http://195.182.91.250/tais/tmp/0cfff31e5e8ee97e4a4458c24ed52f60/content_files/image001.jpg

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR 2019 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS RODIKLIŲ PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. T-118

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 106.1.19 papunkčiu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų siektinų veiklos rodiklių projektą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, 76298 Šiauliai), Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT). Skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti paduodamas RAAT Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose per vieną mėnesį nuo skundžiamo individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vaclovas Andrulis