LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 3431 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. XIII-2246

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3431 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3431 straipsnio 2 dalį 8 punktu:

8) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį, kurio gavimą ir sutvarkymą pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus patvirtinantys dokumentai nepateikti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę atliekančiai institucijai.“

2. Pakeisti 3431 straipsnio 13 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę atliekančiai institucijai nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekos gautos ir sutvarkytos laikantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, arba pateikė klaidingus duomenis ir (ar) dokumentus.“

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3425 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1795 pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 3425 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1795.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė