VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 2 d. Nr. O3E-386

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnio 34 dalimi, 8 straipsnio 11 dalies 31 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 42 dalimi, 9 straipsnio 1 dalies 6 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento 2019 m. rugpjūčio 29 d. pažymą Nr. O5E-283 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“, Taryba nutaria:

1. Patvirtinti Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį (toliau – Techninė užduotis) (pridedama).

2. Nustatyti, kad, remiantis šiuo nutarimu patvirtinta Technine užduotimi, turi būti atliekamos energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų 2019 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros.

3. Nustatyti, kad, remiantis šiuo nutarimu patvirtinta Technine užduotimi, turi būti atliekamos energetikos įmonių, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, 2019–2020 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                                  Inga Žilienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386

 

 

REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖ UŽDUOTIS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotis (toliau – Techninė užduotis) yra skirta energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų (toliau – Įmonė) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrai (toliau – Patikra) atlikti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka.

2.    Patikros tikslas – atlikti sutartas procedūras, kurių rezultatus Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) naudotų vertinant ar Įmonių metinėse reguliuojamosios veiklos ataskaitose (toliau – RVA) teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus.

3.    Patikra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintu 4400-uoju tarptautiniu susijusių paslaugų standartu „Užduotys atlikti sutartas procedūras dėl finansinės informacijos“ (toliau – TSPS 4400), Įmonės patvirtintu Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašu (toliau – RAS aprašas), šia Technine užduotimi, bei taikytinais teisės aktais, atsižvelgiant į sektorių, kuriame veikia Įmonė:

3.1. Energetikos įstatymu;

3.2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu;

3.3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu;

3.4. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu;

3.5. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu;

3.6. Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

3.7. Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“;

3.8. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašu, patvirtintu Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

3.9. Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašu, patvirtintu Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

3.10.    Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašu, patvirtintu Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

3.11.    Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2013 m. spalio 3 d. Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“;

3.12.    Individualiais teisės aktais, priimtais Tarybos Įmonės atžvilgiu ir numatančiais reikalavimus Įmonės apskaitos atskyrimui ir sąnaudų paskirstymui.

4.    Patikrą gali atlikti tik Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo nustatyta tvarka į audito įmonių sąrašą įrašyta audito įmonė arba auditorius, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai (toliau – Audito įmonė).

5.    Audito įmonė, atliekanti Patikrą, privalo laikytis Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintame Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos principų ir turi būti nepriklausoma nuo Įmonės.

6.    Techninėje užduotyje vartojamos sąvokos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Verslo apskaitos standartuose bei Tarptautiniuose apskaitos standartuose, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų apraše, Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše, Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše, Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše ir kituose teisės aktuose, kuriais vadovaujantis Įmonė tvarko savo buhalterinę apskaitą, atlieka apskaitos atskyrimą bei sąnaudų paskirstymą, rengia finansinę atskaitomybę bei reguliuojamosios veiklos ataskaitas.

 

II SKYRIUS

ĮMONĖS IR AUDITO ĮMONĖS PAREIGOS ORGANIZUOJANT IR VYKDANT PATIKRĄ

 

7.    Audito įmonės pareigos:

7.1. Atlikti Patikrą pagal Techninę užduotį ir sutarties dėl Patikros atlikimo sąlygas.

7.2. Sudarius sutartį dėl Patikros atlikimo, raštu informuoti Įmonę apie Patikrą atlikti paskirtą atsakingą auditorių.

7.3. Pateikti Patikros ataskaitą apie faktinius pastebėjimus, susijusius su atliktomis sutartomis procedūromis, pagal Techninės užduoties IV skyriuje nustatytus reikalavimus.

7.4. Dokumentuoti atliktas Patikros procedūras ir saugoti darbo dokumentus pagal Techninės užduoties V skyriuje nustatytus reikalavimus.

8.    Tikrinamos Įmonės pareigos:

8.1. Prieš Patikros pradžią pateikti Audito įmonei žemiau nurodytus duomenis:

8.1.1.   Ataskaitinio laikotarpio RVA.

8.1.2.   Ataskaitinio laikotarpio Duomenų surinkimo ir analizės informacinės sistemos (toliau – DSAIS) užpildytas formas (šilumos ir vandentvarkos sektorių Įmonės).

8.1.3.   RAS aprašą, kuriuo remiantis parengtos ataskaitinio laikotarpio RVA.

8.1.4.   Individualius teisės aktus, priimtus Įmonės atžvilgiu, turinčius įtakos ataskaitinio laikotarpio RVA.

8.1.5.   Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sąrašą, naudotą ataskaitinio laikotarpio RVA parengimui. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sąrašo duomenų struktūra pateikiama Techninės užduoties 1 priede (Patikros procedūrose naudojamos sąvokos – 2.6 papunktis).

8.1.6.   Užpildytus Techninės užduoties 3–8 priedus (atsižvelgiant į sektorių, kuriame veikia Įmonė).

8.1.7.   Kitą Audito įmonės nurodytą informaciją, būtiną pradėti Patikrą.

8.2. Patikros metu bendradarbiauti su Audito įmone ir pateikti Patikrai atlikti reikalingus duomenis, dokumentus ir kitą informaciją.

8.3. Pateikti Audito įmonei pasirašytą Patvirtinimų laišką, kuriame patvirtinama Įmonės vadovybės atsakomybė už tinkamą RVA parengimą pagal teisės aktų reikalavimus, bei kiti dalykai, kurie, Audito įmonės profesiniu vertinimu, yra svarbūs atliekant Patikrą.

8.4. Užtikrinti, kad Tarybai per Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (toliau – DSAIS) teikiamų RVA duomenys atitiktų Patikros metu Audito įmonei pateiktų RVA, dėl kurių pateikiama Patikros ataskaita, duomenis.

 

III SKYRIUS

PATIKROS PROCEDŪROS

 

9.    Audito įmonė privalo atlikti šias Patikros procedūras:

9.1. Pirminė ataskaitinio laikotarpio duomenų peržiūra.

9.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (toliau – IMNT) tikrinimas, patikrinant:

9.2.1.   Duomenų perkėlimą iš apskaitos registrų.

9.2.2.   Nepaskirstomos IMNT vertės dalies išskyrimą iš IMNT įsigijimo savikainos.

9.2.3.   IMNT nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaičiavimą.

9.2.4.   IMNT pirminį priskyrimą.

9.2.5.   IMNT likutinės vertės paskirstymą paslaugoms.

9.2.6.   Duomenų perkėlimą į RVA.

9.3. Pajamų tikrinimas, patikrinant:

9.3.1.   Duomenų perkėlimą iš apskaitos registrų.

9.3.2.   Pajamų paskirstymą paslaugoms.

9.4. Darbo užmokesčio sąnaudų (toliau – DU sąnaudos) tikrinimas, patikrinant:

9.4.1.   Duomenų perkėlimą iš apskaitos registrų.

9.4.2.   DU sąnaudų pirminį priskyrimą.

9.4.3.   Duomenų perkėlimą į RVA.

9.5. Sąnaudų tikrinimas, patikrinant:

9.5.1.   Duomenų perkėlimą iš apskaitos registrų.

9.5.2.   Sąnaudų paskirstymą į sąnaudų grupes ir pogrupius.

9.5.3.   Nepaskirstomųjų sąnaudų išskyrimą.

9.5.4.   Paskirstomųjų sąnaudų pirminį priskyrimą.

9.5.5.   Paskirstomųjų sąnaudų paskirstymą paslaugoms.

9.6. Ataskaitų duomenų tikrinimas, patikrinant ar:

9.6.1.   Duomenys skirtingose RVA prieduose sutampa.

9.6.2.   RVA nėra matematinių klaidų.

9.6.3.   Duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa.

9.7. Detalus Patikros procedūrų aprašymas, atsižvelgiant į sektoriaus, kuriame veikia Įmonė, specifiką, pateikiamas Techninės užduoties 1 priede.

 

IV SKYRIUS

PATIKROS REZULTATAI

 

10.  Patikros rezultatai turi būti įforminti Patikros ataskaitoje apie faktinius pastebėjimus (Techninės užduoties 2 priedas), parengtoje vadovaujantis TSPS 4400 reikalavimais.

11.  Patikros ataskaitoje pateiktų faktinių pastebėjimų apibūdinimas turi būti pakankamai išsamus ir detalus.

12.  Audito įmonės pasirašyta Patikros ataskaita, kartu su Patikros procedūroms atlikti naudota esmine informacija (ataskaitinio laikotarpio RVA, RAS aprašas ir kita svarbi informacija, reikalinga Patikros rezultatų vertinimui, kurią pateikti nurodyta Techninės užduoties 2 priede), turi būti pateikta Įmonei popierine ir (ar) elektronine forma.

13.  Įmonė, teisės aktų nustatyta tvarka teikdama Patikros ataskaitą Tarybai, kartu turi pateikti visą 12 punkte nurodytą esminę informaciją.

14.  Taryba turi teisę kreiptis į Įmonę ir Audito įmonę dėl papildomos informacijos, paaiškinimų, susijusių su atlikta Patikra, bei paaiškinimus pagrindžiančių duomenų ir dokumentų pateikimo.

 

V SKYRIUS

PATIKROS PROCEDŪRŲ DOKUMENTAVIMAS IR DARBO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

15.  Vadovaujantis TSPS 4400, Audito įmonė turi dokumentuoti dalykus, kurie svarbūs pateikiant įrodymus, pagrindžiančius ataskaitą apie faktinius pastebėjimus ir įrodymus, kad užduotis atlikta vadovaujantis šiuo TSPS ir Techninės užduoties sąlygomis.

16Audito įmonė su Patikra susijusius darbo dokumentus kartu su juos pagrindžiančių Įmonės arba Tarybos pateiktų dokumentų, kai jie reikalingi, kopijomis, pasilieka savo nuosavybėje ir saugo Finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatyta tvarka bei užtikrina Įmonės duomenų konfidencialumą.