Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 829

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 16 straipsnio 2 ir 16 dalimis, 70 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 16 ir 49 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad licencijos, išduotos nepriklausomiems tiekėjams iki Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1919 (toliau – Įstatymas) įsigaliojimo dienos ir galiojusios šio Įstatymo įsigaliojimo dieną, prilyginamos leidimams vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ir galioja tol, kol jų galiojimas nebus panaikintas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

Laikinai einantis finansų ministro pareigas,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką ir

laikinai einantį energetikos ministro pareigas                                              Vilius Šapoka

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829

 

VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje išdavimo, pakeitimo, patikslinimo, dublikatų išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo, leidimų galiojimo termino pratęsimo, leidimų registravimo ir informacijos apie leidimus skelbimo tvarką.

2.  Taisyklės nereglamentuoja licencijuojamos ar kitos veiklos elektros energetikos sektoriuje, kuriai vykdyti įstatymų nustatyta tvarka nėra reikalingas leidimas, taip pat nereglamentuoja leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš saulės šviesos energijos Kuršių nerijoje išdavimo konkurso būdu tvarkos.

3.  Taisyklės taikomos išduodant leidimus vykdyti veiklą atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.

4.  Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektros energetikos sektorių.

 

II SKYRIUS

LEIDIMAIS REGULIUOJAMA VEIKLA

 

5.  Išduodami šie leidimai veiklai elektros energetikos sektoriuje vykdyti:

5.1. leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

5.2. leidimas gaminti elektros energiją;

5.3. leidimas tiesti tiesioginę liniją;

5.4. leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės;

5.5. leidimas importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės;

5.6. leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.

6.  Vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą elektros energetikos sektoriuje leidžiama Taisyklių
5 punkte nurodytų leidimų turėtojams. Kiekvienos rūšies leidimu reguliuojamai veiklai, taip pat tokiai veiklai vykdyti eksploatuojant atskirus, tarpusavyje technologiškai nesusijusius elektros energetikos objektus išduodamas atskiras leidimas.

7.  Leidimai gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

8.  Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas asmeniui, kuris ketina:

8.1. statyti (įrengti) naują energetikos objektą (elektrinę);

8.2. padidinti esamų elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią rekonstruodamas ar pakeisdamas esamus arba statydamas papildomus elektros energijos gamybos įrenginius; šiuo atveju išduodamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus tokios galios, kuria didinama elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia, arba statyti papildomus elektros energijos gamybos įrenginius;

8.3. rekonstruoti veikiančius elektros energijos gamybos įrenginius, pritaikant juos kitos rūšies kuro (iškastinio kuro ar atsinaujinančių energijos išteklių) naudojimui;

8.4. išplėsti elektros energijos gamybos pajėgumus, viršijančius įrengtąją galią, nurodytą anksčiau išduotame leidime;

8.5. prie operatoriaus elektros tinklų prijungti elektros energiją generuojančius įrenginius, kurie naudojami (numatyti naudoti) savo reikmėms ir ūkio poreikiams, išskyrus atvejus, nustatytus Taisyklių 63 punkte;

8.6. praplėsti (papildyti) ar pakeisti anksčiau išduotame leidime nurodytą teritoriją.

9. Leidimas gaminti elektros energiją išduodamas asmeniui, kuris:

9.1. pastatė naują energetikos objektą (elektrinę) elektros energijai gaminti pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

9.2. padidino esamų veikiančių elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus; šiuo atveju:

9.2.1. išduodamas naujas leidimas gaminti elektros energiją su sumine padidinta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąja galia, kai nėra techninių galimybių atskirti elektros energijos generavimo įrenginių ir juose atskirai apskaityti gaminamą ir į elektros tinklus pateiktą elektros energiją; išduodamame leidime gaminti elektros energiją pažymima ankstesnio leidimo gaminti elektros energiją išdavimo data ir numeris bei jame nurodyta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia; anksčiau išduotas leidimas gaminti elektros energiją, išdavus naują leidimą, pripažįstamas negaliojančiu;

9.2.2. naujas leidimas gaminti elektros energiją išduodamas asmeniui, kuris įrengė papildomą elektros energijos gamybos įrenginių galią, kai nustatyta tvarka įrengtos techninės priemonės atskirti atskiruose generavimo pajėgumuose pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius;

9.3. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo veikiantį energetikos objektą (elektrinę), įgytą iš kito iki tol nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais valdžiusio energetikos objektą (elektrinę) asmens, turinčio galiojantį leidimą gaminti elektros energiją.

10.  Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas elektros energijos gamintojui, kai tiesiogine linija ketinama sujungti elektros energijos gamybos ir vartojimo vietas, neprijungtas prie elektros perdavimo ar skirstomųjų tinklų, arba elektros energijos gamintojo ir jo padalinių bei dukterinių įmonių objektus, arba elektros energijos gamintojo ir vartotojo, kurio elektros įrenginiai yra prijungti prie gamintojo lokaliųjų tinklų, objektus. Leidimas tiesti tiesioginę liniją išduodamas tik tuo atveju, kai tinklų operatoriai atsisako leisti naudotis perdavimo ar skirstomaisiais tinklais arba Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka pradedama ginčo sprendimo procedūra dėl tinklų operatoriaus veiksmų ar neveikimo priimant sprendimą dėl prieigos prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų.

11.  Atskirą prašymą gauti naują leidimą tiesti tiesioginę liniją asmuo privalo pateikti kiekvienu atveju, kai planuojama:

11.1. praplėsti (papildyti), pakeisti leidime nurodytą teritoriją;

11.2.  išplėsti leidimu nustatytos tiesioginės linijos pralaidumą toje pačioje trasoje, kai liniją numatoma rekonstruoti, įrengiant joje papildomą grandį arba aukštinant perdavimo įtampą.

12.  Leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, išduodamas asmeniui, atitinkančiam Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 18 dalyje nustatytus reikalavimus.

13.  Leidimas importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, išduodamas asmeniui, atitinkančiam Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 19 dalyje nustatytus reikalavimus.

14. Prašymą gauti naują leidimą eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, ar leidimą importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, privalo pateikti asmuo, vykdantis elektros energijos eksporto ar importo veiklą pasikeitus jo veiklos teritorijai (eksporto ar importo valstybėms).

15.  Leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą išduodamas asmenims, kurie ketina prekiauti elektros energija Lietuvos Respublikos elektros energijos rinkoje Lietuvos Respublikos energetikos ministro tvirtinamų Prekybos elektros energija taisyklių (toliau – Prekybos elektros energija taisyklės) nustatyta tvarka.

16. Leidimus vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, nurodytus Taisyklių 5 punkte, išduoda, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina leidimų galiojimą, pratęsia leidimo galiojimo terminą, keičia, tikslina, išduoda leidimų dublikatus  ir leidimais reguliuojamą veiklą prižiūri Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba).

17. Taryba, vykdydama Taisyklių 16 punkte nurodytas funkcijas:

17.1.  nustato išduodamų leidimų formas;

17.2. nustato deklaracijos dėl asmens, siekiančio verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, atitikties Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 21 dalyje nustatytiems reikalavimams (toliau – deklaracija) formą;

17.3. reikalauja iš asmenų, ketinančių vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą, dokumentų ir kitos informacijos, kurių reikia jų prašymams išduoti atitinkamus leidimus, nurodytus Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, ar deklaracijoms Taisyklių 5.6 papunktyje nurodytam leidimui gauti įvertinti;

17.4. registruoja Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose nurodytus leidimus ir pildo Taisyklių
57 punkte nurodytus leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registrus; Tarybos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo leidimo išdavimo skelbiama ši informacija: leidimo turėtojas (jeigu leidimo turėtojas yra elektros energiją gaminantis vartotojas, nurodoma, kad leidimo turėtojas yra elektros energiją gaminantis vartotojas), leidimu reguliuojamos veiklos rūšis, leidimo numeris, jo išdavimo data, galiojimo terminas, leidimu reguliuojamos veiklos teritorija, elektrinės tipas, elektrinės įrengtoji galia, naudojamas kuras, elektrinės projektinis elektros energijos gamybos kiekis ir, jeigu leidimo turėtojas yra skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtojas, jam paskirtas metinis elektros energijos gamybos kiekis;

17.5. registruoja leidimus, nurodytus Taisyklių 5.6 papunktyje, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po deklaracijos gavimo Taryboje dienos arba ne vėliau kaip dieną, nurodytą deklaracijoje, jeigu ši diena vėlesnė negu kita darbo diena po deklaracijos pateikimo dienos, Tarybos interneto svetainėje skelbia asmenų, kurie verčiasi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, sąrašą, jų kontaktinius duomenis, išduotų ar pakeistų leidimų numerius, leidimų išdavimo ar pakeitimo datas;

17.6. Licencijų informacinės sistemos tvarkytojui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka teikia informaciją apie leidimų išdavimą, pakeitimą, patikslinimą, leidimų galiojimo termino pratęsimą, jų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą.

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS IR PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ PATEIKIMAS

 

18. Asmuo, norintis vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, kuriai išduodami Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose nurodyti leidimai, pateikia Tarybai Taisyklių priede nurodytos formos prašymą ar nustatytos formos deklaraciją Taisyklių 5.6 papunktyje nurodytam leidimui gauti.

19.  Kartu su prašymu išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus asmuo privalo pateikti:

19.1. tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją ir elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją arba perdavimo ar skirstomųjų tinklų operatoriaus patvirtinimą apie galimybę prijungti elektros įrenginius prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų tais atvejais, kai asmuo dalyvavo skatinimų kvotų paskirstymo aukcione ir jo nelaimėjo, bet elektros tinklų operatorius šiam asmeniui suteikė elektros tinklų galią ir pralaidumus, rezervuotus aukcionui, arba dokumentus, pagrindžiančius planuojamą prisijungimą prie veikiančios tiesioginės linijos, arba kartu pateikti prašymą išduoti leidimą tiesti tiesioginę liniją; reikalavimas pateikti elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją netaikomas, jeigu asmuo siekia tapti gaminančiu vartotoju ar planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuoja į elektros tinklus pateikti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 500 kW ir ne didesnė nei asmens objektui suteikta leistinoji naudoti galia, taip pat asmenims, planuojantiems gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus;

19.2.  laisvos formos pranešimą, kuriame nurodoma:

19.2.1. atsakingos institucijos galiojančio teigiamo sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, kai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, registravimo data ir numeris; kai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, asmuo tai pažymi prašyme išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

19.2.2. apskrities, kurioje planuojama ūkinė veikla, visuomenės sveikatos centro priimto sprendimo, kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, registravimo data ir numeris; kai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai vertinimo, asmuo tai pažymi prašyme išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

19.3.  dokumentus, patvirtinančius žemės naudojimo ir planuojamų elektros energijos gamybos įrenginių (elektrinės) ir su jais susijusios įrangos statybos vietos parinkimo reikalavimus:

19.3.1. dokumentą (teritorijų planavimo dokumentą, topografinę nuotrauką ar teritorijos žemėlapį), kuriame grafiškai pateikiami sprendiniai dėl ketinamų statyti energetikos objekto (elektrinės) ar plėtoti elektros energijos gamybos įrenginių padėties, padėties artimiausių perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų atžvilgiu, numatomo energetikos objekto (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų taško ir nurodomos nuosavybės ribos, suderintos su elektros tinklų operatoriumi elektrinės išankstinėse prijungimo prie energetikos tinklų sąlygose, žemės sklypo ribos;

19.3.2. dokumentą, kuriame grafiškai pažymėta numatomo elektros energijos gamybos įrenginio vieta statinyje, ant statinio ar jo konstrukcijos dalies (fasado, stogo);

19.4.  dokumentus, pagrindžiančius technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą:

19.4.1. rašytinį patvirtinimą, kad turimi technologiniai ir finansiniai pajėgumai leidžia įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, juos prijungti prie elektros tinklų ar tiesioginės linijos, taip pat vykdyti planuojamą elektros energijos gamybos ūkinę komercinę veiklą; reikalavimas pateikti patvirtinimą apie turimus technologinius pajėgumus netaikomas planuojant statyti elektros energijos gamybos įrenginius, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius, kai asmuo leidimui gauti pateikia Tarybai elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją;

19.4.2. kai prašymą pateikęs asmuo yra juridinis asmuo, rašytinį patvirtinimą, kad yra paskirtas darbuotojas ar darbuotojai reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti, arba sutarčių su šias paslaugas teikiančiais ūkio subjektais kopijas;

19.5. laisvos formos pranešimą, kuriame nurodomi Vyriausybės nutarimo, kuriuo planuojamas statyti energetikos objektas, kuriame kaip kuras energijai gaminti planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos, Vyriausybės yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu, numeris ir priėmimo data.

20.  Prašyme išduoti leidimą gaminti elektros energiją būtina nurodyti dokumento, patvirtinančio, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma), išdavimo datą ir registracijos numerį.

21. Kartu su prašymu išduoti leidimą gaminti elektros energiją asmuo privalo pateikti:

21.1. statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kai užbaigiama naujo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, statyba arba esamo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, rekonstravimas, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai, užbaigus energetikos objekto (elektrinės) statybą ar rekonstravimą, neprivaloma surašyti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą;

21.2.  dokumentus, pagrindžiančius atitiktį kuro kaupimo ar rezervinio kuro atsargų palaikymo ir naudojamo kuro kokybės reikalavimams:

21.2.1. dokumentus, pagrindžiančius elektros energijos gamybos įrenginių pajėgumą kaupti ar palaikyti rezervinio kuro atsargas, jeigu technologiniai elektros energijos gamybos pajėgumai viršija suminę (elektrinę ir šiluminę) 5 MW galią;

21.2.2. elektros energijos gamybos įrenginiuose naudojamo kuro gamintojo ar tiekėjo išduotą kokybės pažymėjimą (sertifikatą, pasą) ir dokumentus, patvirtinančius naudojamo kuro atitiktį teisės aktuose nustatytiems Lietuvos Respublikoje vartojamo kuro privalomiesiems kokybės reikalavimams;

21.3. Taisyklių 21.2.1 ir 21.2.2 papunkčiuose nustatyti reikalavimai netaikomi elektros energijos gamybos įrenginiams, naudojantiems vėjo energiją, saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją ar kitus atsinaujinančius energijos išteklius, kurie elektros energijos gamybos procese nėra deginami energijai išgauti, taip pat 21.2.2 papunktyje nustatyti reikalavimai netaikomi įrenginiams, naudojantiems biokurą, jeigu šiam kurui netaikomi teisės aktuose nustatyti biokuro kokybės reikalavimai;

21.4. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje numatytos kompensacijos, skirtos daliai investicijų ir kitų išlaidų, reikalingų nacionalinio saugumo funkcijų vykdymui užtikrinti, sumokėjimo sutarties patvirtintą kopiją ir dokumentą, patvirtinantį šios prievolės įvykdymo užtikrinimą, jeigu vėjo elektrinė yra teritorijoje, kurioje, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo klausimus, taikomi apribojimai;

21.5. laisvos formos pranešimą, kuriame nurodomi Vyriausybės nutarimo, kuriuo energetikos objektas, kuriame kaip kuras energijai gaminti planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos, Vyriausybės yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu, numeris ir priėmimo data;

21.6. dokumentą, kuriuo leidimo gaminti elektros energiją turėtojas įsipareigoja nugriauti elektrinę ar išmontuoti elektros energijos gamybos įrenginius, jų prijungimui reikalingus elektros tinklus ir nugriovimą ar išmontavimą vykdyti pagal tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas griovimo ar išmontavimo projektui rengti, jeigu įsigalioja Tarybos nutarimas panaikinti leidimą gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių.

22.  Asmuo, kuriam leidimas gaminti elektros energiją išduodamas Taisyklių 9.3 papunktyje numatytu pagrindu, per 30 kalendorinių dienų po elektros energijos gamybos įrenginio (elektrinės) įgijimo privalo pateikti prašymą, kuriame nurodomi nuosavybės teisės ar kiti teisėto valdymo pagrindų registracijos duomenys. Tuo atveju, kai nėra privaloma įregistruoti nuosavybės teisių ar kitų teisėto valdymo pagrindų Nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka, kartu su prašymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius teisėtą veikiančio energetikos objekto (elektrinės) valdymą nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais. Anksčiau asmeniui išduotas leidimas gaminti elektros energiją, išdavus naują leidimą, pripažįstamas negaliojančiu.

23.  Prie prašymo išduoti leidimą tiesti tiesioginę liniją asmuo privalo pateikti:

23.1.  rašytinį paaiškinimą dėl planuojamo elektros energijos tiesioginės linijos tiesimo;

23.2. dokumentą (teritorijų planavimo dokumentą, topografinę nuotrauką ar teritorijos žemėlapį), kuriame grafiškai pateikiama informacija dėl ketinamos tiesti tiesioginės linijos, elektros energijos gamybos įrenginių ir numatomų prijungti asmens padalinio, dukterinės įmonės ir (ar) vartotojų elektros įrenginių geografinės padėties, taip pat šių energetikos objektų padėtis artimiausių elektros perdavimo ir skirstomųjų tinklų atžvilgiu bei nuosavybės ribos;

23.3.  sutartį su vartotoju, pageidaujančiu pirkti elektros energiją iš asmens, siekiančio gauti leidimą tiesti tiesioginę liniją, ir gauti ją per planuojamą tiesioginę liniją po nustatytos trukmės statybos laikotarpio, nurodyto sutartyje, kai prie ketinamos tiesti tiesioginės linijos bus prijungiami vartotojų elektros įrenginiai;

23.4.  dokumentus, patvirtinančius, kad tinklų operatoriai atsisakė leisti naudotis perdavimo ar skirstomaisiais tinklais arba kad Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka pradedama ginčo sprendimo procedūra pagal gamintojo ar vartotojo skundą dėl tinklų operatoriaus veiksmų ar neveikimo priimant sprendimą dėl prieigos prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų.

24.  Prašyme išduoti leidimą eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, ir importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, asmuo privalo nurodyti eksporto ar importo šalis ir kartu su prašymu išduoti atitinkamą leidimą privalo pateikti:

24.1.  rašytinį paaiškinimą dėl elektros energijos eksporto ar importo valstybėje esančio numatomo pirkėjo ar pardavėjo ir atitinkamus įsipareigojimus pirkti ir (ar) parduoti elektros energiją pagrindžiančius dokumentus (pvz., preliminarią sutartį, ketinimų protokolą);

24.2.  rašytinį paaiškinimą dėl numatomo elektros energijos tranzito kelio eksporto ar importo galios srautui tarpsisteminiuose tinkluose, kuriame turi būti nurodyta elektros energijos importo ir eksporto valstybė ir valstybės, kurių elektros energetikos sistemomis bus naudojamasi elektros energijos tranzitui.

25. Asmuo, siekiantis gauti teisę vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, pateikia Tarybai nustatytos formos deklaraciją. Teisė verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla suteikiama kitą dieną po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos.

26. Prašymą patikslinti leidimą privaloma pateikti reorganizavus juridinį asmenį. Kartu su prašymu Tarybai pateikiami juridinio asmens reorganizavimą patvirtinantys dokumentai.

27. Pasikeitus leidime nurodytiems asmens duomenims (pasikeičia fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ar kodas), leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo raštu praneša Tarybai apie pasikeitimus – užpildo Taisyklių priede nurodytos formos prašymą, kai siekiama pakeisti Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose nurodytą leidimą, ar nustatytos formos deklaraciją, kai siekiama pakeisti leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą. Fizinis asmuo pasikeitimus privalo pagrįsti ir pateikti dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Kai pasikeičia juridinio asmens pavadinimas ar kodas, leidimo turėtojas turi užpildyti Taisyklių priede nurodytos formos prašymą; dokumentų, patvirtinančių pasikeitusius duomenis, pateikti nereikia. Taryba, nagrinėdama prašymą, privalo patikrinti, ar pateikti duomenys yra teisingi. Per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo turėtojo prašymo ir visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo Taryboje dienos išduodamas pakeistas atitinkamas leidimas, nurodytas Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, kuriame pažymima, kad leidimas išduodamas keičiamo leidimo pagrindu. Kai asmuo pateikia prašymą pakeisti leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, laikoma, kad leidimas asmeniui pakeistas kitą dieną po deklaracijos ir dokumentų, patvirtinančių pasikeitusius asmens duomenis, pateikimo Tarybai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo Tarybai dienos.

28. Pasikeitus leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidime gaminti elektros energiją nurodytos teritorijos, kurioje vykdoma leidimu reguliuojama veikla, adresui dėl pavadinimų suteikimo administraciniams vienetams ir gyvenamosioms vietovėms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo nuostatomis, leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo raštu praneša Tarybai apie pasikeitimus – užpildo Taisyklių priede nurodytos formos prašymą ir pateikia dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo turėtojo prašymo ir visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų registravimo Taryboje dienos išduodamas pakeistas leidimas, kuriame pažymima, kad leidimas išduodamas keičiamo leidimo pagrindu.

29. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimas gaminti elektros energiją tikslinamas, kai siekiama sumažinti leidime nurodytą elektrinės įrengtąją galią. Leidimas gaminti elektros energiją taip pat tikslinamas tuo atveju, kai numatoma veikiančiuose elektros energijos gamybos įrenginiuose jų nerekonstruojant elektros energijos gamybai naudoti kitą, nei nurodyta galiojančiame leidime, kurą. Kartu su prašymu patikslinti leidimą:

29.1. galiojančiame leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidime gaminti elektros energiją nurodytą elektrinės įrengtąją galią būtina pateikti įrengtosios galios dydžio pasikeitimą pagrindžiančius paaiškinimus ir (ar) tai pagrindžiančius dokumentus;

29.2. leidime gaminti elektros energiją nurodytą kurą būtina pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame nurodomi dokumentų, patvirtinančių, kad tenkinami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai reikalavimai, registravimo datos ir numeriai.

30. Patikslintas leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas patikslinti leidimą  pateikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos.

31. Patikslintame leidime nurodomas tikslinamo leidimo numeris ir data bei pažymima leidimo tikslinimo data.

32.  Asmenims, Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis turintiems teisę gauti leidimą gaminti elektros energiją arba leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus supaprastinta tvarka, šiame Taisyklių skyriuje nustatyti prašymo išduoti leidimą pateikimo reikalavimai taikomi tiek, kiek tai neprieštarauja Taisyklių VI skyriuje nustatytai supaprastintai leidimų išdavimo tvarkai.

 

IV SKYRIUS

DEKLARACIJOS IR PRAŠYMO IŠDUOTI (PRATĘSTI) LEIDIMĄ NAGRINĖJIMAS

 

33. Taryba, gavusi asmens prašymą išduoti leidimą, nurodytą Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, ir Taisyklių III skyriuje nurodytus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas, nurodytas Taisyklių 43 punkte, ir ne vėliau kaip per Taisyklių 44 punkte nustatytą terminą išduoda leidimą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą.

34. Taryba, gavusi asmens prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, patikrina, ar žemės sklypas ar jo dalis, kuriame planuojama statyti elektros energijos gamybos įrenginius, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais priklauso prašymą teikiančiam asmeniui arba statinys ar jo konstrukcijos dalis, kuriame planuojama statyti elektros energijos gamybos įrenginius, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais priklauso prašymą teikiančiam asmeniui, kai elektros energijos gamybos įrenginius planuojama įrengti ant statinio ar jo konstrukcijos dalies. Nuosavybės teisė ar kiti teisėto valdymo pagrindai privalo būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Taryba, nagrinėdama gautą prašymą, privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir išsiaiškinti, ar:

35.1.  prašymą teikiantis asmuo, kuris yra fizinis asmuo, turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba prašymą teikiantis asmuo, kuris yra juridinis asmuo, kitų valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinys, yra registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kai prašoma išduoti leidimus vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, nurodytus Taisyklių 7 punkte;

35.2. galioja sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, ar galioja atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo, kai elektros energetikos veiklai privalomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, kai prašoma išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

35.3. planuojamai ūkinei veiklai taikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo;

35.4. pateiktas elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolas yra galiojantis, ar asmuo pateikė prievolių įvykdymo užtikrinimą, numatytą Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnyje;

35.5. prašymą teikiantis asmuo yra skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtojas.

36. Jeigu pateiktas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas išduoti leidimus, nurodytus Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, pateikti ne visi leidimo galiojimo terminui pratęsti, leidimui išduoti reikalingi dokumentai arba pateikti duomenys neteisingi, taip pat jeigu pateiktų dokumentų ar duomenų nepakanka nustatyti, ar dokumentai atitinka leidimų išdavimo sąlygas, Taryba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo raštu prašymą pateikusio asmens arba leidimo turėtojo paprašo pateikti trūkstamus dokumentus ar duomenis.

37. Prašymą pateikęs asmuo arba leidimo turėtojas trūkstamus dokumentus ar duomenis su lydraščiu pateikia ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Tarybos prašymo gavimo dienos.

38. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per Taisyklių 37 punkte nustatytą terminą papildomai pateikia Tarybai dokumentus ar duomenis ir taip pašalina aplinkybes, trukdančias išduoti leidimą ar pratęsti leidimo galiojimo terminą, Taryba išduoda leidimą ar pratęsia leidimo galiojimo terminą per Taisyklių 44 punkte nustatytą terminą.

39. Taryba, gavusi asmens deklaraciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens teisės vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą įgijimo dienos privalo patikrinti deklaracijoje pateiktus duomenis ir kartu pateiktus dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius asmens duomenis, kai prašoma pakeisti leidimą, nurodytą Taisyklių 5.6 papunktyje, ir išsiaiškinti, ar asmens atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra.

40. Paaiškėjus, kad asmens pateiktoje deklaracijoje ir dokumentuose, patvirtinančiuose pasikeitusius asmens duomenis, kai prašoma pakeisti leidimą, nurodytą Taisyklių 5.6 papunktyje, pateikti netikslūs, neišsamūs (ne visi) ar klaidingi duomenys, bet trūkumai nėra tokie, dėl kurių asmuo neatitiktų Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 21 dalyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų, Taryba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens teisės vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą įgijimo dienos praneša asmeniui, kad būtina pateikti patikslintą deklaraciją ir (ar) trūkstamus dokumentus, duomenis.

41. Asmuo patikslintą deklaraciją ir (ar) trūkstamus dokumentus, informaciją pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tarybos pranešimo gavimo dienos.

42. Jeigu asmuo per Taisyklių 41 punkte nustatytą terminą pateikia Tarybai patikslintą deklaraciją ir (ar) trūkstamus dokumentus ar duomenis ir taip pašalina Tarybos nurodytus trūkumus, Taryba patikslina informaciją apie leidimo turėtoją savo interneto svetainėje ir Licencijų informacinėje svetainėje.

43. Taryba tinkamai įformintą deklaraciją ar prašymą ir pateiktus dokumentus nagrinėja objektyviai ir nediskriminuodama asmenų pagal šias leidimų išdavimo sąlygas:

43.1. prašyme ir dokumentuose pateikti duomenys turi atitikti prašymo esmę;

43.2.  pateikti duomenys turi būti teisingi;

43.3. deklaracijoje ar prašyme ir dokumentuose pateikti duomenys turi atitikti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas, nustatytas Elektros energetikos įstatyme ir Taisyklių VII skyriuje.

 

V SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

44. Taryba per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo dienos turi išduoti asmeniui leidimą, pratęsti leidimo galiojimo terminą arba pateikti rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą ar pratęsti leidimo galiojimo terminą. Jeigu pateikti ne visi reikalingi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų gavimo Taryboje dienos.

45. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą gauti leidimą neatsakoma per Taisyklių 44 punkte nurodytą terminą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas išduoti leidimą.

46. Taisyklių 44 punkte nustatyta sąlyga dėl leidimo išdavimo termino netaikoma, kai vyksta teisminiai ginčai su trečiaisiais asmenimis dėl leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų (teritorijos) ar dėl kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, ir prašymą pateikęs asmuo apie tai yra raštu informuotas Tarybos prieš pasibaigiant Taisyklių 44 punkte nurodytam terminui. Šiuo atveju leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą prašymą pateikusiam asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, pasibaigus atitinkamo teisminio ginčo nagrinėjimui ar nelikus kitų priežasčių, pateisinamų svarbiais visuomenės interesais, dėl kurių buvo atidėtas sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimas.

47. Leidimai vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje išduodami neterminuotam laikui, išskyrus leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, tiesti tiesioginę liniją ir gaminti elektros energiją elektrinėse, įrengtose Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje. Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją išduodami 36 mėnesių laikotarpiui. Tuo atveju, kai plėtojamos elektros energijos gamybos technologijos savybės objektyviai lemia ilgesnius statybos ir įrengimo terminus, asmeniui pateikus dokumentus, pagrindžiančius ilgesnius statybos ir įrengimo terminus nei leidimo galiojimo laikotarpis, Taryba išduoda leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išskyrus leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, ilgesniam nei 36 mėnesių laikotarpiui. Leidimai gaminti elektros energiją elektrinėse, įrengtose Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje, išduodami Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka išduoto ir galiojančio leidimo naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai pagrindu ir galioja iki šio leidimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

48. Asmuo, norintis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir tiesti tiesioginę liniją galiojimą, ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo galiojimo pabaigos pateikia Tarybai prašymą pratęsti leidimo galiojimą ir tokį prašymą pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Taisyklių 49 arba 50 punktuose, taip pat papildomai pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo prašomam pratęsti leidimo galiojimo terminui Elektros energetikos įstatymo 211  straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

49. Siekiant įrodyti, kad atlikti suplanuotus darbus vėluojama dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, ir šių veiksmų ir aplinkybių įtaką suplanuotų darbų atlikimui laiku, pateikiamas bent vienas iš šių dokumentų:

49.1. įsiteisėjęs teismo ar Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimas;

49.2. valstybės institucijų veiksmus ir sprendimus, dėl kurių atlikti suplanuotus darbus vėluojama ir kurių asmuo neturėjo teisės ginčyti, įrodantys dokumentai;

49.3. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų pagal veiklos zonas išduota nenugalimos jėgos aplinkybes liudijanti pažyma;

49.4. kiti faktines aplinkybes įrodantys dokumentai (ekspertų išvados, nuotraukos ir pan.).

50. Siekiant įrodyti, kad yra užbaigta ne mažiau kaip 50 procentų projekto įgyvendinimo darbų, kiekvienu atveju vertinama pagal statomo energetikos objekto (elektrinės) sąmatą: reikalaujama, kad būtų atlikta ne mažiau kaip 50 procentų pagrindinių projekto įgyvendinimo darbų, pateikiant atliktų darbų sąrašą, ir ne mažiau kaip 50 procentų projekto sąmatoje numatytų investicijų. Procentinį investicijų atlikimą patvirtina nepriklausomas auditas, kurio atlikimą organizuoja ir audito ataskaitą pateikia kartu su teikiamu prašymu pratęsti leidimo galiojimą leidimo turėtojas.

51. Leidimuose nurodoma:

51.1. veiklos elektros energetikos sektoriuje rūšis;

51.2. leidimą išduodanti institucija;

51.3. leidimo išdavimo data, numeris ir vieta;

51.4. duomenys apie leidimo turėtoją;

51.5. leidimo išdavimo teisinis pagrindas;

51.6. leidimo galiojimo trukmė, jeigu leidimas išduodamas terminuotam laikotarpiui;

51.7. bendroji informacija apie leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas;

51.8. teritorija, kurioje:

51.8.1. bus verčiamasi leidimu plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus reguliuojama veikla, ją dėstant taip: gatvė (jeigu yra), namo numeris (jeigu yra), kaimo, viensėdžio pavadinimas ar miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas, žemės sklypo kadastro numeris, jeigu elektros energijos gamybos įrenginius planuojama statyti žemės sklype, ar statinio unikalus numeris, jeigu elektros energijos gamybos įrenginius planuojama statyti statinyje ar ant statinio;

51.8.2. verčiamasi leidimu gaminti elektros energiją reguliuojama veikla, ją dėstant taip: gatvė (jeigu yra), namo numeris (jeigu yra), kaimo, viensėdžio pavadinimas ar miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas, žemės sklypo kadastro numeris, jeigu elektros energijos gamybos įrenginiai pastatyti žemės sklype, ar statinio, kuriame ar ant kurio pastatyti elektros energijos gamybos įrenginiai, unikalus numeris;

51.8.3. verčiamasi leidimu tiesti tiesioginę liniją reguliuojama veikla, ją dėstant taip: gatvė (jeigu yra), namo numeris (jeigu yra), kaimo, viensėdžio pavadinimas ar miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas, žemės sklypų, per kuriuos planuojama tiesti tiesioginę liniją, kadastro numeriai;

51.8.4. verčiamasi leidimu eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, reguliuojama veikla, ją dėstant kaip valstybių, į kurias bus eksportuojama elektros energija, sąrašą;

51.8.5. verčiamasi leidimu importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, reguliuojama veikla, ją dėstant kaip valstybių, iš kurių bus importuojama elektros energija, sąrašą;

51.9. leidimu reguliuojamos veiklos pagrindiniai techniniai duomenys (išskyrus leidimus importuoti ir eksportuoti elektros energiją, verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla);

51.10. išduodamame leidime gaminti elektros energiją nurodomas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurio pagrindu išduodamas leidimas gaminti elektros energiją, numeris ir išdavimo data ir (ar) leidimo gaminti elektros energiją, jeigu leidimas išduodamas Taisyklių
9.3 papunktyje numatytu pagrindu, numeris ir išdavimo data, taip pat pažymimi duomenys, nurodyti Taisyklių 26, 27, 28, 29 ir 59 punktuose, kai keičiamas, tikslinamas bet kuris Taisyklių
5 punkte nurodytas leidimas.

52. Kai išduodamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimas gaminti elektros energiją, leidime, be Taisyklių 51 punkte nurodytų duomenų, papildomai nurodoma leidimo turėtojo objekto (elektrinės) rūšis ir jame (joje) naudojamo kuro rūšis.

53. Kai leidimas išduodamas pakeičiant anksčiau galiojusį leidimą gaminti elektros energiją, tai yra kai asmeniui išduodamas naujas leidimas vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, kurią, eksploatuodamas tuos pačius energetikos objektus, vykdė kitas asmuo iki naujojo leidimo išdavimo dienos galiojusio leidimo pagrindu, naujame leidime nurodoma ir anksčiau galiojusio leidimo išdavimo data ir numeris. Išdavus naują leidimą, anksčiau išduotas leidimas pripažįstamas netekusiu galios.

54. Atitinkamo leidimo, nurodyto Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas, kuris buvo atspausdintas popieriuje, prarandamas arba sugadinamas. Tokiu atveju leidimo turėtojas Tarybai pateikia prašymą išduoti leidimo dublikatą ir sugadintą leidimo originalą (jeigu turi). Leidimo dublikatas su žyma „Dublikatas“ išduodamas per 10 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimo dublikatui išduoti, įregistravimo Taryboje.

55. Atitinkamas leidimas, nurodytas Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, pagal pateiktą prašymą neišduodamas, nepratęsiamas leidimo galiojimo terminas arba leidimas nekeičiamas, jeigu:

55.1. po Tarybos nustatyto papildomo termino prašymą pateikęs asmuo arba leidimo turėtojas nepateikia bent vieno iš leidimui išduoti, pakeisti ar leidimo galiojimo terminui pratęsti reikalingų dokumentų arba pateikti duomenys yra neteisingi;

55.2. prašymą pateikęs asmuo neatitinka jam keliamų įstatymuose, reglamentuojančiuose veiklą elektros energetikos sektoriuje, ir Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

56. Taryba pildo leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registrus, kurie gali būti ir kompiuterinėse laikmenose. Juose registruojami visi išduoti leidimai, pakeisti leidimai, leidimai, kurių galiojimas panaikintas, sustabdytas arba galiojimo sustabdymas panaikintas, leidimai, kurių galiojimo terminas pratęstas, išduoti leidimų dublikatai.

57. Taryba užtikrina tinkamą leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registruose pateiktų duomenų apsaugą ir ribotas galimybes taisyti, ištrinti ar kitaip keisti chronologine tvarka išdėstytus įrašus. Jeigu leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registrai pildomi kompiuterinėse laikmenose, turi būti fiksuojama duomenų tvarkymo veiksmų istorija.

58. Leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registruose privalomi šie įrašai:

58.1. įrašo eilės numeris;

58.2. įrašo data;

58.3. leidimo išdavimo, jo galiojimo statuso pakeitimo ar galiojimo panaikinimo data;

58.4. leidimo numeris;

58.5. leidimo rūšis;

58.6. duomenys apie leidimo turėtoją (leidimo turėtojo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, leidimo turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė);

58.7. leidime nurodytos elektrinės įrengtoji galia, jeigu išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimas gaminti elektros energiją;

58.8. jeigu išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimas gaminti elektros energiją, – elektrinės projektinis elektros energijos gamybos kiekis ir leidimo turėtojui, jeigu jis yra skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtojas, paskirtas metinis elektros energijos gamybos kiekis;

58.9. jeigu išduodamas leidimas pakeičia anksčiau turėtą leidimą, – anksčiau galiojusio leidimo išdavimo data ir numeris;

58.10. deklaraciją ar prašymą išduoti leidimą nagrinėjęs Tarybos valstybės tarnautojas;

58.11. asmuo, atsakingas už leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registrų pildymą.

59. Leidimuose, nurodytuose Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, padarytos techninės klaidos (spausdinimo, skaičiavimo klaidos, netikslūs duomenys) taisomos ir naujas ištaisytas leidimas išduodamas tokia tvarka:

59.1. jeigu padaryta techninė klaida ir ją pastebėjo Taryba, leidimo turėtojas per 5 darbo dienas apie tai informuojamas raštu, leidimo turėtojui per 10 darbo dienų išduodamas naujas ištaisytas leidimas;

59.2. jeigu padarytą techninę klaidą pastebėjo leidimo turėtojas, jis raštu kreipiasi į Tarybą dėl klaidos ištaisymo; per 10 darbo dienų nuo leidimo turėtojo kreipimosi registravimo Taryboje dienos leidimo turėtojui išduodamas naujas ištaisytas leidimas arba pateikiamas rašytinis motyvuotas atsisakymas jį ištaisyti;

59.3. jeigu padarytą techninę klaidą pastebėjo kitos valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos ar elektros tinklų operatorius, šios institucijos ar elektros tinklų operatorius raštu informuoja apie tai Tarybą; Taryba per 5 darbo dienas nuo nurodytos informacijos gavimo informuoja leidimo turėtoją apie pastebėtą klaidą ir per 10 darbo dienų išduoda leidimo turėtojui ištaisytą leidimą;

59.4. naujame (ištaisytame) leidime nurodoma ištaisyto leidimo išdavimo data ir numeris, pažymima techninės klaidos ištaisymo data.

60. Paaiškėjus, kad leidime, nurodytame Taisyklių 5.6 papunktyje, yra padaryta techninė klaida (netikslūs duomenys, klaidingas leidimo numeris), Taryba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klaidos paaiškėjimo dienos informuoja leidimo turėtoją raštu, kuriame nurodo datą, nuo kurios laikoma, jog leidimas yra ištaisytas.

61. Taryba informaciją ir duomenis apie ištaisytus leidimus, nurodytus Taisyklių 5 punkte, tą pačią dieną atnaujina savo interneto svetainėje ir Licencijų informacinėje sistemoje.

62. Už leidimų, nurodytų Taisyklių 5 punkte, išdavimą, pakeitimą, patikslinimą, dublikato išdavimą mokama valstybės rinkliava, kurios dydžiai yra nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

VI SKYRIUS

SUPAPRASTINTA LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

63. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, jeigu asmuo numato statyti ar įrengti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip
30 kW, ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat jeigu asmuo atitinka Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio
9 dalies nuostatas arba siekia tapti gaminančiu vartotoju ir numato statyti ar įrengti elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW. Toks asmuo Taisyklių 65 punkte nustatyta tvarka apie planuojamą vykdyti veiklą privalo informuoti tinklų operatorių ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš tinklų operatoriaus elektrinės  prijungimo prie energetikos tinklų sąlygas.

64. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas supaprastinta tvarka, jeigu asmuo numato plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir pateikti pagamintą elektros energiją į elektros tinklus pateikus Taisyklių priede nurodytos formos prašymą ir tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją.

65. Pranešime tinklo operatoriui apie planuojamą vykdyti Taisyklių 63 punkte nurodytą veiklą pateikiama:

65.1. duomenys apie asmenį: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu yra), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

65.2. informacija apie elektros energijos gamybos įrenginio tipą, įrengtąją galią;

65.3. informacija apie ketinamo statyti (įrengti) elektros energijos gamybos įrenginio vietą (gatvė, namo numeris, kaimas / miestas, savivaldybė);

65.4. kada planuojama pastatyti (įrengti) elektros energijos gamybos įrenginį.

66. Tinklo operatorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, pasibaigus kalendoriniams metams, raštu pateikia Tarybai suvestinę informaciją apie asmenų, nurodytų Taisyklių 63 punkte, planuojamą vykdyti veiklą.

67. Leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas, jeigu asmuo numato gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginiuose, taip pat jeigu asmuo atitinka Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas ir numato gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginiuose. Tuo atveju, jeigu asmuo ketina patiekti pagamintą elektros energiją į elektros tinklus, Taisyklių 64 punkte nustatyta tvarka jis turi gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimą gaminti elektros energiją, kaip nurodyta Taisyklių 68 punkte.

68. Leidimas gaminti elektros energiją paskirstytosios gamybos atveju, tai yra kai elektros energijos gamybos įrenginiai jungiami prie elektros skirstomųjų tinklų ir elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, išduodamas supaprastinta tvarka, Tarybai pateikus Taisyklių priede nurodytos formos prašymą, kuriame nurodoma dokumento, patvirtinančio, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma), išdavimo data ir registracijos numeris.

 

VII SKYRIUS

LEIDIMU REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

69. Leidimo turėtojas privalo laikytis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 26 dalyje nustatytų reikalavimų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą elektros energetikos sektoriuje, reikalavimų.

70. Leidimo turėtojas neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šios teisės pagal sutartį.

71. Asmuo, siekiantis Taisyklių 5.4 ar 5.5 papunkčiuose nurodytų leidimų, turi teisę importuoti elektros energiją į Lietuvos Respubliką ir eksportuoti elektros energiją iš Lietuvos Respublikos tik pagal sutartis su valstybių, kurios nėra valstybės narės, juridiniais ar fiziniais asmenimis. Lietuvos Respublikoje draudžiama importuoti ir (ar) eksportuoti elektros energiją, kurios įsigijimas nepatvirtintas teisinę galią turinčiais dokumentais.

72. Asmuo, kurio disponuojamas technologinis elektros energijos gamybos pajėgumas viršija suminę (elektrinę ir šiluminę) 5 MW galią, Energetikos įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka privalo turėti energijos išteklių rezervinių atsargų šaltuoju metų periodu. Šis reikalavimas netaikomas planuojant statyti elektros energijos gamybos įrenginius, naudojančius vėjo energiją, saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją ar energijai gaminti tinkamas pramonines ir (ar) komunalines atliekas, kai atliekas deginančios elektrinės technologija neleidžia atskirai deginti kitos rūšies kuro.

73. Asmenys, vykdantys leidimu reguliuojamą elektros energijos importo ar eksporto veiklą, teisės aktų nustatytais atvejais privalo sudaryti sutartis su tinklų operatoriais dėl elektros energijos persiuntimo elektros tinklais. Pagaminta, importuota ir eksportuojama elektros energija Lietuvos Respublikoje prekiaujama Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir būdais, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai taikomas elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimas.

74. Elektros energijos gamintojas privalo techniškai eksploatuoti, prižiūrėti, valdyti elektros energijos gamybos įrenginius, laikytis elektrinių ir tinklų eksploatavimo, dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo bei kitų elektros energetikos įrenginių eksploatavimo, naudojimo ir apsaugos reikalavimų.

75. Leidimo turėtojas užtikrina leidime nurodytų duomenų teisingumą. Leidimo turėtojas negali pažeisti leidime nurodytos veiklos apimties ir teritorijos.

76. Pagaminta, importuota ir eksportuojama elektros energija turi būti apskaitoma Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registre įregistruotomis energijos apskaitos priemonėmis.

77. Leidimų, nurodytų Taisyklių 5.1–5.5 papunkčiuose, turėtojai privalo, Tarybai pareikalavus, pateikti vykdomos veiklos ataskaitą, kurioje, be kita ko, nurodomi per praėjusius 6 mėnesius atlikti darbai, jų apimtis, veiklos mastas, problemos, su kuriomis susiduriama vykdant atitinkamą veiklą, ir kita svarbi informacija.

78. Leidimo turėtojas:

78.1. turi teisę verstis leidime nurodyta veikla teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;

78.2. gali reikalauti Tarybos pateikti rašytinį paaiškinimą, kai delsiama ar atsisakoma išduoti leidimą.

79. Tuo atveju, jeigu teisės aktuose nustatomos specialiosios ir (ar) išimtinės leidimu reguliuojamos veiklos elektros energetikos sektoriuje sąlygos, tarp jų skatinimo ar paramos priemonės, Taisyklėse nustatytos veiklos sąlygos taikomos tiek, kiek specialieji teisės aktai nenustato kitaip. Leidimų išdavimas Taisyklių nustatyta tvarka savaime negarantuoja atskiriems leidimų turėtojams jokių specialiųjų ir (ar) išimtinių teisių.

 

VIII SKYRIUS

LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

80. Taryba, nustačiusi leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų laikymosi pažeidimų arba gavusi iš valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijų informaciją apie tokius pažeidimus, ją patikrinusi ir įvertinusi, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimus gavimo raštu įspėja leidimo turėtoją apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą arba panaikinimą ir nurodo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio, per kurį asmuo turi pašalinti nustatytus pažeidimus.

81. Leidimų, nurodytų Taisyklių 5.1–5.6 papunkčiuose, galiojimas sustabdomas Tarybos nutarimu. Nutarime nurodomi nustatyti veiklos sąlygų pažeidimai, leidimo galiojimo sustabdymo data ir protingas laikotarpis, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pažeidimui pašalinti reikia ilgesnio laikotarpio, per kurį turėtų būti pašalinti nurodyti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimai. Leidimas sustabdomas, jeigu:

81.1. paaiškėja, kad deklaracijoje ar prašyme pateikti klaidingi duomenys, ir po įspėjimo per Tarybos nustatytą laikotarpį asmuo nepateikia patikslintų duomenų;

81.2. asmuo pažeidžia reguliuojamos veiklos sąlygas ir po įspėjimo per Tarybos nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų;

81.3. asmens technologiniai, finansiniai ir (ar) vadybiniai pajėgumai neleidžia vykdyti reguliuojamosios veiklos ir apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą jis buvo įspėtas Taisyklių 80 punkte nustatyta tvarka ir per Tarybos nustatytą laikotarpį nepašalino nurodytų pažeidimų;

81.4. paaiškėja, kad fizinis asmuo, turintis leidimą, ar juridinio asmens, turinčio leidimą, vadovas, savininkas ir (ar) juridinio asmens dalyvis – fizinis asmuo, turintis ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl juridinio asmens, turinčio leidimą, ar dėl šio juridinio asmens dalyvio – juridinio asmens, turinčio ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, per pastaruosius penkerius metus buvo priimtas ir yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šias nusikalstamas veikas: dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, nusikalstamo susivienijimo organizavimą arba vadovavimą jam, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, kreditinį sukčiavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, nusikalstamą bankrotą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar šias veikas atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus;

81.5. asmuo kreipėsi dėl leidimo sustabdymo.

82. Kai asmuo nustatyta tvarka pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, kai leidimo galiojimas sustabdytas Taisyklių 81.5 papunktyje nurodytu atveju, arba dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai (trūkumai) pašalinti, Tarybos nutarimu ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo Taryboje dienos leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas.

83. Leidimų, nurodytų Taisyklių 5.1–5.6 papunkčiuose, galiojimas panaikinamas Tarybos nutarimu. Nutarime nurodomi nustatyti veiklos sąlygų pažeidimai ir (ar) leidimo galiojimo panaikinimo priežastys, leidimo galiojimo panaikinimo data. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

83.1. asmuo, kurio leidimo galiojimas sustabdytas, per Tarybos nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas;

83.2. asmuo, kurio leidimo galiojimas sustabdytas, vykdo leidimu reguliuojamą veiklą;

83.3. asmuo, kurio leidimo galiojimas jau buvo sustabdytas, pakartotinai per 12 mėnesių nuo jam išduoto leidimo galiojimo sustabdymo datos pažeidžia leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas;

83.4. leidimo turėtojas kreipėsi dėl leidimo galiojimo panaikinimo ar naujo leidimo išdavimo anksčiau galiojusio leidimo pagrindu;

83.5. leidimo turėtojas juridinis asmuo pasibaigė jį likvidavus ar reorganizavus;

83.6. leidimo turėtojas fizinis asmuo miršta;

83.7. leidimo turėtojas daugiau kaip vienus metus nevykdė leidime nurodytos veiklos;

83.8. asmuo deklaracijoje pateikė klaidingus duomenis ir (ar) duomenys, pateikti deklaracijoje, yra tokie, dėl kurių pripažįstama, kad asmuo neatitinka Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 21 dalyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų.

84. Leidimo, nurodyto Taisyklių 5.6 papunktyje, turėtojas, pageidaujantis sustabdyti, panaikinti leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą galiojimą ar panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, turi pateikti Tarybai laisvos formos prašymą. Leidimo turėtojui pateikus prašymą sustabdyti leidimo galiojimą ar panaikinti leidimo galiojimą, Taryba leidimo galiojimą sustabdo ar panaikina leidimo galiojimą kitą dieną nuo prašymo gavimo Taryboje dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po prašymo pateikimo dienos. Leidimo turėtojui pateikus prašymą panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, laikoma, kad teisė verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla asmeniui suteikiama kitą dieną po šio prašymo pateikimo Tarybai dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po prašymo pateikimo Tarybai dienos. Leidimo, nurodyto Taisyklių 5.6 papunktyje, galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ar galiojimas panaikinamas Tarybos nutarimu.

85. Apie Tarybos nutarimą dėl atitinkamo leidimo, nurodyto Taisyklių 5 punkte,  galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo Taryba leidimo turėtojui praneša raštu per 5 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo ir nurodo leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo priežastis ir apskundimo tvarką.

86. Jeigu leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių turėtojas yra įspėtas apie leidimo galiojimo panaikinimą ir kartu su prašymu išduoti šį leidimą buvo pateiktas Taisyklių 21.6 papunktyje nurodytas dokumentas, leidimo turėtojas gali pateikti dokumentą, kuriuo jis patvirtina, kad įsigaliojus Tarybos nutarimui panaikinti leidimą gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių elektrinė ar elektros energijos gamybos įrenginiai bus naudojami kitiems tikslams, atitinkantiems teisės aktų reikalavimus.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

87. Asmuo, norintis gauti leidimą, ar leidimo turėtojas dokumentus, kurių reikia leidimui išduoti, leidimui pakeisti ir (ar) leidime įrašytiems duomenims patikslinti, dublikatui išduoti, leidimo galiojimui sustabdyti, leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti, leidimo galiojimui panaikinti, leidimo galiojimo terminui pratęsti, pateikia tiesiogiai Tarybai, per atstumą (siunčiant paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, kitomis saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis) arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Pateikti asmens arba leidimo turėtojo dokumentus ir užpildyti deklaraciją ar prašymą gali asmens arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą. Teikiant dokumentus ir informaciją elektroninių ryšių priemonėmis, pateikiami elektroniniai dokumentai arba dokumentų skaitmeninės kopijos. Deklaracijos ar prašymai turi būti pasirašomi deklaraciją ar prašymą teikiančio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.

88. Asmenys ir leidimų turėtojai informaciją apie Tarybos priimtus sprendimus ir Tarybos prašymus dėl papildomos informacijos pateikimo turi teisę gauti tiesiogiai iš Tarybos, per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar kitais prašyme nurodytais būdais.

89. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Taryba, kitos valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos pagal kompetenciją kontroliuoja leidimų turėtojų veiklą ir prižiūri, kaip jie laikosi leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų, ir reikalauja iš atitinkamą veiklą vykdančių asmenų pateikti dokumentus ar duomenis, kurių reikia tokių sąlygų laikymuisi įvertinti.

90. Valstybinės priežiūros institucijos ir (ar) kontrolės institucijos, elektros tinklų operatoriai privalo nedelsdami raštu informuoti Tarybą apie nustatytus leidimais reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

91. Skundai ir ginčai dėl leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimų ir Tarybos priimtų sprendimų nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

________________

 

Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų

išdavimo taisyklių

priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI / PAKEISTI / PATIKSLINTI / PRATĘSTI leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje

____________ Nr. ____________

(data)                                               

 

(vieta)

 

1. Duomenys apie asmenį:

1.1. Pavadinimas / vardas ir pavardė ______________________________________________

1.2. Juridinio asmens kodas / asmens kodas ________________________________________

1.3. Adresas (juridiniam asmeniui – buveinės adresas)________________________________

1.4. Telefono numeris _________________________________________________________

1.5. Fakso numeris ____________________________________________________________

1.6. Elektroninio pašto adresas __________________________________________________

1.7. Interneto svetainės adresas __________________________________________________

1.8. Adresas korespondencijai                                                       ________________                

 

2. Veikla, kurią vykdyti prašoma leidimo ________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 nereikia atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, nustatytų Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme

(pažymima teikiant prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai nereikia atlikti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytų procedūrų)

 

 planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo

(pažymima teikiant prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi poveikio visuomenės sveikatai vertinimo reikalavimai)

 

 

3. Teritorija, kurioje numatoma vykdyti veiklą ___________________________________

___________________________________________________________________________

(nurodyti tikslų numatomos veiklos vykdymo adresą: gatvė, namo Nr., kaimo, viensėdžio pavadinimas, miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas; jeigu veiklą numatoma vykdyti žemės sklype, nurodomas žemės sklypo kadastro numeris; jeigu veiklą numatoma vykdyti statinyje ar jo konstrukcijos dalyje, nurodomas statinio unikalus numeris)

 

4. Veiklos apimtis ir pagrindiniai ją apibūdinantys techniniai duomenys ______________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotos Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išdavimo data ir numeris:

___________________________________________________________________________

(nurodoma teikiant prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją)

 

5. Informacija apie prašymą teikiančio asmens įgaliotą atstovą:

5.1. Vardas, pavardė __________________________________________________________

5.2. Pareigos ________________________________________________________________

5.3. Telefono numeris _________________________________________________________

5.4. Elektroninio pašto adresas __________________________________________________

5.5. Atstovavimo teisinis pagrindas _______________________________________________

 

6. Informaciją apie priimtus sprendimus dėl leidimo išdavimo (pakeitimo) ar papildomų dokumentų pateikimo teikti šiais būdais:

___________________________________________________________________                

elektroniniu paštu (nurodyti)paštu (nurodyti)faksu (nurodyti)atvykus į leidimus išduodančią instituciją

 

Prašymą teikiantis asmuo arba jo įgaliotas atstovas, pasirašydamas šį prašymą, patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi, ir įsipareigoja vykdyti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas.

 

PRIDEDAMA: (nurodomas kartu su prašymu teikiamų dokumentų sąrašas)

 

_____________________________                                 _______________________

(parašas)                                                             (prašymą teikiantis asmuo arba jo įgaliotas asmuo)