LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-239 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų NEDIDELIO, DIDELIO IR LABAI DIDELIO KIEKIO NUSTATYMO REKOMENDACIJŲ“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr. V-1243

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“:

1.1. Papildau nauju 298 punktu:

„298.

Amilnitritas (Amyl nitrite)

100 g

1500 g

7500 g“

 

1.2. Buvusius 298 ir 299 punktus laikau atitinkamai 299 ir 300 punktais.

1.3. Papildau nauju 300 punktu:

„300.

Butilnitritas (Butyl nitrite)

100 g

1500 g

7500 g“

 

1.4. Papildau 301 punktu:

„301.

Cikloheksilnitritas (Cyclohexyl nitrite)

100 g

1500 g

7500 g“

 

1.5. Buvusį 300 punktą laikau 302 punktu.

1.6. Papildau 303 punktu:

„303.

Izobutilnitritas (Isobutyl nitrite)

100 g

1500 g

7500 g“

 

1.7. Papildau 304 punktu:

„304.

Izopropilnitritas (Isopropyl nitrite)

100 g

1500 g

7500 g“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga