KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 16 d. Nr. T-531

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 6 straipsnio 2 punktu, 29 straipsnio 5 dalimi, 60 straipsnio 1 dalies 17 punktu ir atsižvelgdama į Rekomendacijas savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-918 (Žin., 2003, Nr. 69-3147), Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ (kartu su 2009 m. gegužės 1 d. sprendimo Nr. T-269 pakeitimu), ir išdėstyti 10 punktą taip:

10. Priimant vaikus į grupes:

10.1. laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą, pirmenybę teikiant:

10.1.1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

10.1.2. kitiems vaikams:

10.1.2.1. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);

10.1.2.2. vaikams, pasiūlytiems Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;

10.1.2.3. vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;

10.1.2.4. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;

10.1.2.5. priešmokyklinio amžiaus (5–6 metų) vaikams;

10.2. atsižvelgiama į tėvų (globėjų) pageidavimą ugdyti vaiką taikant netradicinę ugdymo metodiką ar pedagoginę sistemą;

10.3. atsižvelgiama, kad priimami vaikai būtų Kauno miesto savivaldybės gyventojai, ir tik esant laisvų vietų priimami kitose savivaldybėse gyvenantys vaikai.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Andrius Kupčinskas