LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

L asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo

 

2021 m. balandžio 21 d. Nr. V-891

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 22 punktu bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

Nustatyti, kad:

1. Asmenims, persirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (toliau – persirgęs asmuo), taip pat asmenims, paskiepytiems Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą (toliau – paskiepytas asmuo), kuriems Nutarime nurodytais atvejais gali būti taikomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu kitiems asmenims, teisė į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinama šiais būdais:

1.1. asmens priklausymą šio sprendimo 1 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytoms asmenų kategorijoms, patvirtinantys dokumentai:

1.1.1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) vakcinacijos įrašas arba teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatų (duomenų) protokolas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS;

1.1.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba nurodantis, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu;

1.2. asmens priklausymas šio sprendimo 1 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytoms asmenų kategorijoms nustatomas:

1.2.1. karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę atliekantis pareigūnas persirgusius ar paskiepytus asmenis, kuriems Nutarime nurodytais atvejais gali būti taikomos švelnesnės karantino režimo priemonės, nustato iš asmens pateiktų šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytų dokumentų, o esant abejonių vadovaudamasis ESPBI IS tvarkomais asmens duomenimis;

1.2.2. fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys paslaugas (toliau – paslaugų teikėjai), persirgusius ar paskiepytus asmenis, kuriems Nutarime nurodytais atvejais gali būti taikomos švelnesnės karantino režimo priemonės, nustato iš asmens pateiktų šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytų dokumentų.

2. Švelnesnių karantino režimo priemonių taikymui šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodyti dokumentai peržiūrimi šiomis sąlygomis ir tvarka:

2.1. šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodyti dokumentai peržiūrimi šiuo tikslu: siekiant nustatyti asmens priklausymą šio sprendimo 1 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytoms asmenų kategorijoms, sudarant galimybę šiems asmenims Nutarime nurodytais atvejais naudotis teise į švelnesnes karantino režimo priemones ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones;

2.2. šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodyti dokumentai karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę atliekančių pareigūnų arba paslaugų teikėjų tik peržiūrimi, draudžiama juos rinkti, saugoti ar kitaip tvarkyti.

3. VĮ Registrų centras asmens duomenis apie asmenų persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir paskiepijimo Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą ir fakto galiojimo terminą teikia Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos iš ESPBI IS asmens duomenų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka šio sprendimo 2.1 papunktyje nurodytu tikslu.

4. Persirgę ar paskiepyti asmenys, norėdami pasinaudoti teise į švelnesnes karantino režimo priemones Nutarime numatytais atvejais, pateikia vieną iš šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytų dokumentų karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę atliekantiems pareigūnams arba paslaugų teikėjams 2.1 papunktyje nurodytu tikslu.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Arūnas Dulkys