ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖs ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ANTAZAVĖS SENIŪNIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

 

 

2021 m. kovo 26 d. Nr. I(6.6E)-186

Zarasai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10³ straipsnio 4 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Zarasų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr.  T‑50 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 41 punktu, Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T‑14 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“,

t v i r t i n u Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos 2021 metų veiklos planą (pridedama).

Įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Benjaminas Sakalauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 26 d.

įsakymu Nr. I(6.6 E)-186

 

 

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ANTAZAVĖS SENIŪNIJOS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

2021-03-24

 

Pagrindiniai duomenys apie seniūniją ir veiklos kontekstas.

Seniūnijos gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą,  skaičius

(2021-01-01)

833

Įregistruotų namų ūkių skaičius

342

Gyventojų tankumas, gyventojų sk./km2

8,3

Teritorijos plotas, ha, iš jų: miškų plotas, ha

10043/2531

Lankytinų vietų seniūnijoje sk.

40

Kultūros paveldo objektų sk.

29

Dviračių takų ilgis, km

9

Vietinių kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis, km

92,07

Vietinių kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga ilgis, km

9,6

Šaligatvių plotas, m2

450

Gatvių sk.

30

Valomų kelių ilgis, km

101,6

Valomų šaligatvių plotas, m2

450

Valomų aikštelių plotas, m2

80

Šienaujamų viešųjų erdvių plotas, ha

8,2

Kapinių skaičius ir plotas, ha, iš jų: veikiančių kapinių sk. ir plotas, ha

21/5,7 (1/2,3)

Socialinių būstų skaičius

1

Asmenų, atliekančių visuomenei naudingus darbus skaičius, per mėnesį

14

....

 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnija (toliau – seniūnija) įgyvendina Zarasų rajono savivaldybės 2015–2021 metų strateginio plėtros plano tikslus: didinti gyventojų ir viešojo sektoriaus ekonominį aktyvumą; ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, pilietiškumą ir lyderystę; kurti patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką; saugoti unikalų rajono kraštovaizdį ir biologinę įvairovę.

Programa skirta seniūnijos savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti. Seniūnija, vykdydama savo misiją, 2021 m. sieks kokybiškai ir efektyviai įstatymų ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka teikti viešojo administravimo paslaugas gyventojams, rūpinsis švarios ir saugios aplinkos kūrimu, žaliųjų plotų, kapinių, gatvių ir kelių priežiūra ir remontu, gatvių apšvietimu, bendradarbiaus su bendruomenėmis, organizuos kultūrinę ir sportinę veiklą.

Seniūnija yra 25 km į vakarus nuo Zarasų ir 9 km į šiaurės rytus nuo Dusetų. Seniūnijos plotas 10043,8 ha. Seniūnijos centre Antazavės gyvenvietėje gyvena 293, o Šniukštų gyvenvietėje – 195, Rokėnuose 71, Kumpuoliuose – 70 gyventojai. Seniūnijoje gyvena 833 gyventojai, iš jų 75 % miesteliuose ir gyvenvietėse, o 25 % – kaimuose. Seniūnijoje iš viso yra 54 gyvenvietės ir kaimai. Bendras vietinių kelių ilgis – 92,07 km., gatvių –9,6 km. Seniūnijoje gatvių apšvietimui naudojami 112 šviestuvų. Seniūnijos teritorijoje veikia dvi švietimo įstaigos, tai Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija ir Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“ namai.  Yra veikiančios Antazavės kapinės, kurių plotas – 2,3 ha. 21 senosios kaimų kapinės bei senkapiai, Antazavės Šilo I-ojo pasaulinio karo vokiečių karių, rezistentų kapinės. Maniuliškių, Pakačinės (Dembų), Velikuškių, Velikuškių „Sala“, Ivoniškių, Sviliškių piliakalniai. Atvykstantys poilsiautojai apsistoja Marimanto poilsiavietėje, lankosi 4 paplūdimiuose. Seniūnijoje yra lankytinos vietos, tai Antazavės dvaro sodyba bei dvaro cokoliniame aukšte įrengtas amatų centras, kompozitoriaus Juozo Gruodžio gimtinės vieta, Ilgašilio pažintinis takas, Vyties kuopos partizanų dislokacijos ir mūšio vieta Antazavės šile su atstatytomis 2 žeminėmis, Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia, jos varpinė ir šventoriaus vartai, Boleslovo Kontrimo koplyčia Antazavės kaimo kapinėse.

Nuolat besikeičiantys įvairūs teisės aktai reikalauja pastovaus visų seniūnijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo.

Seniūnijos balanse apskaitomų pastatų skaičius – 10 vnt.

Seniūnija yra suskirstyta į penkias seniūnaitijas: Antazavės pietinė, Antazavės šiaurinė, Rokėnų, Kumpuolių ir Šniukštų, jose išrinkti gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai:

2021 metais bus aptverta Antazavėje Juozo Gruodžio gimnazijos  teritorijoje esanti vaikų žaidimo aikštelė, tvoros ilgis 80 metrų. Jaunimo atstovai pateikė prašymą sutvarkyti krepšinio aikštelę Šniukštuose, turinčią asfaltuotą dangą. Šioje gyvenvietėje gyvena 26 jauni gyventojai nuo 10 iki 30 metų amžiaus. 2020 metais nupirkti du krepšinio stovai. 2021 metais nauji krepšinio stovai bus sumontuoti, o aikštelė aptverta tvora.

Seniūnijos veiklos pagrindas – gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant saugią ir švarią aplinką, pagal kompetenciją teikti gyventojams viešąsias paslaugas. Seniūnija, vykdydama savo veiklą, prisideda prie Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų strateginio veiklos plano Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programos priemonių įgyvendinimo.

 

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

 

Stiprybės

Silpnybės

1.Seniūnijoje veika gimnazija (renovuota), 2 bibliotekos, paštas, med. punktas, amatų centras.

1.Prasti keliai seniūnijos teritorijoje.

2.Palanki geografinė padėtis.

2.Prastas susisiekimas su miestu ir seniūnijos centru.

3. Puiki švietimo kokybė.

3.Trūksta darbo vietų.

 

4.Apleisti pastatai gadina bendrą seniūnijos

vaizdą.

Galimybės

Grėsmės

1. Augs žemės ūkio produkcijos ir ypač

natūralių maisto produktų paklausa.

1. Mažės viešųjų paslaugų finansavimas.

2. Internetas ir kitos šiuolaikiškos

komunikacijos priemonės mažins kaimo

vietovių geografinį atotrūkį nuo šalies

ekonomikos ir kultūros centrų.

2. Tęsis specialistų ir jaunimo emigracija į užsienio šalis.

 

3. Stiprės NVO vaidmuo sprendžiant skurdo ir kitas įsisenėjusias visuomenės problemas.

3.Didės profesiniai reikalavimai darbuotojams, mažės nekvalifikuotos darbo jėgos poreikis.

 

4. Didės administraciniai reikalavimai verslui.

 

 

 

 

1 lentelė

2021 METŲ VEIKLOS PLANO PRIEMONĖS (VEIKLOS) IR JŲ ĮGYVENDINIMUI NUMATYTAS FINANSAVIMAS

 

(tūkst. Eur)

Nr.

Priemonės pavadinimas/

veiklos Nr. ir pavadinimas

 

Funkcinis kodas

Finansavimo šaltiniai

Vertinimo kriterijus, mato vienetas

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

2021-ųjų metų planas

Pastabos

Vertinimo kriterijaus planas

 

Skirti asignavimai

Vertinimo kriterijaus planas

Skirti asignavimai

Vertinimo kriterijaus planas

Skirti asignavimai

Vertinimo kriterijaus planas

Skirti asignavimai

 

Vertinimo kriterijaus planas

 

Skirti asignavimai

 

Iš viso

 

iš jų

turtui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Seniūnijos vidaus veikla, veiklos viešinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Seniūnaičių, gyventojų sueigų organizavimas

06.02.01.01

SB

Sueigų skaičius

 

 

 

 

1

 

1

 

2

 

 

 

1.2.

Leidimų prekiauti viešose vietose išdavimas

06.02.01.01

SB

Išduotų leidimų sk. vnt

1

 

 

 

 

 

7

 

8

 

 

 

1.3.

Notarinių veiksmų atlikimas

06.02.01.01

SB

Notarinių veiksmų sk., vnt

7

 

7

 

7

 

7

 

28

 

 

 

1.4.

GV deklaravimo paslaugų teikimas

06.02.01.01

SB

Suteiktų paslaugų sk., vnt

22

 

22

 

22

 

22

 

88

 

 

 

1.5.

Socialinių paslaugų teikimas

06.02.01.01

SB

Buities tyrimo aktų.

Prašymų socialinei paramai.

Parama maistu asm. sk.

8

 

 

44

 

 

53

 

8

 

 

44

 

 

53

 

8

 

 

44

 

 

53

 

8

 

 

44

 

 

53

 

8

 

 

115

 

 

53

 

 

 

1.6.

Mokestis seniūnų asociacijai

2.2.1.1.30.

06.02.01.01

SB

Nario mokestis

 

1

0,1

 

 

 

 

 

 

1

0,1

 

Kai pateiks sąskaitą

Priemonei iš viso, Eur:

x

0,1

x

0,0

x

0,0

x

0,0

x

0,1

 

 

2.

Seniūnijos bendruomenės kultūros ir sporto renginiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Užgavėnių šventė

2.2.1.1.1.30.

06.02.01.01

SB

Renginių, dalyvių/žiūrovų sk.

1/15/100

0,1

 

 

 

 

 

 

1/15/100

0,1

 

 

2.2

Aukštaitijos stalo teniso varžybos

2.2.1.1.1.30.

06.02.01.01

SB

Renginių, dalyvių/žiūrovų sk.

1/35/50

0,1

 

 

 

 

 

 

1/25/50

0,1

 

 

2.3

Šilo bėgimas

 

2.2.1.1.1.30.

06.02.01.01

SB

Renginių, dalyvių/žiūrovų sk.

 

 

1/60/20

0,1

 

 

 

 

1/60/20

0,1

 

 

2.4

Kraštiečių šventė

2.2.1.1.1.30.

06.02.01.01

 

Renginių, dalyvių/žiūrovų sk.

 

 

 

 

1/200/300

0,8

 

 

1/200/300

0,8

 

 

2.5.

Kalėdiniai renginiai Antazavėje

2.2.1.1.1.30.

06.02.01.01

SB

Renginių, dalyvių/žiūrovų sk.

 

 

 

 

 

 

1/30/

100

0,2

1/30/

100

0,2

 

 

Priemonei iš viso, Eur:

x

0,2

x

0,1

x

0,8

x

0,2

x

1,3

 

 

3.

Poilsio ir gyvenamosios aplinkos infrastruktūros įrengimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Krepšinio aikštelės įrengimas

2.2.1.1.1.12.

06.02.01.01

SB

Aikštelės plotas 570 kv. m.

570

0,2

 

1,9

 

 

 

 

570

2,1

 

 

Priemonei iš viso, Eur:

x

0,2

x

1,9

x

0,0

x

0,0

x

2,1

 

 

4.

Viešasis ūkis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Viešųjų teritorijų priežiūra ir tvarkymas

 

2.2.1.1.1.12.

06.02.01.01

SB

Tvarkomų teritorijų plotas ha

Šienavimo plotas ha

Šienaujamų pakelių ilgis km

Kertamų pakelių ilgis km

Pliažų sk./plotas ha

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

8,0

 

 

4,2

 

 

 

 

 

 

4/0,9

0,2

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

0,1

8,0

 

 

8,2

 

 

5

 

 

 

4/0,9

0,3

 

 

0,6

 

 

0,2

 

 

 

0,1

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

0,2

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

8,0

 

 

8,2

 

 

5

 

9

 

4/0,9

1,0

 

 

1,2

 

 

0,2

 

0,2

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Viena puse

 

Viena puse

4.2.

Kapinių priežiūra (įskaitant atliekų išvežimą)

2.2.1.1.1.12.

06.02.01.01

SB

Veikiančių kapinių sk./ plotas ha

1/

2,3

0,6

1/

2,3

0,4

1/

2,3

0,8

1/

2,3

1,0

1/

2,3

2,8

 

 

 

4.3

Kapinių skaitmeninės sistemos palaikymas

2.2.1.1.1.21

06.02.01.01

SB

Terminas mėn.

12

0,4

 

 

 

 

 

 

12

0,4

 

 

4.4.

Želdinių priežiūra

 

2.2.1.1.1.12.

06.02.01.01

SB

Nupjauta medžių sk.

 

Nugenėtų medžių sk.

10

0,7

10

0

10

 

 

 

 

0

10

 

 

0,3

40

 

1,0

 

 

 

 

4.5

Tualetų priežiūra

2.2.1.1.1.12.

06.02.01.01

SB

Tualetų (vidaus/lauko) sk.

1/4

0

1/4

0

1/4

0,1

1/4

0,1

1/4

0,2

 

 

4.6

Beglobių gyvūnų kontrolė ir priežiūra

2.2.1.1.1.30.

06.02.01.01

SB

Sugautų gyvūnų sk. vnt.

1

0,2

1

0

1

0,2

1

0,2

 

0,6

 

 

4.7

Rezervas neatidėliotinoms veikloms

2.2.1.1.1.12.

06.02.01.01

SB

5-6 proc. skirtų asignav.

 

0,3

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonei iš viso, Eur:

x

2,6

x

1,1

x

2,4

x

2,3

x

8,4

 

 

Iš viso ketvirčiais, Eur:

x

3,1

x

3,1

x

3,2

x

2,5

x

11,9

 

 

Iš viso:

x

11,9

 

 

 

Seniūnas                                        Algirdas Lekaveckas

 

 

Pritarta seniūnijos seniūnaičių sueigoje, vykusioje 2021 m. kovo 19 d.

Protokolas Nr. (1.14) SV-1