LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO nR. 3d-332 „DĖL PAGALBOS GRYNAVEISLIAMS ŪKINIAMS GYVŪNAMS ĮSIGYTI ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 10 d. Nr. 3D-6

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Pagalbos gavėjai, gavę 24 punkte nurodytą pranešimą, turi įsigyti paraiškoje numatytus grynaveislius ūkinius gyvūnus per ne ilgesnį kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpį. Jei nuo 24 punkte nurodyto pranešimo apie sprendimą skirti pagalbą gavimo dienos iki einamųjų metų pabaigos yra trumpesnis nei 90 kalendorinių dienų laikotarpis, grynaveisliai ūkiniai gyvūnai turi būti įsigyjami ne vėliau nei iki einamųjų metų guodžio 5 d.

2. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. Grynaveislis mėsinis galvijas – mėsinis galvijas, kurio tėvai ir protėviai yra įrašyti į tos pačios veislės arba kitų veisimo programoje numatytų naudoti galvijų veislių kilmės knygą.

3. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas

 

Pagalbos grynaveisliams ūkiniams

gyvūnams įsigyti įgyvendinimo

taisyklių

1 priedas

 

(Pagalbos paraiškos forma)

 

________________________________________________________________________

(pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas)

 

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

 

PAGALBOS PARAIŠKA

 

_________________  

(vieta)

____________

(data)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

Žemės ūkio valdos atpažinties kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Asmens kodas (pildo fizinis asmuo) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Juridinio asmens kodas (pildo juridinis asmuo) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ūkinių gyvūnų bandos numeris

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Vadovaudamasis 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1), I priedo nuostatomis, atitinku apibrėžtį

labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės



didelės įmonės



Adresas

(namo, (buto) numeris, gatvė, gyvenvietė (miestas) seniūnija, savivaldybė, pašto kodas)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Kontaktinio telefono numeris

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Elektroninio pašto adresas

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Informaciją pageidauju gauti nurodytu el. paštu

taip



ne



 

Banko rekvizitai (informacija Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos apie tai, kur, Jūsų pageidavimu, turi būti pervesta skirta pagalba)

Banko (filialo) pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Banko kodas |__|__|__|__|__|

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sutinku informaciją apie pagalbos skyrimą gauti elektroniniu paštu

taip



ne



 

II. INFORMACIJA APIE VEIKLOS VYKDYMĄ – PLANUOJAMUS ĮSIGYTI GRYNAVEISLIUS ŪKINIUS GYVŪNUS, KURIEMS ĮSIGYTI PRAŠOMA PAGALBOS

1. Gyvulių rūšis

grynaveisliai mėsiniai galvijai



grynaveislės avys

›

grynaveislės ožkos

›

2. Įsigyjamų grynaveislių ūkinių gyvūnų veislė (įvardyti)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

3. Gyvulių skaičius, vnt.

telyčių

|__|__|__|

bulių reproduktorių

|__|__|__|

iš viso

|__|__|__|__|

avių

|__|__|__|

avinų reproduktorių

|__|__|__|

iš viso

|__|__|__|__|

ožkų

|__|__|__|

ožių reproduktorių

|__|__|__|

iš viso

|__|__|__|__|

4. Preliminari įsigijimo data (numatoma veiklos pradžia)

(nurodyti preliminarią įsigijimo datą (metų mėnuo)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

5. Numatoma veiklos pabaiga – 90 kalendorinių dienų nuo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimo apie sprendimą skirti pagalbą gavimo



6. Įsigyjamų grynaveislių ūkinių gyvūnų kilmės šalis

Lietuva



kitos šalys

›

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(įvardyti)

7. Numatoma vidutinė įsigijimo kaina, Eur už vnt.

už telyčią

|__|__|__|__|

už bulių reproduktorių

|__|__|__|__|

už avį

|__|__|__|__|

už aviną reproduktorių

|__|__|__|__|

už ožką

|__|__|__|__|

už ožį reproduktorių

|__|__|__|__|

8. Prašoma pagalbos suma iš viso, Eur

|__|__|__|__|__|__|

9. Pastabos

 

 

III. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO TURIMĄ ŪKINIŲ GYVŪNŲ BANDĄ (-AS)

1. Laikomų ūkinių gyvūnų rūšis

mėsiniai galvijai



avys

›

ožkos

›

2. Laikomų ūkinių gyvūnų veislė (-ės) (įvardyti)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

3. Laikomi ūkiniai gyvūnai dalyvauja veisimo programoje

taip



|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(įvardyti pripažintą veislininkystės instituciją (asociaciją)

ne



4. Laikomų ūkinių gyvūnų skaičius, vnt.

patelių

turėjusių palikuonių

|__|__|__|

neturėjusių palikuonių

|__|__|__|

patinų

iš viso

|__|__|__|

 

iš jų reproduktorių

|__|__|__|

iš viso

|__|__|__|__|

5. Naudojamos žemės plotas, ha

nuosavos

|__|__|__|__|__|__|

nuomojamos

|__|__|__|__|__|__|

iš viso

|__|__|__|__|__|__|

6. Ūkinių gyvūnų bandoje kergimui naudojami reproduktoriai vertinami pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes

(pildo tik mėsinių galvijų ar avių bandos laikytojas)

taip



ne



8. Pareiškėjui dar nebuvo skirta pagalba pagal šią priemonę

(jeigu pareiškėjas nėra gavęs pagalbos, pažymėti taip)

taip     

ne 

9. Pastabos

 

 

 

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, pretenduodamas gauti pagalbą ir pasirašydamas šioje pagalbos paraiškoje, pareiškiu, kad:

1.   Esu susipažinęs su Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklėmis.

2.   Turiu tinkamas laikymo sąlygas įsigyjamiems grynaveisliams ūkiniams gyvūnams laikyti.

3.   Turiu pakankamai lėšų sumokėti už įsigyjamus grynaveislius ūkinius gyvūnus.

4.   Nesu sunkumus patirianti įmonė, kaip jos apibrėžtos Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gairėse 2014–2020 m. (2014/C 204/01).

5.   Nesu gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba esu sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

6.   Patvirtinu, kad nesu gavęs ir nepretenduosiu į pagalbą iš kitų finansavimo šaltinių tiems patiems grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti.

7.   Sutinku, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Tarnyba) tikrintų pateiktus duomenis bei atliktų patikrą vietoje.

8.   Esu informuotas ir sutinku, kad Agentūra tikrintų mano asmens duomenis Valstybinės mokesčių inspekcijos ir jos teritorinių įstaigų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir kitose valstybinėse duomenų bazėse ar kituose registruose apie mano skolą valstybės biudžetui ar socialinio draudimo fondui bei kitą informaciją, reikalingą pagalbai administruoti.

9.      Esu informuotas, kad duomenys apie gautą pagalbą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Lietuvos Respublikos finansinius interesus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.    Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Esu informuotas, kad duomenų valdytojos yra Agentūra ir Tarnyba.

11. Tuo atveju, jei man bus kompensuotas gyvulių, kompensuojamų pagal šią priemonę, pirkimo (arba) importo PVM, nesieksiu šio PVM susigrąžinti iš valstybės biudžeto.

12.    Įsipareigoju kontroliuoti su pagalba įsigytų gyvulių produktyvumą, panaudoti tolimesniam veisimui, savo bandos genetiniam gerinimui, auginti, užtikrinti jų gerovę, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti kitiems asmenims šių gyvulių ne mažiau kaip ketverius metus.

13.    Įsipareigoju 4 metus nuo pagalbos paraiškos pateikimo dienos saugoti visus su pagalbos gavimu susijusius dokumentus.

14. Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą pagalbos sumą grąžinti Agentūrai. Žinau, kad man gavus pranešimą dėl klaidingai išmokėtos pagalbos grąžinimo Agentūrai, man gali būti pradėti skaičiuoti delspinigiai, jei jos negrąžinsiu per nurodytą terminą.

15. Patvirtinu, kad pagalbos paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi.

16. Sutinku, kad paraiškoje ir kituose teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi pagalbos administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių pagalbos administravimo klausimais.

 

pridedama:

Pažymėti (X)

Puslapių skaičius

Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad atitinkamas asmuo turi teisę atstovauti pareiškėjui (teikti pagalbos paraišką, mokėjimo prašymą ir pasirašyti visus su dalyvavimu pagal priemonę susijusius dokumentus)

›

|__|__|

Pareiškėjo kompetentingo organo pritarimo projektui sprendimas ar protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens (kai pareiškėjas – juridinis asmuo)

›

|__|__|

ūkininko ūkio registracijos pažymėjimas (tik ūkininkams)

›

|__|__|

juridinio asmens registravimo pažymėjimas (tik juridiniams asmenims)

›

|__|__|

Pažyma apie pagalbos skatinamąjį poveikį (tik juridiniams asmenims, neatitinkantiems mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių apibrėžties)

›

|__|__|

Kiti dokumentai

›

|__|__|

 

(Vadovo ar įgalioto asmens (Parašas) (Vardas, pavardė)

pareigų pavadinimas