isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-66

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Saulius Gegieckas

 


 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-66

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

I.   ĮVADAS

 

1.    Bendra informacija

 

Pakruojo rajono savivaldybės socialinių paslaugų 2018 metų planas (toliau – Socialinių paslaugų planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“. Pakruojo rajono savivaldybės socialinių paslaugų planai rengiami nuo 2007 metų. Pagrindinis prioritetas išlieka nepakitęs – nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, nes būtent šios paslaugos yra priimtinesnės, artimesnės namų aplinkai, pigesnės.

Socialinių paslaugų įstatymas bei jo poįstatyminiai aktai reglamentuoja socialinių paslaugų valdymą, skyrimą, jų teikimą, finansavimą, mokėjimą už paslaugas ir aiškiai apibrėžia savivaldybių ir valstybės reikalavimų specifiką detalizuojant šių paslaugų priežiūrą ir kontrolę. Socialinių paslaugų įstatymas numato, kad kiekvienos savivaldybės administracijoje turi būti įsteigtas skyrius, atsakingas už socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos organizavimą. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, vadovaudamasis šio įstatymo nuostatomis, kasmet analizuoja socialinių paslaugų poreikį, planuoja jų rūšis, apimtį.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 patvirtino Perėjimo nuo institucinės globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų planą. Vadovaudamasi šiuo teisės aktu Pakruojo rajono savivaldybė 2016 metų birželio 30 d. sprendimu Nr. T-201 patvirtino Pakruojo rajono savivaldybės socialinių paslaugų deinstitucionalizacijos priemonių planą. Dalis priemonių yra numatyta šiame Socialinių paslaugų plane.

Socialinės paslaugos traktuojamos kaip paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Socialinės paslaugos teikiamos įvertinus atskirų asmenų, socialinių žmonių grupių, bendruomenės socialinius poreikius.

 

2.    Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai

 

Pakruojo rajono savivaldybės socialinėse įstaigose socialinių paslaugų organizavimas, jų teikimas ir plėtra orientuojami į socialines paslaugas kaip socialinės atskirties mažinimo veiksnį.

Keliami tokie šios vizijos įgyvendinimo tikslai:

1.              Užtikrinti socialinių paslaugų plėtrą, įgyvendinant prevencijos ir atskirties mažinimo priemones.

2.           Siekti socialinės globos paslaugų prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimo.

 

3.      Socialinių paslaugų plano rengėjai

 

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Daiva Rutkevičienė, Neįgaliųjų reikalų ir socialinių paslaugų poskyrio vedėja Alma Stankevičienė, socialinės rūpybos specialistė Virginija Andrušaitienė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Eglė Koskutė, vyriausioji specialistė Laimutė Malinauskienė.

Socialinių paslaugų planas rengiamas konsultuojantis su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbuotojais, seniūnijų specialistais, rajono socialinių įstaigų vadovais, socialiniais darbuotojais bei kitais socialiniais partneriais. Parengto socialinių paslaugų plano projektas aptartas rajono socialinių įstaigų vadovų pasitarime ir Socialinių paslaugų teikimo komisijos posėdyje. Projektas patalpintas savivaldybės interneto puslapyje. Per susitikimus buvo analizuojami gyventojų socialinius poreikius lemiantys veiksniai, esama socialinių paslaugų infrastruktūra, aptarti socialinio darbo prioritetai ir tikslai, priemonės, kaip pasiekti tikslus, numatytos socialinių paslaugų plėtros kryptys.

I.                      BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4.            Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

 

Pakruojo rajono savivaldybė yra viena šiauriausių savivaldybių šalies šiaurėje. Pakruojo rajonas užima 1 316 kv. m. teritoriją, iš kurių 71,4 % užima žemės ūkio naudmenos, 19,6 % – miškai, 1,6 % – keliai, 2,3 % – užstatyta teritorija, 2,0 % – vandenys ir 3,1 % – kita žemė. Pakruojo rajono savivaldybė yra ketvirta pagal dydį Šiaulių apskrities savivaldybė.

Pakruojo rajonas šiaurinėje dalyje ribojasi su Latvijos siena, šiaurės vakaruose su Joniškio rajonu, vakaruose – su Šiaulių rajonu, pietuose – su Radviliškio rajonu, o pietryčiuose ir pietuose – su Panevėžio bei Pasvalio rajonais. Rajonas patenka į Šiaulių ir Panevėžio miestų įtakos zoną. Taip pat Pakruojo rajonas patenka į Valstybinį Lietuvos-Latvijos pasienio regioną. Rajone yra 2 miestai – Pakruojis ir Linkuva bei 5 mažesni miesteliai. Rajoną sudaro 8 seniūnijos: Guostagalio, Klovainių, Lygumų, Linkuvos, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio. Pakruojo rajono administracinis centras – Pakruojo miestas, turintis gerą susisiekimą su didžiaisiais Lietuvos miestais.

 

4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis:

 

Gyventojų skaičius Pakruojo rajono savivaldybėje 2007-2017 m.

1 lentelė

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Gyventojų skaičius savivaldybėje mažėja. 2017 m. pradžioje Pakruojo rajono savivaldybėje gyveno 20 311 gyventojų. Palyginus duomenis su 2007 m. gyventojų skaičius savivaldybėje sumažėjo 24 %.

Įvertinus bendrąjį socialinį visuomenės padėties pjūvį ir socialinių rodiklių kaitos dinamiką, galima apžvelgti šiandienos aktualijas, kurios sudaro prielaidas vertinti ir numatyti konkrečią socialinių paslaugų teikimo viziją. Didelės emigracijos fone vyksta akivaizdus visuomenės senėjimas ir daugėja su emigracija susijusių socialinių problemų.


 

Pakruojo rajono savivaldybės gyventojų skaičius ir sudėtis

 

2 lentelė

Eil. nr.

Rodiklis

 

 

Gyventojų skaičius

2014

2015

2016

2017

1

 

5

6

7

8

1.

Gyventojų skaičius iš viso, iš jų:

21 979

21 555

20956

20311

 1.1.

Miestuose:

6 322

6 286

6172

5977

1.1.1.

Pakruojyje

4 919

4 896

4826

4632

1.1.2.

Linkuvoje

1 403

1 390

1346

1345

 1.2.

Kaimuose

15657

15 269

14784

14334

2.

Iš bendro gyventojų skaičiaus:

 

 

 

 

 2.1

Pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) asmenų

4374

4393

4373

4387

 2.2.

Suaugę neįgalūs asmenys

3 061

3 449

3794

3174

 2.3.

Vaikai (0-17 metų amžiaus)

4120

3972

3774

3606

 2.4.

43.

Jaunimas(14-29 metų amžiaus)

4 117

4 393

4247

4081

 2.5.

Neįgalūs vaikai

208

191

180

171

 2.6.

Socialinės rizikos vaaaavvvvvvvvvvvvvvvvvvvaikaivaikai

50

56

92

24

 2.7.

Šeimų (trys ir daugiau vaikų) skaičius

359

232

201

301

3.

Socialinės rizikos šeimos

138

138

153

170

4.

Vaikų skaičius socialinės  rizikos šeimose

356

331

375

390

5.

Globojamų vaikų skaičius

163

157

148

160

6.

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius

11 864

12 944

12 648

12244

Informacijos šaltinis: Oficialios statistikos departamentas- Oficialios statistikos portalas, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Socialinės rūpybos skyrius

 

Pakruojo rajone daugiau žmonių gyvena kaimuose. Tai reiškia, kad rajono savivaldybės specialistai, socialinių įstaigų darbuotojai daugiau dėmesio turi skirti kaimo ir atokiose vietovėse gyvenančių asmenų socialinės atskirties prevencijai. Reikalinga daugiau socialinių darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas namuose, dienos socialinę globą, asmens socialinių paslaugų poreikio įvertinimui.                     2017 metais Pakruojo rajono gyventojų sudėtis procentais:

*      Pagyvenę (65 metų ir vyresnio amžiaus) asmenys – 21,6 % ;

*      darbingo amžiaus asmenys – 60,3 % ;

*      vaikai – 17,8 % , iš jų:

Kiti rodikliai:

*      suaugę neįgalūs asmenys – 15,6 % visų rajono gyventojų;

*      neįgalūs vaikai – 0,8 % visų rajono gyventojų.

 

Demografinis senatvės koeficientas Pakruojo savivaldybėje

3 lentelė

Rodiklis / Metai

2014

2015

2016

2017

Pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų ).

106

111

116

122

Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas- oficialios statistikos portalas


 

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai

 

Socialinių paslaugų tikslas – suteikti socialinę pagalbą asmenims (šeimoms), nesugebantiems (-čioms) pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, sudarant jiems sąlygas stiprinti savo gebėjimus patiems spręsti iškylančias socialines problemas ir siekiant sumažinti ar išvengti socialinės atskirties. Pagrindinis uždavinys – teikti prioritetą kompleksiškų nestacionarių socialinių paslaugų teikimui, grąžinti žmogaus gebėjimą pasirūpinti savimi, suteikti pagalbą tiems, kurie negali be jos savarankiškai gyventi, tai yra ieškoti priemonių ir efektyvių paslaugų teikimo būdų, suteikti rajono gyventojams daugiau paslaugų, sudaryti galimybę jiems gyventi pilnavertį gyvenimą. Socialinių paslaugų įstaigų tinklas rajone kurtas keletą metų: veikia stacionarios socialinės globos įstaigos, nestacionarių socialinių paslaugų centrai, dienos centrai. Čia teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos, nes pastarųjų metų ekonominės ir socialinės permainos palietė ir daugumą rajono gyventojų.

Socialinių paslaugų poreikį lemia daug faktorių:

1. Rajono visuomenės senėjimo tendencijos, jaunimas išvyksta studijuoti ir dažnai lieka didžiuosiuose Lietuvos miestuose, dalis darbingo amžiaus žmonių yra išvykę dirbti į užsienį, lieka seni tėvai, seneliai, todėl poreikis socialinėms paslaugoms didėja.

2.      Nemažėjantys socialinės rizikos šeimų ir jose gyvenančių vaikų skaičiai.

3.      Asmenų (šeimų), patekusių į krizinę situaciją arba turinčių priklausomybę, problemos ir jų sprendimas.

4.      Mažos pajamos, bedarbystė ir kita.

Socialinių paslaugų gavėjai gali būti įvairaus amžiaus, skirtingų socialinių grupių asmenys

Socialinės paslaugos gali būti teikiamos tiek socialinių paslaugų įstaigose (globos namuose, nakvynės namuose, dienos centre, socialinių paslaugų centre ir kt.), tiek asmens namuose. Savivaldybė atsakinga už socialinių paslaugų teikimą jos teritorijoje nuolat gyvenantiems asmenims, todėl ji ir yra didžiosios dalies socialinių paslaugų steigėja.

Vis dėlto didžiausias išlieka nestacionarių paslaugų poreikis. Ypač aktualios socialinės priežiūros paslaugos. Pagalbos į namus paslaugas teikia Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro lankomosios priežiūros darbuotojai.

Aktyviai veikia visuomeninės neįgalių žmonių organizacijos, ieškoma savanorių nestacionarių paslaugų teikimui, siekiama padėti žmogui, sudaryti sąlygas kuo ilgiau gyventi jam pažįstamoje ir artimoje aplinkoje. Didesnėms bendruomenėms reikalingi centrai, kuriuose galėtų rinktis bendravimui, užimtumui, tarpusavio pagalbai socialiai remtinų šeimų asmenys, vieniši, seni asmenys ir neįgalūs žmonės.

Rajono visuomenė sensta, jaunimas išvyksta studijuoti ir dažnai lieka didžiuosiuose Lietuvos miestuose, dalis darbingo amžiaus žmonių yra išvykę dirbti į užsienį, lieka seni tėvai, seneliai, todėl poreikis socialinėms paslaugoms didėja.

 

4.3.         Kiti rodikliai

 

Pakruojo rajone savivaldybės biudžeto lėšų dalis, skiriama socialinėms paslaugoms finansuoti ir pirkti, nežymiai kinta. Visos socialines paslaugas teikiančios įstaigos yra visiškai ar iš dalies finansuojamos iš savivaldybės biudžeto (perkant paslaugas). Didžiausia lėšų dalis skiriama biudžetinėms įstaigoms, kurių steigėjas yra Pakruojo rajono savivaldybės taryba: Linkuvos socialinių paslaugų centrui, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centrui, Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centrui. Šios įstaigos finansuojamos tiesiogiai. Su kitomis socialinėmis įstaigomis Socialinės rūpybos skyrius yra sudaręs socialinių paslaugų finansavimo sutartis.

Socialinėms paslaugoms skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos (su dotacijomis) 2017 metais sudarė 7,6 % (1 520,3 tūkst. eurų) visų savivaldybės biudžeto lėšų, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms – 6,9 % ( 1 389,8 tūkst. eurų) , kitai socialinei paramai (programoms, projektams, lengvatiniam pavėžėjimui) – 0,7 %. ( 145,6 tūkst. eurų). Visai socialinei paramai 2017 metais buvo skirta 15,2 % savivaldybės biudžeto lėšų – 3 055,7 tūkst. eurų.

 

1 pav. Finansų skyriaus informacija

 

 

1.      Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PAGRINDAI RAJONE

Vaikų dienos centrai,Laikino gyvenimo namai,Neįgaliųjų žmonių centrai
,Savarankiško gyvenimo namai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vaikų globos įstaigos

 

 

Senų žmonių globos namai
 


Pagalbos į namus tarnyba

 

 

 

 

Kitos socialinės
įstaigos, VšĮ

 

 

 


NVO

 

Bendruomenių centrai
  
Šeimynos

 

 

 

 

 

 

 


2 pav. Socialinės rūpybos skyriaus informacija

 

Pakruojo rajone veikiančios institucijos, kuriose teikiamos socialinės paslaugos rajono savivaldybės gyventojams

4 lentelė

Eil.

Nr.

Įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

Pavaldumas

 

Vietų (gavėjų) skaičius

Iš viso

Iš jų finansuojamų savivaldybės

1.

Socialinės globos namai

 

Linkuvos socialinių paslaugų centras

savivaldybė

20

20

2.

Linkuvos socialinių paslaugų centro Globos namai „Saulė‘

savivaldybė

32

32

3.

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

savivaldybė

24

24

4.

 

Linkuvos socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namai „Naminukas“

savivaldybė

10

10

5.

Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijiniai vaikų globos namai

Pamūšio parapija

20

20

6.

Rozalimo Švč. M. Marijos vardo parapijos senjorų namai

Rozalimo parapija

20

20

7.

Linkuvos socialinės globos namai

SADM

290

8

8.

Šeimynos

Olgos Sipavičienės šeimyna

šeimyna

12

12

9.

Renetos Kalėdienės šeimyna

šeimyna

6

6

10.

Rimanto Mundrio šeimyna

šeimyna

8

8

11.

Laikino gyvenimo namai

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Laikino gyvenimo namai

savivaldybė

20

20

12.

Savarankiško gyvenimo namai

Linkuvos socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namai  „Spindulys“

savivaldybė

30

30

13.

Socialinės priežiūros centrai (vaikų dienos centrai)

Lygumų bendruomenės centras

Bendruomenė

30

30

14.

 

Pakruojo parapijos vaikų dienos centras

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapija

30

30

15.

Pamūšio kaimo bendruomenės „Gerovės namai“

Bendruomenė

20

20

16.

Kitos socialinių paslaugų įstaigos/ organizacijos

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras 

savivaldybė

×

×

17.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose tarnyba

×

×

18.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos tarnyba

×

×

19.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Bendruomeninė paslaugų tarnyba

×

×

20.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro GIMK globos centras

×

×

21.

Sutrikusios intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo viltis“

Visuomeninės, nevyriausybinės organizacijos

×

×

22.

VšĮ „Retenė“

×

×

23.

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos „Caritas“

×

×

24.

Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius

×

×

25.

Pakruojo neįgaliųjų draugija

×

×

26.

Agentūros – visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas

x

x

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

 

5. Socialinių paslaugų infrastruktūros išdėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis

 

Pastarųjų metų ekonominės ir socialinės permainos palietė ir daugumą mūsų rajono gyventojų. Kasdieniniame darbe susiduriame su labai įvairiomis socialinėmis žmonių grupėmis ar pavieniais asmenimis, kurie gyvena, žemiau skurdo ribos ar yra labai pažeidžiami. Pakruojo rajone yra sukurtas socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklas vaikams, pensinio amžiaus žmonėms, neįgaliems rajono gyventojams, vaikams, netekusiems tėvų globos. Deja, socialinių paslaugų teikimas Pakruojo rajono savivaldybėje nėra tolygus.

 

Pakruojo rajone veikiančios socialinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos pagal seniūnijas:

5 lentelė

 

Guostagalio seniūnija

Klovainių seniūnija

Pakruojo seniūnija

Pašvitinio seniūnija

Rozalimo seniūnija

Lygumų seniūnija

Linkuvos seniūnija

Žeimelio seniūnija

Iš viso

2017

1 (SADM)

2

8

1

2

1

3

-

18

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

 

3 pav. Socialinių įstaigų išsidėstymas rajone


 

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

 

6 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Skaičius asmenų (šeimų), kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis 2017 m.:

1 000 gyventojų tenka vietų

Iš jų finansuoja savivaldybė

viso

teikiamos

neteikiamos

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ilgalaikė socialinė globa

 

51

18

33

6,30

6,30

2.

Trumpalaikė socialinė globa

27

27

-

0,74

0,74

3.

Dienos socialinė globa institucijoje

-

-

-

0,44

0,44

4.

Dienos socialinė globa asmens namuose

19

11

8

X

X

5.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

3

2

1

1,48

1,48

6.

Pagalba į namus

 

54

42

12

X

X

7.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas institucijoje

8

8

-

3,94

3,94

8.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose

41

41

-

X

x

9.

Laikinas apnakvindinimas

 

19

19

-

0,98

0,98

10.

Kitos socialinės priežiūros paslaugos

-

-

-

X

X

11.

Iš viso

 

222

168

54

X

X

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

 

Bendrosios socialinės paslaugos

 

Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimai savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime gali būti ugdomi ar kompensuojami atskiromis, be nuolatinės specialistų pagalbos teikiamomis paslaugomis.

Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrinės paslaugos, transporto organizavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne bei kitos paslaugos.

Svarbus uždavinys – skatinti visuomenines organizacijas aktyviai teikti socialines paslaugas, suteikti visokeriopą pagalbą visuomeniniams partneriams siekiant sudaryti optimalias sąlygas žmogui jam įprastoje aplinkoje.

Pagrindiniai bendrųjų socialinių paslaugų teikėjai Pakruojo rajone yra biudžetinės socialinės įstaigos: Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras, Linkuvos socialinių paslaugų centras ir jų padaliniai. Jau daugelį metų aktyviai veikia visuomeninės neįgalių žmonių organizacijos, NVO, bendruomenės, ieškoma savanorių, kurie galėtų teikti nestacionarias paslaugas, siekiama padėti žmogui, sudaryti sąlygas kuo ilgiau gyventi jam pažįstamoje ir artimoje aplinkoje. Visos nevyriausybinės socialinės krypties organizacijos teikia bendrąsias socialines paslaugas.

 


 

 

Bendrosios socialinės paslaugos suteiktos Pakruojo rajono gyventojams 2017 metais rajono visuomeninėse organizacijose ir kitose įstaigose

 

            7 lentelė

Eil. Nr.

Įstaigos, organizacijos pavadinimas

Maitinimo

organizavimas

Aprūpinimas

būtiniausiais drabužiais   ir avalyne

Transporto

organizavimas

Sociokultūrinės

paslaugos

Asmens higienos paslaugos

Iš viso asmenų, gavusių paslaugas skaičius

1.

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos „Caritas“

240 asm.

300 asm.

-

-

-

350 asm.

2.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „ Pakruojo Viltis“

-

135

36

45 asm.

-

216 asm.

3.

VšĮ Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas prie Pakruojo rajono Policijos komisariato

147 asm.

-

-

-

-

147 asm.

4.

Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius

156 asm..

543 asm.

-

-

-

699 asm.

5.

VšĮ „Retenė“

 

-

-

-

11 asm.

-

11  asm.

6.

Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija

-

-

56 asm.

60 asm.

4 asm.

120 asm.

7.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

-

-

6 asm.

-

-

6 asm.

9.

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras

32 asm.

-

-

-

-

32 asm.

10.

Agentūros – visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas

-

760 asm.

-

1300 asm.

-

2600 asm.

11.

Linkuvos socialinių paslaugų centras

13 asm.

-

-

-

20 asm.

33 asm.

Iš viso

588 asm.

1738 asm.

98 asm.

1416 asm.

24 asm.

4214 asm.

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

           

            Aprūpinimo būtinaisiais darbužiais ir avalyne paslaugą teikia:

Agentūros – visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas; Pakruojo dekanato „Caritas“; Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius.

            Transporto organizavimo paslaugą teikia:

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras; Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo viltis“.

            Asmens higienos ir priežiūros paslaugas organizuoja:

Linkuvos socialinių paslaugų centras; Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija.

            Tarpininkavimo, atstovavimo ir sociokultūrines paslaugas teikia visos biudžetinės socialinės įstaigos, vaikų dienos centrai, vaikų globos namai ir kitos įstaigos.

            Maitinimo organizavimas (parama maisto produktais):

 

1. Pakruojo rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, yra įgyvendinama Maisto banko iniciatyva, kurios metu nevyriausybinės organizacijos surenka ir suteikia paramą skurstantiems žmonėms ilgai negendančiais maisto produktais. Tai Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius, Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras, VšĮ Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas prie Pakruojo rajono Policijos komisariato.

2. Paskutinės dienos galiojimo maisto produktų surinkimas iš prekybos centro IKI ir jų išdalinimas nepasiturintiems gyventojams. Šioje iniciatyvoje talkina nevyriausybinės organizacijos: Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras, Pamūšio kaimo bendruomenės vaikų dienos centras, Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijiniai vaikų globos namai.

3. Trečia iniciatyva, kuri įgyvendinama visose savivaldybėse – Europos Sąjungos finansuojamas Paramos maisto produktais projektas, skirtas labiausiai skurstantiems rajono gyventojams. Nuo 2017 metų projektą vykdo Pakruojo rajono savivaldybės administracija.

4. Maitinimo paslaugą Linkuvos miestelio gyventojams organizuoja Linkuvos socialinių paslaugų centras. Galima užsakyti karštą maistą, kurį dažniausiai paslaugos gavėjams pristato laikomosios priežiūros darbuotojai.

 

Kitos paslaugos, teikiamos rajono gyventojams

8 lentelė

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

2014 m.

2015 m.

2016 m.

 2017 m/

Asmenų sk.

Vnt.

Asmenų sk.

Vnt.

Asmenų sk.

Vnt.

Asmenų sk.

Vnt.

1.

Būsto pritaikymas

3

 

2

 

1

 

1

 

2.

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

297

401

246

349

202

275

225

314

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

Specialiosios socialinės paslaugos

 

Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka.

Specialiosioms paslaugoms priskiriama: 1) socialinė priežiūra, 2) socialinė globa.

Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė pagalba, kuriai nereikia nuolatinės specialistų priežiūros. Socialinei priežiūrai priskiriamos pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo bei kitos paslaugos.

Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba, kuriai reikia nuolatinės specialistų priežiūros. Socialinė globa pagal trukmę skirstoma į dienos, trumpalaikę ir ilgalaikę.

 

Specialiosios socialinės paslaugos, teikiamos Pakruojo rajone

9 lentelė

Metai

Socialinė priežiūra (gavėjų skaičius)

Socialinė globa (g.sk.)

Pagalba į namus

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Laikinas apnakvindinimas

Intensyvi krizių įveikimo pagalba (LGN)

Dienos socialinė globa

Trumpalaikė socialinė globa

Ilgalaikė socialinė globa

2015

172

47

3l

35

5

9

15

91

2016

172

205

36

42

-

27

15

75

2017

202

187

31

39

-

28

14

81

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 


 

Socialinės priežiūros paslaugos

 

Pagalbos į namus paslaugos

 

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose tarnybos teikiamos pagalbos į namus paslaugos yra labiausiai ekonomiškos, suteikiančios galimybę įvertinti seno ar neįgalaus žmogaus individualius poreikius, išlaikančios žmogų namuose ir padedančios nenutraukti ryšių su bendruomene, pagerinančios gyvenimo kokybę.

 

Pagalbos į namus paslaugos gavėjų apskaita

10 lentelė

Eil. Nr.

Vertinimo parametrai

Metai

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, skaičius

142

160

172

172

202

2.

Asmenų, kuriems neteikiamos paslaugos, skaičius

21

19

2

10

12

3.

Specialistų skaičius

14

16

18

18

20

4.

Asmenų, kuriems naujai nustatyta paslauga, skaičius

36

42

37

46

34

Informacijos šaltinis: Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

 

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

 

Socialinių įgūdžių ugdymo paslauga teikiama Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro darbuotojų rajono socialinės rizikos šeimoms. Bendruomeninių paslaugų tarnyboje įsteigta 18 etatų, 2017 metais socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos suteiktos 187 socialinės rizikos šeimoms ir 415 jose augantiems vaikams. Laikino gyvenimo namuose gyveno 5 socialinės rizikos šeimos, jose 6 vaikai.

 

11 lentelė

Seniūnija

 

 

 

 

Darbuotojų

skaičius

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Šeimų sk.

Vaikų sk.

Šeimų sk.

Vaikų sk.

Šeimų sk.

Vaikų sk.

Šeimų sk.

Vaikų sk.

Šeimų sk.

Vaikų sk.

Pakruojo

4

35

63

32

56

33

60

37

78

43

64

Linkuvos

3

24

66

23

65

24

61

26

20

31

80

Žeimelio

2

19

48

16

41

16

43

20

57

24

54

Lygumų

3

20

60

22

65

22

64

26

89

30

75

Klovainių

1

10

27

11

24

12

26

12

25

11

18

Rozalimo

3

14

38

12

36

19

52

21

60

25

65

Pašvitinio

1

14

39

10

25

13

32

14

31

15

32

Guostagalio

1

13

51

12

44

11

43

10

35

8

27

Iš viso

17

149

392

138

356

150

381

166

395

187

415

Informacijos šaltinis: Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras


 

            Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos vaikų dienos centruose

12 lentelė

Vaikų dienos centras

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Lygumų bendruomenės vaikų dienos centras

23

21

20

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras

30

32

28

Pamūšio kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

6

18

13

Viso

59

71

61

 

            Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

13 lentelė

Savarankiško gyvenimo namai

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Linkuvos socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namai „Spindulys“

31

37

31

 

Laikino apnakvindinimo ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos

 

Šios paslaugos teikiamos Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Laikino gyvenimo namuose. Laikino apnakvindinimo paslauga teikiama smurto aukoms, rizikos grupėms priklausantiems asmenims, šeimoms, benamiams ir kitiems asmenims, esant krizinei situacijai, kai nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ir gyvybei. Paslaugos trukmė iki 3 parų.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba teikiama asmeniui, atsidūrusiam krizinėse situacijoje neterminuotai- pagal poreikį, kai reikalinga ne vien socialinių darbuotojų pagalba.

 

Laikino gyvenimo namų gyventojų apskaita

14 lentelė

Metai

Paslauga

2017 m.

Asmenų skaičius iš viso

Laikinas apnakvindinimas (iki 3 parų)

39

Iš jų šeimų: tėvų /vaikų skaičius

4/14

Asmenų skaičius iš viso

Socialinė priežiūra-apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose

40

Iš jų šeimų: tėvų /vaikų skaičius

9/9

Iš viso:

 

79

Informacijos šaltinis: Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

 

Socialinės globos paslaugos

 

Socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams.

 

          Rajone veikia stacionarios socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos: Linkuvos socialinių paslaugų centras ir šio centro padaliniai, Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo parapijos senjorų namai. Čia nukreipiami seni ir neįgalūs rajono gyventojai, kuriems nestacionarios paslaugos yra nebeveiksmingos. 2015 metų rugsėjo mėnesį įsikūrusi ilgalaikės socialinės globos paslaugas teikianti socialinė įstaiga - Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo parapijos senjorų namai – patenkino paslaugų poreikį, sumažino eilėje laukiančių senolių skaičių.

          Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos tarnyba teikia dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras teikia dienos socialinės globos paslaugas institucijoje.


 

            Šiose įstaigose trumpalaikė, ilgalaikė socialinė globa 2017 metais buvo suteikta:

15 lentelė

Gyventojų skaičius

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo parapijos senjorų namai.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos tarnyba

81

14

21

11

         

            Pakruojo rajono gyventojai, gaunantys ilgalaikės socialinės globos paslaugas kito pavaldumo socialinėse įstaigose:

16 lentelė

Gyventojų skaičius

Linkuvos socialinės globos namai

Jurdaičių socialinės globos namai

Aukštelkės socialinės globos namai

Skemų socialinės globos namai

Ventos socialinės globos namai

UAB „Sagera“ Berženų senjorų namai

Utenos socialinės globos namai

9

1

2

1

2

1

1

 

          Nors socialinių paslaugų gavėjų skaičius kinta, socialinės globos paslaugas gaunančių asmenų skaičius išlieka vidutiniškai stabilus, nes tai įtakoja turimų vietų socialinėse įstaigose skaičius.               

 

Specialiosios socialinės paslaugos, teikiamos asmenims, turintiems sunkią negalią:

17 lentelė

Metai

Socialinės įstaigos

Specialiųjų socialinių paslaugų gavėjai

Iš viso

Bendras gavėjų skaičius įstaigoje

Iš jų: asmenys su sunkia negalia

2016

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

577

23

14

Linkuvos socialinių paslaugų centras

111

34

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

423

1

Rozalimo Švč. M. Marijos vardo parapijos senjorų namai

20

9

2017

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

659

22

14

Linkuvos socialinių paslaugų centras

112

40

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

505

34

Rozalimo Švč. M. Marijos vardo parapijos senjorų namai

20

8

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

           

 

          Socialinės globos paslaugos vaikams.

 

Vaikams, likusiems be tėvų globos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos: Pamūšio šv. Antano Paduviečio parapijos vaikų globos namai, Linkuvos socialinių paslaugų centro Vaikų namai „Naminukas“, Renetos Kalėdienės šeimyna (įregistruota nuo 2010 m. liepos 21 d.), Olgos Sipavičienės šeimyna (įregistruota nuo 2010 m. liepos 29 d.) ir Rimanto Mundrio šeimyna (įregistruota nuo 2014 m. kovo 14 d.). Su šeimynomis 2017 metais sudarytos sutartys,. Papildomas finansavimas skirtas R. Mundrio šeimynai. Paramos paskirtis – automobilio įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas. Šiose įstaigose 2017 metais gyveno 56 vaikai.

 

Informacija apie Pakruojo rajono vaikų globos įstaigas ir šeimynas:

18 lentelė

Eil. Nr.

Rodiklis

Metai

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Vaikų globos įstaigų skaičius

4

5

5

5

5

2.

Vietų skaičius vaikų globos įstaigose

58

54

54

54

55

3.

Vaikų skaičius vaikų globos įstaigose

60

56

56

59

56

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

 

          Pakruojo savivaldybės pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų 2015 – 2017 metais vidutinės kainos:

19 lentelė

Eil. Nr.

Socialinės įstaigos pavadinimas

Socialinės paslaugos

Asmenų grupė

2015 m

2016 m

2017 m

1.

Linkuvos socialinių paslaugų centro Vaikų globos namai „Naminukas“

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Be tėvų globos likusiems vaikams

649,91

512,00

607,26

2.

Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijiniai vaikų globos namai

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Be tėvų globos likusiems vaikams

724,05

724,05

780,00

780,00

3.

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

Dienos socialinė globa

Asmenims su vidutine ir sunkia negalia

405,47

482,21

477,00

554,00

497,00

580,00

4.

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

Trumpalaikė socialinė globa

Asmenims su vidutine ir sunkia negalia

503,94

570,55

596,00

674,00

640,00

723,00

5.

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Ilgalaikė socialinė globa

Senyvo amž. asmenims ir asmenims su vidutine ir sunkia negalia

462,81

528,56

 

502,00

558,00

 

559,65

620,26

 

6.

Pakruojo nestacionarių paslaugų centro Laikino gyvenimo namai

Trumpalaikė socialinė globa

Suaugusiems socialinės rizikos asmenims

177,83

182,00

260,00

7.

Aukštelkės socialinės globos namai

Ilgalaikė socialinė globa

suaugusiems asmenims su vidutine ir

sunkia negalia

542,50

579,20

543,00

580,00

543,00

580,00

8.

Linkuvos socialinės globos namai

Ilgalaikė socialinė globa

suaugusiems asmenims su vidutine ir

sunkia negalia

522,20

621,50

522,20

521,50

522,20

521,50

9.

Jurdaičių socialinės globos namai

Ilgalaikė socialinė globa

suaugusiems asmenims su sunkia negalia

582,70

591,00

609,00

10.

Skemų socialinės globos namai

Ilgalaikė socialinė globa

suaugusiems asmenims su sunkia negalia

602,10

603,00

605,00

11.

Ventos socialinės globos namai

Ilgalaikė socialinė globa

vaikams su

sunkia negalia

suaugusiems asmenims su sunkia negalia

763,70

768,00

768,00

 

688,00

12.

VšĮ Senolių namai

Trumpalaikė socialinė globa

Asmenims su sunkia negalia

-

-

25,00 (para)

13.

Utenos socialinės globos namai

Ilgalaikė socialinė globa

asmenims su

sunkia negalia

-

-

620,00

14.

Rozalimo Švč. M. Marijos vardo parapijos senjorų namai

Ilgalaikė socialinė globa

Senyvo amžiaus žmonėms, suaugusiems asmenims su vidutine ir

sunkia negalia

576,00

616,00

700,00

576,00

616,00

700,00

576,00

616,00

700,00

15.

UAB „Sagera“ Beržėnų senjorų namai

Ilgalaikė socialinė globa

asmenims su

sunkia negalia

-

-

623,00

16.

Olgos Sipavičienės  šeimyna (1 asm. 1 mėn. vidurkis)

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Be tėvų globos likusiems vaikams

376,33

378,17

399,20

 

17.

R. Kalėdienės  šeimyna(1 asm. 1 mėn. vidurkis)

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Be tėvų globos likusiems vaikams

369,00

393,00

494,40

18.

R. Mundrio  šeimyna

(1 asm. 1 mėn. vidurkis)

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Be tėvų globos likusiems vaikams

347,40

359,63

423,00

 

          Socialinių paslaugų tinklas Pakruojo rajono savivaldybėje formuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Pagal statistinius duomenis pastebimos rajono gyventojų senėjimo tendencijos, kasmet sudaromos eilės vienišų ir neįgalių rajono gyventojų  nukreipimui į socialinės globos namus. Reikalingos atokvėpio paslaugos neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimų nariams.

Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ socialinės globos įstaigas, teikiančias trumpalaikes ar ilgalaikes socialinės globos paslaugas ir kurias nustatyta tvarka pasirenka pats gavėjas, finansuoja tiesiogiai. Sudaromos socialinių paslaugų teikimo sutartys. Socialinės globos kainą nustato socialinės globos įstaigos steigėjas atsižvelgdamas į socialinės globos organizavimo išlaidas ir šių išlaidų efektyvų panaudojimą.

 

Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto faktinės išlaidos (su perduotomis savivaldybei funkcijomis), skiriamos socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms

20 lentelė

Rodikliai

2017 m.  

1. Savivaldybės biudžetas, iš viso

20 078,9

2. Išlaidos rajono socialinių paslaugų įstaigoms. Iš jų:

1 498,9

1)     Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras, iš jų:

savivaldybės biudžetas

Dotacijos

201,9

149,0

52,9

2) Linkuvos socialinių paslaugų centras, iš jų:

savivaldybės biudžetas

Dotacijos

530,7

480,2

50,5

3) Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, iš jų:

savivaldybės biudžetas

Dotacijos

456,6

264,1

192,5

4) Pamūšio parapijiniai vaikų globos namai

173,3

5) Lygumų bendruomenės vaikų dienos centras

5,7

6) Pamūšio kaimo bendruomenės „Gerovės namų“ vaikų dienos centras

3,9

7) Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras

5,8

8) Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo parapijos senjorų namai, iš jų:

savivaldybės biudžetas

Dotacijos

56,8

39,9

16,9

9) Rimanto Mundrio šeimyna

14,0

10) Olgos Sipavičienės šeimyna

11,4

11) Renetos Kalėdienės šeimyna

11,0

12) Socialinių programų vykdymui

24,0

13) Socialinės rūpybos skyriui

3,8

2.     Kitoms socialinėms įstaigoms:

Iš jų:

biudžetas

Dotacijos

45,4

 

20,4

25,0

Iš viso (2+3):

1 544,3

Savivaldybės biudžeto dalis (įskaitant dotacijas)

6 % (7,7%)

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Socialinės rūpybos skyrius

 

Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms  finansuoti 2017 metais:

- savivaldybės administracija panaudojo: 285,4 tūkst eurų;

- biudžetinės socialinės įstaigos: 893,3 tūkst eurų;

- programoms: 24,0 tūkst eurų;

- dotacijos 341,6 tūkst eurų, iš jų: 157,8 tūkst eurų -sunki negalia ir  183,8 tūkst eurų – soc. rizikos šeimos.


 

Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms 2017 metais

21 lentelė

 

 

Rodikliai

Socialinių paslaugų finansavimas (savivaldybės biudžetas)

 

 

Iš viso

Pamūšio parapijiniai vaikų      globos namai

Pakruojo šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras

Lygumų bendruomenės vaikų dienos centras

Pamūšio kaimo bendruomenė "Gerovės namai"

Rimanto Mundrio šeimyna

Aukštelkės soc.globos namai

Linkuvos soc. globos namai

Pakruojo nestacionarinių socialinių paslaugų centras

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Pakruojo Viltis

Rozalimo Švč.M.Marijos vardo parapijos senjorų namai

Olgos Sipavičienė šeimyna

Renatos Kalėdienės šeimyna

Skirtos lėšos

173289,62

5840,90

5562,70

3942,90

14044,03

3794,89

10248,00

4245,94

500,00

1500,00

150,00

39914,44

11424,33

10948,00

273007,75

Skola 2017-01

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

Sausio mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

Vasario mėn.

12009,17

544,70

462,80

374,40

476,00

366,38

871,06

 

 

 

 

3281,57

952,00

476,00

19814,08

Kovo mėn.

14260,59

452,40

425,10

338,00

476,00

366,38

871,06

 

 

 

 

3589,51

952,08

952,00

22683,12

Balandžio mėn.

17660,94

527,80

513,50

401,70

476,00

353,41

792,03

 

 

 

 

3640,83

952,16

952,00

26270,37

Gegužės mėn.

17967,88

447,20

421,20

308,10

476,01

366,38

871,06

 

 

 

 

3640,83

952,00

952,00

26402,66

Birželio mėn.

13607,47

553,80

469,30

327,60

476,02

366,38

871,06

1305,47

 

 

 

3559,71

952,09

952,00

23440,90

Liepos mėn.

14053,84

505,70

457,60

353,60

952,00

353,41

816,51

92,28

 

 

 

3171,69

952,00

952,00

22660,63

Rugpjūčio mėn.

15720,93

475,80

430,30

317,20

952,00

366,38

851,34

 

 

 

 

3300,56

952,00

952,00

24318,51

Rugsėjo mėn.

15700,00

471,90

419,9

341,90

952,00

366,38

871,06

 

 

 

 

3210,17

952,00

952,00

24237,31

Rugsėjo papildomai

 

 

 

 

5000,00

 

 

610,00

500,00

1500,00

 

 

 

 

7610,00

Spalio mėn.

13192,00

478,40

486,20

308,10

952,00

353,41

871,06

 

 

 

 

3312,34

952,00

952,00

21857,51

Spalio papildomai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

Lapkričio mėn.

12836,03

555,10

518,70

332,80

952,00

357,58

853,92

 

 

 

 

3209,58

952,00

952,00

21519,71

Gruodžio papild.

 

 

 

 

 

 

 

2238,19

 

 

150,00

 

 

 

2388,19

Gruodžio mėn.

12348,70

448,50

501,80

276,90

952,00

178,80

853,92

 

 

 

 

3104,20

952,00

952,00

20568,82

Gruodžio mėn.

13932,07

379,6

456,30

262,60

952,00

0,00

853,92

 

 

 

 

2893,45

952

952,00

21633,94

IŠ VISO:

173289,62

5840,90

5562,70

3942,90

14044,03

3794,89

10248,00

4245,94

500,00

1500,00

150,00

39914,44

11424,33

10948,00

285405,75

Lėšų likutis

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 lentelė

Rodikliai

Socialinių paslaugų finansavimas (deleguota savivaldybei funkcija)

 

Iš viso

Socialinių paslaugų finansavimas

 

 

Rozalimo Švč. Marijos vardo parapijos senjorų namai

Aukštelkės socialinės globos namai

Ventos socialinės globos namai

Linkuvos socialinės globos namai

Klovainių sutikusio intelekto jaunuolių centras

Skemų socialinės globos namai

Linkuvos socialinių paslaugų centras

VšĮ "Senolių namai"

Pakruojo nestacionarinių paslaugų centras

"Sagera"

Utenos

Skirtos lėšos

16911,14

2049,69

8585,18

10395,70

52883,87

2865,31

50504,27

390,24

8721,30

 

646,64

131400,00

Skola Eurais 2017-01

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

Sausio mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

Vasario mėn.

1692,46

175,58

917,20

846,70

4823,07

240,43

4157,32

 

 

 

 

12852,76

Kovo mėn.

1692,46

175,58

917,20

860,20

5054,65

240,90

4610,58

38,18

 

 

 

13589,75

Balandžio mėn.

1544,25

175,58

917,20

868,36

5155,36

240,90

4634,14

253,18

314,12

 

 

14103,09

Gegužės mėn.

1492,70

175,58

917,20

868,36

5180,43

240,90

4492,23

98,88

392,01

 

 

13858,29

Birželio mėn.

1439,11

175,58

917,20

868,36

5158,40

240,90

1306,69

 

589,87

 

 

10696,11

Liepos mėn.

1326,58

175,58

917,20

868,36

5144,00

240,90

6846,57

 

702,07

 

 

16221,26

Rugpjūčio mėn.

1417,68

175,58

351,33

868,36

835,69

240,90

3955,71

 

846,30

 

 

8691,55

Rugsėjo mėn.

1492,70

175,58

546,13

868,36

2601,75

240,90

4124,67

 

1033,10

 

 

11083,19

Spalio mėn.

1414,30

175,58

546,13

845,23

4813,67

240,90

4094,80

 

1072,56

 

 

13203,17

Lapkričio mėn.

1147,16

156,49

546,13

847,16

4649,17

232,56

4183,78

 

1252,73

 

 

13015,18

Gruodžio mėn.

2251,74

312,98

1092,26

1786,25

9467,68

465,12

8097,78

 

2518,54

90,40

646,64

26729,39

IŠ VISO:

16911,14

2049,69

8585,18

10395,70

52883,87

2865,31

50504,27

390,24

8721,30

 90,4

646,64

154043,74

Lėšų likutis

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 0,00

0,00  

0,00  


Vaiko teisių apsauga

 

Siekdamas užtikrinti pagal kompetenciją įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka visų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius) atstovauja vaiko interesams civilinėse, baudžiamosiose, administracinėse bylose, teismuose.

 

Vaikai, likę be tėvų globos

 

Politikos ir ekonomikos pokyčiai keičia kiekvieno žmogaus gyvenimą, tačiau ne visi žmonės pasirengę prisitaikyti prie pokyčių, keliamų reikalavimų. Aktuali pasikeitusios visuomenės problema yra krizės ištiktos šeimos, kurios negeba tinkamai pasirūpinti vaikais, užtikrinti sveiką ir saugią jiems aplinką. Tik šeimoje gali būti sudaromos vaiko poreikius atinkančios sąlygos, emocinis saugumas, stabilumas. Nesant tokių galimybių vaikai, netekę tėvų globos, buvo apgyvendinti ir socialinės globos įstaigoje.

 

23 lentelė

Metai

 

Globos forma

2014

2015

2016

2017

Vaikai, netekę tėvų globos, gyvenantys šeimose, šeimynose, institucijose

163

157

148

160

Šeimose globojami vaikai

100

93

89

104

Šeimynose globojami vaikai

25

25

25

23

Institucijose globojami vaikai

38

39

34

33

Per metus likę be tėvų globos vaikai

26

24

14

62

 

2017 metų gruodžio 31 d. Pakruojo rajone buvo globojami 160 likę be tėvų globos vaikai. Iš jų 104 gyvena šeimose, 23 - šeimynose, 33 - globos institucijose. 114 vaikų nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), 46 vaikams - laikinoji globa (rūpyba).

Per 2017 metus vaikams buvo nustatytos 64 laikinos globos (2 vaikams pakartotinai), 58 atvejai dėl to, kad tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų nesirūpina, nesidomi vaiku, jo neprižiūri, netinkamai auklėja, naudoja fizinį ar psichinį smurtą ir dėl to kyla pavojus vaiko fiziniam, protiniam dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui, ir kuris įstatymų nustatyta tvarka paimtas iš šeimos (kol teismo tvarka bus atskirtas nuo tėvų), 3 atvejai dėl to, kad abu tėvai ar vienintelis iš tėvų yra miręs, 3 atvejai, kai tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų laikinai negali juo rūpintis dėl abiejų tėvų ar vieno jų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių.

Laikinoji globa nustatyta 64 vaikams: 34 berniukams ir 30 mergaičių, nuo 0-3 m. -13 vaikų, 4-6 m. – 13, 7-9 m.- 11, 10-14 m.-19, 15-17 m.-8. Globa šeimoje nustatyta 38 vaikams, šeimynoje - 0, socialinės globos įstaigoje- 26 vaikams. 30 vaikų gyvena kitų savivaldybių teritorijose (Radviliškio r., Pasvalio r., Joniškio r., Trakų r., Šiaulių m., Šiaulių r., Panevėžio r., Vilniaus m., Druskininkuose, Kaune, Raseinių r.).

Likusius be tėvų globos vaikus dažniausiai globoti imasi giminaičiai, svetimi žmonės vis dar retai ryžtasi globoti vaikus. 2017 metais vaikus priėmė 23 giminaičių šeimos, 4 globėjai tapo ne vaikų giminaičiai.

4 pav. Vaiko globos (rūpybos) nustatymas

 

Vaikų globos netekimo priežastys. Per 2017 metus globa nutraukta 51 vaikui: 28 vaikai grąžinti tėvams, 22 sulaukė pilnametystės (arba buvo emancipuoti), 1 susituokė, 15 vaikų nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Dažniausiai iš šeimų vaikai paimti dėl netinkamos priežiūros ir tėvų girtavimo.

Vaikai buvo paimti iš Skyriui žinomų šeimų, kuriems socialines paslaugas teikia Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis.

 

Vaiko globa institucijoje

24 lentelė

Eil. Nr.

Metai

Globos institucija

2014

2015

2016

2017

1.

Pamūšio parapijiniai vaikų globos namai

22

20

21

20

2.

Samariečių vaikų globos namai

8

10

9

10

3.

Kiti vaikų globos namai: Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai; Ventos socialinės globos namai; Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“.

8

(6 kūdikių namuose)

9

(7 kūdikių namuose)

4

(2 kūdikių namuose)

3

(2 kūdikių namuose)

 

Pakruojo rajone yra 3 šeimynos, kuriose gyvena 23 vaikai: Rimanto Mundrio šeimynoje auga 8 likę be tėvų globos vaikai, Renetos Kalėdienės šeimynoje 5 likę be tėvų globos vaikai, iš kurių du yra su negalia. Olgos Sipavičienės šeimynoje 10 likusių be tėvų globos vaikų, iš kurių trys yra su negalia.

Per 2017 metus suorganizuoti 12 vaiko globos organizavimo komisijos posėdžių, kuriuose išspręsti skubios ir planuotos vaikų globos klausimai, grąžinimo į šeimą, globos formos keitimo klausimai.

Per 2017 metus 8 asmenims neterminuotai apribota tėvų valdžia jų nepilnamečių vaikų atžvilgiu ir vaikams nustatytos nuolatinės globos (rūpybos), 2 - laikinai apribota tėvų valdžia vaikų atžvilgiu, 2 - atskirti nuo vaikų dėl ligos ar kitų priežasčių. Per 2017 metus teismas nepakeitė ir nepriėmė sprendimų panaikinti sprendimą dėl tėvų valdžios apribojimo, dėl ko nei vienas vaikas tėvams nebuvo grąžintas.

Per 2017 metus, tėvams laikinai išvykus į užsienį, laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu  buvo nustatyta 26 atvejais. 2017 metų pabaigoje Skyriaus apskaitoje buvo 50 vaikų, kuriems nustatyta laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu. Kai kurie tėvai išvyko palikę vaikus be įstatyminio atstovo arba nebaigę tvarkytis dokumentų, kas apsunkino specialistų darbą, siekiant tėvus surasti ir įpareigoti juos pateikti reikalingus dokumentus.

Įvaikintų vaikų nebuvo.

 

Duomenys apie socialinės rizikos šeimas ir jose augančius vaikus

 

2017 gruodžio 31 d. Skyriaus  duomenimis Pakruojo rajone buvo 170 socialinės rizikos šeimų, kuriose augo 390 vaikų, iš jų 203 berniukai, 187 mergaitės. Didžioji dalis šių šeimų gyveno kaime, net 128, o 42 mieste.  Didžiausią dalį socialinės rizikos šeimose augančių vaikų sudaro vyresni, nuo 10-14 m. amžiaus -135 vaikai,  nuo 15-17 m. amžiaus - 86 vaikai, nuo 7-9 m. amžiaus - 62 vaikai, nuo 0-3  m. amžiaus – 61 vaikai, nuo 4-6 m. amžiaus – 46 vaikai. 2016 metais Pakruojo rajone buvo 153 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 375 vaikai . 

Per 2017 metus į savivaldybės socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą įrašytos 44 šeimos (76 vaikai),  2016 metais  - 34 šeimos, jose augo 95 vaikai).

 

 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 2017 metais, lyginant su 2016 metais padidėjo 17 šeimų bei 15 vaikų. Analizuojant šeimų įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą priežastis nustatyta, kad daugiausia šeimų, t. y. 65 įrašytos į apskaitą - dėl girtavimo ir /arba psichotropinių medžiagų vartojimo, 57 - dėl socialinės rizikos šeimų apskaitą  įrašytos dėl socialinių įgūdžių stokos, dėl vaikų nepriežiūros, 16 - dėl psichologinės, fizinės ar seksualinės prievartos prieš vaikus, 3 - dėl to, kad valstybės skiriamą paramą naudoja ne vaiko interesams, 16 - dėl to, kad vaikui nustatyta laikinoji globa, 3 - dėl to, kad teismo sprendimu tėvams laikinai apribota tėvų valdžia ir vaikui nustatyta nuolatinė globa, 10-  dėl kitų priežasčių. Per 2017 metus į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą įrašytos 44 šeimos.

 

2017 metais iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitos išbrauktos 27 šeimos:

 

4        –  šeimoje neliko nepilnamečių vaikų/emancipuoti/sudarė santuoką, mirė ar kt.;

7        – tėvams neterminuotai apribota tėvų valdžia ir vaikui nustatyta nuolatinė globa;

7        – išnyko priežastys dėl kurių šeima buvo įrašyta į apskaitą;

8        – šeima išvyko gyventi į kitą savivaldybę.

 

 

 

Nuo smurto nukentėjusių vaikų apskaita

 

2017 metais užfiksuoti 407 atvejai, kai vaikai galimai patyrė smurtą, iš jų 4 atvejai kuomet vaikai patyrė seksualinį smurtą (1 berniukas, 3 mergaitės), 42 atvejai- fizinį smurtą (18 berniukų, 24 mergaitės), 192 atvejai- psichologinį smurtą (94 berniukai, 98 mergaitės) 169 atvejais vaikai patyrė nepriežiūrą (83 berniukų,86 mergaitės).

2016 metais užfiksuoti 68 atvejai, kai vaikai galimai patyrė smurtą, iš jų 30 atvejų, kuomet vaikai galimai patyrė fizinį smurtą, 35 atvejai, kuomet vaikai patyrė psichologinį smurtą,  1 atvejis, kuomet vaikas, galimai nukentėjo nuo seksualinio smurto, 2 - kitais atvejais (vaiko nepriežiūra). Smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms suorganizuota reikalinga pagalba.

 

 

 

 

Pagalbos organizavimas vaikams, kurie galimai patyrė smurtą

 

25 lentelė

Smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms savivaldybės teritorijoje ir kitų savivaldybių teritorijose organizuotos pagalbos atvejai:

 Organizuota pagalba

Tik vaikui

Vaikui ir jo šeimai

Iš viso

Savo savivaldybėje

Kitoje savivaldybėje

1. Kompleksinė pagalba (specialistų komanda)

0

2

2

0

2

 2. Psichologo konsultacija

91

2

93

93

0

 3. Mokyklos socialinio pedagogo pagalba

1

0

1

1

0

 4. Socialinis darbas

247

31

278

278

0

 5. Nestacionarinės socialinės paslaugos vaikui

1

0

1

1

0

 6. Kita

24

4

28

24

4

 Iš viso

364

39

403

397

6

 

Vaikui patyrusiam smurtą, svarbu laiku gauti tinkamą ir profesionalią pagalbą. Smurto prieš vaikus atvejais, dažniausiai pagalbą vaikui ir jo šeimai teikia įvairių sričių ir institucijų specialistai: VTAS, teisėsaugos institucijos, medicinos įstaigos, seniūnijų socialiniai darbuotojai, mokyklose dirbantys socialiniai pedagogai, pedagoginės psichologinės  tarnybos specialistai,  nevyriausybinėse organizacijose dirbantys specialistai. Tam, kad smurto prevencija būtų efektyvi reikalinga įtraukti visą bendruomenę, šviesti pačias šeimas apie reikalingumą ir nebijojimą priimti siūlomą pagalbą, taip pat svarbu plėsti skubios kompleksinės pagalbos (psichologinės, socialinės, medicininės ir teisinės), skirtos vaikams ir jų šeimos nariams, nukentėjusiems nuo smurto, prieinamumą ir kokybę. 

Šiaulių apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus pateiktais duomenimis  2017 metais priežiūroje buvo 23 nepilnamečiai.


Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje

 

Socialines paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai. Pakruojo rajone socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai dirba ne tik socialinės apsaugos sistemos įstaigose, bet ir savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose, sveikatos įstaigose. Analizuojant Pakruojo rajono socialinių paslaugų srityje dirbančių asmenų išsilavinimą nustatyta, kad 64 % darbuotojų turi universitetinį ar aukštąjį išsilavinimą, o socialinio darbo išsilavinimą turi 50,5 % darbuotojų.

 

Informacija apie Pakruojo rajono socialinius darbuotojus 2017 metais

 

26 lentelė

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Iš viso soc. darbuo-tojų

 

Socialinių darbuotojų skaičius pagal jų išsilavinimą

Iš jų soc. darbo

Univer-sitetinis

Aukšta-sis

Specia-lusis

Vidu-rinis

1

2

 

3

4

5

6

7

1.

Socialinėse įstaigose iš viso, iš jų:

90

29

27

24

10

43

1.1.

Linkuvos socialinių paslaugų centras

22

3

4

12

3

6

1.2.

Pakruojo nestacionarių soc. paslaugų centras

24

12

12

-

-

15

1.3.

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

17

7

2

3

5

8

1.4.

Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijiniai vaikų globos namai

12

4

2

5

1

6

1.5.

Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo parapijos senjorų namai

6

-

3

3

-

2

1.6.

VšĮ „Retenė“

1

1

-

-

-

1

1.7.

Lygumų bendruomenės vaikų dienos centras

2

-

2

-

-

2

1.8.

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras

4

2

2

-

-

3

1.9.

Pamūšio kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

2

-

-

1

1

-

1.10.

Olgos Sipavičienės šeimyna

-

-

-

-

-

-

1.11.

Renetos Kalėdienės šeimyna

-

-

-

-

-

-

1.12.

Rimanto Mundrio šeimyna

-

-

-

-

-

-

1.13.

SOS vaikai

-

-

-

-

-

-

1.14.

Lietuvos  Samariečių bendrijos  Pakruojo skyrius

-

-

-

-

-

-

1.15.

Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija

-

-

-

-

-

-

1.16.

Pakruojo dekanato „Caritas“

-

-

-

-

-

-

2.

Sveikatos priežiūros įstaigose iš viso, iš jų

3

2

1

-

-

3

2.1.

VšĮ PSPC

1

1

-

-

-

1

2.2.

VšĮ Pakruojo ligoninė

2

1

1

-

-

2

3.

Seniūnijose iš viso, iš jų

2

2

-

-

-

2

4.

Iš viso

95

33

28

24

10

48

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

7.        Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ Pakruojo rajono socialinių paslaugų planas kasmet tvirtinamas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu po einamų metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo.

                                                                    


 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO ATASKAITA

 

Pakruojo rajono socialinių paslaugų 2017 planas patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-99. Priemonės buvo įgyvendinamos atsižvelgiant į tikslus:

- Rengti ir įgyvendinti socialines programas, skatinti visuomenines organizacijas, telkti savanorius socialinių paslaugų organizavimui bendruomenėse paslaugas;

- Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, prioritetą teikti kompleksiškų nestacionarių socialinių paslaugų teikimui:

Atsižvelgiant į tikslus ir jiems iškeltus uždavinius buvo įgyvendintos priemonės:

1. Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-47 patvirtino Neįgaliųjų socialinės integracijos 2017 metų programą. Socialinės rūpybos skyriaus specialistai koordinavo jos vykdymą, programos įgyvendinimui panaudota 5 715,566 eurų savivaldybės biudžeto lėšų: transporto priežiūrai ir paslaugoms – 2 954,00 eurai, sociokultūrinėms paslaugoms (neįgaliųjų žygiui varytuvais) – 500,00 eurų, socialinio darbuotojo darbo užmokesčiui – 2 761,66 euras.

2. Nuo 2012 m. savivaldybėms pavesta organizuoti ir koordinuoti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vykdymą. 2017 m. Pakruojo rajono savivaldybėje 4 neįgaliųjų organizacijos pateikė projektų paraiškas dalyvauti konkurse. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje vertinimo ir atrankos komisija patenkino visus 4 projektus.

 

2017 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams skirtas finansavimas ir lėšų panaudojimas

27 lentelė

Eil

Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas

Patvirtintas finansavimas VISO (metams)

Iš jų

Panaudota

VISO

(nuo metų pradžios)

Iš jų

iš valstybės biudžeto

iš savivaldybės biudžeto

valstybės biudžeto

savivaldybės biudžetas

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centras

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

0,00

2.

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Pakruojo skyrius

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

3.

Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija

14 981,00

8 881,00

6 100,00

14 981,00

8 881,00

6 100,00

4.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo viltis“

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

Viso projektams finansuoti

36 481,00

30 381,00

6 100,00

36 481,00

30 381,00

6 100,00

Projektams administruoti

1 519,00

 

 

1 519,00

 

 

VISO

38 000,00

 

 

38 000,00

 

 

 

Socialinės reabilitacijos paslaugas vykdant projektus iš viso gavo 239 asmenys, iš jų 217 neįgalūs suaugę asmenys.

             

3. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą 2017 metais įgyvendino viena nevyriausybinė organizacija – Pakruojo neįgaliųjų draugija. Socialines paslaugas gavo, panaudota lėšų suma - 2 875,00 eurai, iš jų 2 322,00 eurai valstybės biudžeto lėšų.

4. Būsto pritaikymui 2017 metais panaudota viso: 1 844,00 eurai, iš jų valstybės biudžeto lėšų 1 281,94 euras ir savivaldybės biudžeto 562,06  eurai. Pritaikytas 1 būstas.

5. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 05 26 d. sprendimu Nr. T-187 „Dėl Pakruojo rajono Vaiko gerovės 2017 metų programos patvirtinimo“ buvo numatytos priemonės, kurių įgyvendinimui panaudota 1 397,75 savivaldybės biudžeto lėšų

6. Vykdytos Vaikų dienos centrų programos. Pagal pasirašytas paslaugų teikimo sutartis Lygumų vaikų dienos centre, Pakruojo vaikų dienos centre ir Pamūšio vaikų dienos centre buvo teikiamos socialinės priežiūros paslaugos vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose. Viso suteikta 58 socialinės priežiūros paslaugos. Panaudota 15 346,50 eurai savivaldybės biudžeto lėšų ir 35 215,00 eurų valstybės biudžeto pinigų suma.

7. Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2017 metų balandžio 7 d. patvirtino Pakruojo rajono savivaldybės 2017 metų sociokultūrinių paslaugų programą. Viso panaudota 4 998,19 eurai. Lėšos panaudotos vasaros neįgaliųjų užimtumo stovyklai organizuoti, išvykai į tarptautinę socialinę stovyklą Rundalėje Latvijos Respublikoje, kitiems socialinių įstaigų lankytojų ir gyventojų renginiams.

8. Parengta ir rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d.  Nr. T- 54 sprendimu patvirtinta Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims Pakruojo rajono savivaldybėje 2017 metų programa, kurios tikslas – užtikrinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimą. Vykdydami šią programą aktyviai bendradarbiaujama su Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Pakruojo skyriumi, Pakruojo policijos komisariatu, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centru, Pakruojo suaugusių ir jaunimo centru, švietimo skyriumi, visuomenės sveikatos centru. Nuo metų pradžios gauti 446 pranešimai apie smurto atvejus artimoje aplinkoje. Atitinkamų pastangų dėka ir įvertindami savo netinkamą elgesį šeimoje bei visuomenėje 4 asmenys gydėsi priklausomybių centre. Programos įgyvendinimui panaudota 2 480,00 eurų. Lėšos skirtos seminarų socialiniams darbuotojų organizavimui smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais apmokant atpažinti smurto apraiškas.

9. Pakruojo rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyriumi ir Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centru nuo 2017 m. kovo mėnesio vykdo projektą“ Kompleksinės paslaugos šeimai Pakruojo rajone“. 2017 metais projekte dalyvavo 207 rajono gyventojai, projekto įgyvendinimui panaudota 28 565,00 eurai ES lėšų.

10. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras nuo 2017 m. kovo mėnesio vykdo projektą „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“. Viso dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas gavo 14 rajono gyventojų, dirbo 10 darbuotojų: slaugytoja, slaugytojos padėjėjos, socialinė darbuotoja, socialinės darbuotojos padėjėjos, kineziterapeutas, masažistas.  Iš projekto lėšų sunaudota  62 193,01 eurai ES lėšų ir 8 721,30 euras valstybės biudžeto lėšų už „Sunkią negalią“

11. Pakruojo rajono savivaldybės administracija nuo 2017 metų vykdo projektą „Linkuvos socialinių paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų plėtra“, yra parengtas ir derinamas techninis projektas.

12. Įgyvendinant Maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims programą buvo išdalinta 93525,00 kg maisto produktų, iš viso paramą gavo 2 900 rajono gyventojų. Vidutiniškai vienam paramos gavėjui per metus teko 32,25 kg maisto produktų: miltų, kruopų, sausų pusryčių, cukraus, mėsos konservų ir kt. Iš viso paramą gavusių 2 900 asmenų: Pakruojo seniūnija – 656, Klovainių seniūnija - 289, Rozalimo seniūnija – 203, Linkuvos seniūnija – 520, Lygumų seniūnija – 481, Guostagalio seniūnija –142, Pašvitinio seniūnija – 277, Žeimelio seniūnija – 332. Nupirkta sandėliavimo ir produktų transportavimo paslauga, sutartis pasirašyta su UAB „Pakruojo komunalininkas“.

13. Skatintos visuomeninės organizacijos teikti socialines paslaugas. Maisto banko akcijose dalyvavo Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius, VšĮ Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas prie Pakruojo rajono Policijos komisariato, Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras. Pavasarį ir rudenį organizuotose akcijose surinkti maisto produktai buvo išdalinti 335 rajono gyventojams. Maisto organizavimo paslaugą maisto produktais vykdė  Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos „Caritas“, kuris paramą suteikė 240 asmenų. Linkuvos socialinių paslaugų centras maitinimo paslaugą suteikė 13 Linkuvos miestelio gyventojų.

14. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslaugos suteiktos 1 738 rajono gyventojams. Šias paslaugas teikė Agentūros – visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas – 760 gyventojų, Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius – 543, Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos „Caritas“ – 300, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „ Pakruojo Viltis“ – 135 rajono gyventojams.

15. Sociokultūrinės, asmens higienos ir priežiūros, transporto organizavimo ir kitos bendrosios socialinės paslaugos suteiktos viso 1 538 rajono gyventojams. Transporto organizavimo paslaugas teikė Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „ Pakruojo Viltis“, Pakruojo neįgaliųjų draugija, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras. Asmens higienos paslaugas teikė Linkuvos socialinių paslaugų centras ir Pakruojo neįgaliųjų draugija. Sociokultūrines paslaugas teikė VšĮ „Retenė“, Pakruojo neįgaliųjų draugija, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „ Pakruojo Viltis“, Agentūros – visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas.

16. Visus 2017 metus buvo bendradarbiaujama su savivaldybės įstaigomis, administracijos padaliniais, įvairiomis kitomis respublikos institucijomis (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Šiaulių apskrities savivaldybių socialinės paramos skyriais)

17. Kiekvieną mėnesį Socialinės rūpybos skyrius organizavo rajono socialinių įstaigų vadovų pasitarimus, per kuriuos buvo aptariami socialiniai klausimai. Rajono socialinėse įstaigose apsilankyta 68 kartus, vykdyta darbo stebėsena, darbuotojai konsultuoti socialinio darbo klausimais.

18. Plėtotos profesinės kompetencijos, kelta darbuotojų motyvacija. Rajono socialiniai darbuotojai pagal finansines galimybes dalyvavo respublikiniuose seminaruose, konferencijose, kituose mokymuose, tobulino savo žinias. Linkuvos socialinių paslaugų centro - 35 darbuotojai kėlė kvalifikaciją, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro - 59 darbuotojai, Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro - 19 darbuotojų, Pakruojo savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus - 7 darbuotojai. Darbuotojams suteikti kvalifikacijos pažymėjimai.

19. Informacija apie rajone atliekamą socialinį darbą buvo skelbta savivaldybės interneto puslapyje, rajoniniame laikraštyje.

20. Socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms teikė Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai. Socialinės rizikos šeimų skaičius 2017 metais – vidutiniškai 166 šeimos, kuriose augo 404 vaikai. Socialinės priežiūros paslaugas teikė 18 socialinių darbuotojų, kurių darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos kėlimui panaudota 183 800,00 eurų valstybės biudžeto lėšų.

21. Siekiant efektyvinti globos įstaigų veiklą 2017 m. buvo ieškoma profesionalių problemų sprendimo būdų. Socialinių paslaugų įstaigoms, kurių steigėja yra savivaldybė, finansuoti panaudota 1 077,1 tūkstančiai eurų savivaldybės biudžeto lėšų, iš jų: LSPC-480,2 tūkst. eurų, KSIJC-149,0 tūkst. eurų, PNSPC- 447,9 tūkst. eurų. Savivaldybės administracija socialinių paslaugų pirkimui ir finansavimui panaudojo 285,4 tūkst. eurų. Viso socialinėms paslaugoms iš savivaldybės biudžeto skirta 1 362,5 tūkst. eurų.

22. Socialinių paslaugų įstaigų, kurių steigėjas nėra rajono savivaldybė (Pamūšio parapijiniai VGN, šeimynos), finansavimui sudarytos socialinių paslaugų lėšų kompensavimo sutartys. Socialinėms paslaugoms pirkti 2017 m. panaudota viso 209 705,98 eurai savivaldybės biudžeto lėšų ir 130 658,26 eurų valstybės biudžeto lėšų (vaiko globos išmoka ir globos tikslinis priedas).

23. Visose socialinėse įstaigose (neatsižvelgiant į pavaldumą) gyveno 82 rajono gyventojai, turintys sunkią negalią. Su socialinių paslaugų įstaigomis, kurių steigėjas yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija arba privačios socialinės įstaigos, pasirašytos lėšų kompensavimo sutarys. Socialinės paslaugos buvo teikiamos 17 mūsų rajono gyventojų.

 

Išvados:

*      Rajone sukurta socialinių paslaugų infrastruktūros sistema. Socialinės paslaugos rajone teikiamos įvairioms asmenų grupėms.

*      Atsižvelgiant į teisės aktus, reikalinga vaikų globos namų pertvarka. Būtina įkurti bendruomeninius vaikų globos namus. Įsteigti Globos centrą, organizuoti budinčių ir socialinių globotojų paiešką, teikiant jiems mokymus, konsultacijas, atokvėpio paslaugas.

*      Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų pagalbos į namus paslaugų nepakanka, didėja poreikis, reikia papildomų lankomos priežiūros etatų.

*      Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centre veikia Integralios pagalbos tarnyba, teikianti dienos globą ir slaugą asmens namuose, sukurta viena mobili komanda.

*      Linkuvos socialinių paslaugų centre planuojama teikti trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugas neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų artimiesiems, įrengti sensorinį kambarį, kas užtikrintų centro teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

*      Socialinių paslaugų teikimo kokybei užtikrinti ir paslaugų poreikiui patenkinti būtina išlaikyti turimus socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų etatus.

*      Sudaryti sąlygas ir užtikrinti savalaikį socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

*      Rengti socialinių paslaugų programas, projektus.

*      Spręsti klausimą dėl Paramos šeimai centro įkūrimo, užtikrinant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir smurto aukoms

 

 

III UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

8.      Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys

 

            Pakruojo rajono savivaldybės 2014 – 2020 m. strateginiame plėtros plane numatyti uždaviniai socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimosi tikslui pasiekti: efektyviai organizuoti socialinių paslaugų teikimą, skatinti integraciją ir teikti kokybiškas paslaugas. Todėl pagrindiniai socialinio darbo prioritetai 2018 metais nukreipti į socialinių paslaugų užtikrinimą:

1. Užtikrinti socialinių paslaugų plėtrą, įgyvendinant prevencijos ir atskirties mažinimo priemones:

-          Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas rengiant ir įgyvendinant  socialines programas.

-          Specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų plėtojimas.

2. Siekti socialinės globos paslaugų prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimo priemonių

įgyvendinimo

-          Ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugų poreikio tenkinimas.

-           Socialinių paslaugų kokybės gerinimas.

 

Socialinės atskirties mažinimo ir prevencijos priemonės turi būti vykdomos įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos programas, rengiant ir įgyvendinti atskirties mažinimo ir šeimos socializacijos programas, skatinant savanorystę, telkiant visuomenines organizacijas, bendruomenes teikti bendrąsias socialines paslaugas, plėtojant socialinės priežiūros paslaugas.

Socialinės globos paslaugų prieinamumas ir paslaugų kokybės gerinimo priemonės turi būti nukreiptos į socialinių globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus žmonėms ir rajono neįgaliems, ir į  vaikus, likusius be tėvų globos.

Socialinių paslaugų kokybės gerinimas

Siekiant socialinių paslaugų kokybiškumo gerinimo, būtina efektyvinti socialinių paslaugų organizavimą, gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą, rūpintis darbo vietų atnaujinimu, žmogiškųjų išteklių poreikio tenkinimu. Planuojama  skatinti socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, plėtoti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis, intensyvinti socialinių įstaigų vykdomos veiklos viešinimą (per rajono masinės informacijos priemones, susitikimus, pasitarimus, seminarus kt.), skatinti visuomeninių organizacijų veiklą.

            Atsižvelgiant į finansines savivaldybės galimybes ir į kasmet didėjantį socialinių paslaugų poreikį, tikslinga ieškoti pigesnių socialinių paslaugų. Viena iš socialinių paslaugų užtikrinimo krypčių yra socialinės paslaugos asmens namuose, tai ir pagalbos į namus paslaugos ir integralios paslaugos ir atokvėpio paslaugos neįgaliesiems ir jų artimiesiems. Tai perspektyvi veiklos plėtros sritis, nes pirmiausiai ekonomiškai palanki ir psichologiškai priimtiniausia klientui bei labiausiai individualizuota, o tai reiškia, kad teikiama socialinių paslaugų kokybė yra optimali. Būtina telkti savanorius, bendruomenės narius socialinės pagalbos teikimui.                    

9.      Priemonių planas 2018 metams

1.             Tikslas.  Užtikrinti socialinių paslaugų plėtrą, įgyvendinant prevencijos ir atskirties mažinimo priemones

28 lentelė

Uždaviniai

Priemonės

Eurai

Atsakingi vykdytojai, koordinatoriai

Laukiamas rezultatas

1.        Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas rengiant ir įgyvendinant  socialines programas

 

1.1.Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos programas

1.1.1.Neįgaliųjų socialinės integracijos 2018 metų programa

9,0 tūkst. eurų,

        Sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius )

 

- Programa patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu

- Vykdomi neįgaliųjų socialinės integracijos renginiai, teikiamos socialinės paslaugos

1.1.2. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai 2018 m.

35,3 tūkst. eurų,

iš jų:

29,3 v. b. lėšos

 6,0 Sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius )

 

- Pasirašytos paslaugų teikimo sutartys

-Įgyvendinti  reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

1.1.3. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai 2018 m.

2,8 tūkst. eurų,

iš jų:

2,2 v. b. lėšos

0,6 Sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių  skyrius)

- Pasirašytos paslaugų teikimo sutartys

- Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai

1.1.4. Būsto (aplinkos) pritaikymas neįgaliesiems

18,8 tūkst. eurų,

iš jų:

11,4 v. b. lėšos

-           7,4 Sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius )

- Pritaikytas būstas 2 rajono gyventojams.

 

1.2. Įgyvendinti atskirties mažinimo ir šeimos socializacijos programas

 

1.2.1.Šeimos stiprinimo politikos priemonių planas

4,0 tūkst. eurų,

        Sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Švietimo skyrius)

-          - Sudaryta komisija, numatytos ir įgyvendintos priemonės

1.2.2. Kompleksinių paslaugų šeimai Pakruojo rajone projektas

80,0 tūkst. eurų,

-          ES lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius),

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras,

Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius

-          - Suteiktos kompleksinės paslaugos 40 rajono gyventojų

1.2.3.Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims Pakruojo rajono savivaldybėje programa

4,0 tūkst. eurų,

        Sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Švietimo skyrius,

Socialinės rūpybos skyrius)

-          - Įgyvendinta Smurto artimoje aplinkoje prevencijos programa

1.2.4. Parama maisto produktais projektas

10,0 tūkst. eurų,

iš jų:

5,0 v. b. lėšos

5,0 Sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius, seniūnijos)

 

-          -  Išdalinti maisto produktai 3 000 rajono gyventojų

1.         1.3. Skatinti savanorystę, telkti visuomenines organizacijas, bendruomenes teikti bendrąsias socialines paslaugas

1.3.1. Maisto banko akcija - parama maisto produktais.

Maitinimo organizavimas.

 

  (NVO, rėmėjų, programinės ir kitos lėšos)

Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius,

VšĮ Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas prie PK,

kitos NVO ir kt.

-          - Suteiktos paslaugos 200 rajono gyventojų

1.3.2. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

(NVO lėšos)

Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius,

Pakruojo dekanato „Caritas“ 

-          - Suteiktos paslaugos 500 rajono gyventojų

1.3.3.Transporto paslaugų organizavimas rajono neįgaliesiems

  (NVO, rėmėjų, programinės ir kitos lėšos)

Pakruojo neįgaliųjų draugija, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo viltis“

-          - Suteiktos paslaugos 200 rajono gyventojų

1.3.4. Sociokultūrinės, asmens higienos ir priežiūros bei kitos bendrosios socialinės paslaugos

  (NVO, rėmėjų, programinės ir kitos lėšos)

Nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės

-          - Suteiktos paslaugos 1000 rajono gyventojų

-          2. Specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų plėtojimas

2.         2.1.Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir šiose šeimose augantiems vaikams

2.1.1. Vaikų dienos centrų programos.

54,2 tūkst. eurų,

iš jų:

-          39, 2 v. b. lėšos

-          15,0 sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius ),

Lygumų bendruomenė, Pamūšio kaimo bendruomenė, Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapija

-          - Pasirašytos paslaugų teikimo sutartys

-          - įgyvendintos SADM organizuoto konkurso vaikų dienos centrų programos

-          - socialinės priežiūros paslaugos suteiktos 65 vaikams iš socialinės rizikos šeimų

2.1.2. Darbas su

socialinės rizikos šeimomis

248,4 tūkst. eurų,

-          v. b. lėšos (dotacijos)

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

-          - suteiktos paslaugos visoms socialinės rizikos šeimoms

-          - socialinių įgūdžių ugdymas vaikams vasaros poilsio stovyklose

3.         2.2. Teikti/pirkti paslaugas asmenims, atsidūrusiems krizinėse situacijose

2.2.1. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

65,0 tūkst. eurų,

Sav. b. lėšos

Linkuvos socialinių paslaugų centras

-          - suteiktos paslaugos 30 rajono gyventojų

2.2.2. Kompleksinės pagalbos krizinės motinystės atveju paslaugos VšĮ Motinos Teresės namuose ir kt.

12,0 tūkst. eurų,

sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius )

-          - suteiktos kompleksinės paslaugos vienišoms motinoms ir besilaukiančioms moterims

2.2.3. Laikino apnakvindinimo paslauga

312,0 tūkst. eurų,

Sav. b. lėšos

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

-          - suteiktos paslaugos pagal poreikį socialinės rizikos šeimoms, vaikams, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir kita

2.2.4.Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Laikino gyvenimo namuose

4.         2.3. Teikti socialines  paslaugas senyvo amžiaus asmenims jų namuose

2.3.1. Pagalbos į namus paslaugos

-          - suteiktos socialinės paslaugos 130senyvo amžiaus rajono gyventojų

5.         2.4. Teikti paslaugas globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams

2.4.1. Globos centro įkūrimas

(GIMK, budintys globotojai, socialiniai darbuotojai)

-          - suteiktos GIMK  paslaugos 30 rajono globėjų

-          - suteiktos paslaugos 15 rajono globojamų vaikų

-          - suteiktos socialinės paslaugos budinčiam globotojui

 

 

2 Tikslas. Siekti socialinės globos paslaugų prieinamumo ir visų socialinių paslaugų kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimo

29 lentelė

Uždaviniai

Priemonės

Eurai

Atsakingi vykdytojai

 

Laukiamas rezultatas

1.      Ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugų poreikio tenkinimas

1.1. Teikti socialines paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams

 

1.1.1.      Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas

 

1.1.1.1.Socialinių paslaugų įstaigų, kurių steigėjas rajono savivaldybė, finansavimas 

Atokvėpio paslaugų teikimas rajono neįgaliesiems ir senyvo amžius žmonėms

402,2 tūkst. eurų,

Sav. b. lėšos

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Socialinės 

įstaigos, kurių steigėjas yra rajono savivaldybės taryba finansuojamos tiesiogiai.

 Su kitomis  socialinėmis įstaigomis, kurių steigėjas nėra savivaldybės taryba, sudarytos socialinių paslaugų lėšų kompensavimo sutartys.

1.1.1.2. Kito pavaldumo (SADM) įstaigų suteiktų paslaugų finansavimas

 

13,0 tūkst. eurų,

Sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius )

1.1.1.3. Kito pavaldumo socialinės globos įstaigų finansavimas

 

18,0 tūkst. eurų,

Sav. b. lėšos

Rozalimo Švč. M. Marijos vardo parapijos senjorų namai  ir kitos įstaigos

 

1.1.2.      Trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugų teikimas

 

1.1.2.1. Socialinių paslaugų įstaigų, kurių steigėjas rajono savivaldybė, finansavimas

 

140,5 tūkst. eurų,

Sav. b. lėšos

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

- suteiktos paslaugos 20 rajono gyventojų

1.1.2.2.Atokvėpio paslaugų teikimas rajono neįgaliesiems ir senyvo amžius žmonėms

 

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

 

Suteiktos  paslaugos 10 rajono gyventojų

1.1.2.3.Integrali pagalba į namus- socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas sunkią negalią turintiems rajono gyventojams

 

 

44,4 tūkst. eurų,

-          ES lėšos

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

-          Suteiktos integralios pagalbos paslaugos 10 rajono gyventojų

1.1.2.4. Asmenų su sunkia negalia socialinėms paslaugoms organizuoti

131,3 tūkst. eurų,

-          v. b. lėšos (dotacijos)

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius )

-          Suteiktos socialinės globos paslaugos asmenims, turintiems sunkią negalią

1.2. Teikti socialines paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos

 1.2.1. Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos

1.2.1.1.Socialinių paslaugų įstaigų, kurių steigėjas rajono savivaldybė, finansavimas  vaikų globos namai „Naminukas“ ir Bendruomeniniai vaikų globos namai „Nykštukas“

74,0 tūkst. eurų,

Sav. b. lėšos

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Socialinės 

įstaigos, kurių steigėjas yra rajono savivaldybės taryba finansuojamos tiesiogiai.

 Su kitomis  socialinėmis įstaigomis, kurių steigėjas nėra savivaldybės taryba, sudarytos socialinių paslaugų lėšų kompensavimo sutartys.

1.2.1.2 Socialinių paslaugų įstaigų, kurių steigėjas nėra rajono savivaldybė, finansavimas  - Pamūšio Šv. Antano Padūviečio parapijiniai vaikų globos namai

333,0 tūkst. eurų,

-          200,0 Sav. b. lėšos

-          133,0 tūkst. eurų, v. b. lėšos (tikslinės)

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius)

1.2.1.3.Šeimynų finansavimas

-           

-                                  2 .  Socialinių paslaugų kokybės gerinimas

2.1. Gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą

2.1.1. Linkuvos socialinių paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimas

190,0 tūkst. eurų,

iš jų:

105,0 ES lėšos

85,0 Sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Strateginės plėtros skyrius ir statybos skyrius)

-          Vykdomas projektas „Linkuvos socialinių paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų plėtra“

2.1.2. Paramos šeimai centro infrastruktūros sutvarkymas

100,0 tūkst. eurų,

sav.b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Strateginės plėtros skyrius ir statybos skyrius)

-          Vykdomas projektas „Pakruojo ligoninės pastato, esančio L. Giros g.3, Pakruojis, dalies patalpų pertvarkymas“

2.2. Rūpintis darbo vietų atnaujinimu, žmogiškųjų išteklių poreikio tenkinimu

2.2.1.Darbuotojų kompetencijos tobulinimas: seminarai, konferencijos, mokymai

2,0 tūkst. eurų,

sav.b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius),

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

Specialistai, Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose

2.2.2. Darbo vietų parengimas naujiems darbuotojams: inventorius, transporto paslaugos

Pagal poreikį

 

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

Linkuvos socialinių paslaugų centras

-          Įrengtos darbo vietos

2.2.3. Darbo patirties sklaida: išvykos į kitus rajonus, rajoninė konferencija

Pagal poreikį

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius),

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

-          Darbo patirties pasidalinimas

2.3. Gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę

2.3.1.Teikiamų socialinių paslaugų kokybės analizė

nuolat

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

-          Įstaigos vadovo patvirtintos tvarkos Atlikta paslaugų kokybės analizė

2.3.2. Plėtoti socialinę partnerystę

200,0 tūkst. eurų,

iš jų:

170,0 ES lėšos

30,0 Sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Strateginės plėtros skyrius ir statybos skyrius)

-          Vykdomas LATLIT projektas „Socialinė partnerystė – socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į visuomeninį gyvenimą“

 

10.  Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2018 metams

 

30 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Įstaiga

Vietų skaičius

1

2

3

4

1.

 Ilgalaikė socialinė globa

Pensionatas asmenims, turintiems proto ir psichinę negalią

Ventos socialinės globos namai - 2

Aukštelkės socialinės globos namai - 2

Skemų socialinės globos namai - 1

Linkuvos socialinės globos namai - 8

Jurdaičių socialinės globos namai - 1

UAB „Sagera“ Berženų senjorų namai - 1

Planuojamas naujų vietų poreikis - 5

Iš viso : 20

2.

Trumpalaikė socialinė globa

-

-

3.

Kitos socialinės paslaugos

-

-

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 
 

IV. FINANSAVIMO PLANAS

 

12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

31 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

eurai

2017 metų faktas

2018 metų planas

1

2

8

9

1.

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms  

1 202,7

1 289,7

1.1.

Palyginti su bendru savivaldybės biudžetu  proc.

6 %

6,5 %

2.

LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos

473,8

512,7

 

Iš jų:

 

 

2.1.

Socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai

183,8

248,4

2.2.

Asmenų, turinčių sunkią negalią, socialinei globai organizuoti

157,8

131,3

2.3.

Vaikų globos (rūpybos) išmokos (įstaigos ir šeimynos)

132,2

133,0

3.

ES struktūrinių fondų lėšos

91,2

399,4

4.

Asmenų įmokos už socialines paslaugas

295,6

311,7

5.

Kitos lėšos (SADM ir kt.)

70,8

87,1

6.

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinių paslaugų infrastruktūrai ir socialinei partnerystei

-

215,0

 

Iš viso:

2 134,1

2 815,6

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

12.1. Socialinių paslaugų šaltinių įvertinimas

 

            Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms finansuoti kasmet didėja, vidutiniškai sudaro apie 6 % viso savivaldybės biudžeto. 2016 metais tai sudarė – 7 % , 2017 metais – 6 %. Planuojama, kad 2018 metais savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms finansuoti sudarys 6,5 %.

            Savivaldybės biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms 1 289,7 tūkstančių eurų:

- Pakruojo rajono savivaldybės administracijai - 296 tūks. eurų, iš jų: Socialinių paslaugų plano vykdymui 260,0 tūks. eurų ir programų vykdymui 36,0 tūks. eurų;

- Socialinių paslaugų centrams, kurių steigėjas yra Pakruojo rajono savivaldybės taryba - 993,7 tūks. eurų.

Savivaldybės biudžeto išlaidos kitai socialinei veiklai - 215,0 tūkstančių eurų planuojama skirti Linkuvos socialinių paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimui, Paramos šeimai centro steigimui, Socialinės partnerystės – socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos į visuomeninį gyvenimą projekto vykdymui.

            ES lėšos – 399,4 tūks. eurų, skirtų Linkuvos socialinių paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimo, Socialinės partnerystės – socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos į visuomeninį gyvenimą, integralios pagalbos į namus, kompleksinių paslaugų šeimoms projektų vykdymui.

            Specialios tikslinės dotacijos – 512,7 tūkst. eurų, iš jų: socialinės rizikos šeimų socialiniai priežiūrai 248,4 tūks. eurų, vaiko globos (rūpybos) išmokoms įstaigose – 133,0 tūks. eurų, asmenų, turinčių sunkią negalią, socialinei globai organizuoti 131,3 tūks. eurų.

            Kitos valstybės biudžeto lėšos programų vykdymui (socialinės reabilitacijos projektai, būsto pritaikymo neįgaliesiems, vaikų dienos centrų programos) - 87,1 tūks. eurų.

            Asmens įmokų už socialines paslaugas planuojama surinkti 311,7 tūks. eurų.

 


 

13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai (be perduotų funkcijų)

 

32 lentelė

Eil. Nr.

Finansavimo būdai

eurai

2017

 metai

 

2018

metai

1.

Socialinių paslaugų pirkimas (socialinių paslaugų planui įgyvendinti)

-

12,0

2.

Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas, iš jo:

1 178,7

1 241,7

2.1.

savivaldybės pavaldumo socialinėms  įstaigoms

893,3

993,7

2.1.1.

Linkuvos socialinių paslaugų centras

480,2

541,2

2.1.2.

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

149,0

140,5

2.1.3.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

264,1

312,0

2.2.

Socialinės rūpybos skyriui (socialinių paslaugų planui įgyvendinti)

285,4

248,0

2.2.1.

SADM pavaldumo įstaigoms (lėšų kompensavimo sutartis)

14,0

13,0

2.2.2.

Pamūšio parapijiniams vaikų globos namams, šeimynoms

209,7

200,0

2.2.3

Vaikų dienos centrams

15,4

15,0

2.2.4.

Kitos įstaigos (VšĮ, NVO)

46,3

20,0

3.

Programoms: Neįgaliųjų socialinės integracijos, integracijos per kūno kultūrą, socialinės reabilitacijos, būsto pritaikymo, smurto prevencijos, šeimos stiprinimo politikos, paramos skurstantiems rėmimo programos

24,0

36,0

Iš viso Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms  (1+2+3)

1 202,7

1 289,7

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai

 

Žmogiškųjų išteklių plėtra ankstesniuose socialinių paslaugų planuose nebuvo planuojama. Siekiant teikti kokybiškas paslaugas, išlieka poreikis socialinių darbuotojų kompetencijų didinimui, žmogiškųjų ištekių plėtrai, darbui su senyvo amžiaus žmonėmis, neįgaliaisiais ir socialinės rizikos asmenimis bendruomenėse.

 

15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu

 

Savivaldybės biudžete lėšos socialinei veiklai finansuoti yra numatytos. Atsižvelgiant į savivaldybės biudžeto finansinius resursus, pokyčius, sutaupytas socialinėms pašalpoms skirtas biudžeto lėšas, socialinių paslaugų planui skirtą finansavimą būtų tikslinga koreguoti. Socialinėms paslaugoms poreikis kasmet didėja, tuo pačiu didėja ir jų finansavimo lėšos.

 

15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas

 

Rajone veikia stacionarias ir nestacionarias socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos – Linkuvos socialinių paslaugų centras ir šio centro padaliniai, Rozalimo Šv. Mergelės Marijos parapijos senjorų namai, Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, Pamūšio parapijiniai vaikų globos namai, šeimynos, vaikų dienos centrai ir kt. Pertvarkoma vaiko globos institucinė globa, planuojama 2018 metais įkurti Bendruomeninius vaikų globos namus, Globos centrą, inicijuoti naujų vaikų dienos centrų steigimą. Parengtas techninis projektas Krizių – Paramos šeimai centro įkūrimui. Socialinių paslaugų tinklas Pakruojo rajono savivaldybėje suformuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Pagal statistinius duomenis yra pastebimos rajono gyventojų senėjimo tendencijos, todėl kasmet sudaromos eilės vienišų ir neįgalių rajono gyventojų, kurie turi būti nukreipiami į socialinės globos namus. Įvertinant savivaldybės organizuojamas socialines įstaigas, galima teigti, kad rajone sukurta gera socialinių paslaugų infrastruktūros sistema. Socialinės paslaugos rajone teikiamos įvairioms asmenų grupėms.  Socialinių paslaugų teikimo kokybei užtikrinti ir paslaugų poreikiui patenkinti būtina išlaikyti turimus socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų etatus.

Skatinti visuomenines organizacijas teikti bendrąsias socialines paslaugas. Kad būtų galima plėsti socialines paslaugas ir efektyviai naudoti lėšas, būtina ieškoti pigesnių socialinių paslaugų teikimo, pirkimo galimybių.

 

V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ

 

16. Socialinių paslaugų plėtros vizija

 

Ateinančių 2018 metų socialinių paslaugų plėtros vizija – rajono socialinės įstaigos teikia kokybiškas socialines paslaugas rajono gyventojams. Jos patrauklios savo inovatyvumu, socialinių paslaugų kokybe, prieinamumu ir atvirumu visuomenei. Pakruojo rajono socialinės įstaigos veikia pagal suteiktas licencijas.

Pertvarkyta vaikų globos sistema – sumažėjęs globojamų vaikų skaičius institucijose, daugiau vaikų globojama šeimose. Vaiko globa šeimoje – prioritetinė vaiko globos forma.

Aktyvus darbas su socialinės rizikos šeimomis ir jose augančiais vaikais, ženkliai mažesnis vaikų, paimtų iš biologinių šeimų, skaičius. Aktyviai socialinės priežiūros paslaugas teikia naujai įsteigti vaikų dienos centrai.  Kokybiškos sociokultūrinės socialinės paslaugos teikiamos Linkuvos socialinių paslaugų centre ir Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centre. Organizuojamas turiningas gyventojų bei lankytojų užimtumas. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamos socialinės paslaugos į namus, integralios pagalbos paslaugos yra prieinamos ir kokybiškos.

Teikiamos laikinos atokvėpio paslaugos. Įkurtas Paramos šeimai centras.

Bendruomenės ir kitos visuomeninės organizacijos teikia bendrąsias socialines paslaugas, bendradarbiauja su Socialinės rūpybos skyriaus specialistais, socialinių įstaigų, seniūnijų socialiniais darbuotojais, skatinama savanorystė.

 

17. Prognozuojamos socialinės paslaugos

 

Socialinės paslaugos bus organizuojamos pagal poreikius visoms žmonių grupėms: seniems, vienišiems ir neįgaliems asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams bei vaikams, likusiems be tėvų globos. Kasdien planuojama suteikti socialinių paslaugų daugiau kaip 300 rajono gyventojų, iš jų daugiau kaip 100 vaikų.

Ilgalaikių socialinių paslaugų neplanuojama didinti, vidutiniškai per mėnesį numatoma šias paslaugas teikti iki 150 gavėjų. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas teikia Pakruojo parapijos vaikų dienos centras, Pamūšio kaimo bendruomenės ir Lygumų bendruomenės vaikų dienos centrai. Dienos ir trumpalaikes socialinės globos paslaugas teikia Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras. Kasdien šias socialines paslaugas gaus apie 100 rajono gyventojų. Planuojama plėsti darbą su socialinės rizikos šeimomis, atsižvelgiant į gautą finansavimą ketinama darbui su šiomis šeimomis pasitelkti daugiau socialinių darbuotojų. Didesnį dėmesį skirti darbui su globėjų parengimu, konsultavimu, vaikų globa šeimoje.

Prognozuojama, kad, kaip ir kasmet, daugiausia bus suteikta bendrųjų socialinių paslaugų rajono gyventojams. Daugiau dėmesio reikėtų skirti smurtą šeimoje patiriančioms šeimoms.

Planuojamos stiprinti pagalbos į namus paslaugos, ketinama dalyvauti projektinėje veikloje.

 

18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis

 

Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva nenumatoma, pokytis neprognozuojamas.

Pakruojo rajone savivaldybės biudžeto lėšų dalis, skiriama socialinėms paslaugoms finansuoti ir pirkti didėja. Socialinėms paslaugoms finansuoti kasmet skiriamos lėšos sudaro apie 4 % savivaldybės biudžeto lėšų.

19. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams

 

Išteklių prognozę ateinantiems 3 metams numatyti sudėtinga.

Numatoma, kad pagrindiniai socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai bus savivaldybės biudžeto, valstybės specialiosios tikslinės dotacijų ir ES lėšos.

 

VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

[

20. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai

 

Pakruojo rajono savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja.

 

21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai

 

33 lentelė

Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai

 Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros įvertinimo rezultatai

Vertinimo terminai

Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai

Gerosios patirties sklaida

 

Pasitarimai socialiniams darbuotojams ir specialistams

2018 metai

 

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

Socialinių paslaugų analizė

 

Socialinių įstaigų vadovų pasitarimai

 

2018 metais

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

Socialinių paslaugų plano vertinimas

Socialinių paslaugų plano ataskaita (parengta ir patalpinta 2017 metų socialinių paslaugų plane)

2018 metų

I ketvirtis

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

Per metus pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas bus vertinamas iki 2019 m. kovo 1 d. pagal 2018 m. socialinių paslaugų plano įgyvendintas priemones. Ataskaita bus pateikta Pakruojo rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plane.

 

22. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas

 

Pasiekti rezultatai, įgyvendinti tikslai ir uždaviniai bus analizuojami ir tikslinami pasitarimuose, bendrų susirinkimų metu, bendradarbiaujant su socialinių paslaugų įstaigų vadovais bei darbuotojais, seniūnijų socialiniais darbuotojais, nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Vertinant planą, bus analizuojama, ar pasiekti rezultatai, tikslai ir uždaviniai, ar įgyvendina mos visos priemonės laukiamiems rezultatams pasiekti, ar skirtos numatytos lėšos. Bus analizuojama, ar tenkinamas gyventojų poreikis socialinėms paslaugoms, jei ne – ieškoma alternatyvių paslaugų siekiant sumažinti poreikį kuriai nors paslaugų rūšiai. Taip pat bus kontroliuojama, ar visos plane numatytos priemonės įgyvendinamos, jei ne – analizuojamos priežastys.

Atliekant plano priežiūrą ar vertinant numatytų priemonių efektyvumą, bus vertinamas plano ir jo priemonių tikslingumas atsižvelgiant į kintančias aplinkybes ir veiksnius.

Vertinant vykdomų numatytų priemonių efektyvumą, bus vadovaujamasi Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijais.

____________________