herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL DRAUDIMO IR PERDRAUDIMO PRODUKTŲ PLATINTOJŲ KVALIFIKACIJOS IR JOS TOBULINIMO REIKALAVIMŲ, KVALIFIKACIJOS KONTROLĖS IR VERTINIMO KRITERIJŲ, KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 12 d. Nr. 03-93

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 1581 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Draudimo ir perdraudimo produktų platintojų kvalifikacijos ir jos tobulinimo reikalavimų, kvalifikacijos kontrolės ir vertinimo kriterijų, kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

 

 

 

Valdybos narys,

pavaduojantis Valdybos pirmininką                                                                        Marius Jurgilas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2018 m. birželio 12 d.

nutarimu Nr. 03-93

 

 

DRAUDIMO IR PERDRAUDIMO PRODUKTŲ PLATINTOJŲ KVALIFIKACIJOS IR JOS TOBULINIMO REIKALAVIMŲ, KVALIFIKACIJOS KONTROLĖS IR VERTINIMO KRITERIJŲ, KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Draudimo ir perdraudimo produktų platintojų kvalifikacijos ir jos tobulinimo reikalavimų, kvalifikacijos kontrolės ir vertinimo kriterijų, kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) taikomas draudimo ir perdraudimo įmonių, draudimo ir perdraudimo tarpininkų įmonių, papildomos draudimo veiklos tarpininkų įmonių, trečiųjų valstybių draudimo tarpininkų įmonių filialų darbuotojams, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su draudimo ar perdraudimo produktų platinimu, taip pat fiziniams asmenims, turintiems teisę savarankiškai vykdyti draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą. Šio aprašo V skyrius taikomas kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ir perdraudimo tarpininkams, papildomos draudimo veiklos tarpininkams, kai jie vykdo draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą Lietuvos Respublikoje.

2. Šio aprašo 1 punkto pirmame sakinyje nurodyti asmenys toliau bendrai vadinami „draudimo ir perdraudimo produktų platintojais“. Kai šiame apraše atitinkami reikalavimai taikomi draudimo ar perdraudimo produktų platintojų įmonėms, tai nurodoma atskirai.

3. Kitos, nei nurodyta šio aprašo 2 punkte, sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme (toliau – Draudimo įstatymas).

 

II SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

 

4. Draudimo ir perdraudimo produktų platintojai privalo turėti minimalias būtiniausias žinias apie:

4.1. savo platinamų draudimo ar perdraudimo produktų sąlygas;

4.2. skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarką;

4.3. draudžiamųjų įvykių tyrimo (administravimo) ir draudimo išmokų išmokėjimo tvarką.

5. Draudimo ir perdraudimo produktų platintojai, išskyrus papildomos draudimo veiklos tarpininkus, be šio aprašo 4 punkte nurodytų sričių, taip pat privalo:

5.1. turėti minimalių būtiniausių žinių apie:

5.1.1 teisės aktus, reglamentuojančius:

5.1.1.1. draudimo produktų platinimą;

5.1.1.2. draudimo produktams taikomą apmokestinimo tvarką;

5.1.1.3. vartotojų teisių apsaugą, įskaitant paslaugų teikimą ryšio priemonėmis;

5.1.1.4. asmens duomenų apsaugą;

5.1.1.5. darbo santykius, asmenų lygias galimybes, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją, jei platinamų draudimo produktų pobūdis reikalauja turėti tokių žinių;

5.1.2. kliento poreikių vertinimo tvarką;

5.1.3. draudimo rinką:

5.1.3.1. struktūrą, dalyvaujančius asmenis;

5.1.3.2. pagrindines draudimo veiklos ir draudimo paslaugų teikimo valstybinės priežiūros teisinio reglamentavimo nuostatas;

5.1.4. verslo etikos standartus;

5.2. turėti minimalių būtiniausių gebėjimų finansų srityje.

6. Draudimo ir perdraudimo produktų platintojai, platinantys gyvybės draudimo šakai priskiriamų draudimo grupių produktus, be šio aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytų sričių, taip pat privalo turėti minimalių būtiniausių žinių apie :

6.1. Lietuvos Respublikos pensijų sistemą:

6.1.1. struktūrą, dalyvaujančius asmenis;

6.1.2. dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas;

6.1.3. pagrindines pensijų kaupimo veiklos ir valstybinės priežiūros teisinio reglamentavimo nuostatas;

6.2. taupymo produktų rinką;

6.3. interesų konfliktų valdymo tvarką.

7. Draudimo ir perdraudimo produktų platintojai, platinantys draudimo principu pagrįstus investicinius produktus, be šio aprašo 4–6 punktuose nurodytų sričių, taip pat privalo žinoti:

7.1. skirtingų investavimo galimybių privalumus ir trūkumus draudėjams;

7.2. apie finansinę riziką, kurią prisiima draudėjai.

 

III SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS KONTROLĖ IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

8. Draudimo, perdraudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės yra atsakingos už tai, kad jų darbuotojai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su draudimo ar perdraudimo produktų platinimu, atitiktų Draudimo įstatyme ir šiame apraše nustatytus kvalifikacijos ir jos tobulinimo reikalavimus. Draudimo ir perdraudimo įmonės taip pat yra atsakingos už tai, kad jų vardu ir dėl jų interesų draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą Lietuvos Respublikoje vykdantys draudimo agentai ir perdraudimo tarpininkai, papildomos draudimo veiklos tarpininkai, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo ir perdraudimo tarpininkai, papildomos draudimo veiklos tarpininkai atitiktų Draudimo įstatyme ir šiame apraše nustatytus kvalifikacijos ir jos tobulinimo reikalavimus.

9. Draudimo ir perdraudimo produktų platintojų kvalifikacija vertinama:

9.1. pradedant darbo, pavedimo, atstovavimo, jungtinės veiklos ar kitokius teisinius santykius, suteikiančius teisę vykdyti draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą;

9.2. bet kuriuo kitu metu tęsiant šio aprašo 9.1 punkte nurodytus santykius draudimo ir perdraudimo produktų platintojo įmonės nustatytais atvejais ir tvarka;

9.3. iš naujo visais atvejais, jei pasitvirtina skundai dėl netinkamų (neatitinkančių teisės aktų, etikos reikalavimų, rinkos gerosios praktikos) draudimo ar perdraudimo platintojo veiksmų, reikalaujančių atitinkančių žinių ir (arba) gebėjimų.

10. Vertinant kvalifikaciją visais atvejais turi būti laikomasi proporcingumo, sąžiningumo, objektyvumo principų.

11. Kvalifikacijos vertinimas atliekamas šio aprašo 8 punkte nurodyto subjekto, atsakingo už draudimo ar perdraudimo produktų platintojo kvalifikacijos vertinimą ir užtikrinimą, patvirtinta tvarka, atitinkančia Draudimo įstatymo ir šio aprašo nuostatas.             

12. Kvalifikacijos vertinimas šio aprašo 9.1 ir 9.2 punktuose nustatytais atvejais pirmiausia atliekamas patikrinant dokumentus, liudijančius atitinkamos kvalifikacijos turėjimą (pvz., draudimo brokerio kvalifikacinio egzamino išlaikymą liudijantis dokumentas, draudimo įmonės ar kito subjekto, atlikusio kvalifikacijos vertinimą, išduotas dokumentas ir pan.). Jei tokių dokumentų nėra arba jie nėra pateikiami, arba pateikti dokumentai negali būti laikomi liudijančiais atitinkamos kvalifikacijos turėjimą, taip pat šio aprašo 9.3 punkte nurodytu atveju kvalifikacijos vertinimas atliekamas organizuojant turimų žinių ir gebėjimų patikrinimą užduodant su reikalaujama kvalifikacija susijusius klausimus, prašant atlikti su reikalaujama kvalifikacija susijusias užduotis ir pan.

13. Draudimo ar perdraudimo produktų platintojo kvalifikacija laikoma atitinkančia Draudimo įstatyme ir šiame apraše nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, jeigu:

13.1. yra pateikiami galiojantys dokumentai, įrodantys atitinkamų žinių ir (arba) gebėjimų turėjimą arba yra atsakoma teisingai į nustatytą skaičių klausimų arba atlieka teisingai nustatytą skaičių užduočių, jei turimų žinių ir gebėjimų patikrinimas organizuojamas tokia forma;

13.2. yra įrodoma, kad šio aprašo nustatyta tvarka yra tobulinama kvalifikacija šio aprašo II skyriuje nustatytose srityse, skirtose atitinkamus draudimo ar perdraudimo produktus platinančiam draudimo ar perdraudimo tarpininkui.

 

IV SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO REIKALAVIMAI

 

14. Draudimo ir perdraudimo produktų platintojų kvalifikacija privalo būti tobulinama nuolat, ne mažiau kaip 15 valandų per metus.

15. Kvalifikacijos tobulinimu pripažįstamas dalyvavimas atitinkamame organizuotame kvalifikacijos tobulinimo renginyje ar priemonėje (seminaras, mokymai, kursai, paskaita, e. mokymai ir pan.) tiesiogiai ar nuotoliniu būdu arba savarankiškas mokymasis (vadovėliai, leidiniai, renginių medžiaga ir pan.).

16. Šio aprašo 15 punkte nurodytas savarankiškas mokymasis negali sudaryti daugiau kaip 30 proc. šio aprašo 14 punkte nurodyto kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičiaus, jei šio aprašo 8 punkte nurodytas subjektas, atsakingas už draudimo ar perdraudimo produktų platintojo kvalifikacijos vertinimą ir užtikrinimą, nenustato mažesnės savarankiško mokymosi ribos.

17. Kvalifikacijos tobulinimas turi apimti visas šio aprašo II skyriuje nustatytas sritis, priskirtas atitinkamus draudimo ar perdraudimo produktus platinančiam draudimo ar perdraudimo tarpininkui, ir jis turi būti atliekamas ne mažiau nei vieną kartą per trejus metus.

 

V SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO TVARKA

 

18. Draudimo ir perdraudimo įmonės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ir perdraudimo įmonės filialo, trečiosios valstybės draudimo ir perdraudimo įmonės filialo vardu ir dėl jo interesų draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą Lietuvos Respublikoje vykdančio kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ir perdraudimo tarpininko, papildomos draudimo veiklos tarpininko kvalifikacija pripažįstama adekvačia Draudimo įstatyme ir šiame apraše nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, jei šio asmens kvalifikacija buvo vertinta ir pripažinta tinkama kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje nustatyta tvarka.

19. Draudimo ar perdraudimo įmonė, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialas, trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialas prieš pradėdamas su kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ir perdraudimo tarpininku, papildomos draudimo veiklos tarpininku pavedimo, atstovavimo, jungtinės veiklos ar kitokius teisinius santykius, suteikiančius teisę vykdyti draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą, privalo įsitikinti, kad šio asmens kvalifikacija buvo vertinta ir pripažinta tinkama kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje nustatyta tvarka. Tai atliekama prašant kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo tarpininko, papildomos draudimo veiklos tarpininko pateikti dokumentą, patikrinant atitinkamas duomenų bazes ar kitais būdais, patvirtinančiais kvalifikacijos vertinimą ir pripažinimą.

20. Jei šio aprašo 18 punkte nurodyto kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo tarpininko, papildomos draudimo veiklos tarpininko kvalifikacija nebuvo vertinta ir pripažinta tinkama kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje nustatyta tvarka, draudimo ar perdraudimo įmonė, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialas, trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialas neturi teisės naudotis tokių asmenų paslaugomis platinant draudimo ir perdraudimo produktus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Kvalifikacijos vertinimas ir (arba) jos tobulinimas gali būti patvirtinamas dokumentu (sertifikatas, liudijimas, pažymėjimas, patvirtinimas ir pan.) arba įrašu atitinkamoje duomenų bazėje.

22. Kvalifikacijos vertinimą ir (arba) jos tobulinimą Draudimo įstatymo ir šio aprašo nustatyta tvarka atlikęs šio aprašo 8 punkte nurodytas subjektas, atsakingas už draudimo ar perdraudimo produktų platintojo kvalifikacijos vertinimą ir užtikrinimą, draudimo ar perdraudimo produktų platintojo prašymu privalo išduoti dokumentą, patvirtinantį kvalifikacijos vertinimą ir (arba) jos tobulinimą.

23. Šio aprašo 8 punkte nurodytas subjektas, atsakingas už draudimo ar perdraudimo platintojo kvalifikacijos vertinimą ir užtikrinimą, kvalifikacijos patikrinimo ir tobulinimo dokumentus, įrašus, duomenis ir kitą informaciją, gautą vykdant šio aprašo reikalavimus, turi saugoti ne mažiau kaip trejus metus nuo santykių pabaigos.

______________