LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠAUNAMOJO GINKLO LAIKYMO, NEŠIOJIMOSI IR PANAUDOJIMO MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 11 d. Nr. 5-V-922

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 13 straipsnio 4, 5 ir 6 dalimis:

1. Tvirtinu Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programą (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. mokymo įstaigų, vykdančių mokymus pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programą, atitiktį taikomiems reikalavimams vertina Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

2.2. asmenys, kurie pradėjo mokymus pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programą, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 5-V-502 „Dėl formaliojo mokymo programų patvirtinimo“, egzaminą laiko pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programą;

2.3. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos policijos generalinio komisaro 2013 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. 5-V-502 „Dėl formaliojo mokymo programų patvirtinimo“.

 

 

 

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas,

atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas                                         Saulius Tamulevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 5-V-922

 

1.   Programa

 

1.1. Programos pavadinimas

Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programa

 

1.2. Valstybinis kodas (jei yra)

Nėra.

 

1.3. Suteikiama teisė atlikti                           

Nešiotis profesinei veiklai skirtus ginklus; įsigyti ir turėti ginklus savigynai.

 

1.4. Reikalavimai asmenų amžiui, išsilavinimui, profesinei kvalifikacijai, darbo patirčiai

Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programa skirta ne jaunesniems kaip 18 metų asmenims.

 

1.5. Mokymo trukmė (savaitėmis ar valandomis)

30 valandų.

 

1.6. Programos rengėjas

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos

Licencijavimo skyriaus

vyriausiasis tyrėjas Gintaras Vižinis

 

2. Programos apibūdinimas

 

2.1. Rengimo pagrindas

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 13 straipsnio 4 dalis, kurioje nustatyta, kad savigynai B kategorijos trumpuosius šaunamuosius ginklus, jų šovinius gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 23 metų nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka išlaikę egzaminą, 5 dalis, kurioje nustatyta, kad savigynai B kategorijos ilguosius lygiavamzdžius ginklus, jų šovinius gali įsigyti ir turėti ne jaunesni kaip 21 metų nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka išlaikę egzaminą, ir 6 dalis, kurioje nustatyta, kad profesinei veiklai B ir C kategorijų ginklus, jų šaudmenis gali įsigyti ir turėti Europos fiziniai ir Europos juridiniai asmenys, gavę leidimą laikyti ginklus. Nešiotis šiuos ginklus, vykdydami tarnybines pareigas, gali ne jaunesni kaip 21 metų Europos fiziniai asmenys, Europos juridinių asmenų darbuotojai, policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka išlaikę egzaminą.

 

2.2. Programos tikslai

Supažindinti asmenis su ginklų nešiojimo ir laikymo reikalavimais, teisėto šaunamojo ginklo panaudojimo sąlygomis; išmokyti saugiai elgtis su šaunamuoju ginklu ir jį saugiai panaudoti.

 

2.3. Mokymosi pasiekimai

Eil. Nr.

Mokymosi pasiekimai

1.

Turi išmanyti:

1.1.

teisinius civilinės ginklų apyvartos pagrindus;

1.2.

teisinės atsakomybės už ginklų apyvartos pažeidimus atsiradimo pagrindus;

1.3.

šaunamojo ginklo teisėto panaudojimo savigynai sąlygas;

1.4.

pistoleto sandarą ir veikimo principą;

1.5.

revolverio sandarą ir veikimo principą;

1.6.

lygiavamzdžio ginklo sandarą ir veikimo principą.

2.

Turi mokėti:

2.1.

iš dalies išardyti, išvalyti ir surinkti šaunamąjį ginklą (lygiavamzdį šautuvą, pistoletą ir revolverį);

2.2.

saugiai elgtis su lygiavamzdžiu šautuvu, pistoletu ir revolveriu (pistoleto dėtuvės užtaisymas, ištaisymas, jos įdėjimas ir išėmimas iš pistoleto; revolverio, lygiavamzdžio šautuvo užtaisymas ir ištaisymas; vamzdyje įstrigusių šovinių išėmimas iš vamzdžio arba jei nėra reikalo šauti, veiksmai užsikirtus ginklui);

2.3.

šaudyti iš lygiavamzdžio šautuvo, pistoleto ar revolverio;

2.4.

pataikyti į taikinį šaudykloje šaudant iš pistoleto ir revolverio (iš 5 metrų atstumo ne mažiau kaip du kartus iš trijų įskaitinių šūvių);

2.5.

pataikyti į taikinį šaudykloje šaudant iš lygiavamzdžio šautuvo (iš 5 metrų atstumo tris kartus ir iš trijų įskaitinių šūvių, šaudant šoviniais, užtaisytais kulkomis).

 

3Išsamus Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programos mokymo planas

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Valandų skaičius

teorijai

praktiniam mokymui

1.

Teisiniai civilinės ginklų apyvartos pagrindai

4

1

1.1.

Reikalavimai asmeniui, pageidaujančiam nešiotis profesinei veiklai skirtą šaunamąjį ginklą ar įsigyti ir turėti šaunamąjį ginklą savigynai.

1

-

1.2.

Leidimo įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai išdavimas, šaunamojo ginklo įsigijimo, registravimo, realizavimo, leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimo tvarka.

1

-

1.3.

Šaunamojo ginklo nešiojimosi, laikymo tvarka ir panaudojimo teisiniai pagrindai.

1

-

1.4.

Bendrosios žinios apie B kategorijos ginklus ir jų apyvartos teisinis reglamentavimas.

1

-

1.5.

Uždavinių sprendimas.

-

1

2.

Teisiniai šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindai

2

1

2.1.

Būtinoji gintis, jos samprata, būtinasis reikalingumas, jo samprata, asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas, esminiai skirtumai. Uždavinių šia tema sprendimas.

1

-

2.2.

Teismų praktika būtinosios ginties ir būtinojo reikalingumo atvejais. Uždavinių sprendimas.

1

1

3.

Atsakomybė už ginklų apyvartos pažeidimus

2

-

3.1.

Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisyklių pažeidimas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 255 straipsnis).

1

-

3.2.

Administraciniai nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis ir neteisėtu šaunamųjų ginklų naudojimu.

1

-

4.

Šaunamieji ginklai

4

-

4.1.

Bendrosios žinios apie šaunamuosius ginklus. Šaunamųjų ginklų rūšys, naudojimo ypatumai, skirtumai. Kriterijai, lemiantys vienos ar kitos šaunamojo ginklo rūšies, skirtos savigynai, pasirinkimą.

2

-

4.2.

Šovinių ir jų sudėtinių dalių pažinimas. Lygiavamzdžio šaunamojo ginklo šovinio konstrukcija, graižtvinio šaunamojo ginklo šovinio konstrukcija. Kriterijai, lemiantys vienos ar kitos rūšies šovinio pasirinkimą. Šovinių kalibrai.

1

-

4.3.

Šaunamieji ginklai (pistoletai, revolveriai, lygiavamzdžiai šautuvai), naudojami savigynai. Jų panaudojimo ypatumai. Apribojimai, nustatyti atskirų rūšių šaunamiesiems ginklams ir jų šoviniams.

1

-

5.

Šaunamųjų ginklų sandara

1

2

5.1.

Lygiavamzdžio šautuvo, pistoleto, revolverio sandara, veikimo principas. Galimi šaunamųjų ginklų išardymo ir surinkimo būdai, jų skirtumai. Ginklo priežiūros svarba.

0,5

-

5.2.

Saugaus elgesio su šaunamuoju ginklu taisyklės. Dalinis lygiavamzdžio šautuvo, pistoleto išardymas. Lygiavamzdžio šautuvo, pistoleto, revolverio užtaisymas ir ištaisymas.

-

2

5.3.

Šaunamojo ginklo priežiūrai reikalingi įrankiai ir medžiagos. Ginklo valymas specialiomis priemonėmis. Ginklų surinkimas.

0,5

-

6.

Šaudybos pagrindai. Šaudymo būdai ir taisyklės

-

4

6.1.

Balistika. Šaunamojo ginklo užtaisymas, prisitaikymas, šaudyba, šaudymo nutraukimas. Šaudymo būdai ir taisyklės. Šaudymo būdų įvairovė, jų pranašumai ir trūkumai. Šaudymo būdo pasirinkimo kriterijai. Šaudymo iš pistoleto, revolverio, lygiavamzdžio šautuvo ypatumai.

-

1

6.2.

Pratybos (ginklo laikymas, stovėsena, užtaisymas, prisitaikymas, nuleistuko nuspaudimas, ištaisymas). Pratybose naudojami šaunamieji ginklai, perdirbti taip, kad iš jų nebūtų įmanoma iššauti.

-

3

7.

Praktinis šaudymas

-

9

7.1.

Šaudymo instruktorius, jo nurodymai. Ginklo paėmimas, užtaisymas, šaudymas. Asmens veiksmai užsikirtus ginklui. Veiksmai baigus šaudyti.

-

1

7.2.

Stovėsenos, ginklo paėmimo, užtaisymo, laikymo rankose, prisitaikymo, šaudymo, šaudymo nutraukimo technika. Šaudymas į taikinius iš 10 m atstumo.

-

8

Iš viso:

13

17

 

4. Mokymo įstaigoms, vykdančioms mokymus pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programą, taikomi reikalavimai:

4.1. reikalavimai mokytojams (išsilavinimas, profesinė kvalifikacija, darbo patirtis):

4.1.2. turėti pedagogo kvalifikaciją arba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą;

4.1.3. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą mokant teorijos ir ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą mokant praktiškai;

4.1.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį, susijusią su šaunamųjų ginklų laikymu, nešiojimusi ir naudojimu (tik praktiniam mokymui);

4.2. reikalavimai teoriniam mokymui:

4.2.1. klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si) medžiagai pateikti;

4.2.2. dalijamoji medžiaga (konspektai, testai ir uždaviniai);

4.2.3. teismų nutartys, formuojančios būtinosios ginties, fizinės prievartos panaudojimo, asmens sulaikymo praktiką;

4.2.4. šaunamųjų ginklų, šovinių sandaros, šaudymo būdų ir kitos teminės skaidrės ar plakatai (lygiavamzdžio šaunamojo ginklo šovinio konstrukcija, graižtvinio šaunamojo ginklo šovinio konstrukcija, lygiavamzdžio šautuvo konstrukcija, bent vieno pistoleto (Makarov, Sig-Sauer, ČZ, Glock, Walther, Beretta) konstrukcija, revolverio konstrukcija ir kt.), grafinis diaprojektorius arba kompiuterinė įranga, leidžianti pademonstruoti skaidres;

4.2.5. Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys šaunamųjų ginklų apyvartą, kita specialioji literatūra šaunamųjų ginklų ir šaudmenų apyvartos klausimais.

4.3. reikalavimai praktiniam mokymui:

4.3.1. šaudykla, įrengta pagal policijos generalinio komisaro nustatytus reikalavimus;

4.3.2 ne mažiau kaip vienas lygiavamzdis šautuvas, vienas pistoletas, vienas revolveris;

4.3.3. asmeninės apsaugos priemonės (ausinės, akiniai);

4.3.4. apskritimo formos 50 cm skersmens taikiniai arba kvadrato formos taikiniai „Krūtinė“, kurių apatinės kraštinės ilgis – 50 cm;

4.3.5. ne mažiau kaip po 30 (dvidešimt) pistoleto šovinių kiekvienam asmeniui;

4.3.6. ne mažiau kaip po 10 (dvidešimt) revolverio šovinių kiekvienam asmeniui;

4.3.7. ne mažiau kaip po 10 (dešimt) lygiavamzdžio šautuvo šovinių kiekvienam asmeniui.

 

5. Baigiamasis mokymosi pasiekimų vertinimas

 

Baigus mokymo programą laikoma šaudymo įskaita ir baigiamasis egzaminas, kurį sudaro dvi dalys: teorinių žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimas.

Šaudymo įskaitą priima šaudymo vadovas. Įskaitos laikymo rezultatai įforminami įskaitos laikymo protokolu. Teritorinės policijos įstaigos atstovas įskaitoje gali dalyvauti stebėtojo teisėmis.

Mokymo įstaiga apie planuojamą įskaitą (įskaitos laiką, vietą ir asmenų skaičių) privalo informuoti teritorinę policijos įstaigą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas (neįskaitant įskaitos dienos).

Per egzaminą žinias tikrina mokymo įstaigos vadovo įsakymu sudaryta komisija (mažiausiai iš 3 mokymo įstaigos atstovų). Apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas dalyvauja stebėtojo teisėmis.

Mokymo įstaiga planuojamo egzamino laiką, vietą, egzaminuojamų asmenų skaičių ir dėl testų anglų, rusų ar lenkų kalba (jei reikia) derina su apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas (neįskaitant egzamino dienos) iki egzamino laikymo dienos. Dėl testų kitomis užsienio kalbomis (jei reikia) mokymo įstaiga su apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu suderina ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų. Testų vertimą į užsienio kalbą organizuoja Policijos departamentas, o vertimo išlaidas apmoka mokymo įstaiga. Derinimas gali būti atliekamas naudojantis Policijos elektroninių paslaugų sistema.

Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programos egzaminą sudaro dvi dalys, kurios turi būti išlaikytos (įskaitytos):

1. Teorinės žinios tikrinamos atsakinėjant į testo klausimus ir sprendžiant uždavinį apie teisinius šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindus. Egzaminuojamas asmuo, norintis, kad jo žinios būtų įvertintos teigiamai, turi teisingai atsakyti į ne mažiau kaip 25 iš 30 testo klausimų ir išspręsti pateiktą uždavinį.

2. Praktiniai įgūdžiai vertinami tikrinant asmens gebėjimą naudotis šaunamuoju ginklu (atliekant dalinį ginklo išardymą ir praktinio šaudymo imitavimas (pistoleto, revolverio, lygiavamzdžio šautuvo užtaisymas ir ištaisymas, vamzdyje įstrigusių šovinių išėmimas iš vamzdžio, veiksmai užsikirtus ginklui), patikrinimas atliekamas klasėje su ginklu, perdarytu taip, kad ginklas negalėtų iššauti).

Komisija atskirai vertina teorinę ir praktinę egzamino dalis.

Testus ir uždavinius komisijai pateikia apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas. Testai ir uždaviniai pateikiami iš anksto su apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu suderintomis kalbomis. Testo atsakymams surašyti ir uždaviniams išspręsti skiriama ne daugiau kaip 1 val. Praktiniams įgūdžiams įvertinti skiriama ne daugiau kaip 5 min.

Egzamine kartu su egzaminą laikančiais asmenimis patalpoje gali būti tik komisijos nariai, apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas ir kontroliuojančių institucijų darbuotojai.

Asmenys, neišlaikę bet kurios egzamino dalies, neišlaikytą egzamino dalį gali perlaikyti ne anksčiau kaip po 10 dienų.

Egzamino laikymo rezultatai įforminami protokolu. Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programos egzamino protokole nurodoma: egzamino laikymo data ir vieta, egzaminą laikančių asmenų asmens kodai, vardai ir pavardės ir kiekvienos egzamino laikytos dalies įvertinimas (įskaityta, neįskaityta). Egzamino protokolą pasirašo visi komisijos nariai. Po egzamino vienas egzamino laikymo protokolo egzempliorius duodamas apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovui.

Asmenims, sėkmingai išlaikiusiems egzaminą, mokymo įstaiga išduoda pažymėjimą, kuriame nurodoma: pažymėjimo išdavimo data, numeris, mokymo įstaigos rekvizitai (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data arba juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas, kodas, buveinė), išlaikiusio asmens vardas, pavardė, asmens kodas. Į pažymėjimą įrašoma – „Baigė Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo mokymo programą“. Asmuo, gavęs pažymėjimą, pasirašo mokymo įstaigos išduotų pažymėjimų žurnale, kuriame nurodoma: eilės numeris, asmens, kuriam išduotas pažymėjimas vardas ir pavardė, pažymėjimo išdavimo data ir numeris.

Išlaikiusių egzaminą asmenų duomenys pagal egzaminų protokolo duomenis įtraukiami į Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

 

 

______________