LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 27 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. lapkričio 20 d. Nr. XIII-1657

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat aukštosios mokyklos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs rektoriui (direktoriui), bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose aukštoji mokykla visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai. Tarybos nariu negali būti senato (akademinės tarybos) narys.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje numatytas draudimas valstybinės aukštosios mokyklos tarybos nariui būti Europos Parlamento nariu, savivaldybės meru ar savivaldybės tarybos nariu taikomas po šio įstatymo įsigaliojimo renkamiems aukštųjų mokyklų tarybų nariams.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė