HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 417 „DĖL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIO DOKUMENTO „POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS, MONITORINGO IR ŽEMĖS GELMIŲ TIRIAMŲJŲ GEOLOGINIŲ GRĘŽINIŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO, KONSERVAVIMO BEI LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS“

(LAND 4-99) PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 7 d. Nr. D1-355

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIO DOKUMENTO „POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS, MONITORINGO IR ŽEMĖS GELMIŲ TIRIAMŲJŲ GEOLOGINIŲ GRĘŽINIŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO, KONSERVAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS“ (LAND 4-99) PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 14 straipsnio 5 dalimi, tvirtinu Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinį dokumentą „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99)“ (pridedama).““

2.    P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinį dokumentą „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99):

2.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) nustatoma požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka.“;

2.2. pakeičiu 7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.3. požeminio vandens gavybos gręžinių, skirtų geriamajam gėlam (kai planuojama vandenį naudoti geriamojo vandens viešajam tiekimui), mineraliniam, pramoniniam ir gamybiniam vandeniui išgauti, ir gręžinių, numatomų įrengti požeminio vandens proveržio rizikos zonose, nustatytose Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 1-6 „Dėl Lietuvos teritorijos požeminio vandens proveržio rizikos zonų ribų nustatymo“ , projektai derinami LGT.“;

2.3. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Fizinis ar juridinis asmuo ar šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartis, išgręžusi ir įrengusi požeminio vandens gavybos gręžinį, turi atlikti parengiamąjį išpumpavimą. Baigiant išpumpavimo darbus paimtuose vandens mėginiuose pagal Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą akredituotose laboratorijose turi būti nustatyti šie vandens saugos ir kokybės rodikliai:

19.1. vandenyje iš gręžinių, kurių vanduo naudojamas geriamojo vandens viešajam tiekimui – toksiniai ir indikatoriniai rodikliai, nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 24:2003):

19.1.1. toksiniai rodikliai: išskyrus HN 24:2003 3 lentelės 1, 13, 24 25 punktuose nurodytus rodiklius; HN 24:2003 3 lentelės 20 ir 21 punktuose nurodyti rodikliai tiriami, jeigu nustatoma, kad dėl žemės naudojimo ar dėl lokalios taršos vandenvietės apsaugos zonoje, kurių nors iš jų tiesiogiai ar netiesiogiai galėjo patekti ar pateko į vandeningąjį sluoksnį;

19.1.2. indikatoriniai rodikliai (išskyrus HN 24:2003 4 lentelės 4, 15, 16 ir 19 punktuose nurodytus rodiklius);

19.1.3. Vandenviečių, kurių požeminio vandens ištekliai aprobuoti ir jose atliekamas požeminio vandens monitoringas ar periodinė programinė priežiūra, gręžinių vandenyje turi būti nustatomi tik nurodyti HN 24:2003 indikatoriniai rodikliai;

19.2. vandenyje iš gręžinių, kurių vanduo naudojamas individualiam apsirūpinimui geriamuoju vandeniu − vandens bendroji cheminė sudėtis (pH, savitasis elektrinis laidis, bendrasis kietumas, permanganato skaičius, chloridai, sulfatai, hidrokarbonatai, nitratai, nitritai, natrio, kalio, kalcio, magnio, amonio jonai, geležis, arsenas, manganas), o gręžinių, įrengtų į prekvartero vandeninguosius sluoksnius, vandenyje papildomai turi būti nustatyti fluoridai ir boras;

19.3. vandenyje iš gręžinių, iš kurių išgaunamas mineralinis vanduo, privaloma nustatyti vandens savybes, nurodytas Lietuvos higienos normoje HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 28:2003):

19.3.1. fizikinius, cheminius ir fizikocheminius rodiklius, nurodytus HN 28:2003 1 priedo 7.1.2, 7.1.4 – 7.1.7 papunkčiuose;

19.3.2. gamtinės kilmės sudedamąsias dalis, nurodytas HN 28:2003 4 priede;

19.4. vandenyje iš gręžinių, iš kurių išgaunamas gamybinis vanduo, − vandens bendroji cheminė sudėtis (pH, savitasis elektrinis laidis, bendrasis kietumas, permanganato skaičius, chloridai, sulfatai, hidrokarbonatai, nitratai, nitritai, natrio, kalio, kalcio, magnio, amonio jonai, ir geležis).“;

2.4. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. geofiziniai tyrimai turi būti atlikti įrengiant požeminio vandens gręžinius, iš kurių išgaunamas mineralinis vanduo, pramoninis vanduo ir kurių vanduo naudojamas geriamojo vandens viešajam tiekimui.“;

2.5. pakeičiu 1 priedo 2 punktą ir išdėstau jį taip:

2. Gręžinio paskirtis: ūkinei komercinei veiklai/ geriamojo vandens viešajam tiekimui/ individualiam apsirūpinimui geriamuoju vandeniu

(nereikalingus išbraukti)“

3.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Kęstutis Mažeika