KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-71

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. kovo 16 d. audito išvadą Nr. KA-1 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės imti 802 400 Eur ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti“, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Imti 802 400 Eur (aštuonių šimtų dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų) ilgalaikę paskolą (sąrašas pridedamas) ir ją grąžinti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

2. Įgalioti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sutartį su konkursą laimėjusiu banku.

3. Grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų paskoloms ir palūkanoms mokėti.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                    Kelmės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                    2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-71

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICINIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ PASKOLOS LĖŠŲ, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Suma, Eur

1

Socialinio būsto plėtra Kelmės rajono savivaldybėje

17 400

2

Daugiafunkcio sporto centro statyba Kelmėje

550 000

3

Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, modernizavimas

80 400

4

Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas

154 600

Iš viso:

802 400

 

 

__________________