HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-186 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.04.01:2018 „PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 29 d. Nr. D1-48

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-186 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.1 kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama vėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011 [6.7], turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos pagal šio reglamento reikalavimus naudojant CE ženklu ženklintus statybos produktus;“;

1.2. pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.1 pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas;“;

1.3. pripažįstu netekusiu galios 26.2.1 papunktį.

1.4. papildau 26.2.11  papunkčiu:

26.2.11  VETURE komplektai turi turėti ETĮ ir būti paženklinti CE ženklu arba turi turėti NTĮ;“;

1.5. pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27.  Sienų apdarai LST EN 13820:2015 [6.46], ETAG 034 [6.59] turi atitikti V skyriuje nurodytus bendruosius reikalavimus atitvarų savybėms ir šiuos reikalavimus:

27.1. sienų apdarų oro skverbties klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą 5 lentelėje;

27.2. sienų apdarų vandens nepralaidumo klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą 6 lentelėje.

Reikalavimai sienų apdarų oro skverbties klasėms

5 lentelė

Eil. Nr.

Sienų apdarų aukštis virš grunto lygio, h (m)

Sienų apdarų oro skverbties klasė pagal LST EN 13830:2015 [6.46]

Vietovės tipai 1-ajame vėjo greičio rajone

Vietovės tipai 2-ajame vėjo greičio rajone

Vietovės tipai 3-iajame vėjo greičio rajone

A

B

C

A

B

C

A

B

C

1.

h˂6

A1

A1

A1

A2

A1

A1

A3

A2

A1

2.

6≤h˂15

A2

A1

A1

A3

A2

A1

A3

A2

A2

3.

15≤h˂30

A2

A2

A1

A3

A2

A2

A4

A3

A2

4.

30≤h˂60

A3

A2

A2

A4

A3

A2

A4

A3

A3

5.

60≤h˂100

A3

A3

A2

A4

A4

A3

AE 910

A4

A4

 

Reikalavimai sienų apdarų vandens nepralaidumo klasėms

6 lentelė

Eil. Nr.

Sienų apdarų aukštis virš grunto lygio, h (m)

Sienų apdarų vandens nepralaidumo klasė pagal LST EN 13830:2015 [6.46]

Vietovės tipai 1-ajame vėjo greičio rajone

Vietovės tipai 2-ajame vėjo greičio rajone

Vietovės tipai 3-iajame vėjo greičio rajone

A

B

C

A

B

C

A

B

C

1.

h˂6

R4

R4

R4

R5

R4

R4

R6

R5

R4

2.

6≤h˂15

R5

R4

R4

R6

R5

R4

R6

R5

R5

3.

15≤h˂30

R5

R5

R4

R6

R5

R5

R7

R6

R5

4.

30≤h˂60

R6

R5

R5

R7

R6

R5

R7

R7

R6

5.

60≤h˂100

R6

R6

R5

R7

R7

R6

RE900

R7

R7“.

1.6. pripažįstu netekusiu galios 321 punktą.

1.7. papildau 322 punktu:

322. Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojamos šio reglamento 7.8, 7.9 ir 7.49 papunkčiuose nenurodytos išorinės termoizoliacinės sistemos ar komplektai, juos turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo rinkai pateiktas statybos produktas ar produktų rinkinys (komplektas), turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu 305/2011[6.7] arba tik NTĮ.“

2.Nustatau, kad šio įsakymo 1.2, 1.4, 1.7 papunkčiai įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Simonas Gentvilas