nurodyti asmenims pateikti VMI prie FM nustatyta tvarka paaiškinimus apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti;

13.18. Pagal kompetenciją surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir atlikti kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, skirti kitas administracines sankcijas, baudas, nustatytas įstatymuose;

13.19. Teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti mokesčių permokos (visos ar dalies) arba mokesčių skirtumo (viso ar dalies) grąžinimą (įskaitymą), jeigu yra pagrindas manyti, kad buvo pateikti neteisingi duomenys, suklastoti dokumentai, todėl dokumentams įvertinti, pateiktų duomenų pagrįstumą patikrinti yra būtina atlikti papildomą tyrimą, iš kitų valstybės institucijų bei užsienio valstybių institucijų gauti papildomos informacijos, susijusios su mokesčių mokėtojo pateiktų duomenų tikrumu;

13.20. Teisės aktų nustatyta tvarka atleisti mokesčių mokėtoją nuo baudų ir delspinigių;

13.21. Pagal savo kompetenciją pareikšti ieškinį teismui dėl sandorio ar jo dalies pripažinimo negaliojančiu, būti ieškovu ar atsakovu teisme kitose bylose;

13.22. Kreiptis į mokesčių mokėtoją, kitus fizinius ir juridinius asmenis (kai tai susiję su Kauno AVMI teisių mokesčių mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) ir duoti nurodymus pašalinti aplinkybes bei sąlygas, trukdančias tinkamai atlikti Kauno AVMI funkcijas;

13.23. Naudotis kitomis mokesčių ir kitų įstatymų suteiktomis teisėmis.

 

vi skyrius

Kauno AVMI darbo organizavimas

 

14. Kauno AVMI aptarnaujamą teritoriją nustato finansų ministras VMI prie FM viršininko teikimu.

15. Kauno AVMI struktūrą tvirtina VMI prie FM viršininkas.

16. Kauno AVMI vadovauja viršininkas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir iš pareigų atleidžia VMI prie FM viršininkas. Kauno AVMI viršininkas yra atskaitingas ir pavaldus VMI prie FM viršininkui. Kauno AVMI viršininkas AVMI administracijos padaliniams vadovauja tiesiogiai arba per padalinių vadovus.

17. Kauno AVMI viršininkas:

17.1. Vadovauja Kauno AVMI darbui, planuoja, organizuoja, kontroliuoja Kauno AVMI darbą ir atsako už Kauno AVMI veiklą bei savo funkcijų ir pareigų vykdymą;

17.2. Užtikrina, kad būtų laikomasi su mokesčiais susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų;

17.3. Priima, perkelia, vertina, nušalina nuo darbo, atleidžia iš darbo ir laikinai paskiria eiti pareigas Kauno AVMI valstybės tarnautojus ir / ar darbuotojus;

17.4. Atsiskaito už savo veiklą VMI prie FM;

17.5. Skatina Kauno AVMI valstybės tarnautojus ir / ar darbuotojus ar taiko jiems tarnybines (drausmines) nuobaudas teisės aktų numatyta tvarka;

17.6. Tvirtina Kauno AVMI administracijos padalinių nuostatus;

17.7. Tvirtina Kauno AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų pareigybių aprašymus;

17.8. Nustato Kauno AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų pareiginės algos, priedų ir priemokų dydžius;

17.9. Leidžia įsakymus, įsakymais tvirtintinus ir kitokius teisės aktus, organizuoja jų nuostatų vykdymo kontrolę. Prireikus, kartu su kitomis valstybės ir / ar savivaldybių institucijomis leidžia bendrus su mokesčiais susijusius įsakymus ir kitus teisės aktus;

17.10. Duoda Kauno AVMI valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams privalomus vykdyti nurodymus;

17.11. Suteikia įgaliojimus Kauno AVMI administracijos padaliniams ir valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams;

17.12. Tvirtina Kauno AVMI planus ir jų ataskaitas;

17.13. Kauno AVMI vardu sudaro sandorius ir atstovauja Kauno AVMI;

17.14. Vykdo VMI prie FM viršininko pavedimus;

17.15. Užtikrina Kauno AVMI turto apsaugą, apskaitą ir naudojimą pagal paskirtį;

17.16. Vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų VMI pavestas tiesiogines mokesčių administravimo funkcijas bei kitas Kauno AVMI priskirtas funkcijas ir naudojasi suteiktomis atitinkamomis teisėmis;

17.17. Atsižvelgdamas į teisės aktus, VMI prie FM metodinius nurodymus ir rekomendacijas, įgalioja Kauno AVMI padalinius ir valstybės tarnautojus ir / ar darbuotojus atstovauti Kauno AVMI ir vykdyti 17.16. papunktyje nurodytas funkcijas.

18. Kauno AVMI viršininko nesant, teisės aktų nustatyta tvarka jo funkcijas atlieka VMI prie FM viršininko paskirtas Kauno AVMI ar kitas VMI valstybės tarnautojas.

19. Kauno AVMI viršininko funkcijas atliekantis valstybės tarnautojas turi teisę atlikti visas Kauno AVMI viršininko funkcijas, nustatytas šių nuostatų 17 punkte.

20. Valstybės tarnautojas, kuriam suteikti įgaliojimai vykdyti Kauno AVMI viršininko funkcijas, be VMI prie FM viršininko sutikimo šių įgaliojimų negali perduoti kitam valstybės tarnautojui.

21. Kauno AVMI sudaro administracijos padaliniai (departamentai, skyriai), kuriems vadovauja administracijos padalinių vadovai. Departamentų ir skyrių vadovai yra tiesiogiai pavaldūs Kauno AVMI viršininkui (departamentų skyrių vadovai yra tiesiogiai pavaldūs departamentų vadovams). Administracijos padalinio vadovas atsako už savo padalinio uždavinių ir užduočių įgyvendinimą, padalinio darbo planavimą, organizavimą ir kontrolę bei už kitų jam pavestų funkcijų vykdymą.

22. Kauno AVMI departamentų vadovai planuoja, organizuoja ir kontroliuoja jiems pavaldžių administracijos padalinių vadovų darbą, koordinuoja šių padalinių veiklą, vykdo kitas jiems pavestas funkcijas ir yra atsakingi už jiems pavestų funkcijų vykdymą, sprendimų priėmimą.

23. Kauno AVMI administracijos padalinio vadovas:

23.1. Užtikrina padaliniui nustatytų funkcijų ir užduočių vykdymą;

23.2. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja administracijos padalinio darbą;

23.3. Pagal savo kompetenciją priima sprendimus.

24. Administracijos padalinys savo veikloje vadovaujasi savo nuostatais, kuriuose nustatyta jo paskirtis, uždaviniai ir funkcijos, vidinė struktūra.

25. Kiekvieno Kauno AVMI valstybės tarnautojo ir / ar darbuotojo veiklos sritis, funkcijos, pareigos ir pavaldumas nustatomi valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų pareigybių aprašymuose. Kauno AVMI valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams laikinai gali būti pavestos vykdyti ir kitos funkcijos.

26. Kai kurioms užduotims vykdyti, projektams valdyti, atitinkamų sričių veiklai organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti gali būti sudaromi funkciniai padaliniai (komisijos, koordinavimo, atstovų ir darbo grupės, taip pat gali būti paskiriami koordinatoriai, kuratoriai, administratoriai ir pan.). Valstybės tarnautojai ir / ar darbuotojai, paskirti į funkcinius padalinius (kuriems pavestos to padalinio funkcijos), šių padalinių veiklos klausimais yra pavaldūs funkcinių padalinių vadovams. Administracijos padalinių vadovai privalo pavaldiems valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams sudaryti sąlygas dalyvauti funkcinių padalinių veikloje.

 

vii skyrius

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR / AR Darbuotojų priėmimo į darbą ir Darbo apmokėjimo tvarka

 

27. Kauno AVMI valstybės tarnautojai ir / ar darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Kauno AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

VIII skyrius

veiklos kontrolė

 

29. Įstatymų nustatyta tvarka Kauno AVMI finansų, valdymo ir veiklos kontrolę vykdo VMI prie FM, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos įgaliotos institucijos.

 

Ix skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

30. AVMI gali būti reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. VA-76

 

 

KLAIPĖDOS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija – vietos mokesčių administratorius (toliau – Klaipėdos AVMI) yra Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos sistemos (toliau – VMI) institucijos struktūros dalis, pavaldi ir atskaitinga Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – centriniam mokesčių administratoriui (toliau – VMI prie FM). Klaipėdos AVMI savininko teises ir pareigas įgyvendina VMI prie FM.

2. Klaipėdos AVMI yra juridinis asmuo, turintis savo sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, naudojantis VMI simbolika.

3. Klaipėdos AVMI savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, ratifikuotomis ir įsigaliojusiomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, finansų ministro, VMI prie FM viršininko įsakymais, šiais Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.

4. Klaipėdos AVMI yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

5. Klaipėdos AVMI darbą koordinuoja, kontroliuoja ir metodiškai vadovauja VMI prie FM.

6. Klaipėdos AVMI adresas: H. Manto g. 2-2, LT-92138 Klaipėda, Lietuvos Respublika. Klaipėdos AVMI vieši pranešimai skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) ir (arba) kitose teisės aktų nustatytose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Šiuose nuostatuose mokesčių mokėtojo sąvoka apima asmenį, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti mokestį, ir asmenį, kuriam mokesčių teisės aktuose nustatyta prievolė išskaičiuoti mokesčių mokėtojo mokestį ir jį sumokėti į biudžetą.

 

II skyrius

Klaipėdos AVMI uždaviniai

 

8. Pagrindiniai Klaipėdos AVMI uždaviniai yra:

8.1. padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti su mokesčiais susijusias savo teises ir pareigas;

8.2. įgyvendinti mokesčių įstatymų nuostatas, kvalifikuotai atlikti mokesčių administravimo procedūras;

8.3. užtikrinti, kad į valstybės ir savivaldybių biudžetus bei fondus būtų laiku sumokėti mokesčiai.

9. Klaipėdos AVMI sprendžia visus kitus Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ir VMI prie FM viršininko įsakymų numatytus uždavinius.

 

III skyrius

AVMI funkcijos

 

10. Klaipėdos AVMI, spręsdama jai iškeltus uždavinius, pagal savo kompetenciją atlieka tokias funkcijas:

10.1 Su mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimu susijusios funkcijos:

10.1.1. Registruoja mokesčių mokėtojus ir tvarko Mokesčių mokėtojų registrą. Registruoja pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojus, teisės aktų nustatyta tvarka į atitinkamus registrus registruoja įrangą, dokumentus bei kitus objektus, atlieka kitus su registravimu susijusius veiksmus;

10.1.2. Registruoja mokesčių mokėtojus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti akcizų mokėjimo lengvatas (naudotojus);

10.1.3. Teikia mokesčių mokėtojams informaciją mokesčių, apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo, mokesčių permokų (skirtumų) grąžinimo (įskaitymo) ir kitais su mokesčių administravimu susijusiais klausimais;

10.1.4. Priima iš mokesčių mokėtojų mokesčių deklaracijas, kitus su mokesčių apskaičiavimu susijusius dokumentus, tvarko ir kontroliuoja turimus duomenis apie mokesčių mokėtojus, informuoja mokesčių mokėtojus apie jų pateiktose deklaracijose ar kituose dokumentuose nustatytus trūkumus ir (ar) prieštaravimus, išduoda atitinkamus mokesčių deklaravimą ir kitus mokesčių mokėtojo atliktus veiksmus patvirtinančius dokumentus, kontroliuoja, kad deklaracijos ir kiti su mokesčių apskaičiavimu susiję dokumentai būtų pateikti laiku;

10.1.5. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka apskaičiuoja mokesčius;

10.1.6. Išduoda įvairias su mokesčiais susijusias pažymas ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus;

10.1.7. Rengia susitikimus su mokesčių mokėtojais ir su jų interesams atstovaujančių organizacijų atstovais;

10.1.8. Nemokamai aprūpina mokesčių mokėtojus (kurie neturi galimybių ar nepageidauja deklaracijų teikti elektroniniu būdu) nustatytos formos deklaracijų ir kitų dokumentų blankais;

10.1.9. Apdoroja mokesčių deklaracijų duomenis (ištaiso klaidas, mokesčių mokėtojams išsiunčia informacinius pranešimus);

10.1.10. Atlieka su mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimu susijusias funkcijas, analizuoja mokestinių prievolių įvykdymą, mokestinių prievolių nevykdančius mokesčių mokėtojus, esant būtinumui, vykdo ar dalyvauja atliekant kontrolės veiksmus, nurodo asmenims pateikti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta forma ir tvarka paaiškinimus bei pagrindimą apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius, duoda nurodymus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo, turto bei pajamų deklaravimo bei apskaitos tvarkymo klausimais, kreipiasi į kredito įstaigas dėl duomenų ir informacijos gavimo, vykdant mokestinių prievolių užtikrinimą;

10.1.11. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pavestas PVM ir kitų mokesčių (įmokų) grąžinimo (įskaitymo) funkcijas;

10.1.12. Pagal savo kompetenciją nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, skundus bei pasiūlymus;

10.2. Su mokesčių kontrole susijusios funkcijos:

10.2.1. Vadovaudamasi valstybės institucijų teisės aktais ar kitais dokumentais, apskaičiuoja mokesčius tais atvejais, kai institucijos, pagal savo kompetenciją atlikusios mokesčių mokėtojų komercinės, ūkinės ar finansinės veiklos patikrinimus, nustato mokesčių įstatymų pažeidimus, tačiau MAĮ nustatyta tvarka nėra įgaliotos atlikti mokesčių administravimo veiksmų;

10.2.2. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atliekamų mokestinių patikrinimų metu apskaičiuoja mokėtinus mokesčius pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą;

10.2.3 Atlieka mokesčių mokėtojų mokestinius patikrinimus, operatyvius patikrinimus ir mokestinius tyrimus;

10.2.4. Nagrinėja mokesčių mokėtojų rašytines pastabas dėl mokesčių administratoriaus surašytų patikrinimų aktų bei priima sprendimus dėl jų tvirtinimo;

10.2.5. Pasirašo su mokesčių mokėtojais susitarimus dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio;

10.2.6. Priima sprendimus dėl atleidimo nuo baudų ir delspinigių;

10.2.7. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis, rengia specialisto išvadas, susijusias su mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu ir sumokėjimu;

10.2.8. Vertina mokesčių mokėtojų veiklos galimų pažeidimų riziką;

10.2.9. Užtikrina paskirtų administracinių baudų išieškojimą ir stebi išieškojimo eigą;

10.3. Kitos funkcijos:

10.3.1. Pagal savo kompetenciją atstovauja valstybės ir VMI interesams teismuose ir kitose institucijose;

10.3.2. Bendradarbiauja su VMI prie FM ir kitomis apskričių valstybinėmis mokesčių inspekcijomis (toliau – AVMI), vykdant mokestines procedūras, keičiasi informacija, dalyvauja VMI vykdomų projektų, darbo grupių veikloje;

10.3.3. Bendradarbiauja su mokesčių mokėtojais MAĮ nustatyta tvarka;

10.3.4. Įstatymų nustatyta tvarka bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis AVMI, miestų (rajonų) savivaldybėmis, teismais, prokuratūra, policija ir kitomis valstybės bei savivaldybės įstaigomis ir institucijomis;

10.3.5. Teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal savo kompetenciją keičiasi mokestine informacija su užsienio valstybių mokesčių administracijomis;

10.3.6. Užtikrina Klaipėdos AVMI archyvinio fondo dokumentų apsaugą;

10.3.7. Užtikrina Klaipėdos AVMI padalinių parengtų bylų sutvarkymą ir perdavimą saugoti į VMI dokumentų saugyklą;

10.3.8. Tvirtina dokumentų kopijas, teikia juridinių faktų patvirtinimo išrašus;

10.3.9. Atlieka kitas atitinkamų teisės aktų nustatytas funkcijas.

11. Klaipėdos AVMI, atlikdama jai pavestas funkcijas, vadovaujasi teisės aktais, VMI prie FM nustatytais veiklos prioritetais ir atitinkamomis metodikomis.

 

IV skyrius

Klaipėdos AVMI pareigos

 

12. Klaipėdos AVMI valstybės tarnautojai ir / ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), atlikdami jiems pavestas funkcijas, privalo:

12.1. Laikytis VMI prie FM nustatytų atitinkamų veiklos prioritetų ir procedūrų;

12.2. Skatinti savanorišką mokesčių sumokėjimą;

12.3. Nepažeisti mokesčių mokėtojo teisių;

12.4. Tiksliai laikytis mokesčių teisės aktų nuostatų;

12.5. Pagal savo kompetenciją ginti teisėtus valstybės interesus;

12.6. Užtikrinti informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumą;

12.7. Atlikdami savo funkcijas, stengtis kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą;

12.8. Pagrįsti mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčių ir su jais susijusias sumas;

12.9. Užtikrinti, kad mokesčių mokėtojui būtų laiku pranešama apie jo deklaracijoje ar kituose dokumentuose nustatytus trūkumus ir (ar) prieštaravimus;

12.10. Kontroliuoti mokesčių į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei valstybės pinigų fondus apskaičiavimą ir sumokėjimą;

12.11. Teikti VMI prie FM mokesčių įstatymų, kitų teisės aktų, apmokestinimo tvarkos bei mokesčių administravimo gerinimo pasiūlymus;

12.12. Teikti VMI prie FM dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas bei kitokią informaciją, reikalingą VMI prie FM uždaviniams spręsti ir funkcijoms vykdyti;

12.13. Užtikrinti Klaipėdos AVMI veiklos teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą;

12.14. Laiku ir tinkamai vykdyti VMI prie FM pavestas užduotis ir funkcijas;

12.15. VMI prie FM atsiskaityti apie savo veiklos rezultatus;

12.16. Klaipėdos AVMI aptarnaujamos teritorijos mokesčių mokėtojus, mokesčius išskaičiuojančius ir kitus asmenis informuoti apie savo veiklą;

12.17. Savo veiksmus įforminti VMI prie FM nustatytos formos sprendimais ir kitais dokumentais bei tvarka;

12.18. Suteiktomis teisėmis naudotis tik Klaipėdos AVMI veiklos uždaviniams spręsti ir funkcijoms vykdyti;

12.19. Vykdyti MAĮ ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytas kitas pareigas.

V skyrius

Klaipėdos AVMI teisės

 

13. Klaipėdos AVMI, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

13.1. Gauti iš VMI prie FM aiškias užduotis, informaciją, reikalingą Klaipėdos AVMI funkcijoms atlikti, ir VMI prie FM priimtų su Klaipėdos AVMI susijusių sprendimų paaiškinimus;

13.2. Dalyvauti VMI prie FM rengiant su VMI ar su konkrečia AVMI susijusius teisės aktus, metodikas ir VMI prie FM organizuojamuose pasitarimuose visos VMI veiklos ar atskiros jos veiklos srities plėtros klausimais;

13.3. Teikti VMI prie FM Klaipėdos AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų apmokymo pageidavimus, dalyvauti VMI prie FM rengiamuose valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;

13.4. Gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, Klaipėdos AVMI funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens, įskaitant naudos gavėją, turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, teisės aktuose nustatyta tvarka naudotis Klaipėdos AVMI ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija;

13.5. Duoti mokesčių mokėtojams, taip pat kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims (kai tai susiję su Klaipėdos AVMI teisių mokesčių mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) privalomus vykdyti nurodymus atvykti į Klaipėdos AVMI, jei tai būtina jos funkcijoms atlikti; duoti nurodymus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo, turto ir pajamų deklaravimo bei apskaitos tvarkymo klausimais;

13.6. Atlikti mokestinį patikrinimą, operatyvų patikrinimą ir mokestinį tyrimą;

13.7. Tikrinti pagal patvirtintą tikrintinų mokesčių mokėtojų atrankos tvarką ir kitais teisės aktų numatytais atvejais mokesčių mokėtojų apskaitos ir kitus dokumentus, deklaracijas, susijusias su mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apskaičiavimu bei sumokėjimu, ir gauti paaiškinimus šiais klausimais;

13.8. Taikyti specialius mokesčių apskaičiavimo būdus – mokesčių apskaičiavimo pagal turinio viršenybės prieš formą principą ir mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, teikti šių būdų taikymo efektyvinimo pasiūlymus;

13.9. MAĮ nustatyta tvarka patekti į mokesčių mokėtojų teritorijas, pastatus ir patalpas;

13.10. Laikinai paimti iš mokesčių mokėtojo apskaitos, sandorių ir kitus mokesčių apskaičiavimo teisingumui patikrinti ir mokestiniam tyrimui atlikti reikalingus dokumentus;

13.11. Daryti žymas mokesčių mokėtojų dokumentuose, kad būtų išvengta jų klastojimo;

13.12. Užantspauduoti ir / ar užplombuoti mokesčių mokėtojo dokumentų, vertybinių popierių, pinigų ir materialinių vertybių saugojimo vietas, patalpas, įrengimus, uždaryti teritorijas ar jų dalis;

13.13. Paimti produkcijos (prekių) mėginius ar pavyzdžius, atlikti kontrolinius pirkimus;

13.14. Patiems atlikti arba pareikalauti, kad kitos kompetentingos institucijos atliktų kontrolinius matavimus, kompiuterinių programų ir jų duomenų patikrinimus, materialinių vertybių inventorizacijas bei kitus faktinius tikrinimus;

13.15. Nurodyti įrengti skaitiklius ir kitokius matavimo prietaisus mokesčių mokėtojo saugyklose, produkcijos laikymo ir kitose veiklai naudojamose vietose;

13.16. Kai kyla įtarimas, kad gali būti pažeidžiamos teisės aktų nuostatos, už kurių įgyvendinimą atsakinga Klaipėdos AVMI, pagal VMI prie FM patvirtintą operatyvaus patikrinimo atlikimo tvarką stabdyti transporto priemones, jas tikrinti, sulaikyti ir tikrinti jų gabenamas prekes bei jų dokumentus;

13.17. Kai kyla pagrįstas įtarimas, kad asmens pajamos nėra apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka ar kad turtas yra įsigytas už įstatymų nustatyta tvarka neapmokestintas lėšas, nurodyti asmenims pateikti VMI prie FM nustatyta tvarka paaiškinimus apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti;

13.18. Pagal kompetenciją surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir atlikti kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, skirti kitas administracines sankcijas, baudas, nustatytas įstatymuose;

13.19. Teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti mokesčių permokos (visos ar dalies) arba mokesčių skirtumo (viso ar dalies) grąžinimą (įskaitymą), jeigu yra pagrindas manyti, kad buvo pateikti neteisingi duomenys, suklastoti dokumentai, todėl dokumentams įvertinti, pateiktų duomenų pagrįstumą patikrinti yra būtina atlikti papildomą tyrimą, iš kitų valstybės institucijų bei užsienio valstybių institucijų gauti papildomos informacijos, susijusios su mokesčių mokėtojo pateiktų duomenų tikrumu;

13.20. Teisės aktų nustatyta tvarka atleisti mokesčių mokėtoją nuo baudų ir delspinigių;

13.21. Pagal savo kompetenciją pareikšti ieškinį teismui dėl sandorio ar jo dalies pripažinimo negaliojančiu, būti ieškovu ar atsakovu teisme kitose bylose;

13.22. Kreiptis į mokesčių mokėtoją, kitus fizinius ir juridinius asmenis (kai tai susiję su Klaipėdos AVMI teisių mokesčių mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) ir duoti nurodymus pašalinti aplinkybes bei sąlygas, trukdančias tinkamai atlikti Klaipėdos AVMI funkcijas;

13.23. Naudotis kitomis mokesčių ir kitų įstatymų suteiktomis teisėmis.

 

vi skyrius

Klaipėdos AVMI darbo organizavimas

 

14. Klaipėdos AVMI aptarnaujamą teritoriją nustato finansų ministras VMI prie FM viršininko teikimu.

15. Klaipėdos AVMI struktūrą tvirtina VMI prie FM viršininkas.

16. Klaipėdos AVMI vadovauja viršininkas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir iš pareigų atleidžia VMI prie FM viršininkas. Klaipėdos AVMI viršininkas yra atskaitingas ir pavaldus VMI prie FM viršininkui. Klaipėdos AVMI viršininkas Klaipėdos AVMI administracijos padaliniams vadovauja tiesiogiai arba per padalinių vadovus.

17. Klaipėdos AVMI viršininkas:

17.1. Vadovauja Klaipėdos AVMI darbui, planuoja, organizuoja, kontroliuoja Klaipėdos AVMI darbą ir atsako už Klaipėdos AVMI veiklą bei savo funkcijų ir pareigų vykdymą;

17.2. Užtikrina, kad būtų laikomasi su mokesčiais susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų;

17.3. Priima, perkelia, vertina, nušalina nuo darbo, atleidžia iš darbo ir laikinai paskiria eiti pareigas Klaipėdos AVMI valstybės tarnautojus ir / ar darbuotojus;

17.4. Atsiskaito už savo veiklą VMI prie FM;

17.5. Skatina Klaipėdos AVMI valstybės tarnautojus ir / ar darbuotojus ar taiko jiems tarnybines (drausmines) nuobaudas teisės aktų numatyta tvarka;

17.6. Tvirtina Klaipėdos AVMI administracijos padalinių nuostatus;

17.7. Tvirtina Klaipėdos AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų pareigybių aprašymus;

17.8. Nustato Klaipėdos AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų pareiginės algos, priedų ir priemokų dydžius;

17.9. Leidžia įsakymus, įsakymais tvirtintinus ir kitokius teisės aktus, organizuoja jų nuostatų vykdymo kontrolę. Prireikus, kartu su kitomis valstybės ir / ar savivaldybių institucijomis leidžia bendrus su mokesčiais susijusius įsakymus ir kitus teisės aktus;

17.10. Duoda Klaipėdos AVMI valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams privalomus vykdyti nurodymus;

17.11. Suteikia įgaliojimus Klaipėdos AVMI administracijos padaliniams ir valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams;

17.12. Tvirtina Klaipėdos AVMI planus ir jų ataskaitas;

17.13. Klaipėdos AVMI vardu sudaro sandorius ir atstovauja Klaipėdos AVMI;

17.14. Vykdo VMI prie FM viršininko pavedimus;

17.15. Užtikrina Klaipėdos AVMI turto apsaugą, apskaitą ir naudojimą pagal paskirtį;

17.16. Vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų VMI pavestas tiesiogines mokesčių administravimo funkcijas bei kitas Klaipėdos AVMI priskirtas funkcijas ir naudojasi suteiktomis atitinkamomis teisėmis;

17.17. Atsižvelgdamas į teisės aktus, VMI prie FM metodinius nurodymus ir rekomendacijas, įgalioja Klaipėdos AVMI padalinius ir valstybės tarnautojus ir / ar darbuotojus atstovauti Klaipėdos AVMI ir vykdyti 17.16. papunktyje nurodytas funkcijas.

18. Klaipėdos AVMI viršininko nesant, teisės aktų nustatyta tvarka jo funkcijas atlieka VMI prie FM viršininko paskirtas Klaipėdos AVMI ar kitas VMI valstybės tarnautojas.

19. Klaipėdos AVMI viršininko funkcijas atliekantis valstybės tarnautojas turi teisę atlikti visas Klaipėdos AVMI viršininko funkcijas, nustatytas šių nuostatų 17 punkte.

20. Valstybės tarnautojas, kuriam suteikti įgaliojimai vykdyti Klaipėdos AVMI viršininko funkcijas, be VMI prie FM viršininko sutikimo šių įgaliojimų negali perduoti kitam valstybės tarnautojui.

21. Klaipėdos AVMI sudaro administracijos padaliniai (departamentai, skyriai), kuriems vadovauja administracijos padalinių vadovai. Departamentų ir skyrių vadovai yra tiesiogiai pavaldūs Klaipėdos AVMI viršininkui (departamentų skyrių vadovai yra tiesiogiai pavaldūs departamentų vadovams). Administracijos padalinio vadovas atsako už savo padalinio uždavinių ir užduočių įgyvendinimą, padalinio darbo planavimą, organizavimą ir kontrolę bei už kitų jam pavestų funkcijų vykdymą.

22. Klaipėdos AVMI departamentų vadovai planuoja, organizuoja ir kontroliuoja jiems pavaldžių administracijos padalinių vadovų darbą, koordinuoja šių padalinių veiklą, vykdo kitas jiems pavestas funkcijas ir yra atsakingi už jiems pavestų funkcijų vykdymą, sprendimų priėmimą.

23. Klaipėdos AVMI administracijos padalinio vadovas:

23.1. Užtikrina padaliniui nustatytų funkcijų ir užduočių vykdymą;

23.2. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja administracijos padalinio darbą;

23.3. Pagal savo kompetenciją priima sprendimus.

24. Administracijos padalinys savo veikloje vadovaujasi savo nuostatais, kuriuose nustatyta jo paskirtis, uždaviniai ir funkcijos, vidinė struktūra.

25. Kiekvieno Klaipėdos AVMI valstybės tarnautojo ir / ar darbuotojo veiklos sritis, funkcijos, pareigos ir pavaldumas nustatomi valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų pareigybių aprašymuose. Klaipėdos AVMI valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams laikinai gali būti pavestos vykdyti ir kitos funkcijos.

26. Kai kurioms užduotims vykdyti, projektams valdyti, atitinkamų sričių veiklai organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti gali būti sudaromi funkciniai padaliniai (komisijos, koordinavimo, atstovų ir darbo grupės, taip pat gali būti paskiriami koordinatoriai, kuratoriai, administratoriai ir pan.). Valstybės tarnautojai ir / ar darbuotojai, paskirti į funkcinius padalinius (kuriems pavestos to padalinio funkcijos), šių padalinių veiklos klausimais yra pavaldūs funkcinių padalinių vadovams. Administracijos padalinių vadovai privalo pavaldiems valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams sudaryti sąlygas dalyvauti funkcinių padalinių veikloje.

 

vii skyrius

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR / AR Darbuotojų priėmimo į darbą ir Darbo apmokėjimo tvarka

 

27. Klaipėdos AVMI valstybės tarnautojai ir / ar darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Klaipėdos AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

VIII skyrius

veiklos kontrolė

 

29. Įstatymų nustatyta tvarka Klaipėdos AVMI finansų, valdymo ir veiklos kontrolę vykdo VMI prie FM, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos įgaliotos institucijos.

 

Ix skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

30. Klaipėdos AVMI gali būti reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. VA-76

 

 

PANEVĖŽIO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija – vietos mokesčių administratorius (toliau – Panevėžio AVMI) yra Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos sistemos (toliau – VMI) institucijos struktūros dalis, pavaldi ir atskaitinga Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – centriniam mokesčių administratoriui (toliau – VMI prie FM). Panevėžio AVMI savininko teises ir pareigas įgyvendina VMI prie FM.

2. Panevėžio AVMI yra juridinis asmuo, turintis savo sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, naudojantis VMI simbolika.

3. Panevėžio AVMI savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, ratifikuotomis ir įsigaliojusiomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, finansų ministro, VMI prie FM viršininko įsakymais, šiais Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.

4. Panevėžio AVMI yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

5. Panevėžio AVMI darbą koordinuoja, kontroliuoja ir metodiškai vadovauja VMI prie FM.

6. Panevėžio AVMI adresas: Durpyno g. 3, LT-36227 Panevėžys, Lietuvos Respublika. Panevėžio AVMI vieši pranešimai skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) ir (arba) kitose teisės aktų nustatytose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Šiuose nuostatuose mokesčių mokėtojo sąvoka apima asmenį, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti mokestį, ir asmenį, kuriam mokesčių teisės aktuose nustatyta prievolė išskaičiuoti mokesčių mokėtojo mokestį ir jį sumokėti į biudžetą.

 

II skyrius

Panevėžio AVMI uždaviniai

 

8. Pagrindiniai Panevėžio AVMI uždaviniai yra:

8.1. padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti su mokesčiais susijusias savo teises ir pareigas;

8.2. įgyvendinti mokesčių įstatymų nuostatas, kvalifikuotai atlikti mokesčių administravimo procedūras;

8.3. užtikrinti, kad į valstybės ir savivaldybių biudžetus bei fondus būtų laiku sumokėti mokesčiai.

9. Panevėžio AVMI sprendžia visus kitus Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ir VMI prie FM viršininko įsakymų numatytus uždavinius.

 

III skyrius

Panevėžio AVMI funkcijos

 

10. Panevėžio AVMI, spręsdama jai iškeltus uždavinius, pagal savo kompetenciją atlieka tokias funkcijas:

10.1 Su mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimu susijusios funkcijos:

10.1.1. Registruoja mokesčių mokėtojus ir tvarko Mokesčių mokėtojų registrą. Registruoja pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojus, teisės aktų nustatyta tvarka į atitinkamus registrus registruoja įrangą, dokumentus bei kitus objektus, atlieka kitus su registravimu susijusius veiksmus;

10.1.2. Registruoja mokesčių mokėtojus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti akcizų mokėjimo lengvatas (naudotojus);

10.1.3. Teikia mokesčių mokėtojams informaciją mokesčių, apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo, mokesčių permokų (skirtumų) grąžinimo (įskaitymo) ir kitais su mokesčių administravimu susijusiais klausimais;

10.1.4. Priima iš mokesčių mokėtojų mokesčių deklaracijas, kitus su mokesčių apskaičiavimu susijusius dokumentus, tvarko ir kontroliuoja turimus duomenis apie mokesčių mokėtojus, informuoja mokesčių mokėtojus apie jų pateiktose deklaracijose ar kituose dokumentuose nustatytus trūkumus ir (ar) prieštaravimus, išduoda atitinkamus mokesčių deklaravimą ir kitus mokesčių mokėtojo atliktus veiksmus patvirtinančius dokumentus, kontroliuoja, kad deklaracijos ir kiti su mokesčių apskaičiavimu susiję dokumentai būtų pateikti laiku;

10.1.5. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka apskaičiuoja mokesčius;

10.1.6. Išduoda įvairias su mokesčiais susijusias pažymas ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus;

10.1.7. Rengia susitikimus su mokesčių mokėtojais ir su jų interesams atstovaujančių organizacijų atstovais;

10.1.8. Nemokamai aprūpina mokesčių mokėtojus (kurie neturi galimybių ar nepageidauja deklaracijų teikti elektroniniu būdu) nustatytos formos deklaracijų ir kitų dokumentų blankais;

10.1.9. Apdoroja mokesčių deklaracijų duomenis (ištaiso klaidas, mokesčių mokėtojams išsiunčia informacinius pranešimus);

10.1.10. Atlieka su mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimu susijusias funkcijas, analizuoja mokestinių prievolių įvykdymą, mokestinių prievolių nevykdančius mokesčių mokėtojus, esant būtinumui, vykdo ar dalyvauja atliekant kontrolės veiksmus, nurodo asmenims pateikti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta forma ir tvarka paaiškinimus bei pagrindimą apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius, duoda nurodymus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo, turto bei pajamų deklaravimo bei apskaitos tvarkymo klausimais, kreipiasi į kredito įstaigas dėl duomenų ir informacijos gavimo, vykdant mokestinių prievolių užtikrinimą;

10.1.11. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pavestas PVM ir kitų mokesčių (įmokų) grąžinimo (įskaitymo) funkcijas;

10.1.12. Pagal savo kompetenciją nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, skundus bei pasiūlymus;

10.2. Su mokesčių kontrole susijusios funkcijos:

10.2.1. Vadovaudamasi valstybės institucijų teisės aktais ar kitais dokumentais, apskaičiuoja mokesčius tais atvejais, kai institucijos, pagal savo kompetenciją atlikusios mokesčių mokėtojų komercinės, ūkinės ar finansinės veiklos patikrinimus, nustato mokesčių įstatymų pažeidimus, tačiau MAĮ nustatyta tvarka nėra įgaliotos atlikti mokesčių administravimo veiksmų;

10.2.2. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atliekamų mokestinių patikrinimų metu apskaičiuoja mokėtinus mokesčius pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą;

10.2.3 Atlieka mokesčių mokėtojų mokestinius patikrinimus, operatyvius patikrinimus ir mokestinius tyrimus;

10.2.4. Nagrinėja mokesčių mokėtojų rašytines pastabas dėl mokesčių administratoriaus surašytų patikrinimų aktų bei priima sprendimus dėl jų tvirtinimo;

10.2.5. Pasirašo su mokesčių mokėtojais susitarimus dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio;

10.2.6. Priima sprendimus dėl atleidimo nuo baudų ir delspinigių;

10.2.7. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis, rengia specialisto išvadas, susijusias su mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu ir sumokėjimu;

10.2.8. Vertina mokesčių mokėtojų veiklos galimų pažeidimų riziką;

10.2.9. Užtikrina paskirtų administracinių baudų išieškojimą ir stebi išieškojimo eigą;

10.3. Kitos funkcijos:

10.3.1. Pagal savo kompetenciją atstovauja valstybės ir VMI interesams teismuose ir kitose institucijose;

10.3.2. Bendradarbiauja su VMI prie FM ir kitomis apskričių valstybinėmis mokesčių inspekcijomis (toliau AVMI), vykdant mokestines procedūras, keičiasi informacija, dalyvauja VMI vykdomų projektų, darbo grupių veikloje;

10.3.3. Bendradarbiauja su mokesčių mokėtojais MAĮ nustatyta tvarka;

10.3.4. Įstatymų nustatyta tvarka bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis AVMI, miestų (rajonų) savivaldybėmis, teismais, prokuratūra, policija ir kitomis valstybės bei savivaldybės įstaigomis ir institucijomis;

10.3.5. Teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal savo kompetenciją keičiasi mokestine informacija su užsienio valstybių mokesčių administracijomis;

10.3.6. Užtikrina Panevėžio AVMI archyvinio fondo dokumentų apsaugą;

10.3.7. Užtikrina Panevėžio AVMI padalinių parengtų bylų sutvarkymą ir perdavimą saugoti į VMI dokumentų saugyklą;

10.3.8. Tvirtina dokumentų kopijas, teikia juridinių faktų patvirtinimo išrašus;

10.3.9. Atlieka kitas atitinkamų teisės aktų nustatytas funkcijas.

11. Panevėžio AVMI, atlikdama jai pavestas funkcijas, vadovaujasi teisės aktais, VMI prie FM nustatytais veiklos prioritetais ir atitinkamomis metodikomis.

 

IV skyrius

Panevėžio AVMI pareigos

 

12. Panevėžio AVMI valstybės tarnautojai ir / ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), atlikdami jiems pavestas funkcijas, privalo:

12.1. Laikytis VMI prie FM nustatytų atitinkamų veiklos prioritetų ir procedūrų;

12.2. Skatinti savanorišką mokesčių sumokėjimą;

12.3. Nepažeisti mokesčių mokėtojo teisių;

12.4. Tiksliai laikytis mokesčių teisės aktų nuostatų;

12.5. Pagal savo kompetenciją ginti teisėtus valstybės interesus;

12.6. Užtikrinti informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumą;

12.7. Atlikdami savo funkcijas, stengtis kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą;

12.8. Pagrįsti mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčių ir su jais susijusias sumas;

12.9. Užtikrinti, kad mokesčių mokėtojui būtų laiku pranešama apie jo deklaracijoje ar kituose dokumentuose nustatytus trūkumus ir (ar) prieštaravimus;

12.10. Kontroliuoti mokesčių į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei valstybės pinigų fondus apskaičiavimą ir sumokėjimą;

12.11. Teikti VMI prie FM mokesčių įstatymų, kitų teisės aktų, apmokestinimo tvarkos bei mokesčių administravimo gerinimo pasiūlymus;

12.12. Teikti VMI prie FM dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas bei kitokią informaciją, reikalingą VMI prie FM uždaviniams spręsti ir funkcijoms vykdyti;

12.13. Užtikrinti Panevėžio AVMI veiklos teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą;

12.14. Laiku ir tinkamai vykdyti VMI prie FM pavestas užduotis ir funkcijas;

12.15. VMI prie FM atsiskaityti apie savo veiklos rezultatus;

12.16. Panevėžio AVMI aptarnaujamos teritorijos mokesčių mokėtojus, mokesčius išskaičiuojančius ir kitus asmenis informuoti apie savo veiklą;

12.17. Savo veiksmus įforminti VMI prie FM nustatytos formos sprendimais ir kitais dokumentais bei tvarka;

12.18. Suteiktomis teisėmis naudotis tik Panevėžio AVMI veiklos uždaviniams spręsti ir funkcijoms vykdyti;

12.19. Vykdyti MAĮ ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytas kitas pareigas.

V skyrius

Panevėžio AVMI teisės

 

13. Panevėžio AVMI, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

13.1. Gauti iš VMI prie FM aiškias užduotis, informaciją, reikalingą Panevėžio AVMI funkcijoms atlikti, ir VMI prie FM priimtų su Panevėžio AVMI susijusių sprendimų paaiškinimus;

13.2. Dalyvauti VMI prie FM rengiant su VMI ar su konkrečia Panevėžio AVMI susijusius teisės aktus, metodikas ir VMI prie FM organizuojamuose pasitarimuose visos VMI veiklos ar atskiros jos veiklos srities plėtros klausimais;

13.3. Teikti VMI prie FM Panevėžio AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų apmokymo pageidavimus, dalyvauti VMI prie FM rengiamuose valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;

13.4. Gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, Panevėžio AVMI funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens, įskaitant naudos gavėją, turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, teisės aktuose nustatyta tvarka naudotis Panevėžio AVMI ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija;

13.5. Duoti mokesčių mokėtojams, taip pat kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims (kai tai susiję su Panevėžio AVMI teisių mokesčių mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) privalomus vykdyti nurodymus atvykti į Panevėžio AVMI, jei tai būtina jos funkcijoms atlikti; duoti nurodymus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo, turto ir pajamų deklaravimo bei apskaitos tvarkymo klausimais;

13.6. Atlikti mokestinį patikrinimą, operatyvų patikrinimą ir mokestinį tyrimą;

13.7. Tikrinti pagal patvirtintą tikrintinų mokesčių mokėtojų atrankos tvarką ir kitais teisės aktų numatytais atvejais mokesčių mokėtojų apskaitos ir kitus dokumentus, deklaracijas, susijusias su mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apskaičiavimu bei sumokėjimu, ir gauti paaiškinimus šiais klausimais;

13.8. Taikyti specialius mokesčių apskaičiavimo būdus – mokesčių apskaičiavimo pagal turinio viršenybės prieš formą principą ir mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, teikti šių būdų taikymo efektyvinimo pasiūlymus;

13.9. MAĮ nustatyta tvarka patekti į mokesčių mokėtojų teritorijas, pastatus ir patalpas;

13.10. Laikinai paimti iš mokesčių mokėtojo apskaitos, sandorių ir kitus mokesčių apskaičiavimo teisingumui patikrinti ir mokestiniam tyrimui atlikti reikalingus dokumentus;

13.11. Daryti žymas mokesčių mokėtojų dokumentuose, kad būtų išvengta jų klastojimo;

13.12. Užantspauduoti ir / ar užplombuoti mokesčių mokėtojo dokumentų, vertybinių popierių, pinigų ir materialinių vertybių saugojimo vietas, patalpas, įrengimus, uždaryti teritorijas ar jų dalis;

13.13. Paimti produkcijos (prekių) mėginius ar pavyzdžius, atlikti kontrolinius pirkimus;

13.14. Patiems atlikti arba pareikalauti, kad kitos kompetentingos institucijos atliktų kontrolinius matavimus, kompiuterinių programų ir jų duomenų patikrinimus, materialinių vertybių inventorizacijas bei kitus faktinius tikrinimus;

13.15. Nurodyti įrengti skaitiklius ir kitokius matavimo prietaisus mokesčių mokėtojo saugyklose, produkcijos laikymo ir kitose veiklai naudojamose vietose;

13.16. Kai kyla įtarimas, kad gali būti pažeidžiamos teisės aktų nuostatos, už kurių įgyvendinimą atsakinga Panevėžio AVMI, pagal VMI prie FM patvirtintą operatyvaus patikrinimo atlikimo tvarką stabdyti transporto priemones, jas tikrinti, sulaikyti ir tikrinti jų gabenamas prekes bei jų dokumentus;

13.17. Kai kyla pagrįstas įtarimas, kad asmens pajamos nėra apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka ar kad turtas yra įsigytas už įstatymų nustatyta tvarka neapmokestintas lėšas, nurodyti asmenims pateikti VMI prie FM nustatyta tvarka paaiškinimus apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti;

13.18. Pagal kompetenciją surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir atlikti kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, skirti kitas administracines sankcijas, baudas, nustatytas įstatymuose;

13.19. Teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti mokesčių permokos (visos ar dalies) arba mokesčių skirtumo (viso ar dalies) grąžinimą (įskaitymą), jeigu yra pagrindas manyti, kad buvo pateikti neteisingi duomenys, suklastoti dokumentai, todėl dokumentams įvertinti, pateiktų duomenų pagrįstumą patikrinti yra būtina atlikti papildomą tyrimą, iš kitų valstybės institucijų bei užsienio valstybių institucijų gauti papildomos informacijos, susijusios su mokesčių mokėtojo pateiktų duomenų tikrumu;

13.20. Teisės aktų nustatyta tvarka atleisti mokesčių mokėtoją nuo baudų ir delspinigių;

13.21. Pagal savo kompetenciją pareikšti ieškinį teismui dėl sandorio ar jo dalies pripažinimo negaliojančiu, būti ieškovu ar atsakovu teisme kitose bylose;

13.22. Kreiptis į mokesčių mokėtoją, kitus fizinius ir juridinius asmenis (kai tai susiję su Panevėžio AVMI teisių mokesčių mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) ir duoti nurodymus pašalinti aplinkybes bei sąlygas, trukdančias tinkamai atlikti Panevėžio AVMI funkcijas;

13.23. Naudotis kitomis mokesčių ir kitų įstatymų suteiktomis teisėmis.

 

vi skyrius

Panevėžio AVMI darbo organizavimas

 

14. Panevėžio AVMI aptarnaujamą teritoriją nustato finansų ministras VMI prie FM viršininko teikimu.

15. Panevėžio AVMI struktūrą tvirtina VMI prie FM viršininkas.

16. Panevėžio AVMI vadovauja viršininkas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir iš pareigų atleidžia VMI prie FM viršininkas. Panevėžio AVMI viršininkas yra atskaitingas ir pavaldus VMI prie FM viršininkui. Panevėžio AVMI viršininkas Panevėžio AVMI administracijos padaliniams vadovauja tiesiogiai arba per padalinių vadovus.

17. Panevėžio AVMI viršininkas:

17.1. Vadovauja Panevėžio AVMI darbui, planuoja, organizuoja, kontroliuoja Panevėžio AVMI darbą ir atsako už Panevėžio AVMI veiklą bei savo funkcijų ir pareigų vykdymą;

17.2. Užtikrina, kad būtų laikomasi su mokesčiais susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų;

17.3. Priima, perkelia, vertina, nušalina nuo darbo, atleidžia iš darbo ir laikinai paskiria eiti pareigas Panevėžio AVMI valstybės tarnautojus ir / ar darbuotojus;

17.4. Atsiskaito už savo veiklą VMI prie FM;

17.5. Skatina Panevėžio AVMI valstybės tarnautojus ir / ar darbuotojus ar taiko jiems tarnybines (drausmines) nuobaudas teisės aktų numatyta tvarka;

17.6. Tvirtina Panevėžio AVMI administracijos padalinių nuostatus;

17.7. Tvirtina Panevėžio AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų pareigybių aprašymus;

17.8. Nustato Panevėžio AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų pareiginės algos, priedų ir priemokų dydžius;

17.9. Leidžia įsakymus, įsakymais tvirtintinus ir kitokius teisės aktus, organizuoja jų nuostatų vykdymo kontrolę. Prireikus, kartu su kitomis valstybės ir / ar savivaldybių institucijomis leidžia bendrus su mokesčiais susijusius įsakymus ir kitus teisės aktus;

17.10. Duoda Panevėžio AVMI valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams privalomus vykdyti nurodymus;

17.11. Suteikia įgaliojimus Panevėžio AVMI administracijos padaliniams ir valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams;

17.12. Tvirtina Panevėžio AVMI planus ir jų ataskaitas;

17.13. Panevėžio AVMI vardu sudaro sandorius ir atstovauja Panevėžio AVMI;

17.14. Vykdo VMI prie FM viršininko pavedimus;

17.15. Užtikrina Panevėžio AVMI turto apsaugą, apskaitą ir naudojimą pagal paskirtį;

17.16. Vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų VMI pavestas tiesiogines mokesčių administravimo funkcijas bei kitas Panevėžio AVMI priskirtas funkcijas ir naudojasi suteiktomis atitinkamomis teisėmis;

17.17. Atsižvelgdamas į teisės aktus, VMI prie FM metodinius nurodymus ir rekomendacijas, įgalioja Panevėžio AVMI padalinius ir valstybės tarnautojus ir / ar darbuotojus atstovauti Panevėžio AVMI ir vykdyti 17.16. papunktyje nurodytas funkcijas.

18. Panevėžio AVMI viršininko nesant, teisės aktų nustatyta tvarka jo funkcijas atlieka VMI prie FM viršininko paskirtas Panevėžio AVMI ar kitas VMI valstybės tarnautojas.

19. Panevėžio AVMI viršininko funkcijas atliekantis valstybės tarnautojas turi teisę atlikti visas Panevėžio AVMI viršininko funkcijas, nustatytas šių nuostatų 17 punkte.

20. Valstybės tarnautojas, kuriam suteikti įgaliojimai vykdyti Panevėžio AVMI viršininko funkcijas, be VMI prie FM viršininko sutikimo šių įgaliojimų negali perduoti kitam valstybės tarnautojui.

21. Panevėžio AVMI sudaro administracijos padaliniai (departamentai, skyriai), kuriems vadovauja administracijos padalinių vadovai. Departamentų ir skyrių vadovai yra tiesiogiai pavaldūs Panevėžio AVMI viršininkui (departamentų skyrių vadovai yra tiesiogiai pavaldūs departamentų vadovams). Administracijos padalinio vadovas atsako už savo padalinio uždavinių ir užduočių įgyvendinimą, padalinio darbo planavimą, organizavimą ir kontrolę bei už kitų jam pavestų funkcijų vykdymą.

22. Panevėžio AVMI departamentų vadovai planuoja, organizuoja ir kontroliuoja jiems pavaldžių administracijos padalinių vadovų darbą, koordinuoja šių padalinių veiklą, vykdo kitas jiems pavestas funkcijas ir yra atsakingi už jiems pavestų funkcijų vykdymą, sprendimų priėmimą.

23. Panevėžio AVMI administracijos padalinio vadovas:

23.1. Užtikrina padaliniui nustatytų funkcijų ir užduočių vykdymą;

23.2. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja administracijos padalinio darbą;

23.3. Pagal savo kompetenciją priima sprendimus.

24. Administracijos padalinys savo veikloje vadovaujasi savo nuostatais, kuriuose nustatyta jo paskirtis, uždaviniai ir funkcijos, vidinė struktūra.

25. Kiekvieno Panevėžio AVMI valstybės tarnautojo ir / ar darbuotojo veiklos sritis, funkcijos, pareigos ir pavaldumas nustatomi valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų pareigybių aprašymuose. Panevėžio AVMI valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams laikinai gali būti pavestos vykdyti ir kitos funkcijos.

26. Kai kurioms užduotims vykdyti, projektams valdyti, atitinkamų sričių veiklai organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti gali būti sudaromi funkciniai padaliniai (komisijos, koordinavimo, atstovų ir darbo grupės, taip pat gali būti paskiriami koordinatoriai, kuratoriai, administratoriai ir pan.). Valstybės tarnautojai ir / ar darbuotojai, paskirti į funkcinius padalinius (kuriems pavestos to padalinio funkcijos), šių padalinių veiklos klausimais yra pavaldūs funkcinių padalinių vadovams. Administracijos padalinių vadovai privalo pavaldiems valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams sudaryti sąlygas dalyvauti funkcinių padalinių veikloje.

 

vii skyrius

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR / AR Darbuotojų priėmimo į darbą ir Darbo apmokėjimo tvarka

 

27. Panevėžio AVMI valstybės tarnautojai ir / ar darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Panevėžio AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

VIII skyrius

veiklos kontrolė

 

29. Įstatymų nustatyta tvarka Panevėžio AVMI finansų, valdymo ir veiklos kontrolę vykdo VMI prie FM, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos įgaliotos institucijos.

 

Ix skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

30. Panevėžio AVMI gali būti reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. VA-76

 

 

ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija – vietos mokesčių administratorius (toliau – Šiaulių AVMI) yra Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos sistemos (toliau – VMI) institucijos struktūros dalis, pavaldi ir atskaitinga Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – centriniam mokesčių administratoriui (toliau – VMI prie FM). Šiaulių AVMI savininko teises ir pareigas įgyvendina VMI prie FM.

2. Šiaulių AVMI yra juridinis asmuo, turintis savo sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, naudojantis VMI simbolika.

3. Šiaulių AVMI savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, ratifikuotomis ir įsigaliojusiomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, finansų ministro, VMI prie FM viršininko įsakymais, šiais Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.

4. Šiaulių AVMI yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

5. Šiaulių AVMI darbą koordinuoja, kontroliuoja ir metodiškai vadovauja VMI prie FM.

6. Šiaulių AVMI adresas: Vilniaus g. 265, LT-76337 Šiauliai, Lietuvos Respublika. Šiaulių AVMI vieši pranešimai skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) ir (arba) kitose teisės aktų nustatytose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Šiuose nuostatuose mokesčių mokėtojo sąvoka apima asmenį, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti mokestį, ir asmenį, kuriam mokesčių teisės aktuose nustatyta prievolė išskaičiuoti mokesčių mokėtojo mokestį ir jį sumokėti į biudžetą.

 

II skyrius

Šiaulių AVMI uždaviniai

 

8. Pagrindiniai Šiaulių AVMI uždaviniai yra:

8.1. padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti su mokesčiais susijusias savo teises ir pareigas;

8.2. įgyvendinti mokesčių įstatymų nuostatas, kvalifikuotai atlikti mokesčių administravimo procedūras;

8.3. užtikrinti, kad į valstybės ir savivaldybių biudžetus bei fondus būtų laiku sumokėti mokesčiai.

9. Šiaulių AVMI sprendžia visus kitus Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ir VMI prie FM viršininko įsakymų numatytus uždavinius.

 

III skyrius

Šiaulių AVMI funkcijos

 

10. Šiaulių AVMI, spręsdama jai iškeltus uždavinius, pagal savo kompetenciją atlieka tokias funkcijas:

10.1 Su mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimu susijusios funkcijos:

10.1.1. Registruoja mokesčių mokėtojus ir tvarko Mokesčių mokėtojų registrą. Registruoja pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojus, teisės aktų nustatyta tvarka į atitinkamus registrus registruoja įrangą, dokumentus bei kitus objektus, atlieka kitus su registravimu susijusius veiksmus;

10.1.2. Registruoja mokesčių mokėtojus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti akcizų mokėjimo lengvatas (naudotojus);

10.1.3. Teikia mokesčių mokėtojams informaciją mokesčių, apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo, mokesčių permokų (skirtumų) grąžinimo (įskaitymo) ir kitais su mokesčių administravimu susijusiais klausimais;

10.1.4. Priima iš mokesčių mokėtojų mokesčių deklaracijas, kitus su mokesčių apskaičiavimu susijusius dokumentus, tvarko ir kontroliuoja turimus duomenis apie mokesčių mokėtojus, informuoja mokesčių mokėtojus apie jų pateiktose deklaracijose ar kituose dokumentuose nustatytus trūkumus ir (ar) prieštaravimus, išduoda atitinkamus mokesčių deklaravimą ir kitus mokesčių mokėtojo atliktus veiksmus patvirtinančius dokumentus, kontroliuoja, kad deklaracijos ir kiti su mokesčių apskaičiavimu susiję dokumentai būtų pateikti laiku;

10.1.5. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka apskaičiuoja mokesčius;

10.1.6. Išduoda įvairias su mokesčiais susijusias pažymas ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus;

10.1.7. Rengia susitikimus su mokesčių mokėtojais ir su jų interesams atstovaujančių organizacijų atstovais;

10.1.8. Nemokamai aprūpina mokesčių mokėtojus (kurie neturi galimybių ar nepageidauja deklaracijų teikti elektroniniu būdu) nustatytos formos deklaracijų ir kitų dokumentų blankais;

10.1.9. Apdoroja mokesčių deklaracijų duomenis (ištaiso klaidas, mokesčių mokėtojams išsiunčia informacinius pranešimus);

10.1.10. Atlieka su mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimu susijusias funkcijas, analizuoja mokestinių prievolių įvykdymą, mokestinių prievolių nevykdančius mokesčių mokėtojus, esant būtinumui, vykdo ar dalyvauja atliekant kontrolės veiksmus, nurodo asmenims pateikti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta forma ir tvarka paaiškinimus bei pagrindimą apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius, duoda nurodymus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo, turto bei pajamų deklaravimo bei apskaitos tvarkymo klausimais, kreipiasi į kredito įstaigas dėl duomenų ir informacijos gavimo, vykdant mokestinių prievolių užtikrinimą;

10.1.11. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pavestas PVM ir kitų mokesčių (įmokų) grąžinimo (įskaitymo) funkcijas;

10.1.12. Pagal savo kompetenciją nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, skundus bei pasiūlymus;

10.2. Su mokesčių kontrole susijusios funkcijos:

10.2.1. Vadovaudamasi valstybės institucijų teisės aktais ar kitais dokumentais, apskaičiuoja mokesčius tais atvejais, kai institucijos, pagal savo kompetenciją atlikusios mokesčių mokėtojų komercinės, ūkinės ar finansinės veiklos patikrinimus, nustato mokesčių įstatymų pažeidimus, tačiau MAĮ nustatyta tvarka nėra įgaliotos atlikti mokesčių administravimo veiksmų;

10.2.2. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atliekamų mokestinių patikrinimų metu apskaičiuoja mokėtinus mokesčius pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą;

10.2.3 Atlieka mokesčių mokėtojų mokestinius patikrinimus, operatyvius patikrinimus ir mokestinius tyrimus;

10.2.4. Nagrinėja mokesčių mokėtojų rašytines pastabas dėl mokesčių administratoriaus surašytų patikrinimų aktų bei priima sprendimus dėl jų tvirtinimo;

10.2.5. Pasirašo su mokesčių mokėtojais susitarimus dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio;

10.2.6. Priima sprendimus dėl atleidimo nuo baudų ir delspinigių;

10.2.7. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis, rengia specialisto išvadas, susijusias su mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu ir sumokėjimu;

10.2.8. Vertina mokesčių mokėtojų veiklos galimų pažeidimų riziką;

10.2.9. Užtikrina paskirtų administracinių baudų išieškojimą ir stebi išieškojimo eigą;

10.3. Kitos funkcijos:

10.3.1. Pagal savo kompetenciją atstovauja valstybės ir VMI interesams teismuose ir kitose institucijose;

10.3.2. Bendradarbiauja su VMI prie FM ir kitomis apskričių valstybinėmis mokesčių inspekcijomis (toliau AVMI), vykdant mokestines procedūras, keičiasi informacija, dalyvauja VMI vykdomų projektų, darbo grupių veikloje;

10.3.3. Bendradarbiauja su mokesčių mokėtojais MAĮ nustatyta tvarka;

10.3.4. Įstatymų nustatyta tvarka bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis AVMI, miestų (rajonų) savivaldybėmis, teismais, prokuratūra, policija ir kitomis valstybės bei savivaldybės įstaigomis ir institucijomis;

10.3.5. Teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal savo kompetenciją keičiasi mokestine informacija su užsienio valstybių mokesčių administracijomis;

10.3.6. Užtikrina Šiaulių AVMI archyvinio fondo dokumentų apsaugą;

10.3.7. Užtikrina Šiaulių AVMI padalinių parengtų bylų sutvarkymą ir perdavimą saugoti į VMI dokumentų saugyklą;

10.3.8. Tvirtina dokumentų kopijas, teikia juridinių faktų patvirtinimo išrašus;

10.3.9. Atlieka kitas atitinkamų teisės aktų nustatytas funkcijas.

11. Šiaulių AVMI, atlikdama jai pavestas funkcijas, vadovaujasi teisės aktais, VMI prie FM nustatytais veiklos prioritetais ir atitinkamomis metodikomis.

 

IV skyrius

Šiaulių AVMI pareigos

 

12. Šiaulių AVMI valstybės tarnautojai ir / ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), atlikdami jiems pavestas funkcijas, privalo:

12.1. Laikytis VMI prie FM nustatytų atitinkamų veiklos prioritetų ir procedūrų;

12.2. Skatinti savanorišką mokesčių sumokėjimą;

12.3. Nepažeisti mokesčių mokėtojo teisių;

12.4. Tiksliai laikytis mokesčių teisės aktų nuostatų;

12.5. Pagal savo kompetenciją ginti teisėtus valstybės interesus;

12.6. Užtikrinti informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumą;

12.7. Atlikdami savo funkcijas, stengtis kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą;

12.8. Pagrįsti mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčių ir su jais susijusias sumas;

12.9. Užtikrinti, kad mokesčių mokėtojui būtų laiku pranešama apie jo deklaracijoje ar kituose dokumentuose nustatytus trūkumus ir (ar) prieštaravimus;

12.10. Kontroliuoti mokesčių į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei valstybės pinigų fondus apskaičiavimą ir sumokėjimą;

12.11. Teikti VMI prie FM mokesčių įstatymų, kitų teisės aktų, apmokestinimo tvarkos bei mokesčių administravimo gerinimo pasiūlymus;

12.12. Teikti VMI prie FM dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas bei kitokią informaciją, reikalingą VMI prie FM uždaviniams spręsti ir funkcijoms vykdyti;

12.13. Užtikrinti Šiaulių AVMI veiklos teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą;

12.14. Laiku ir tinkamai vykdyti VMI prie FM pavestas užduotis ir funkcijas;

12.15. VMI prie FM atsiskaityti apie savo veiklos rezultatus;

12.16. Šiaulių AVMI aptarnaujamos teritorijos mokesčių mokėtojus, mokesčius išskaičiuojančius ir kitus asmenis informuoti apie savo veiklą;

12.17. Savo veiksmus įforminti VMI prie FM nustatytos formos sprendimais ir kitais dokumentais bei tvarka;

12.18. Suteiktomis teisėmis naudotis tik Šiaulių AVMI veiklos uždaviniams spręsti ir funkcijoms vykdyti;

12.19. Vykdyti MAĮ ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytas kitas pareigas.

V skyrius

Šiaulių AVMI teisės

 

13. Šiaulių AVMI, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

13.1. Gauti iš VMI prie FM aiškias užduotis, informaciją, reikalingą Šiaulių AVMI funkcijoms atlikti, ir VMI prie FM priimtų su Šiaulių AVMI susijusių sprendimų paaiškinimus;

13.2. Dalyvauti VMI prie FM rengiant su VMI ar su konkrečia AVMI susijusius teisės aktus, metodikas ir VMI prie FM organizuojamuose pasitarimuose visos VMI veiklos ar atskiros jos veiklos srities plėtros klausimais;

13.3. Teikti VMI prie FM Šiaulių AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų apmokymo pageidavimus, dalyvauti VMI prie FM rengiamuose valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;

13.4. Gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, Šiaulių AVMI funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens, įskaitant naudos gavėją, turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, teisės aktuose nustatyta tvarka naudotis Šiaulių AVMI ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija;

13.5. Duoti mokesčių mokėtojams, taip pat kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims (kai tai susiję su Šiaulių AVMI teisių mokesčių mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) privalomus vykdyti nurodymus atvykti į Šiaulių AVMI, jei tai būtina jos funkcijoms atlikti; duoti nurodymus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo, turto ir pajamų deklaravimo bei apskaitos tvarkymo klausimais;

13.6. Atlikti mokestinį patikrinimą, operatyvų patikrinimą ir mokestinį tyrimą;

13.7. Tikrinti pagal patvirtintą tikrintinų mokesčių mokėtojų atrankos tvarką ir kitais teisės aktų numatytais atvejais mokesčių mokėtojų apskaitos ir kitus dokumentus, deklaracijas, susijusias su mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apskaičiavimu bei sumokėjimu, ir gauti paaiškinimus šiais klausimais;

13.8. Taikyti specialius mokesčių apskaičiavimo būdus – mokesčių apskaičiavimo pagal turinio viršenybės prieš formą principą ir mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, teikti šių būdų taikymo efektyvinimo pasiūlymus;

13.9. MAĮ nustatyta tvarka patekti į mokesčių mokėtojų teritorijas, pastatus ir patalpas;

13.10. Laikinai paimti iš mokesčių mokėtojo apskaitos, sandorių ir kitus mokesčių apskaičiavimo teisingumui patikrinti ir mokestiniam tyrimui atlikti reikalingus dokumentus;

13.11. Daryti žymas mokesčių mokėtojų dokumentuose, kad būtų išvengta jų klastojimo;

13.12. Užantspauduoti ir / ar užplombuoti mokesčių mokėtojo dokumentų, vertybinių popierių, pinigų ir materialinių vertybių saugojimo vietas, patalpas, įrengimus, uždaryti teritorijas ar jų dalis;

13.13. Paimti produkcijos (prekių) mėginius ar pavyzdžius, atlikti kontrolinius pirkimus;

13.14. Patiems atlikti arba pareikalauti, kad kitos kompetentingos institucijos atliktų kontrolinius matavimus, kompiuterinių programų ir jų duomenų patikrinimus, materialinių vertybių inventorizacijas bei kitus faktinius tikrinimus;

13.15. Nurodyti įrengti skaitiklius ir kitokius matavimo prietaisus mokesčių mokėtojo saugyklose, produkcijos laikymo ir kitose veiklai naudojamose vietose;

13.16. Kai kyla įtarimas, kad gali būti pažeidžiamos teisės aktų nuostatos, už kurių įgyvendinimą atsakinga Šiaulių AVMI, pagal VMI prie FM patvirtintą operatyvaus patikrinimo atlikimo tvarką stabdyti transporto priemones, jas tikrinti, sulaikyti ir tikrinti jų gabenamas prekes bei jų dokumentus;

13.17. Kai kyla pagrįstas įtarimas, kad asmens pajamos nėra apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka ar kad turtas yra įsigytas už įstatymų nustatyta tvarka neapmokestintas lėšas, nurodyti asmenims pateikti VMI prie FM nustatyta tvarka paaiškinimus apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti;

13.18. Pagal kompetenciją surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir atlikti kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, skirti kitas administracines sankcijas, baudas, nustatytas įstatymuose;

13.19. Teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti mokesčių permokos (visos ar dalies) arba mokesčių skirtumo (viso ar dalies) grąžinimą (įskaitymą), jeigu yra pagrindas manyti, kad buvo pateikti neteisingi duomenys, suklastoti dokumentai, todėl dokumentams įvertinti, pateiktų duomenų pagrįstumą patikrinti yra būtina atlikti papildomą tyrimą, iš kitų valstybės institucijų bei užsienio valstybių institucijų gauti papildomos informacijos, susijusios su mokesčių mokėtojo pateiktų duomenų tikrumu;

13.20. Teisės aktų nustatyta tvarka atleisti mokesčių mokėtoją nuo baudų ir delspinigių;

13.21. Pagal savo kompetenciją pareikšti ieškinį teismui dėl sandorio ar jo dalies pripažinimo negaliojančiu, būti ieškovu ar atsakovu teisme kitose bylose;

13.22. Kreiptis į mokesčių mokėtoją, kitus fizinius ir juridinius asmenis (kai tai susiję su Šiaulių AVMI teisių mokesčių mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) ir duoti nurodymus pašalinti aplinkybes bei sąlygas, trukdančias tinkamai atlikti Šiaulių AVMI funkcijas;

13.23. Naudotis kitomis mokesčių ir kitų įstatymų suteiktomis teisėmis.

 

vi skyrius

Šiaulių AVMI darbo organizavimas

 

14. Šiaulių AVMI aptarnaujamą teritoriją nustato finansų ministras VMI prie FM viršininko teikimu.

15. Šiaulių AVMI struktūrą tvirtina VMI prie FM viršininkas.

16. Šiaulių AVMI vadovauja viršininkas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir iš pareigų atleidžia VMI prie FM viršininkas. Šiaulių AVMI viršininkas yra atskaitingas ir pavaldus VMI prie FM viršininkui. Šiaulių AVMI viršininkas Šiaulių AVMI administracijos padaliniams vadovauja tiesiogiai arba per padalinių vadovus.

17. Šiaulių AVMI viršininkas:

17.1. Vadovauja Šiaulių AVMI darbui, planuoja, organizuoja, kontroliuoja Šiaulių AVMI darbą ir atsako už Šiaulių AVMI veiklą bei savo funkcijų ir pareigų vykdymą;

17.2. Užtikrina, kad būtų laikomasi su mokesčiais susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų;

17.3. Priima, perkelia, vertina, nušalina nuo darbo, atleidžia iš darbo ir laikinai paskiria eiti pareigas Šiaulių AVMI valstybės tarnautojus ir / ar darbuotojus;

17.4. Atsiskaito už savo veiklą VMI prie FM;

17.5. Skatina Šiaulių AVMI valstybės tarnautojus ir / ar darbuotojus ar taiko jiems tarnybines (drausmines) nuobaudas teisės aktų numatyta tvarka;

17.6. Tvirtina Šiaulių AVMI administracijos padalinių nuostatus;

17.7. Tvirtina Šiaulių AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų pareigybių aprašymus;

17.8. Nustato Šiaulių AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų pareiginės algos, priedų ir priemokų dydžius;

17.9. Leidžia įsakymus, įsakymais tvirtintinus ir kitokius teisės aktus, organizuoja jų nuostatų vykdymo kontrolę. Prireikus, kartu su kitomis valstybės ir / ar savivaldybių institucijomis leidžia bendrus su mokesčiais susijusius įsakymus ir kitus teisės aktus;

17.10. Duoda Šiaulių AVMI valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams privalomus vykdyti nurodymus;

17.11. Suteikia įgaliojimus Šiaulių AVMI administracijos padaliniams ir valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams;

17.12. Tvirtina Šiaulių AVMI planus ir jų ataskaitas;

17.13. Šiaulių AVMI vardu sudaro sandorius ir atstovauja Šiaulių AVMI;

17.14. Vykdo VMI prie FM viršininko pavedimus;

17.15. Užtikrina Šiaulių AVMI turto apsaugą, apskaitą ir naudojimą pagal paskirtį;

17.16. Vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų VMI pavestas tiesiogines mokesčių administravimo funkcijas bei kitas Šiaulių AVMI priskirtas funkcijas ir naudojasi suteiktomis atitinkamomis teisėmis;

17.17. Atsižvelgdamas į teisės aktus, VMI prie FM metodinius nurodymus ir rekomendacijas, įgalioja Šiaulių AVMI padalinius ir valstybės tarnautojus ir / ar darbuotojus atstovauti Šiaulių AVMI ir vykdyti 17.16. papunktyje nurodytas funkcijas.

18. Šiaulių AVMI viršininko nesant, teisės aktų nustatyta tvarka jo funkcijas atlieka VMI prie FM viršininko paskirtas Šiaulių AVMI ar kitas VMI valstybės tarnautojas.

19. Šiaulių AVMI viršininko funkcijas atliekantis valstybės tarnautojas turi teisę atlikti visas Šiaulių AVMI viršininko funkcijas, nustatytas šių nuostatų 17 punkte.

20. Valstybės tarnautojas, kuriam suteikti įgaliojimai vykdyti Šiaulių AVMI viršininko funkcijas, be VMI prie FM viršininko sutikimo šių įgaliojimų negali perduoti kitam valstybės tarnautojui.

21. Šiaulių AVMI sudaro administracijos padaliniai (departamentai, skyriai), kuriems vadovauja administracijos padalinių vadovai. Departamentų ir skyrių vadovai yra tiesiogiai pavaldūs Šiaulių AVMI viršininkui (departamentų skyrių vadovai yra tiesiogiai pavaldūs departamentų vadovams). Administracijos padalinio vadovas atsako už savo padalinio uždavinių ir užduočių įgyvendinimą, padalinio darbo planavimą, organizavimą ir kontrolę bei už kitų jam pavestų funkcijų vykdymą.

22. Šiaulių AVMI departamentų vadovai planuoja, organizuoja ir kontroliuoja jiems pavaldžių administracijos padalinių vadovų darbą, koordinuoja šių padalinių veiklą, vykdo kitas jiems pavestas funkcijas ir yra atsakingi už jiems pavestų funkcijų vykdymą, sprendimų priėmimą.

23. Šiaulių AVMI administracijos padalinio vadovas:

23.1. Užtikrina padaliniui nustatytų funkcijų ir užduočių vykdymą;

23.2. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja administracijos padalinio darbą;

23.3. Pagal savo kompetenciją priima sprendimus.

24. Administracijos padalinys savo veikloje vadovaujasi savo nuostatais, kuriuose nustatyta jo paskirtis, uždaviniai ir funkcijos, vidinė struktūra.

25. Kiekvieno Šiaulių AVMI valstybės tarnautojo ir / ar darbuotojo veiklos sritis, funkcijos, pareigos ir pavaldumas nustatomi valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų pareigybių aprašymuose. Šiaulių AVMI valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams laikinai gali būti pavestos vykdyti ir kitos funkcijos.

26. Kai kurioms užduotims vykdyti, projektams valdyti, atitinkamų sričių veiklai organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti gali būti sudaromi funkciniai padaliniai (komisijos, koordinavimo, atstovų ir darbo grupės, taip pat gali būti paskiriami koordinatoriai, kuratoriai, administratoriai ir pan.). Valstybės tarnautojai ir / ar darbuotojai, paskirti į funkcinius padalinius (kuriems pavestos to padalinio funkcijos), šių padalinių veiklos klausimais yra pavaldūs funkcinių padalinių vadovams. Administracijos padalinių vadovai privalo pavaldiems valstybės tarnautojams ir / ar darbuotojams sudaryti sąlygas dalyvauti funkcinių padalinių veikloje.

 

vii skyrius

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR / AR Darbuotojų priėmimo į darbą ir Darbo apmokėjimo tvarka

 

27. Šiaulių AVMI valstybės tarnautojai ir / ar darbuotojai į darbą priimami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Šiaulių AVMI valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

VIII skyrius

veiklos kontrolė

 

29. Įstatymų nustatyta tvarka Šiaulių AVMI finansų, valdymo ir veiklos kontrolę vykdo VMI prie FM, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos įgaliotos institucijos.

Ix skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

30. Šiaulių AVMI gali būti reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________