Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

Dėl patikslintų žemės sklypų plotų ir ribų Patvirtinimo

 

2018 m. spalio 15 d.  Nr. DV-641

Pasvalys

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 2 dalimi, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.  spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), 79 punktu:

1. Tvirtinu patikslintus žemės sklypų, esančių Pasvalio r. sav., Pasvalio m., Paberžėlių g. 14 ir 16 (kad. Nr. 6750/0002:42 ir kad. Nr. 6750/0002:50), plotus ir ribas pagal UAB „Geodezima“ parengtą žemės sklypų pertvarkymo schemą.

2.  Žemės sklypų pertvarkymo schema įsigalioja kitą dieną po įsakymo dėl patikslintų žemės sklypų plotų ir ribų patvirtinimo paskelbimo Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                Rimantas Užuotas