LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-161 

„DĖL DALIES GARANTINIO UŽMOKESČIO KREDITŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 23 d. Nr. 3D-387

Vilnius

 

P a k e i č i u Dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-161 „Dėl Dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildau 7.3 papunkčiu:

7.3. jei subjektas nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka arba jis yra grąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.“

2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Bendras pagal šias ir kitas taisykles investicinės pagalbos dydis vienam investiciniam projektui negali viršyti 20 proc. reikalavimus atitinkančių investicinio projekto tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažoms įmonėms, ir 10 proc. reikalavimus atitinkančių investicinio projekto tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama vidutinėms įmonėms. Tuo atveju, jei investicijos yra susijusios su žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba, investicinės pagalbos dydis vienam investiciniam projektui negali viršyti 40 proc. reikalavimus atitinkančių investicinio projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Skaičiuojant bendrą investicinės pagalbos dydį turi būti tenkinamos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 19 straipsnio ir reglamento (EB) Nr. 800/2008 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatos.“

3. Papildau nauju 16.1.4 papunkčiu:

16.1.4. patvirtina, kad nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;“

4. Papildau 16.1.5 papunkčiu:

16.1.5. pateikia kitus nurodytus duomenis, reikalingus įvertinti jų atitiktį taisyklėse nustatytoms pagalbos teikimo sąlygoms;“

5. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Asmenų ir jų sutuoktinių, dalyvaujančių Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir KPP priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, sąrašus, nurodydama jų vardą, pavardę ir asmens kodą, Bendrovei teikia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra). Papildomų duomenų, kurių reikia tinkamai šiose taisyklėse reglamentuojamos pagalbos intensyvumo kontrolei užtikrinti, teikimo formas ir terminus Nacionalinė mokėjimo agentūra su Bendrove suderina duomenų teikimo sutartyje.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Vigilijus Jukna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2014-06-18 raštu Nr. (9.8-25) 6V-1202