Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PASVALIO BUTŲ ŪKIS“  2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI

 

2020 m. balandžio 29 d. Nr. T1-86

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 ir 12 punktais, 24 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 6 dalimi, 58, 59 straipsniais, UAB „Pasvalio butų ūkis“ įstatų, patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T1-215Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ įstatų patvirtinimo“, 14 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-93 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 230 ir 231 punktais, atsižvelgdama į nepriklausomo auditoriaus Arūno Vitkevičiaus individualios įmonės 2020 m. kovo 16 d. išvadą, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2019 metų finansinių atskaitų rinkinį (pridedama).

2. Paskirstyti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2019 metų pelną (nuostolius) taip:

2.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 41 768 Eur;

2.2. grynasis ataskaitinių finansinių 2019 metų pelnas (nuostoliai) – (12 488) Eur;

2.3. pervedimai iš rezervų – 0 Eur;

2.4. akcininkų įnašai nuostoliams padengti – 0 Eur;

2.5. paskirstytinasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 29 280 Eur;

2.6. pelno paskirstymas:

2.6.1. į įstatymo numatytus rezervus – 0 Eur;

2.6.2. į kitus rezervus – 0 Eur;

2.6.3. dividendams – 0 Eur;

2.6.4. kiti pelno paskirstymo atvejai – 0 Eur;

2.7. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus – 29 280 Eur.

3. Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas