LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 21 d. Nr. EV-150

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei įgyvendindamas Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-387 “Dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“, 7 punktą:

1. P a k e i č i u  Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo  (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedą „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“ ir papildau skyriumi „DSS teisės aktų pažeidimai, pagal kuriuos įmonės priskiriamos konkrečiai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų grupei“, kurį išdėstau taip:

 

DSS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI, PAGAL KURIUOS ĮMONĖS PRISKIRIAMOS KONKREČIAI NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS TARIFŲ GRUPEI

2.29.

Ar darbo vietose įvertinta darbuotojų kritimo iš aukščio rizika?

[2.1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.3.] 9 p.; [2.5.] 25.4 p., 30.3 p.; [2.9.] 1 priedas 3.2.2 p., 3.2.4 p., 2 priedas 3.1.2 p., 4.1 p.

2.30.

Ar numatytos prevencinės priemonės darbuotojų kritimui iš aukščio rizikai šalinti (mažinti)?

[2.1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.5.] 15.1 p., 25.4 p., 30.3 p.; [2.9.] 2 priedas 3.1.2 p., 4.1.2 p., 4.1.5 p., 4.2 - 4.4 p.; [2.20.] 7.1 p., 7.16 p.

2.31.

Ar darbo vietose įvertinta galimo daiktų ir (ar) krovinių kritimo rizika?

[2.1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.3.] 9 p.; [2.5.] 15.1 p.; [2.9.] 1 priedas 2.5 p., 3.2.1 p., 3.2.3 p., 2 priedas 3.1.1 p., 3.1.3 p., 3.1.4 p., 3.2 p.

2.32.

Ar numatytos prevencinės priemonės galimo daiktų ir ( ar) krovinių kritimo rizikai šalinti (mažinti)?

[2.1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.9.] 1 priedas 3.2.2 p., 2 priedas 2.1 p., 3.1.1 p., 3.1.3-3.1.4 p., 3.2 p.; [2.5.] 15.1 p.

2.33.

Ar darbo vietose įvertinta galimo įrenginių virtimo rizika?

[2.1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p. 39 str. 3 d.; [2.3.] 9 p.; [2.9.] 6 p., 7 p., 1 priedas 3.1.4 p., 3.1.5 p., 2 priedas 2.1 p., 3.2.2 p.; 3.2.7 p.

2.34.

Ar numatytos prevencinės priemonės galimo įrenginių virtimo rizikai šalinti (mažinti)?

[2.1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.9.] 23.1 p., 2 priedas 2.1 p., 3.2.2 p.

2.35.

Ar darbo vietose įvertinta galimos birių medžiagų ar grunto griūties rizika?

[2.1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.3.] 9 p.; [2.9.] 6 -7 p.

2.36.

Ar numatytos prevencinės priemonės galimos birių medžiagų ar grunto griūties rizikai šalinti (mažinti)?

[2.1.] 11 str. 1 d., 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p., 40 str. 1 d.

2.37.

Ar darbo vietose įvertinta apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis rizika?

[2.1.] 18 str. 2 d., 4 d., 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.3.] 9 p.; [2.7.] 11 p., 14 -16 p., 23 p.; [2.7.] KM* 10 - 12 p., 19 p., 24 p.

KM* - Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai

2.38.

Ar numatytos prevencinės priemonės apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis rizikai šalinti (mažinti)?

[2.1.] 18 str. 2-6 d.; [2.7.] 17-27 p.,  30 p., 41-42 p., 47 p.; [2.7.] KM 16 p., 19-20 p., 24-28 p., 30 p., 33.2-33.3 p., 36 p.; [2.20.] 7.1 p., 7.16 p.

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas pradedamas taikyti nuo 2017 m. rugsėjo 15 d.

3. N u r o d a u:

3.1.  Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

3.2. VDI Informacinių technologijų skyriaus vedėjui iki 2017 m. lapkričio 1 d. organizuoti šiuo įsakymu patvirtinto bendrinio klausimyno „DSS ir darbo teisės būklė“ įkėlimą ir paskelbimą Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                Jonas Gricius