LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI 2020 METAIS PRIIMTŲ NARIŲ MOKESČIŲ, NEATITINKANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POLITINIŲ PARTIJŲ ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ

 

2021 m. liepos 26 d. Nr. Sp-202

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (VRK) 2021 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. Sp-189 „Dėl KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI 2020 m. finansavimo teisėtumo“ 6 punktu pavedė Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui patikslinti politinės partijos KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI narių mokesčių registracijos žurnalą VRK informacinėje sistemoje: užregistruoti gautas lėšas (21 019,88 euro), dalies jų grąžinimą (24 eurus) ir patikrinti 20 592 eurų priimtinumą pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 19 straipsnio 4 dalį.

Užregistravus šiuos narių mokesčius VRK informacinėje sistemoje, buvo gauta informacija iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie narių mokesčių priimtinumą. Nustatyta, kad dalis sumokėtų narių mokesčių (6 518 eurų), kuriais VRK sprendimu papildytas politinės partijos KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI narių mokesčių registracijos žurnalas, neatitinka Politinių partijų statymo 19 straipsnio 4 dalies reikalavimų.

Bendra iš neleistinų finansavimo šaltinių 2020 metais politinės partijos KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI priimta narių mokesčių suma sudaro 6 617,88 euro, iš jų 99,88 euro partija 2021 m. liepos 14 d. pervedė į valstybės biudžetą ir apie tai informavo Vyriausiąją rinkimų komisiją.

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Politinių partijų įstatymo 19 straipsnio 1, 4, 10, 12 dalimis, 30 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. liepos 21 d. pažymą Nr. 3-96 (1.2) „Dėl KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI 2020 metais priimtų narių mokesčių, neatitinkančių Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo reikalavimų“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti neleistinu politinės partijos KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI finansavimo šaltiniu politinės partijos narių mokesčių, gautų ir priimtų iš 5 partijos narių (Janinos Dovydaitienės 1 359 eurų, Irmanto Galinio 1 360 eurų, Georgijaus Garmaus 1 360 eurų, Arvydo Juozaičio 1 759 eurų, Jūratės Zapolskienės 680 eurų), 6 518 eurų sumą, kadangi kiekvieno iš minėtų partijos narių bendra 2020 metais sumokėtų nario mokesčio suma viršijo 10 proc. jo deklaruotų metinių pajamų.

2. Pripažinti, kad politinė partija KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA – SANTALKA LIETUVAI, priėmusi šio sprendimo 1 punkte nurodytas lėšas, pažeidė Politinių partijų įstatymo 19 straipsnio 1 ir 10 dalis.

3. Įpareigoti politinę partiją KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGĄ – SANTALKĄ LIETUVAI šio sprendimo 1 punkte nurodytą sumą (6 518 eurų), gautą iš neleistinų finansavimo šaltinių, per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą.

4. Pripažinti, kad KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA – SANTALKA LIETUVAI, 2020 metais priėmusi lėšas (6 617,88 euro) iš neleistinų finansavimo šaltinių, šiurkščiai pažeidė Politinių partijų įstatymą.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                              Jolanta Petkevičienė