LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2015 m. balandžio 20 d. Nr. 3D-286

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1378/2014 (OL 2014 L 367, p. 16), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2014 L 347, p. 865), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2013 L 227, p. 18), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2014 m.  liepos 22 d.  nutarimu  Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ ir atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,

t v i r t i n u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-286

 

LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 mETŲ PROGRAMOS priemonĖS
„EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1378/2014 (OL 2014 L 367, p. 16), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ ir atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

2. Šiose taisyklėse priemonė „Ekologinis ūkininkavimas“ (toliau – Priemonė) skirstoma į 2 veiklas: „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ ir „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“.

 

II. SĄVOKOS

 

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. ilgalaikė sankcija – pagal paramos paraiškoje deklaruoto ploto ir faktiškai nustatyto remiamo ploto skirtumą apskaičiuojamas paramos dydžio sumažinimas, papildantis einamaisiais kalendoriniais metais pareiškėjui taikomą sankciją. Ši sankcija gali būti pradėta išskaičiuoti iš paramos kalendoriniais pažeidimo nustatymo metais, tačiau negali būti išskaičiuojama ilgiau nei trejus kalendorinius metus po pažeidimo nustatymo metų;

3.2. įsipareigojimų ar jų dalies perdavimas – vieno žemės ūkio veiklos subjekto įsipareigojimų ar jų dalies pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ perleidimas kitam žemės ūkio veiklos subjektui;

3.3. kontrolinis žemės sklypas (toliau – KŽS) – natūralių gamtinių ir dirbtinių objektų (upių vagų, miško masyvų, kelių, pastatų ir pan.) ribojamas ar istorines žemės naudojimo ribas turintis vientisas žemės plotas, kuriam būdingos tam tikros gamtinės savybės, vyraujantis dangos tipas, ūkinio naudojimo ypatumai ir kuriam suteiktas unikalus atpažinties kodas kontrolinių žemės sklypų duomenų bazėje (toliau – KŽS_DB5LT). Šio sklypo plotas naudojamas pareiškėjų deklaruotų laukų plotams kontroliuoti (KŽS visų pareiškėjų deklaruotų laukų plotų suma lyginama su minėto sklypo tinkamu paramai skirti plotu);

3.4. neteisingas deklaravimas – didesnio žemės ūkio naudmenų ar kito ploto, negu pareiškėjas valdo, ir (arba) didesnio ploto, negu jame užsiima žemės ūkio veikla, deklaravimas;

3.5. nuotolinė patikra – žemės ūkio naudmenų ar kitų laukų plotų patikra, atliekama pagal palydovinę arba aerofotografinę nuotrauką;

3.6. pareiškėjo ar paramos gavėjo duomenų ir dokumentų patikra (toliau – patikra)fizinis ir (arba) administracinis pareiškėjo ar paramos gavėjo pateiktų duomenų ir dokumentų tikrinimas;

3.7. sertifikuotas ekologinės gamybos plotas – sertifikavimo įstaigos patvirtintas žemės ūkio naudmenų plotas, kuriame laikomasi ekologinio žemės ūkio reikalavimų;

3.8. žemės ūkio naudmenos (toliau – naudmenos)dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti;

3.9. žemės ūkio valda – žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (ar) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, technologiniais ir ekonominiais santykiais;

3.10. žemės ūkio valdos ar jos dalies perdavimas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų ir kitų šio registro administravimą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka atliekamas žemės ūkio valdai priklausančių objektų nuosavybės teisės ar jų dalies nuosavybės teisės ar naudojimo teisės perdavimas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais kitam žemės ūkio veiklos subjektui, paliekant tą patį unikalų valdos atpažinties kodą;

3.11. kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme, Tiesioginių išmokų administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

III. PRIEMONĖS PRIORITETAI, TIKSLINĖS SRITYS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 

4. Priemonės prioritetai:

4.1. su žemės ūkiu susijusių ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir pagerinimas;

4.2. dirvožemio erozijos prevencija, dirvožemio kokybės išsaugojimas ir gerinimas.

5. Priemonės tikslinės sritys:

5.1. biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant „Natura 2000“ vietoves, teritorijas, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, ūkininkauti skirtas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijas;

5.2. dirvožemio apsauga nuo degradavimo ir dirvožemio anglies dvideginio praradimo, taikant tinkamą augalų sėjomainą ir ariamąją žemę apsėjant žieminėmis kultūromis.

6. Priemonės kompleksiniai tikslai:

6.1. užtikrinti kokybiškų maisto produktų gamybą ir vartotojų aprūpinimą kokybiškais maisto produktais;

6.2. mažinti aplinkos taršą bei saugoti biologinę įvairovę, prisidėti prie aplinkos apsaugos žemės ūkyje bei tausios ūkinės veiklos įvairinimo.

 

IV. REMIAMOS VEIKLOS

 

7. Pagal priemonę remiamos šios veiklos:

7.1. „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“;

7.2. „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.

 

V. GALIMI PAREIŠKĖJAI

8. Paramos gali kreiptis ūkininkai ir juridiniai asmenys, visoje valdoje vykdantys ar iš karto po paramos paraiškos pateikimo įsipareigojantys vykdyti su ekologine žemės ūkio gamyba susijusią veiklą. Paramos gali kreiptis ūkininkai ir juridiniai asmenys ne visoje valdoje vykdantys su ekologine žemės ūkio gamyba susijusią veiklą, tačiau tokiu atveju įsipareigojama  nuo 2016 m. visoje valdoje vykdyti ekologinę žemės ūkio gamybą.

9. Pareiškėjas laikomas įgyvendinančiu Priemonę nuo paramos paraiškos pateikimo dienos (paramos paraiškos forma ir paramos paraiškos pildymo instrukcija pateikiama Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės).

10. Pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo mirties atveju parama gali būti mokama įsipareigojimų perėmėjui, jeigu jis teisių perėmimo metu atitinka pareiškėjams keliamus tinkamumo kriterijus, laikosi ir vykdo prisiimtus įsipareigojimus.

11. Pareiškėjas negali dalyti valdos siekdamas gauti didesnę paramos sumą. Tyčiniu valdos dalinimu laikomi atvejai, kai nustačius valdos dalinimą ir Agentūrai paprašius, pareiškėjai nepateiks reikalingų dokumentų.

 

VI. TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

12. Pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis. Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

13. Pareiškėjas neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ši nuostata netaikoma juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti socialinio draudimo įmokų ir (arba) mokesčių mokėjimo terminai.

14. Pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto arba jo įmonė / veikla yra likviduojama.

15. Pareiškėjas yra aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas, kaip apibrėžta Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse.

16. Pareiškėjas savo vardu kaip valdos valdytojas yra įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ nustatyta tvarka.

17. Lauko plotas, už kurį gali būti mokamos išmokos pagal priemonės veiklas turi būti ne mažesnis kaip 0,1 ha.

18. Bendras tinkamas paramai žemės ūkio naudmenų plotas, už kurį gali būti mokama kompensacinė išmoka, turi būti ne mažesnis kaip 1 ha.

19. Parama teikiama už veiklą, vykdomą tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

20. Pareiškėjas privalo kasmet deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius.

21. Pareiškėjas privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. ĮSIPAREIGOJIMAI

 

22. Pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai įsipareigoja:

22.1. laikytis įsipareigojimų pagal Priemonę 5 metus nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos;

22.2. kasmet teikti paramos paraišką pagal Priemonės atitinkamas veiklas;

22.3 laikytis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 8  d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 354/2014 (OL 2014 L 106, p. 7)  reikalavimų ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių, pavirtintų Žemės ūkio ministro įsakymu, ne trumpiau kaip prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį;

22.4. įgyvendinantieji Priemonės veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, taikyti ekologinės gamybos praktiką ir metodus 2 arba 3 metų laikotarpiu. Paramos teikimo pagal šią Priemonės veiklą terminas priklauso nuo auginamų augalų. Jei lauke auginamos vienmetės kultūros arba daugiametės žolės, didžiausias galimas terminas yra 2 metai, jei lauke auginamos daugiametės kultūros – 3 metai. Tais atvejais, kai sertifikavimo įstaiga laukui nustato trumpesnius pereinamojo laikotarpio baigties terminus ir tai patvirtina išduodama ekologinės gamybos statuso sertifikatą, taikomas trumpesnis šios Priemonės veiklos įgyvendinimo terminas ir mokamos pagal veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ nustatytos išmokos. Pasibaigus didžiausiam galimam terminui pagal Priemonės veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, nepriklausomai nuo sertifikavimo institucijos išduoto sertifikato pobūdžio už šį lauką mokamos pagal Priemonės veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ nustatytos išmokos. Pasibaigus įsipareigojimų pagal Priemonės veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ laikotarpiui pareiškėjas turi vykdyti tęstinę veiklą pagal veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Bendras įsipareigojimų laikotarpis pagal veiklas „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ nustatytas 22.1 papunktyje;

22.5. veiklą vykdyti tik paramos paraiškoje nurodytuose deklaruotuose plotuose (t. y. tuose pačiuose nurodytų kontrolinių žemės sklypų laukuose);

22.6. per įsipareigojimų laikotarpį, nuo pirmos paraiškos pateikimo datos nesumažinti paramos paraiškoje nurodytų plotų daugiau kaip 10 proc. pagal Priemonę;

22.7. per įsipareigojimų laikotarpį, nuo pirmos paraiškos pateikimo datos paramos paraiškoje nurodytus plotus gali sumažinti ne daugiau kaip 15 proc., esant vienai iš šių sąlygų:

22.7.1. kai, atlikus kadastrinius (geodeziniais matavimo prietaisais) ar geodezinius žemės matavimus, nustatomi žemės plotų pakitimai, ir kai, atlikus kadastrinius žemės matavimus, nustatomi žemės plotų pakitimai;

22.7.2. kai paramos paraiškoje kontroliniai žemės sklypai pažymėti kodu bl3 (tai sklypai, kuriuose vyraujantis dangos tipas yra neužstatyta (pastatais, statiniais, kitais infrastruktūros objektais) teritorija ir vyraujantis ūkinis naudojimas yra miško žemė (miškai, medžių grupės, krūmynai ir pan.);

22.7.3. kitais metais didinant pagal atitinkamas Priemonės veiklas deklaruotą plotą, teikiama nauja paraiška pagal šių taisyklių VI, VII skyriuose nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju, pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui įsipareigojimų laikotarpis skaičiuojamas nuo naujos paraiškos pateikimo dienos už naujus deklaruotus plotus, o anksčiau pateiktos paramos paraiškos (paraiškų) įsipareigojimų laikotarpis nekinta;

22.8. visoje valdoje laikytis kompleksinės paramos reikalavimų, kurie apima Valdymo reikalavimus ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus, nurodytus Žemės ūkio veiklos Valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų nustatymo ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų, atsakingų už jų vykdymo kontrolę, paskyrimo“, ir Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, nurodytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 m., apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“;

22.9. sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, laikomasi sąlygų, už ką buvo skirta kompensacinė išmoka;

22.10. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) vykdomų patikrų ūkyje metu pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas Agentūros darbuotojui privalo pateikti buhalterinės apskaitos dokumentus. Šie dokumentai privalo būti saugomi visą prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį ir metus jam pasibaigus;

22.11. teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

22.12. nuo einamųjų metų spalio 15 d., bet ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d., pateikti informaciją sertifikavimo institucijai apie einamaisiais metais užaugintą ir pateiktą rinkai produkciją, nurodant produkto rūšį, pavadinimą, kiekį. Ūkyje užauginta/pagaminta produkcija turi būti pateikiama rinkai arba panaudota ūkio reikmėms.

22.13. plotuose, kuriuose bent metus auginami prie javų arba javų pašaro grupių priskiriami augalai kartą per įsipareigojimų laikotarpį, privalu auginti augalus, nurodytus 25 punkte.

22.14. visoje valdoje laikytis Pagrindinių reikalavimų, nurodytų taisyklių 3 priede.

23. Paramos gavėjams, įgyvendinantiems Priemonę, parama už daugiametes žoles (tinkami augalai šiai pasėlių grupei nurodyti 2 priede) mokama tik auginantiems jas sertifikuotame pagal reglamentą (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus plote, kurio ne daugiau kaip 2 ha tenka vienam sertifikuotam pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus sutartiniam gyvuliui (toliau – SG) mažiau palankiose ūkininkauti teritorijose. Kitose teritorijose mokama tik auginantiems jas sertifikuotame pagal reglamentą (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus plote, kurio ne daugiau kaip 1,5 ha tenka vienam sertifikuotam pagal reglamentą (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus SG. Skaičiuojant SG imamas gyvulių metinis vidurkis nuo praėjusių metų rugsėjo 1 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. pagal Ūkinių gyvūnų registre valdytojo ir (ar) partnerio vardu esančius duomenis. Įsipareigojimų laikotarpiu, nustatant ploto priskyrimą prie mažiau palankių ūkininkauti teritorijų imami 2015 m. duomenys. Šio punkto reikalavimai taikomi gyvuliams, nurodytiems 1 priede, išskyrus kiaules ir paukščius.

24. Parama už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus  mokama tik paramos gavėjams, besiverčiantiems specializuota vaistažolininkystės, aromatinių prieskoninių augalų auginimo veikla (pajamos iš šios produkcijos gamybos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. iš ekologinės gamybos veiklos gaunamų ūkio pajamų), perdirbantiems produkciją ūkyje arba parduodantiems žaliavą įmonėms, perdirbančioms šios rūšies produkciją. Parama teikiama už ne didesniame kaip 20 ha plote auginamus šios pasėlių grupės augalus.

25. Parama už javus pašarams (tinkami šios pasėlių grupės augalai nurodyti 2 priede) mokama tik už sertifikuotą javų pašarams plotą, kurio ne daugiau kaip 1 ha tenka vienam SG (galvijų, kiaulių ir (arba) paukščių), nurodytam šių taisyklių 1 priede ir sertifikuotam pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus. Skaičiuojant SG imamas gyvulių metinis vidurkis nuo praėjusių metų rugsėjo 1 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. pagal Ūkinių gyvūnų registre valdytojo ir (ar) partnerio vardu esančius duomenis.

26. Kompensacinė išmoka už daugiamečių žolių įsėlį mokama už tuos laukus, kuriuose auginami prie šios grupės priskirti augalai, nurodyti 2 priede, arba daugiamečių žolių mišiniai su vyraujančiais 2 priede nurodytais augalais. Pareiškėjai, kurių laukuose bent metus auginami prie javų arba javų pašaro grupių priskiriami augalai, per 5 metų įsipareigojimų laikotarpį ne trumpiau nei 1 metus, bet ne ilgiau nei 2 metus, nurodytuose laukuose privalo įsėti daugiamečių žolių įsėlį. Parama už daugiamečių žolių įsėlį bus mokama tais metais, kai bus auginamos daugiametės žolės.  Daugiametes žoles galima įsėti į pasėlį arba sėti einamaisiais metais, tačiau tokiu atveju sėja turi būti atliekama ne vėliau kaip iki liepos 10 d. Šio punkto reikalavimai laikomi įgyvendintais tais atvejais, kai atitinkamuose laukuose yra auginamos daugiametės žolės sėklai arba įsėjamos daugiametės žolės ar jų mišiniai gyvulių pašarui.

27. Kompensacine išmoka už javus, daugiametes žoles sėklai (tinkami šios pasėlių grupės augalai nurodyti 2 priede) mokama pareiškėjams, kurie augina javus arba daugiametes žoles sėklai. Pareiškėjai ar paramos gavėjai, pretenduojantys į šią išmoką, privalo atitikti dauginamosios medžiagos tiekėjui keliamus reikalavimus, turėti dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimą ir būti įtraukti į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą arba privalo turėti sutartis su dauginamosios medžiagos tiekėjais. Taip pat remiamas pasėlis turi būti aprobuotas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, o gautas derlius sertifikuotas iki kitų metų gegužės 15 d.

28. Pareiškėjai, prisiėmę įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“, gali:

28.1. tęsti likusius pagal Priemonės veiklas prisiimtus įsipareigojimus dėl tų pačių deklaruotų plotų. Tęsiamiems įsipareigojimams bus taikomos 2007–2013 m. Priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklės, išskyrus Pagrindinius reikalavimus ir sankcijas už jų nesilaikymą, kurie nustatyti šių taisyklių 3 priede;

28.2. nesutikdami su pakitusiais reikalavimais, nutraukti visus pagal Priemonės programą prisiimtus įsipareigojimus ir negrąžinti visų gautų išmokų (sankcijos nebus taikomos);

29. Pareiškėjas einamaisiais metais gali prašyti kompensacinės išmokos tik už to paties lauko vienu pasėlių deklaravimo kodu deklaruotą pasėlį.

30. Pareiškėjai, deklaruodami tuos pačius plotus, gali dalyvauti įgyvendinant šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones: „Su NATURA 2000 ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“ .

31. Pareiškėjai negali deklaruoti tų pačių plotų pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas, kuriuos įsipareigojo tvarkyti pagal Priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklas, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“.

 

VIII. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

 

32. Kvietimą teikti paramos paraiškas skelbia Agentūra pagal ministerijos sudarytą grafiką. Kvietimas skelbiamas, bent viename iš šalies dienraščių ir Agentūros bei ministerijos interneto svetainėse (ministerijos – www.zum.lt, Agentūros – www.nma.lt).

33. Kvietimas gali būti skelbiamas ir kituose leidiniuose, internete bei kitais būdais.

34. Terminas, iki kurio priimamos pavėluotai pateiktos paramos paraiškos, nurodomas Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse. Paramos paraiškos, pateiktos pasibaigus paramos paraiškų priėmimo terminui, nepriimamos.

 

IX. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

35. Priemonę administruoja Agentūra pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintus administravimo procedūrų aprašus.

36. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas:

36.1. atitinkamų metų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka pateikia paramos paraišką ir įbraižo deklaruojamus laukus;

36.2. pildydamas paraišką Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS) nurodo, kad atnaujina valdos duomenis, jeigu nuo ankstesnio valdos atnaujinimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjo žemės ūkio valdoje neįvyko pasikeitimų. Jei valdoje vyko pasikeitimai, pareiškėjas su pasikeitimų įrodymo dokumentais kreipiasi į seniūnijos darbuotoją, kuris atnaujina valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre teisės aktų nustatyta tvarka iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

36.3. pildydamas paraišką, nurodo duomenis apie praėjusiais metais valdoje panaudotas trąšas.

37. Pavėluotai paraiškos priimamos iki einamųjų metų liepos 10 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc. Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimas nepriklauso nuo pareiškėjo valios (pvz., pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Į PPIS įvedami paraiškos duomenys, paraiška patvirtinama. Vėlavimo priežasties nurodymo dokumentai PPIS neregistruojami, o jų originalai kartu su pasirašytu registracijos dokumentu siunčiami paštu Agentūrai, kuri priima sprendimą dėl tokios paraiškos priėmimo. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC), gavęs Agentūros sprendimą, kad tokia paraiška gali būti priimta, elektroninius paraiškos duomenis perduoda Agentūrai. Paraiškos, pateiktos pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui (po einamųjų metų liepos 10 d.), priimamos iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Vėliau paraiškos nepriimamos.

38. Jei pareiškėjas nori pakeisti paraiškos pirmajame lape nurodytus duomenis, jis tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, paraiškoje nurodyta banko sąskaita ar ryšio duomenys (adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas) gali būti tikslinami raštu pateikus prašymą Agentūrai arba per Agentūros informacinį portalą (toliau – Portalas). Teikiant Agentūrai prašymus pakeisti banko sąskaitą, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, prašymą pasirašiusiojo asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba seniūno Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Paliudyti pasirašiusiojo asmens parašo tikrumą taip pat gali Agentūros darbuotojas.

39. Pareiškėjas laikomas informuotu apie paraiškoje esančias klaidas Tiesioginių išmokų administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

40. Įgyvendinantiesiems Priemonę parama mokama atsižvelgiant į deklaruotą ir sertifikuotą plotą: jei sertifikuotas gamybai plotas didesnis kaip deklaruotas, parama mokama tik už deklaruotą plotą; jei sertifikuotas gamybai plotas mažesnis už deklaruotą, parama mokama tik už sertifikuotą plotą. Šiais atvejais pareiškėjui ir (arba) paramos gavėjui bus taikomos taisyklėse numatytos sankcijos dėl neteisingo deklaravimo. Apskaičiuojant galutinį plotą, atsižvelgiama ir į patikros metu nustatytus plotus.

41. Parama skiriama tiek ekologinės gamybos ūkiams, tiek pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio ūkiams.

42. Pareiškėjų deklaruoti laukai, kurie yra sertifikuoti pagal ekologinio ūkininkavimo taisyklių nuostatas, atitinka žalinimo išmokos reikalavimus ir jiems skiriama žalinimo išmoka, kaip numatyta Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse.

43. Parama pareiškėjams mokama taip:

43.1. kompensacinė išmoka pagal Priemonės veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ mokama 100 proc., įvertinus paraišką (nenustačius neatitikčių, vėliausiai iki kitų metų vasario 1 d.), o jeigu buvo inicijuota patikra vietoje, išmoka mokama vėliausiai iki kitų metų birželio 30 d;

43.2. kompensacinė išmoka pagal Priemonės veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ mokama 100 proc., įvertinus paraišką (nenustačius neatitikčių ,vėliausiai iki kitų metų vasario 1 d.), o jeigu buvo inicijuota patikra vietoje, išmoka mokama vėliausiai iki kitų metų birželio 30 d.

44. Savivaldybės (seniūnijos), Agentūra ir ŽŪIKVC vykdo Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nurodytas funkcijas.

45. Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimų tinkamo laikymosi tinkamą kontrolę ir sertifikavimą vykdo ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą sertifikuojanti žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta sertifikavimo įstaiga.

46. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vykdomas Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka.

 

X. PARAMOS DYDIS

 

47. Už laukus, kuriuose įgyvendinama Priemonės veikla „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

47.1.  javus  – 218 Eur už 1 ha;

47.2. javus pašarams ‒ 232 Eur už 1ha;

47.3. javus, daugiametes žoles sėklai – 273  Eur už 1ha;

47.4. daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1ha;

47.5. daugiametes žoles – 176 Eur už 1 ha;

47.6. daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;

47.7.vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 487 Eur už 1 ha;

47.8. uogynus ir sodus – 518 Eur už 1 ha.

48. Už laukus, kuriuose įgyvendinama Priemonės veikla „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

48.1. javus  – 238  Eur už 1 ha;

48.2. javus pašarams ‒ 247 Eur už 1 ha;

48.3. javus, daugiametes žoles sėklai – 298  Eur už 1 ha;

48.4. daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1 ha;

48.5.  daugiametes žoles – 182  Eur už 1 ha;

48.6. daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;

48.7. vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 516  Eur už 1 ha;

48.8. uogynus ir sodus – 534  Eur už 1 ha.

49. Tais atvejais, kai metinė bendroji pareiškėjų prašoma paramos suma einamaisiais metais viršija bendrą numatytą metinę paramos sumą, taikomas paramos mažinimas pareiškėjams, pagal Priemonę prašantiems paramos daugiau nei už 200 ha. Tokiems pareiškėjams taikomas proporcingas paramos mažinimas už plotą viršijantį 200 ha. Tokiems pareiškėjams už plotą viršijantį 200 ha parama mažinama ir išmoka mokama 70 proc. nuo paskaičiuoto išmokos dydžio

 

XI. SANKCIJŲ TAIKYMAS

 

50. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatyta Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“.

51. Paramos gavėjui nesilaikant prisiimtų įsipareigojimų ir (arba) pažeidžiant kitus teisės aktų reikalavimus numatomos trys privalomų sankcijų rūšys: paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos. Paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos taikomas einamaisiais metais deklaruotų duomenų pagrindu neatsižvelgiant į įsipareigojimų galiojimo laikotarpį.

52. Sankcijos dėl paramos paraiškos ar prašymo dėl paramos paraiškos duomenų keitimo, ne visų plotų deklaravimo, deklaruoto per didelio ploto taikomos pagal 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai, II antraštinės dalies III skyriaus 13 straipsnį, IV skyriaus 17 ir 20 straipsnius.

53. Parama sumažinama, jei:

53.1. per įsipareigojimų laikotarpį nuo pirmoje paraiškoje nurodyto ploto paraiškoje nurodytas lauko plotas sumažinamas:

53.1.1. ne daugiau kaip 10 proc. ir sumažintų laukų plotų suma neviršija 22.6 papunktyje nurodytos pagal Priemonę leistinos ribos, parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą;

53.1.2. daugiau kaip 10 proc. ir sumažintų laukų plotų suma neviršija 22.6 papunktyje nurodytos pagal Priemonę leistinos ribos , parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą ir

paramos gavėjas grąžina visą už sumažintą plotą gautą paramą;

53.1.3. daugiau kaip 10 proc. ir sumažintų laukų plotų suma viršija 22.6 papunktyje nurodytą pagal Priemonę leistiną ribą, paramos gavėjas grąžina visą už sumažintą plotą gautą paramą ir trejiems ateinantiems metams, įvertinus sumažintą plotą, apskaičiuota paramos pagal Priemonę suma sumažinama 3 proc;

53.2. jeigu nuo pirmosios paraiškos pateikimo datos per įsipareigojimų laikotarpį atitinkama veikla vykdoma nebe tų pačių paraiškoje nurodytų kontrolinių žemės sklypų laukų plotuose, parama einamaisiais metais nemokama už tą plotą, kuris neatitinka paraiškoje nurodyto kontrolinio žemės sklypo lauko ploto;

53.3. jei nesilaikoma taisyklių 22.10  papunktyje nurodyto reikalavimo – tvarkyti buhalterinę apskaitą, išmoka mažinama 1 proc. visos apskaičiuotos paramos sumos pagal Priemonę;

53.4. jei nesilaikoma Pagrindinių reikalavimų, taikomos 3 priede nurodytos sankcijos;

53.5. jei nesilaikoma 22.4 papunktyje nustatyto reikalavimo pasibaigus nurodytam įsipareigojimų laikotarpiui pagal Priemonės veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ vykdyti tęstinę veiklą pagal veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, jau išmokėta paramos suma už 2 ar 3  metų įsipareigojimų laikotarpį susigrąžinama;

53.6. jei nesilaikoma nustatyto reikalavimo iki gruodžio 31 d. pateikti informaciją sertifikavimo įstaigai apie einamaisiais metais užaugintą, patiektą rinkai pirminę produkciją, nurodant produkto rūšį, pavadinimą, kiekį, parama pagal Priemonę einamaisiais metais mažinama 50 proc. Jeigu iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos ūkis nepardavė jokios produkcijos dėl produkcijos sandėliavimo, jis pateikia informaciją sertifikavimo įstaigai apie užaugintą produkcijos kiekį ir išmoka einamaisiais metais nėra mažinama. Informacija apie praeitų metų produkcijos panaudojimą ar realizavimą turi būti pateikta sertifikavimo įstaigai ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 31 d. Produkcijos nepanaudojus ar nepateikus į rinką (išskyrus atvejus kai produkcija sandėliuojama, bet ne ilgiau kaip iki gegužės 31 d.), parama pagal Priemonę einamaisiais metais bus mažinama 50 proc.

53.7. jei nesilaikoma 8 punkto reikalavimų vykdyti ekologinę gamybą visoje valdoje nuo 2016 m. pareiškėjams ar paramos gavėjams parama mažinama 50 proc. Jei šis reikalavimas neįvykdomas 2017 m., ar vėlesniaisiais įsipareigojimų metais parama kasmet mažinama 80 proc.

54. Paramos neskyrimas taikomas:

54.1. kai paramos gavėjas, kurio prisiimti įsipareigojimai nėra pasibaigę, yra bankrutuojantis ar jo veikla likviduojama;

54.2. kai pareiškėjas neleidžia atlikti patikros vietoje visuose arba dalyje deklaruotų laukų, taikomos nuostatos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo. Jei pareiškėjas patikros vietoje metu neleidžia atlikti laikomų ūkinių gyvūnų patikros, nesudaro tinkamų sąlygų ar nepateikia dokumentų, susijusių su prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, laikoma, kad jis įsipareigojimo nesilaiko (išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai pareiškėjui, neturinčiam reikiamų dokumentų patikros vietoje metu, leidžiama per nustatytą laikotarpį pateikti juos Agentūrai);

54.3. kai dėl neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti sintetinių cheminių medžiagų ar genetiškai modifikuotų organizmų panaudojimo sertifikavimo įstaigos buvo pritaikyta jos nustatyta aukščiausio lygio poveikio priemonė, sertifikavimo įstaigos sertifikuojant įvardijama kaip „laukai, neatitinkantys ekologinės gamybos reikalavimų“, parama pirmą kartą pažeidus reikalavimą pagal Priemonę pažeidimo nustatymo metais neskiriama;

54.4. kai nesilaikoma 26 punkte nurodyto reikalavimo, parama einamaisiais metais už tuos laukus neskiriama;

54.5. jeigu sertifikavimo įstaiga sertifikuodama lauką jį įvardija kaip „neauginami kultūriniai augalai“, „neįdirbtas juodasis pūdymas“, „ypatingai mažas derlius“, sodai, uogynai „neatitinkantys technologinių reikalavimų“, „nenuimtas derlius“, „neatitinkantys sėjomainos reikalavimų“, „nesilaikoma dirvožemio gerinimo reikalavimų“, parama einamaisiais metais už tuos laukus neskiriama;

54.6. jei paramos gavėjas, pretenduojantis gauti išmoką už javus, daugiametes žoles sėklai, einamaisiais metais nėra įtrauktas į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą arba nėra sudaręs sutarčių su dauginamosios medžiagos tiekėjais, parama pagal Priemonę einamaisiais metais už šios grupės pasėlius nemokama.

54.7. jei pasėlis nėra aprobuotas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, ir gautas derlius nesertifikuotas, parama einamaisiais metais už tuos laukus nemokama;

54.8. jei paramos gavėjas, pretenduojantis gauti išmoką už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus, neatitinka 24 punkto reikalavimų, parama einamaisiais metais pagal remiamą augalų grupę nemokama.

54.9. jei nustatomas 11 punkte nurodyto reikalavimo pažeidimas parama nemokama pareiškėjams valdantiems tyčia suskaldytas valdas.

55. Reikalavimas grąžinti visą sumokėtą paramą taikomas:

55.1. jei nutraukiamas įsipareigojimų pagal Priemonę vykdymas, nepasibaigus įsipareigojimų laikotarpiui;

55.2. per įsipareigojimų laikotarpį pakartotinai padarius tą patį pažeidimą, numatytą šių taisyklių 54.2 ir 54.3 papunktyje;

56. Šių taisyklių 55.1 papunkčio nuostata netaikoma:

56.1. kai valdos perėmėjas su valda arba dalimi valdos perima perleidėjo prisiimtus įsipareigojimus;

56.2. kai nuomojamos ar panaudos sutarties pagrindu valdomos valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutartis nutraukiama valstybės iniciatyva;

56.3. valstybės iniciatyva nustatomas servitutas pareiškėjo (paramos gavėjos) deklaruoto pagal veiklą ploto daliai.

57. Jei pažeidimai buvo padaryti dėl aplinkybių, nurodytų reglamento (EB) Nr. 1306/2013 2 straipsnio 2 dalyje, sankcijos netaikomos.

58. Paramos gavėjas ar jo įgaliotasis asmuo raštu praneša Agentūrai apie šių taisyklių 57 punkte numatytų aplinkybių atsiradimą, kartu pateikdamas įrodymo dokumentus, per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kurią paramos gavėjas ar jo įgaliotasis asmuo gali tai padaryti.

59. Sankcijos už kompleksinės paramos reikalavimų nesilaikymą numatytos atskirame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakyme.

60. Einamaisiais metais taikomų sankcijų suma negali viršyti 100 proc. mokėtinos paramos sumos.

61. Agentūra turi teisę ankstesniais ar einamaisiais metais pateiktas paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ir (arba) taikyti kitas poveikio priemones už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą, atlikusi administracinį patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje tada, kai pareiškėjas nesilaikė paramos suteikimo ar paraiškoje numatytų reikalavimų, arba pažeidė paramos gavimo ir naudojimo sąlygas. Už paramai netinkamą plotą, nustatytą atnaujinus KŽS_DB5LT arba einamųjų metų patikros vietoje metu, išmokėta parama iš deklaravusių pareiškėjų susigrąžinama už ketverius metus (arba, Agentūrai pagal jos nustatytą tvarką išnagrinėjus ir nustačius atvejus, kai plotas paramai netinkamas mažiau nei ketverius metus – už tiek metų, kiek plotas buvo netinkamas paramai) skaičiuojant nuo metų, kuriais buvo padarytas (užfiksuotas) pažeidimas, tačiau ne ilgiau nei iki paskutiniųjų prieš tai darytų ortofotografinių žemėlapių metų (arba, Agentūrai pagal jos nustatytą tvarką išnagrinėjus ir nustačius atvejus, kai plotas paramai netinkamas ilgiau nei iki paskutiniųjų prieš tai darytų ortofotografinių žemėlapių metų – už tiek metų, kiek plotas buvo netinkamas paramai, bet ne daugiau kaip už ketverius metus).

 

XII. VALDOS PERDAVIMAS

 

62. Žemės ūkio valdos išregistravimo atveju, kai valda išregistruojama iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pareiškėjas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pareiškėjui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti.

63. Paramos gavėjui perdavus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre įregistruotą valdą, parama teikiama valdos perėmėjui. Valda arba dalis valdos, perduota valdos perėmėjui, gali būti perduota su nedideliu valdos ploto, kurio atžvilgiu taikomi įsipareigojimai, sumažinimu, tai yra iki 10 proc. imtinai.

64. Jei visa valda arba dalis valdos perduodama po to, kai valdos perdavėjas jau yra pateikęs paramos paraišką, bet dar neįvykdęs visų reikalavimų, nustatytų pagal Priemonę valdos perdavėjui parama neskiriama. Tokiu atveju parama skiriama valdos perėmėjui, jei:

64.1. valdos arba dalies valdos perėmėjas nuo einamųjų metų birželio 16 d. iki lėšų pervedimo pareiškėjui dienos informuoja Agentūrą arba savivaldybę (seniūniją) pagal valdos registravimo vietą apie valdos perėmimą, pateikdamas pranešimą apie valdos perėmimą, prašymą skirti paramą bei valdos perėmimo fakto patvirtinimo dokumentus (žemės, kito nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, panaudos ar kitos sutarties kopiją, paveldėjimo teisės liudijimo kopiją ar pan.);

64.2. valdos arba dalies valdos perėmėjas prisiima atsakomybę toliau laikytis įsipareigojimų ir vykdyti reikalavimus, kurie kyla iš perdavėjo paramos paraiškos pagal Priemonę;

64.3. valdos perdavėjas neturi įsiskolinimų Agentūrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (netaikoma perdavėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti socialinio draudimo įmokų ir (arba) mokesčių mokėjimo terminai).

65. Valdos arba dalies valdos perdavėjas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų reikalavimus per 30 kalendorinių dienų nuo valdos perdavimo dienos privalo atnaujinti pasikeitusius valdos registravimo duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

66. Jei visa valda arba dalis valdos perduodama po to, kai valdos perdavėjas jau yra pateikęs paramos paraišką ir yra įvykdęs visus reikalavimus, nustatytus pagal Priemonę, jis turi informuoti Agentūrą apie valdos perdavimą (išskyrus valdos perdavėjo mirties atvejus, kai prisiimti atsakomybę

toliau laikytis įsipareigojimų ir informuoti Agentūrą apie valdos perėmimą pagal šių taisyklių 64.1 ir 64.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus turi valdos perėmėjas).

67. Valdos arba dalies valdos perėmėjas prisiima atsakomybę toliau laikytis įsipareigojimų, kurie kyla iš perdavėjo paraiškos gauti paramą pagal Priemonę.

 

XIII. Skundų nagrinėjimas

68. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, nesutinkantis su Agentūros priimtais spendimais ar veiksmais (neveikimu), turi teisę juos apskųsti.

69. Agentūros konkrečių valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų veiksmus (neveikimą) pareiškėjas gali apskųsti Agentūros direktoriui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius veiksmus (neveikimą).

70. Agentūros sprendimai arba veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

71. Už paraiškos bei kitus duomenis atsako juos pateikę pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai.

72. Už paraiškų ir kitų dokumentų priėmimą, registravimą, pirminį patikrinimą ir įvedimą į paraiškų priėmimo informacinę sistemą atsakingos savivaldybės.

73. Už paraiškų administravimą, administracinę patikrą, patikrą vietoje ir nuotolinę patikrą, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą bei sankcijų taikymą paramos gavėjams, lėšų apskaitą, ataskaitų teikimą atsako Agentūra.

74. Už Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimų laikymosi tinkamą kontrolę ir sertifikavimą atsako ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą sertifikuojanti žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta sertifikavimo įstaiga.

75. Pareiškėjai, gavę išmokas neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėtų išmokų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

76. Pasikeitus šioms Taisyklėms nauji reikalavimai nuo jų įsigaliojimo dienos taikomi vienodai visiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kai pakeitimo įsakyme numatyta kitaip.

________________

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

SKIRTINGŲ RŪŠIŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ VIENETO ATITIKTIES SUTARTINIAM GYVULIUI SĄRAŠAS

 

 

1.   Buliai, karvės ir kiti galvijai, vyresni nei 2 metų – 1 sutartinis gyvulys;

2.   Galvijai nuo 6 mėnesių iki 2 metų – 0,6 sutartinio gyvulio;

3.   Galvijai, jaunesni nei 6 mėnesių – 0,4 sutartinio gyvulio;

4.   Kiaulės paršavedės, kuiliai – 0,5 sutartinio gyvulio;

5.   Kitos kiaulės nuo 3 iki 8 mėn., kiaulės daugiau kaip 8 mėn. – 0,3 sutartinio gyvulio;

6.   Avys, ožkos – 0,15 sutartinio gyvulio;

7.   Triušiai (patinai ir patelės su prieaugliu iki atjunkymo) – 0,025 sutartinio gyvulio;

8.   Vištos dedeklės – 0,014 sutartinio gyvulio;

9.   Kiti naminiai paukščiai (broileriai, antys, kalakutai, žąsys) – 0,03 sutartinio gyvulio.

––––––––––––––––––

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių

2 priedas

 

PAGAL PRIEMONĘ „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ REMIAMŲ AUGALŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

I. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ DAUGIAMETES ŽOLES

 

1.   Aliejiniai ridikai

16. Paprastosios miglės

2.   Baltieji dobilai

17. Paprastosios šunažolės

3.   Baltosios smilgos

18. Pašariniai motiejukai

4.   Barkūnai

5.   Beginklės dirsuolės

19. Pelkinės miglės

6.   Esparcetai

20. Pievinės miglės

7.   Facelijos

21. Pieviniai pašiaušėliai

 

22. Raudonieji dobilai

8.   Kultūrinės ganyklos

23. Raudonieji eraičinai

9.   Kultūrinės pievos

24. Rausvieji dobilai

10. Liucernos

25. Rytiniai ožiarūčiai

11. Natūralios ganyklos

26. Smulkieji motiejukai

12. Natūralios pievos

27. Svidrės

13. Nendriniai dryžučiai

28. Tikrieji eraičinai

14. Nendriniai eraičinai

29. Žolių mišininiai

15. Paprastieji gargždeniai

 

 

II. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ JAVUS

1.   Avižos

15. Linai

2.   Baltosios garstyčios

16. Lubinai

3.   Juodieji bastučiai (juodosios garstyčios)

17. Miežiai

4.   Sareptiniai bastučiai (rudosios garstyčios)

18. Pašarinės pupos

5.   Blakinės kalendros

19. Pupelės

6.   Paprastieji kmynai

20. Rapsai

7.   Sojos

21. Rugiai

8.   Burnočiai

22. Soros

9.   Grikiai

23. Saulėgrąžos

10. Javų mišiniai

24. Vikiai

11. Kukurūzai

25. Žirniai

12. Kviečiai

 

13. Kvietrugiai

 

14. Lęšiai

 

 

 

III. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ JAVUS PAŠARAMS

 

1. Avižos

10. Pašarinės pupos

2. Sojos

11. Pupelės

3. Javų mišiniai

12. Rapsai

4. Kukurūzai

13. Rugiai

5. Kviečiai

14. Soros

6. Kvietrugiai

15. Saulėgrąžos

7. Lęšiai

16. Vikiai

8. Lubinai

17. Žirniai

9.  Miežiai

 

 

IV. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ DARŽOVES IR BULVES

1.   Bulvės

2.   Daržovės (išskyrus bulvines saulėgrąžas )

3.   Pašariniai runkeliai

 

V. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ UOGYNUS

1.   Agrastai

8. Gervuogės

2.   Aktinidijos

9. Gudobelės 

3.   Aronijos

10. Serbentai

4.   Avietės

11. Spanguolės

5.   Braškės

12. Svarainiai

6.   Bruknės

13. Šaltalankiai

7.   Erškėtrožės

14. Šilauogės

 

VI. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ SODUS

1.   Kriaušės

2.   Obelys

3.   Slyvos

4.   Trešnės

5.   Vyšnios

 

VII. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ DAUGIAMEČIŲ ŽOLIŲ ĮSĖLĮ

1.   Baltieji dobilai

6. Liucernos

2.   Barkūnai

7. Raudonieji dobilai

3.   Esparcetai

8.   Rausvieji dobilai

4.   Facelijos

 

5.   Gargždeniai

 

 

VIII. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ DAUGIAMETES ŽOLES AR JAVUS SĖKLAI

Javai:

1. Avižos

13. Miežiai

2. Baltosios garstyčios

14. Pašarinės pupos

3. Juodieji bastučiai (juodosios garstyčios)

15. Rapsai

4. Sareptiniai bastučiai (rudosios garstyčios)

16. Rugiai

5. Paprastieji kmynai

17. Saulėgrąžos

6. Sojos

18.Vikiai

7. Grikiai

19. Žirniai

8. Kukurūzai

 

9. Kviečiai

 

10. Kvietrugiai

 

11. Linai

 

12. Lubinai

 

 

Daugiametės žolės:

1. Aliejiniai ridikai

11.Pašariniai motiejukai

2. Baltieji dobilai

12. Pelkinės miglės

3. Baltosios smilgos

13. Pievinės miglės

4.  Esparcetai

14. Pieviniai pašiaušėliai

5. Facelijos

15. Raudonieji dobilai

6. Liucernos

16. Raudonieji eraičinai

7. Nendriniai eraičinai

17. Rausvieji dobilai

8. Paprastieji gargždeniai

18. Rytiniai ožiarūčiai

9. Paprastosios miglės

19. Smulkieji motiejukai

10. Paprastosios šunažolės

20. Svidrės

 

21. Tikrieji eraičinai

_____________

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių

3 priedas

 

PRIEMONĖS „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI IR SANKCIJŲ DYDŽIAI

 

Eil. nr.

Pagrindiniai reikalavimai

Sankcija už pagrindinio reikalavimo nesilaikymą

1.

Laikytis sėjomainos reikalavimų. Tos pačios rūšies javai tame pačiame lauke gali būti auginami ne ilgiau kaip 1 m. iš eilės.

5 proc. pagal veiklas „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ arba „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ apskaičiuoto išmokų dydžio

 

2.

Jei žemės ūkio valdoje yra naudojami profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, turi būti pildomas profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalas pagal Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“, nustatytą formą.

Žurnalas privalo būti saugomas visą įsipareigojimų laikotarpį ir metus jam pasibaigus. Žurnalas gali būti pildomas ir saugomas elektroninėje laikmenoje.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio

3.

Jei žemės ūkio valdoje yra naudojamos organinės trąšos ir (arba) mineralinės trąšos, ir (arba) žemės ūkio valdoje yra naudojamos neprofesionaliajam naudojimui, skirtos augalų apsaugos priemonės, turi būti pildomas Ekologinės gamybos ūkio veikos žurnalas.

Žurnalas turi būti saugomas visą prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį ir metus jam pasibaigus. Žurnalas gali būti pildomas ir saugomas elektroninėje laikmenoje.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio

4.

Jei žemės ūkio valdoje yra naudojami augalų apsaugos produktai, skirti profesionaliajam naudojimui, jie turi būti registruoti Lietuvos Respublikoje.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio

5.

Jei paramos gavėjai yra augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, privalu turėti augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą ar kitą jam prilyginamą ES valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio

6.

Jei valdoje naudojami augalų apsaugos produktai ir naudojami purkštuvai, turėti galiojančius purkštuvų (augalų apsaugos produktams purkšti) pažymėjimus, išduotus Augalų apsaugos produktų purškimo įrangos tikrinimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 199 „Dėl Augalų apsaugos produktų purškimo įrangos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio

7.

Pievas ir ganyklas privalu  išlaikyti geros agrarinės būklės. Pievos kasmet turi būti šienaujamos arba nuganomos.

1 proc. pagal priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio

8.

Pūdymas turi būti įdirbamas taip, kad nebūtų subrandintų piktžolių. Pūdymui paliktoje žemėje nesiekiama produkcijos gamybos. Pūdymo laukui taikomi geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai.

Parama einamaisiais metais neskiriama už tuos laukus, kuriuose nustatytas pažeidimas.

––––––––––––––––––