LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl ŠEIMOS KORTELĖS IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 3 d. Nr. A1-380

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                        Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2019 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-380

 

ŠEIMOS KORTELĖS išdavimo ir naudojimo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.             Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato šeimos kortelės (toliau – kortelė) išdavimo, naudojimo, galiojimo ir jo sustabdymo sąlygas, mobiliosios šeimos kortelės programos galiojimo sąlygas, gausių šeimų ir šeimų, auginančių (slaugančių) neįgalųjį, apskaitos tvarką, specialaus ženklo „Šeimos kortelė“ naudojimo tvarką.

2.             Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

 

II SKYRIUS

KORTELĖS IŠDAVIMAS, NAUDOJIMAS, GALIOJIMAS IR JO SUSTABDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

3.             Pilnamečiam asmeniui, kuris yra davęs sutikimą gauti aktualias naujienas apie Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) teikiamas paslaugas, jei šis asmuo yra gausios šeimos arba šeimos, prižiūrinčios (slaugančios) neįgalųjį (toliau kartu – šeima), narys, SPIS nurodytu pilnamečio asmens elektroninio pašto adresu siunčiama informacija apie galimybę gauti kortelę ir siūlymas prisijungti prie SPIS asmeninės paskyros ir prašymų skiltyje pateikti užklausą suformuoti preliminarų prašymą gauti kortelę.

4.             Pagal pilnamečio šeimos nario užklausą SPIS suformuotą preliminarų prašymą pilnametis šeimos narys gali patvirtinti arba, esant netikslumų, užpildyti naują prašymą. Kartu yra pateikiamos dokumentų, įrodančių, kad šeima atitinka Įstatymo 2 straipsnyje nurodytą apibrėžimą, kopijos.

5.             Jei šeima pageidauja gauti kortelę, tačiau jos duomenų nėra SPIS, vienas iš jos pilnamečių narių (toliau – pareiškėjas) SPIS pateikia nurodytos formos prašymą gauti kortelę. Kartu su prašymu pateikiamos dokumentų, įrodančių, kad šeima atitinka Įstatymo 2 straipsnyje nurodytą apibrėžimą, kopijos.

6.             Jei pareiškėjas neturi galimybės pateikti prašymo SPIS, jis gali užpildytą aprašo priede nustatytos formos prašymą gauti kortelę (toliau – prašymas) pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) paštu arba tiesiogiai atvykęs į SPPD. Jei pareiškėjas teikia prašymą tiesiogiai atvykęs į SPPD, prie prašymo pridedamos dokumentų, įrodančių, kad šeima atitinka Įstatymo 2 straipsnyje nurodytą apibrėžimą, kopijos. Jei prašymas teikiamas paštu, pridedamos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir dokumentų, įrodančių, kad šeima atitinka Įstatymo 2 straipsnyje nurodytą apibrėžimą, kopijos, kurios turi būti tinkamai patvirtintos.

7.             Jeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant, ar šeima atitinka Įstatymo 2 straipsnyje nurodytą apibrėžimą, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar jie pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gaunami iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivaloma.

8.             Prašyme turi būti nurodomi šie pareiškėjo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba gyvenamosios vietos adresas, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, faktinės gyvenamosios vietos adresas, jei pageidaujama kortelę gauti kitu nei deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas bei jo šeimos narių vardai, pavardės, asmens kodai, jų nesant – gimimo datos.

9.              SPPD, gavęs aprašo 5 ar 6 punkte nurodytą prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina, ar pagal Įstatymo 3 straipsnį pareiškėjas turi teisę į kortelę, ir įkelia prašyme nurodytus duomenis į SPIS.         

10.           SPIS suformuojamas kortelės brūkšninis kodas. Jis pateikiamas SPPD, kuris kortelės gamybai reikalingus duomenis (šeimos narių vardus ir pavardes, brūkšninį kodą bei kortelės pristatymo adresą) pateikia kortelės gamintojui.

11.           Kiekvienam šeimos nariui sugeneruojamas papildomas brūkšninis kodas, susietas su kortelės brūkšniniu kodu, kuris naudojamas gaminant antrą ir paskesnę korteles (toliau – papildoma kortelė) arba prisijungiant prie mobiliosios kortelės programos.

12.           Jei SPPD pagal prašyme pateiktus duomenis nustato, kad pareiškėjas pagal Įstatymo 3 straipsnį neturi teisės į kortelę, jis ne vėliau kaip per 15 darbo dienų prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu (jeigu elektroninio pašto adresas nenurodytas – kortelės pristatymo adresu) informuoja pareiškėją apie atsisakymą išduoti kortelę.

13.           Prašymo gavimo diena laikoma diena, kai preliminarus prašymas patvirtinamas SPIS, kai SPIS patvirtinamas aprašo 5 punkte nurodytas prašymas, arba diena, kai SPPD užregistruoja gautą prašymą.

14.           Jeigu pareiškėjas pageidauja, prašymo pateikimo metu gali duoti sutikimą gauti informaciją apie viešųjų ir privačiųjų juridinių asmenų, teikiančių lengvatas, paslaugas ar privilegijas, taip pat taikančių nuolaidas prekėms, paslaugoms ar renginiams (toliau kartu – kortelės partneriai), teikiamas lengvatas, paslaugas ar privilegijas, taip pat taikomas nuolaidas prekėms, paslaugoms ar renginiams (toliau kartu – nuolaidos).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KORTELĖS IŠDAVIMAS

 

15.           Pilnamečiam šeimos nariui patvirtinus preliminarų prašymą SPIS ar SPPD įkėlus šeimos duomenis į SPIS, pilnametis šeimos narys ir jo šeimos nariai ar pareiškėjas ir jo šeimos nariai įtraukiami į kortelės turėtojų sąrašą, pagal kurį iki kiekvieno mėnesio 10 dienos SPIS sugeneruojama ir SPPD pateikiama kortelių gamybos ataskaita. Pilnamečiam šeimos nariui, patvirtinusiam preliminarų prašymą, ar pareiškėjui išsiunčiamas informacinis pranešimas, kuriame nurodoma, kad jo teisė gauti kortelę patvirtinta, kortelė bus pagaminta ir atsiųsta preliminariame prašyme ar prašyme nurodytu adresu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo informacinio pranešimo išsiuntimo dienos.

16.           Viena kortelė šeimai išduodama nemokamai.

17.           Kortelėje nurodomi šeimos narių vardai, pavardės ir SPIS suformuotas aprašo 10 punkte nurodytas kortelės brūkšninis kodas.

18.           Vienoje kortelėje nurodomi ne daugiau kaip 6 šeimos narių vardai ir pavardės. Jei šeimą sudaro daugiau kaip 6 šeimos nariai, kortelę sudaro atitinkamas skaičius kortelių, kurių kiekvienoje yra nurodomi ankstesnėje (-ėse) kortelėje (-ėse) nenurodyti šeimos narių vardai ir pavardės bei kortelės brūkšninis kodas.

19.           Papildoma kortelė (-ės) šeimai išduodama (-os) pareiškėjui pateikus prašymą aprašo 5 arba 6 punkte nustatyta tvarka. Šeima, pageidaujanti įsigyti papildomą kortelę, turi apmokėti papildomos kortelės gamybos, personalizavimo ir siuntimo išlaidas, pervesdama pinigus SPPD.

20.           Papildomos kortelės kaina ir SPPD sąskaita, į kurią pervedamos lėšos už papildomą kortelę, skelbiama kortelės interneto svetainėje.

21.           Šeimai kortelių gali būti išduodama tiek, kiek šeimoje yra narių, kurie priskiriami Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytai asmenų kategorijai.

22.           Kortelė pagaminama ir išsiunčiama ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo aprašo 15 punkte nurodyto informacinio pranešimo išsiuntimo dienos. Jei šeima pageidauja gauti papildomą kortelę, ji pagaminama ir išsiunčiama ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo aprašo 19 punkte nurodyto prašymo gavimo ir sumokėjimo už papildomą kortelę dienos.

23.           Kortelė išsiunčiama paštu preliminariame prašyme ar prašyme nurodytu kortelės pristatymo adresu.

24.           Išsiųstai kortelei nepasiekus šeimos, kortelė grąžinama SPPD. Šeima, pageidaujanti gauti jos nepasiekusią kortelę, pildo aprašo 5 ar 6 punkte nurodytą prašymą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KORTELĖS NAUDOJIMAS IR JOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS

 

25.           Kortelė suteikia teisę kiekvienam kortelėje nurodytam šeimos nariui (toliau – kortelės turėtojas) naudotis jiems taikomomis nuolaidomis.

26.           Informacija apie kortelės turėtojams taikomas nuolaidas skelbiama kortelės interneto svetainėje.

27.           Kortelė aktyvuojama pirmą kartą ją panaudojus nuolaidai gauti.

28.           Patvirtindamas preliminarų prašymą arba pateikdamas prašymą, kortelės turėtojas patvirtina, kad yra susipažinęs su SPIS ir kortelės interneto svetainėje skelbiamose kortelės naudojimo taisyklėse pateiktomis jos naudojimo sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

29.           Kortelės teikiamomis nuolaidomis kortelės turėtojas gali naudotis specialiu ženklu „Šeimos kortelė“ pažymėtose vietose, taip pat įsigydamas kortelės interneto svetainėje skelbiamų kortelės partnerių prekes ar paslaugas.

30.           Kortele gali naudotis tik joje nurodyti šeimos nariai. Kortelės turėtojas, norėdamas gauti nuolaidą, kortelės partnerio prašymu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, moksleivio arba studento pažymėjimą, neįgaliojo pažymėjimą).

31.           Jei kortelės turėtojas pameta ar kitaip praranda kortelę, ją pažeidžia arba jei pasikeičia šeimos narių asmens duomenys ar šeimos sudėtis, jis turi informuoti SPPD kortelės naudojimo taisyklėse nurodytais būdais.

32.           Pametus ar kitaip praradus kortelę, SPPD suformuoja prašymą stabdyti kortelės galiojimą SPIS sistemoje. Šeima, pageidaujanti įsigyti kortelę ir naudotis kortelės turėtojui taikomomis nuolaidomis, turi atlikti veiksmus, nurodytus aprašo 19 punkte, papildomai kortelei gauti.

33.           Pasikeitus šeimos narių asmens duomenims ar šeimos sudėčiai, taip pat nebegalint naudotis kortele dėl jos pažeidimų, kurių atsirado, nors kortelė buvo naudojama pagal taisykles, kortelė keičiama nemokamai, atlikus aprašo 5 ar 6 punkte nurodytus veiksmus.

34.           Kortelė galioja 5 metus nuo jos pagaminimo datos, bet ne ilgiau, nei kortelės turėtojas turi teisę į kortelę.

 

III SKYRIUS

MOBILIOJI KORTELĖS PROGRAMA

 

35.           Kortelės turėtojui užtikrinama galimybė naudotis į išmanųjį telefoną atsisiunčiama mobiliąja kortelės programa.

36.           Prisijungimo prie mobiliosios kortelės programos būdai skelbiami kortelės interneto svetainėje.

37.           Šeimos narys, prisijungęs prie mobiliosios kortelės programos, turi teisę naudotis tomis pačiomis nuolaidomis kaip ir kortelės turėtojas.

38.           Mobilioji kortelės programa įdiegiama ir naudojama nemokamai.

 

IV SKYRIUS

KORTELĖS TURĖTOJŲ APSKAITA

 

39.           Kortelės turėtojų apskaitą vykdo SPPD.

40.           SPPD kartą per 3 mėnesius tikrina, ar kortelės turėtojai priskiriami kuriai nors Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytai asmenų, turinčių teisę į šeimos kortelę, kategorijai.

41.           Kortelės turėtojas bet kuriuo metu turi teisę atsisakyti gauti siunčiamą informaciją (jeigu kortelės turėtojas buvo davęs sutikimą gauti tokią informaciją ir ši informacija jam buvo siunčiama), užpildydamas prašymą SPIS, paštu arba elektroniniu paštu kreipdamasis į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją arba pateikdamas prašymą SPPD paštu ar tiesiogiai atvykęs į SPPD (į SPPD gali būti kreipiamasi tuo atveju, kai prašymas gauti šeimos kortelę buvo pateiktas SPPD).

42.           Kortelės turėtojas bet kuriuo metu turi teisę atsisakyti kortelės, užpildydamas prašymą SPIS arba pateikdamas prašymą SPPD paštu ar tiesiogiai atvykęs į SPPD.

 

V SKYRIUS

SPECIALAUS ŽENKLO „ŠEIMOS KORTELĖ“ NAUDOJIMAS

 

43.           Kortelės partneriams, pasirašiusiems sutartis su SPPD, SPPD išduoda specialų ženklą „Šeimos kortelė“.

44.           Specialus ženklas „Šeimos kortelė“ sutarties su SPPD galiojimo laikotarpiu naudojamas kortelės partnerių nuolaidų taikymo vietoms pažymėti.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45.           Asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, nuostatų.

46.           Dokumentai saugomi Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais.

______________

 

Šeimos kortelės išdavimo

ir naudojimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Prašymo gauti šeimos kortelę forma)

┌ ┐

Dokumento gavimo registracijos žyma

 

└ ┘

 

ASMENS, KURIS PRAŠO IŠDUOTI ŠEIMOS KORTELĘ, DUOMENYS

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba gyvenamosios vietos adresas, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą1

Telefono ryšio Nr.

El. pašto adresas

Faktinės gyvenamosios vietos adresas2

 

1 Duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

 

2 Nurodomas tuo atveju, kai pageidaujama, kad kortelė būtų siunčiama kitu nei deklaruota gyvenamoji vieta adresu.

 

 

PRAŠYMAS GAUTI ŠEIMOS KORTELĘ

 

20__ m. _______________________ d.

 

 

 

Prašau (reikiamą variantą pažymėkite Q):

 

c Šeimos kortelę išduoti pirmą kartą

 

c Pirmą šeimos kortelę pametus, išduoti naują, o ankstesnės kortelės galiojimą nutraukti

 

c Išduoti antrą ar paskesnę (-es) šeimos kortelę (-es)

 

1. Prašymo pildymo metu šeima atitinka Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatyme nustatytą sąvoką (reikiamą variantą pažymėkite Q):

 

c Gausi šeima – tėvai, globėjai (rūpintojai), kurie augina ir (ar) globoja (rūpina) tris ar daugiau vaikų iki 18 metų, taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų trys ar daugiau vaikų iki 18 metų, arba vienas iš tėvų ir jų trys ar daugiau vaikų iki 18 metų, taip pat jų nedirbantys ir savarankiškos veiklos nevykdantys nesusituokę ir savo vaikų neturintys pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, arba bendrojo ugdymo mokyklas baigę šių šeimų vaikai laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

 

c Šeima, prižiūrinti (slauganti) neįgalųjį, – šeima, kurioje kartu su globėju, kuriuo paskirtas vienas iš tėvų, gyvena asmuo, teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ir kuriam šioje srityje yra nustatyta globa, arba šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena asmuo, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis.

 

2. Gausios šeimos arba šeimos, prižiūrinčios (slaugančios) neįgalųjį asmenį, nariai, kuriems prašoma suteikti teisę naudotis šeimos kortele

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Asmens kodas, jo nesant – gimimo data

Jeigu asmuo neįgalus, pažymėkite Q

Jeigu asmuo neveiksnus tam tikroje srityje, pažymėkite Q

Švietimo įstaiga (jei vaikas mokosi)

 

 

 

c

c

 

 

 

 

c

c

 

 

 

 

c

c

 

 

 

 

c

c

 

 

 

 

c

c

 

 

 

3. Šeimos kortelę prašau atsiųsti paštu, nurodytu adresu (pasirinkite vieną variantą ir pažymėkite Q):

 

c Deklaruotos gyvenamosios vietos

 

c Faktinės gyvenamosios vietos

 

4. Pridedama (įrašykite pateiktus dokumentus, pažymas; pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Informaciją apie priimtus sprendimus dėl šeimos kortelės išdavimo prašau atsiųsti (pasirinkite vieną variantą ir pažymėkite Q):

 

 

c Elektroniniu paštu

c Deklaruotos gyvenamosios vietos adresu

c Faktinės gyvenamosios vietos adresu

 

6. Tvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga.

 

 

7. Esu informuotas, kad:

7.1. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gaus ir tvarkys duomenis ir informaciją apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis, kuriais vadovaujantis nustatoma teisė į šeimos kortelę, iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – įvertinti, ar asmuo turi teisę gauti šeimos kortelę ir administruoti šeimos kortelę. Dokumentai saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir SPPD arba SADM, priklausomai nuo to, į kurią instituciją kreipiamasi, nustatyta tvarka;

7.2. apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis iš kitų institucijų bus renkama informacija, reikalinga šeimos kortelei išduoti;

7.3. duomenys apie man ir bendrai gyvenantiems asmenims išduotą šeimos kortelę teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiami kitoms institucijoms.

 

8. Esu susipažinęs su Šeimos kortelės naudojimo taisyklėmis ir sutinku jų laikytis.

 

9. Jeigu sutinkate gauti informaciją, langelyje pažymėkite varnelę

 

c Sutinku mano nurodytu el. pašto adresu gauti informaciją apie šeimos kortelės partnerių siūlomas galimybes pasinaudoti lengvatomis, paslaugomis ar privilegijomis, taip pat prekėms, paslaugoms ar renginiams taikomomis nuolaidomis.

 

c Sutinku mano nurodytu telefono ryšio numeriu gauti informaciją apie šeimos kortelės partnerių siūlomas galimybes pasinaudoti lengvatomis, paslaugomis ar privilegijomis, taip pat prekėms, paslaugoms ar renginiams taikomomis nuolaidomis.

 

c Sutinku gauti Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos pranešimus apie galimybes pasinaudoti valstybės parama ir Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje teikiamas paslaugas.

 

c Sutinku mano nurodytu el. pašto adresu gauti informaciją apie galimybes pasinaudoti valstybės parama ir Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje teikiamas paslaugas.

 

c Sutinku mano nurodytu telefono ryšio numeriu gauti informaciją apie galimybes pasinaudoti valstybės parama ir Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje teikiamas paslaugas.

 

Esu informuotas, kad bet kuriuo metu turiu teisę atsisakyti pagal mano duotą sutikimą siunčiamos informacijos (atšaukti savo sutikimą), užpildydamas prašymą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, paštu arba elektroniniu paštu kreipdamasis į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją arba pateikdamas prašymą SPPD paštu ar tiesiogiai atvykus į SPPD (į SPPD gali būti kreipiamasi tuo atveju, kai prašymas gauti šeimos kortelę buvo pateiktas SPPD).

 

 

\Pareiškėjas ( įgaliotas asmuo) ____________________        _____________________

(parašas) (vardas ir pavardė)