ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T1-153 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 22 d. Nr. T1-168

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės mero 2017 m. gegužės 30 d. potvarkiu Nr. T3-42 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės pateiktus siūlymus (2017 m. birželio 12 d. protokolas Nr.2), atsižvelgdama į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2017 m. birželio 21 d. raštą Nr. IS-454, Šilalės rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Metinis Vietinės rinkliavos dydis nustatomas šių Nuostatų 1 priede nurodytą dydį (konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai) padauginus iš nekilnojamojo turto apmokestinamo bendrojo ploto arba iš nekilnojamojo turto objektų skaičiaus (garažų ir sodų paskirties objektams, netinkamiems naudoti objektams) arba iš nekilnojamame turte gyvenančių gyventojų skaičiaus (gyvenamosios paskirties objektams Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji):

25.1. Kai naudojamasi individualiais konteineriais metinis Vietinės rinkliavos kintamos dalies dydis nustatomas šių Nuostatų 1 priede nurodytą konteinerio ištuštinimo kainą padauginus iš naudojamų konteinerių skaičiaus ir numatomo jų ištuštinimo dažnio. Atitinkamo dydžio/tūrio konteinerių ištuštinimo dažnis nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas (Nuostatų 1 priedas) bei nekilnojamojo turto objekte gyvenančių gyventojų skaičių, nekilnojamojo turto objekto plotą arba nekilnojamojo turto objektų skaičių.

25.2.MinimaIus individualių konteinerių ištuštinimo dažnis negali būti mažesnis nei 70 proc. numatyto bazinio konteinerių ištuštinimo dažnio. Bazinis konteinerių ištuštinimo dažnis nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas (Nuostatų 1 priedas) ir naudojamų individualių konteinerių dydį/tūrį, bet ne didesnis, negu nustatyta patvirtintose Šilalės rajono savivaldybės Atliekų tvarkymo taisyklėse."

1.2. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objekto plotas yra 100 kv. m bendro ploto, o gyvenamąją vietą deklaravusiam vienam fiziniam asmeniui – 50 kv. m ir 70 kv. m gyvenamąją vietą deklaravusiems dviem fiziniams asmenims. Nepateikus tikslaus gyvenamosios paskirties objekto ploto Vietinės rinkliavos dydis nustatomas pagal maksimaliai apmokestinamą plotą (100 kv. m).“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                         Jonas Gudauskas