LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠLAVANTŲ SENIŪNIJOS PANAIKINIMO, AVIŽIENIŲ, BUTELIŪNŲ, DEMENIŠKIŲ, MIKABALIŲ, PALIŪNŲ, VABALIŪNŲ KAIMŲ PRISKYRIMO SEIRIJŲ SENIŪNIJAI, PAKEIČIANT SEIRIJŲ SENIŪNIJOS TERITORIJOS RIBAS, NAUJASODŽIO, ALEKSIEJIŠKĖS, BABRŲ, BAJORIŠKĖS, GEGUTĖS, KANAUKŲ, SPARTŲ, ŠLAVANTŲ KAIMŲ TERITORIJŲ PRISKYRIMO VEISIEJŲ SENIŪNIJAI, PAKEIČIANT VEISIEJŲ SENIŪNIJOS TERITORIJOS RIBAS, BEI LAZDIJŲ SENIŪNIJOS STANKŪNŲ KAIMO PRISKYRIMO VEISIEJŲ SENIŪNIJAI, PAKEIČIANT LAZDIJŲ IR VEISIEJŲ SENIŪNIJŲ TERITORIJŲ RIBAS 

 

2017 m. lapkričio 10 d. Nr. 5TS-1077

Lazdijai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 13 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 71 straipsniu, Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1V-561 „Dėl Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 6 punktais, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 5TS-964 „Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų“ ir atsižvelgdama į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Seirijų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų ir buveinės nustatymo planą, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų keitimo planą ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų keitimo planą, suderintus su valstybės įmone Registrų centru, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Panaikinti Lazdijų rajono savivaldybės Šlavantų seniūniją  2017 m. gruodžio 31 d. 

2. Priskirti Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų seniūnijai Šlavantų seniūnijos Avižienių, Buteliūnų, Demeniškių, Mikabalių, Paliūnų, Vabaliūnų gyvenamąsias vietoves ir kitas teritorijas, pakeičiant Seirijų seniūnijos teritorijos ribas, nuo 2018 m. sausio 1 d.

3. Priskirti Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų seniūnijos aptarnaujamai teritorijai gyvenamąsias vietoves ir kitas teritorijas pagal 1 priedą.

4. Patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas  (planas pridedamas).

5. Nustatyti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos filialo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Seirijų seniūnijos buveinės vietą  administraciniame pastate, esančiame adresu: LT-67010 Lazdijų r. sav. Seirijų sen. Seirijų mstl. Vytauto g. 44.

6. Priskirti Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijai Šlavantų seniūnijos Naujasodžio,

Aleksiejiškės, Babrų, Bajoriškės, Gegutės, Kanaukų, Spartų, Šlavantų gyvenamąsias vietoves ir kitas teritorijas, pakeičiant Veisiejų seniūnijos teritorijos ribas, nuo 2018 m. sausio 1 d.

7. Priskirti Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijai Lazdijų seniūnijos Stankūnų kaimą, pakeičiant Veisiejų ir Lazdijų seniūnijų teritorijų ribas, nuo 2018 m. sausio 1 d.

8. Priskirti Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos aptarnaujamai teritorijai gyvenamąsias vietoves ir kitas teritorijas pagal 2 priedą.

9. Patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas  (planas pridedamas).

10. Nustatyti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos filialo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų seniūnijos buveinės vietą  administraciniame pastate, esančiame adresu: LT-67340 Lazdijų r. sav. Veisiejų sen. Veisiejų m. Santarvės g. 3.

11. Patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų seniūnijos aptarnaujamai teritorijai gyvenamąsias vietoves ir kitas teritorijas nuo 2018 m. sausio 1 d. pagal 3 priedą.

12. Patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas  (planas pridedamas).

13. Nustatyti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos filialo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų seniūnijos buveinės vietą administraciniame pastate, esančiame adresu: LT-67106 Lazdijų r. sav. Lazdijų m. Vilniaus g. 1.

14. Pavesti Lazdijų rajono savivaldybės administracijai paskelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje, Lazdijų rajono savivaldybės interneto tinklalapyje ir Šlavantų, Seirijų, Veisiejų bei Lazdijų seniūnijų skelbimų lentose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Artūras Margelis


 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 10 d.

sprendimo Nr. 5TS-1077

1 priedas

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SEIRIJŲ SENIŪNIJOS APTARNAUJAMOS TERITORIJOS GYVENAMOSIOS VIETOVĖS IR KITOS TERITORIJOS

 

Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijos pavadinimas – Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų seniūnija.

Gyvenamosios vietovės, kurioje yra seniūnijos buveinė, pavadinimas vardininko ir kilmininko linksniais ir kirčiuotė:

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Seirijų seniūnijos buveinės vieta – administraciniame pastate, esančiame adresu: LT-67010 Lazdijų r. sav. Seirijų sen. Seirijų mstl. Vytauto g. 44.

Gyvenamosios vietovės pavadinimas vardininko ir kilmininko linksniais ir kirčiuotė – Seirìjai, Seirìjų (į Seirijùs, Seirìjuose), 2 kirčiuotė.

Lazdijų rajono savivaldybės Šlavantų seniūnija panaikinama 2017 m. gruodžio 31 d.

Lazdijų rajono savivaldybės Šlavantų seniūnijos teritorijos Avižienių, Buteliūnų, Demeniškių, Mikabalių, Paliūnų, Vabaliūnų gyvenamosios vietovės ir kitos teritorijos priskiriamos Seirijų seniūnijai, pakeičiant Seirijų seniūnijos teritorijos ribas nuo 2018 m. sausio 1 d.  Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų seniūnijos ribos nustatomos pagal pridedamą planą. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Seirijų seniūnijos aptarnaujama teritorija sudaroma iš savivaldybės gyvenamųjų vietovių, pasižyminčių socialinių ir ekonominių interesų bendrumu ir glaudžiai susijusių su Seirijų miesteliu, kuriame yra seniūnijos centras ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Seirijų seniūnijos buveinė. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Seirijų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos plotas – 17 571,78 ha.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Seirijų seniūnijos aptarnaujama teritorija sudaro vientisą uždarą teritoriją.

Į Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų seniūniją patenka 39 kaimo gyvenamosios vietovės,  vienas Seirijų miestelis ir kitos teritorijos, kurios nepriskirtos gyvenamosioms vietovėms, t. y.  paviršinio vandens telkiniai ir valstybinės reikšmės miško plotai. Valstybinės reikšmės ežerų –Gailieko, Sagavo, Seirijo ir Metelio – bendras plotas Seirijų seniūnijoje yra 1923,86 ha, tai sudaro 10,9 procento bendro seniūnijos ploto. Kiti mažesni vandens telkiniai priskiriami prie gyvenamųjų vietovių. Valstybinės reikšmės miškai Seirijų seniūnijoje užima 1358,21 ha plotą, tai sudaro 7,7 procento bendro seniūnijos ploto.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Seirijų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamosios vietovės ir kitos teritorijos pateikiamos lentelėje.

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SEIRIJŲ SENIŪNIJOS APTARNAUJAMOS TERITORIJOS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ IR KITŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Aptarnaujamos teritorijos pavadinimas

Aptarnaujamos teritorijos pavadinimas vardininko linksniu

Plotas (ha)

Seirijų seniūnijoje esančios gyvenamosios vietovės

1.

Akuočių k.

Akuočiai

359,40

2.

Bagdononių k.

Bagdononys

523,63

3.

Baraučiškės k.

Baraučiškė

88,39

4.

Barčiūnų k.

Barčiūnai

145,80

5.

Bestraigiškės k.

Bestraigiškė

144,87

6.

Buckūnų k.

Buckūnai

652,80

7.

Bukaučių k.

Bukaučiai

410,01

8.

Cibūlių k.

Cibūliai

241,19

9.

Cijūniškės k.

Cijūniškė

111,90

10.

Gervėnų k.

Gervėnai

911,80

11.

Graužų k.

Graužai

56,50

12.

Jonkiškės k.

Jonkiškė

70,35

13.

Kudrėnėlių k.

Kudrėnėliai

145,67

14.

Lapšiaus k.

Lapšius

583,40

15.

Linksmosios k.

Linksmoji

32,47

16.

Metelių k.

Meteliai

1031,13

17.

Miesto Kolonijos k.

Miesto Kolonija

742,12

18.

Mockonių k.

Mockonys

159,01

19.

Nakrūniškės k.

Nakrūniškė

48,94

20.

Oktos k.

Okta

81,47

21.

Paročkės k.

Paročkė

23,86

22.

Paserninkų k.

Paserninkai

706,14

23.

Pošnios k.

Pošnia

266,17

24.

Raganiškės k.

Raganiškė

168,78

25.

Ročkių k.

Ročkiai

603,60

26.

Rusonių k.

Rusonys

488,38

27.

Seirijų mstl.

Seirijai

230,92

28.

Statiškės k.

Statiškė

149,10

29.

Straigiškės k.

Straigiškė

755,42

30.

Šilaičių k.

Šilaičiai

17,63

31.

Vaickūniškės k.

Vaickūniškė

376,54

32.

Vainiūnų k.

Vainiūnai

750,57

33.

Žagarių k.

Žagariai

620,39

34.

Avižienių k.

Avižieniai

567,07

35.

Buteliūnų k.

Buteliūnai

520,07

36.

Demeniškių k.

Demeniškiai

503,63

37.

Mikabalių k.

Mikabaliai

435,40

38.

Paliūnų k.

Paliūnai

384,23

39.

Vabaliūnų k.

Vabaliūnai

180,96

Bendras gyvenamųjų vietovių plotas:

14 289,71

Nepriskirta gyvenamosioms vietovėms:

3282,07

Bendras Seirijų seniūnijos plotas, ha:

17 571,78

 


 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 10 d.

sprendimo Nr. 5TS-1077

2 priedas

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEISIEJŲ SENIŪNIJOS APTARNAUJAMOS TERITORIJOS GYVENAMOSIOS VIETOVĖS IR KITOS TERITORIJOS

 

Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijos pavadinimas – Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnija.

Gyvenamosios vietovės, kurioje yra seniūnijos buveinė, pavadinimas vardininko ir kilmininko linksniais ir kirčiuotė:

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų seniūnijos buveinės vieta – administraciniame pastate, esančiame adresu: LT-67340 Lazdijų r. sav. Veisiejų sen. Veisiejų m. Santarvės g. 3.

Gyvenamosios vietovės pavadinimas vardininko ir kilmininko linksniais ir kirčiuotė – Veisiejaĩ, Veisiejų̃ (į Veisíejus, Veisiejuosè), 3 kirčiuotė.

Lazdijų rajono savivaldybės Šlavantų seniūnija panaikinama 2017 m. gruodžio 31 d.

Lazdijų rajono savivaldybės Šlavantų seniūnijos teritorijos Naujasodžio, Aleksiejiškės, Babrų, Bajoriškės, Gegutės, Kanaukų, Spartų, Šlavantų gyvenamosios vietovės ir kitos teritorijos, bei Lazdijų seniūnijos Stankūnų kaimo gyvenamoji vietovė, priskiriamos Veisiejų seniūnijai, pakeičiant Veisiejų ir Lazdijų seniūnijų teritorijų ribas nuo 2018 m. sausio 1 d. Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos ribos nustatomos pagal pridedamą planą. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų seniūnijos aptarnaujama teritorija sudaroma iš savivaldybės gyvenamųjų vietovių, pasižyminčių socialinių ir ekonominių interesų bendrumu ir glaudžiai susijusių su Veisiejų miesteliu, kuriame yra seniūnijos centras ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų seniūnijos buveinė. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos plotas – 25 256,61 ha.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų seniūnijos aptarnaujama teritorija sudaro vientisą uždarą teritoriją.

Į Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūniją patenka 65 kaimo gyvenamosios vietovės,  vienas Veisiejų miestelis ir kitos teritorijos, kurios nepriskirtos gyvenamosioms vietovėms, t. y.  paviršinio vandens telkiniai ir valstybinės reikšmės miško plotai. Sparto, Morkavo, Šlavanto, Dumblelio, Vepryno, Peleko, Vidugašlio, Trikojo, Stirtos, Ilgio, Vilkinio, Vernijo, Zapsio, Snaigyno, Galsto, Ančios, Naudorio ežerų ir Baltosios Ančios HE tvenkinio bendras plotas Veisiejų seniūnijoje yra 2212,63 ha, tai sudaro 8,8 procento bendro seniūnijos ploto. Valstybinės reikšmės miškai Veisiejų seniūnijoje užima 1015,41 ha plotą, tai sudaro 4,0 procento bendro seniūnijos ploto.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamosios vietovės ir kitos teritorijos pateikiamos lentelėje.

Eilės Nr.

Aptarnaujamos teritorijos pavadinimas

Aptarnaujamos teritorijos pavadinimas vardininko linksniu

Plotas (ha)

Veisiejų seniūnijoje esančios gyvenamosios vietovės

1.

Abarauskų k.

Abarauskai

213,84

2.

Ančių k.

Ančios

70,40

3.

Barčių k.

Barčiai

819,52

4.

Bartelių k.

Barteliai

151,69

5.

Bebrų k.

Bebrai

391,84

6.

Bertašiūnų k.

Bertašiūnai

338,19

7.

Beržinių k.

Beržiniai

226,90

8.

Čivonių k.

(identifikavimo kodas – 9741)

Čivonys

255,13

9.

Čivonių k.

(identifikavimo kodas – 9892)

Čivonys

387,23

10.

Dainaviškių k.

Dainaviškiai

453,88

11.

Druskininkėlių k.

Druskininkėliai

371,84

12.

Dulgininkų k.

Dulgininkai

243,39

13.

Dvarčiškės k.

Dvarčiškė

165,73

14.

Galstų k.

Galstai

180,98

15.

Gudelių k.

Gudeliai

320,58

16.

Ilgininkų k.

Ilgininkai

119,65

17.

Jakonių k.

Jakonys

228,48

18.

Juškonių k.

Juškonys

572,24

19.

Kailinių k.

Kailiniai

733,39

20.

Kalvelių k.

Kalveliai

845,26

21.

Klepočių k.

Klepočiai

691,65

22.

Kuolonių k.

Kuolonys

106,35

23.

Laibagalių k.

Laibagaliai

334,34

24.

Mikalinos k.

Mikalina

258,41

25.

Murgelių k.

Murgeliai

6,99

26.

Neliubonių k.

Neliubonys

223,16

27.

Norkūnų k.

Norkūnai

132,92

28.

Novartiškės k.

Novartiškė

38,65

29.

Paliepio k.

Paliepis

603,50

30.

Paliūnų k.

Paliūnai

530,65

31.

Paterų k.

Paterai

399,14

32.

Paveisiejų k.

Paveisiejai

400,27

33.

Petroškų k.

Petroškai

854,02

34.

Pšeimos k.

Pšeima

19,84

35.

Purviškės k.

Purviškė

211,27

36.

Radvilonių k.

Radvilonys

434,11

37.

Rūdos k.

Rūda

396,66

38.

Sakniavos k.

Sakniava

407,15

39.

Saltoniškės k.

Saltoniškė

240,73

40.

Salučių k.

Salučiai

165,48

41.

Senkonių k.

Senkonys

278,77

42.

Smališkės k.

Smališkė

377,57

43.

Smarliūnų k.

Smarliūnai

557,75

44.

Snaigyno k.

Snaigynas

27,76

45.

Šadžiūnų k.

Šadžiūnai

835,03

46.

Šapurų k.

Šapurai

379,76

47.

Šilainės k.

Šilainė

41,98

48.

Šutronių k.

Šutronys

246,47

48.

Taikūnų k.

Taikūnai

277,91

50.

Valančiūnų k.

Valančiūnai

412,91

51.

Varnėnų k.

Varnėnai

491,81

52.

Viktarino k.

Viktarinas

87,24

53.

Vilkininkų k.

Vilkininkai

597,56

54.

Vytautų k.

Vytautai

513,54

55.

Žvikelių k.

Žvikeliai

245,33

56.

Veisiejų m.

Veisiejai

183,09

Veisiejų seniūnijai naujai priskiriamos gyvenamosios vietovės

57.

Aleksiejiškės k.

Aleksiejiškė

242,06

58.

Babrų k.

Babrai

876,25

59.

Bajoriškės k.

Bajoriškė

197,49

60.

Gegutės k.

Gegutė

314,98

61.

Kanaukų k.

Kanaukai

366,40

62.

Spartų k.

Spartai

233,29

63.

Stankūnų k.

Stankūnai

271,34

64.

Šlavantų k.

Šlavantai

311,40

65.

Naujasodžio k.

Naujasodis

116,33

Bendras gyvenamųjų vietovių plotas:

22 029,47

Nepriskirta gyvenamosioms vietovėms:

3227,14

Bendras Veisiejų seniūnijos plotas, ha:

25 256,61

 


 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 10 d.

sprendimo Nr. 5TS-1077

3 priedas

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LAZDIJŲ SENIŪNIJOS APTARNAUJAMOS TERITORIJOS GYVENAMOSIOS VIETOVĖS IR KITOS TERITORIJOS

 

Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijos pavadinimas – Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų seniūnija.

Gyvenamosios vietovės, kurioje yra seniūnijos buveinė, pavadinimas vardininko ir kilmininko linksniais ir kirčiuotė:

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų seniūnijos buveinės vieta – administraciniame pastate, esančiame adresu: LT-67106 Lazdijų r. sav. Lazdijai Vilniaus g. 1.

Gyvenamosios vietovės pavadinimas vardininko ir kilmininko linksniais ir kirčiuotė – Lazdìjai, Lazdìjų (į Lazdijùs, Lazdìjuose), 2 kirčiuotė.

Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų seniūnijos Stankūnų kaimo gyvenamoji vietovė, priskiriama Veisiejų seniūnijai, pakeičiant Veisiejų ir Lazdijų seniūnijų teritorijų ribas nuo 2018 m. sausio 1 d. Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų seniūnijos ribos nustatomos pagal pridedamą planą. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų seniūnijos aptarnaujama teritorija sudaroma iš savivaldybės gyvenamųjų vietovių, pasižyminčių socialinių ir ekonominių interesų bendrumu ir glaudžiai susijusių su Lazdijų miesteliu, kuriame yra seniūnijos centras ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų seniūnijos buveinė. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos plotas – 16 768,79 ha.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų seniūnijos aptarnaujama teritorija sudaro vientisą uždarą teritoriją.

Į Lazdijų rajono savivaldybės Lazdijų seniūniją patenka 66 kaimo gyvenamosios vietovės, iš jų 65 kaimo gyvenamosios vietovės ir vienas Rudaminos miestelis. Taip pat Lazdijų seniūnijoje, yra kitos teritorijos, kurios nepriskirtos gyvenamosioms vietovėms, t. y. paviršinio vandens telkiniai – valstybinės reikšmės ežerai – Rimietis ir  Galadusys. Jų bendras plotas Lazdijų seniūnijoje yra 303,57 ha, tai sudaro 1,8 procento bendro seniūnijos ploto. Kiti mažesni vandens telkiniai priskiriami prie gyvenamųjų vietovių.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamosios vietovės ir kitos teritorijos pateikiamos lentelėje.

 

Eilės Nr.

Aptarnaujamos teritorijos pavadinimas

Aptarnaujamos teritorijos pavadinimas vardininko linksniu

Plotas (ha)

Lazdijų seniūnijoje esančios gyvenamosios vietovės

1.

Agarinių k.

Agariniai

270,43

2.

Aukštakalnių k.

Aukštakalniai

398,78

3.

Avižonių k.

Avižonys

229,21

4.

Bagateliaus k.

Bagatelius

11,58

5.

Bajoriškių k.

Bajoriškiai

184,65

6.

Balabostės k.

Balabostė

16,37

7.

Beviršių k.

Beviršiai

197,67

8.

Beviršių k.

Beviršiai

317,92

9.

Būdos k.

Būda

128,05

10.

Buktos k.

Bukta

159,09

11.

Buniškių k.

Buniškiai

538,79

12.

Dyviliškių k.

Dyviliškiai

396,16

13.

Dumblio k.

Dumblis

108,54

14.

Elveriškės k.

Elveriškė

103,77

15.

Elzbietinos k.

Elzbietina

31,91

16.

Galinių k.

Galiniai

289,05

17.

Gilbiečio k.

Gilbietis

38,89

18.

Giraitėlių k.

Giraitėliai

112,13

19.

Grikapalio k.

Grikapalis

357,30

20.

Gurčiškės k.

Gurčiškė

96,08

21.

Janaslavo k.

Janaslavas

111,56

22.

Juozapavo k.

Juozapavas

85,80

23.

Jurčiūnų k.

Jurčiūnai

274,86

24.

Kaimelių k.

Kaimeliai

143,16

25.

Kamenkos k.

Kamenka

296,77

26.

Karkliniškės k.

Karkliniškė

88,98

27.

Karužų k.

Karužai

629,47

28.

Kasteletiškės k.

Kasteletiškė

55,05

29.

Katkiškės k.

Katkiškė

0,73

30.

Keistutiškės k.

Keistutiškė

17,70

31.

Kelmynų k.

Kelmynai

234,89

32.

Kirtiliškės k.

Kirtiliškė

225,93

33.

Klapotkės k.

Klapotkė

47,02

34.

Kuklių k.

Kukliai

529,53

35.

Kurdimakščių k.

Kurdimakščiai

202,23

36.

Lazdijų k.

Lazdijai

1357,21

37.

Leonardavo k.

Leonardavas

48,29

38.

Lozarkos k.

Lozarka

7,37

39.

Marčiukonių k.

Marčiukonys

207,64

40.

Murgų k.

Murgai

82,78

41.

Nekrūnų k.

Nekrūnai

185,79

42.

Nemajūnų k.

Nemajūnai

657,18

43.

Neravėlių k.

Neravėliai

42,03

44.

Neravų k.

Neravai

168,49

45.

Neravų k.

Neravai

567,10

46.

Padumblių k.

Padumbliai

123,19

47.

Pagirių k.

Pagiriai

36,27

48.

Panarvės k.

Panarvė

245,22

49.

Papalazdijų I k.

Papalazdijai I

657,28

50.

Papalazdijų II k.

Papalazdijai II

125,35

51.

Papečių k.

Papečiai

673,73

52.

Puodžių k.

Puodžiai

46,67

53.

Rimiečio k.

Rimietis

180,19

54.

Rudaminos k.

Rudamina

293,18

55.

Rudaminos mstl.

Rudamina

100,68

56.

Salų k.

Salos

181,69

57.

Skaistučių k.

Skaistučiai

107,99

58.

Staidarų k.

Staidarai

393,83

59.

Šadžiūnų k.

Šadžiūnai

233,68

60.

Šulnelių k.

Šulneliai

216,74

61.

Švedakampio k.

Švedakampis

8,59

62.

Tarnaukos k.

Tarnauka

373,30

63.

Ūdininkų k.

Ūdininkai

353,66

64.

Verstaminų k.

Verstaminai

801,32

65.

Vieštartų k.

Vieštartai

507,32

66.

Žemaitkiemio k.

Žemaitkiemis

554,12

Bendras gyvenamųjų vietovių plotas, ha:

16 467,93

Nepriskirta gyvenamosioms vietovėms, ha:

300,86

Bendras Lazdijų seniūnijos plotas, ha:

16 768,79

Pakeičiama Lazdijų seniūnijos teritorijos riba, gyvenamąją vietovę priskiriant Veisiejų seniūnijai

67.

Stankūnų k.

Stankūnai

271,34