NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ NERINGOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. V13-108

Neringa

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 7 dalimi ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu:

1.   Tvirtinu pridedamus:

1.1. Leidimų įrengti išorinę reklamą Neringos savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašą;

1.2. Paraiškos dėl leidimo įrengti išorinę reklamą Neringos savivaldybės teritorijoje išdavimo formą.

2Panaikinu Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. V13-587 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Neringos savivaldybės teritorijoje išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Skelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Algimantas  Vyšniauskas

 

PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 28 d.

įsakymu Nr. V13-108

 

 

LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ NERINGOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) išdavimo, atsisakymo juos išduoti, įspėjimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarką Neringos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

2. Aprašo paskirtis – užtikrinti, kad leidimai Savivaldybės teritorijoje būtų išduodami pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas), kitų įstatymų, norminių teisės aktų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.  

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Išorine reklama taip pat laikoma:

3.1.1. reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės;

3.1.2. iškaboje pateikiama informacija.

3.2. Iškaba – ant ar prie reklamos davėjo buveinės pastato arba reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietoje ar prie jos įrengiama speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė, ant kurios ar kurioje pateikiama informacija: reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), ir (arba) parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.). Iškaba taip pat laikoma tokios informacijos pateikimo vieta ant reklamos davėjo buveinės arba prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato sienos, langų ar durų. Be nurodytos informacijos, iškaboje gali būti pateikiami prekių ženklas, logotipas, emblema, darbo laikas, reklamos davėjo vardas, pavardė.

3.3. Reklaminis įrenginys – speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė (stendas, skydas, stulpas, vitrina ir pan.).

3.4. Kilnojamasis skydelis – reklaminis įrenginys, kurio plotas skiriamas nurodyti įmonės pavadinimą, darbo laiką, parduodamų (išnuomojamų) produktų kainas, jų rūšis, priedus, standartus.

3.5. Trumpalaikė išorinė reklama – išorinė reklama, kurios skleidimo trukmė yra ne daugiau kaip vienas mėnuo.

3.6. Komercinė nuoroda – išorinės reklamos įrenginys, turintis tiesioginį ryšį su reklamuojamo objekto vieta, nurodantis kryptį ar atstumą iki jo. Jeigu yra daugiau kaip vienas išorinės reklamos davėjas, norintis reklamuotis toje zonoje, įrengiama kolektyvinė komercinė nuoroda.

3.7. Kultūrinė, socialinė ir šviečiamoji reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis už užmokestį ar kitokį atlygį arba nemokamai viešai skleidžiama informacija, kuria siekiama propaguoti kultūrinę, socialinę ir (ar) šviečiamąją veiklą ir politiką arba tokios veiklos ir politikos iniciatyvas.

3.8. Vizualinė informacija – skleidžiama arba nukreipianti informacija apie visuomeninius, turistinius ar kitos paskirties objektus, jų buvimo vietą (reprezentacinė miesto įranga, gatvių krypčių, gyvenamųjų kvartalų ir teritorijų nuorodų sistema, numeracija ant pastatų ir pan.).

3.9. Tipinis projektas – tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektas, patvirtintas Savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus įsakymu.

3.10. Vietinė rinkliava – Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą už leidimo išdavimą.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

5. Aprašas nereglamentuoja politinės ir socialinės reklamos ir skelbimų, nesusijusių su ūkine komercine, finansine ar profesine veikla. 

 

II SKYRIUS

IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

6. Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1–5 dalyse nustatytais išorinės reklamos įrengimo reikalavimais, Taisyklių 11–18 punktuose išdėstytais ir Reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodytoms iškaboms keliamais reikalavimais, vadovaujantis projektavimą, architektūrą, statybą, kultūros paveldo objektų ir kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą, eismo saugumą ir valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, Taisyklėmis, specialiojo ir (ar) kompleksinio teritorijų planavimo dokumentais, ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais, šio Aprašo nuostatomis, o tuo atveju, kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, – ir Administracijos direktoriaus patvirtintais tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo reikalavimais.

7. Išorinė reklama ant keleivinio kelių transporto priemonių įrengiama vadovaujantis Taisyklėmis ir Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8. Kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose išorinė reklama įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“, Taisyklėmis ir šio Aprašo nuostatomis.

9. Ant statinių įrengiama išorinė reklama savo forma ir masteliu turi derėti prie jų architektūros, neturi uždengti architektūrinių elementų ir detalių, keisti statinių kompozicijos, jų vizualinių charakteristikų ir architektūrinių sprendinių.

10. Pareiškėjas, norintis įrengti išorinę reklamą, turi gauti leidimą, išskyrus Reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus.

11. Draudžiama įrengti išorinę reklamą Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje ir kituose išorinės reklamos draudimą nustatančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKOS IŠDUOTI LEIDIMĄ PATEIKIMO TVARKA

 

12. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą, tiesiogiai, per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau ‒ kontaktinis centras) Administracijai pateikia:

12.1. patvirtintos formos paraišką gauti leidimą, kurioje nurodoma:

12.1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus  fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data), adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);

12.1.2. išorinės reklamos plotas, kuris apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kurio aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausiai nutolusius reklaminio įrenginio paviršiaus, skirto reklamai skleisti, taškus arba skleidžiant reklamą ant pritaikytos priemonės – pagal labiausiai nutolusius reklamos taškus;

12.1.3. išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta;

12.1.4. reklamos skleidimo laikotarpis;

12.1.5. jeigu išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą – tipinio projekto numeris;

12.1.6. informacija apie Savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas;

12.1.7. informacija, ar pareiškėjas yra statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas ir (ar) žemės nuomininkas;

12.1.8. kokiu būdu (tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą) pareiškėjas norėtų gauti Administracijos pranešimus;

12.2. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas ir žemės nuomininkas, arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise;

12.3. išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas) (2 egzemplioriais), išskyrus atvejus, kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą. Projektą sudaro:

12.3.1. aiškinamasis raštas;

12.3.2. reklaminio įrenginio suprojektuota vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių bei sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype;

12.3.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti išorinę reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

12.3.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;

12.3.5. reklaminio įrenginio detalizuoti brėžiniai;

12.3.6. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;

12.4. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus sutikimus (raštai ir (ar) žymos projekte);

12.5. jei išorinė reklama įrengiama:

12.5.1. su pamatais inžinerinių tinklų apsaugos zonoje arba prijungiama prie inžinerinių komunikacijų, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų sutikimus (raštai ir (ar) žymos projekte);

12.5.2. greta susisiekimo komunikacijų, eismo priežiūros tarnybos atstovo, kai to reikalauja eismo saugumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos, sutikimą (raštas ir (ar) žyma projekte); 

12.5.3. ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų sutikimą (raštas ir (ar) žyma projekte);

12.6. Savivaldybės kalbos tvarkytojo pritarimą projekte pateiktų užrašų atitikimui valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms (raštas ir (ar) žyma projekte).

13. Kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, pateikiami Aprašo 12 punkte (išskyrus 12.3 punktą) nurodyti dokumentai ir (2 egzemplioriais) situacijos schema su pažymėta reklaminio įrenginio įrengimo vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių bei sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype ar objekto, ant kurio planuojama įrengti išorinę reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka su pažymėta reklaminio įrenginio įrengimo vieta.

14. Paraiška su dokumentais registruojama jos gavimo dieną dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“.

15. Už pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako pareiškėjas.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKOS NAGRINĖJIMAS IR PROJEKTO DERINIMAS, LEIDIMO

IŠDAVIMO IR ATSISAKYMO JĮ IŠDUOTI TVARKA

 

16. Administracijos Architektūros skyrius (toliau – AS):

16.1. gavęs užregistruotą paraišką ir kitus Aprašo 12 arba 13 punktuose nurodytus dokumentus išduoti leidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo paraiškoje nurodytu būdu išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška gauta. Patvirtinime nurodoma: paraiškos registravimo numeris; terminas, per kurį turi būti išnagrinėta paraiška; informacija apie tai, kad jeigu per nurodytą terminą leidimas neišduodamas ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti, laikoma, kad leidimas išduotas; galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis jis galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jo ir Administracijos ginčų;

16.2. patikrina, ar tinkamai pateikta paraiška su dokumentais, nurodytais Aprašo 12 arba 13 punktuose. Jei paraiška ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, nevisiškai, neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos;

16.3. jei pareiškėjo pateikta paraiška ir dokumentai atitinka Aprašo 12 arba 13 punktų reikalavimus:

16.3.1. suderina projektą;

16.3.2. jeigu projektas neatitinka nustatytų reikalavimų, parengia Administracijos direktoriaus vardu motyvuotą atsakymą dėl leidimo išdavimo procedūros nutraukimo; 

16.3.3. paskaičiuoja vietinę rinkliavą už leidimo išdavimą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Savivaldybės tarybos patvirtintų vietinės rinkliavos nuostatų nustatyta tvarka;

16.3.4. išduoda leidimą, jeigu projektas suderintas, suderinto projekto galiojimas nepasibaigęs ir pareiškėjas yra sumokėjęs vietinę rinkliavą už leidimo išdavimą;

16.3.5. parengia pareiškėjui Administracijos direktoriaus vardu motyvuotą atsakymą dėl leidimo išdavimo procedūros nutraukimo, jei pareiškėjas nesumoka paskaičiuotos vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą.

17. Leidimas išduodamas arba pareiškėjui pateikiamas rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o kai reklama įrengiama pagal Administracijos direktoriaus patvirtintą tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektą, per 10 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų leidimui išduoti gavimo. Jeigu per nurodytus terminus leidimas neišduotas ir nepateiktas motyvuotas rašytinis atsisakymas išduoti leidimą, laikoma, kad leidimas išduotas.

18. Leidimas išduodamas tik tokiam laikotarpiui, už kurį paskaičiuota vietinė rinkliava. Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

19. Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos, pareiškėjas, norintis gauti naują leidimą, Administracijai nustatyta tvarka turi pateikti paraišką, kurioje nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir Aprašo 12 arba 13 punktuose nurodytus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Naujas leidimas išduodamas šiame Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

20. Kai leidimą turintis pareiškėjas numato keisti išorinės reklamos (išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos) spalvinį ar grafinį vaizdą, jis Administracijai tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data ir Aprašo 12.3.4 papunktyje nurodytą dokumentą. Šiuo atveju, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nurodytų dokumentų gavimo AS įvertina išorinės reklamos spalvinio bei grafinio vaizdo atitiktį Taisyklių reikalavimams, patikrina ar yra gautas Savivaldybės kalbos tvarkytojo pritarimas projekte pateiktų užrašų atitikimui valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms (raštas ir (ar) žyma projekte) ir tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą jį derina arba pateikia pareiškėjui Administracijos direktoriaus vardu motyvuotą atsisakymą jį derinti.

21. Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą.

22. Leidime nurodoma:

22.1. leidimą išduodanti institucija;

22.2. leidimo numeris;

22.3. pareiškėjo, kuriam išduotas leidimas, duomenys: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);

22.4. išorinės reklamos įrengimo adresas (vieta);

22.5. išorinės reklamos plotas;

22.6. pareiškėjo pateiktos paraiškos numeris;

22.7. leidimo galiojimo terminas;

22.8. leidimo išdavimo data.

23. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava  Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir savivaldybės tarybos patvirtintų vietinės rinkliavos nuostatų nustatyta tvarka.

24. AS leidimus registruoja leidimų registre, kuris gali būti ir kompiuterinėse laikmenose. Registre nurodomi šie rekvizitai: leidimo turėtojas (nurodomi duomenys, leidžiantys nustatyti leidimo turėtojo tapatybę), leidimo numeris, leidimo išdavimo data, įspėjimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą data, leidimo galiojimo panaikinimo data, leidimo galiojimo terminas, išorinės reklamos įrengimo adresas ar vieta, sumokėtos vietinės rinkliavos dydis ir data.

 

V SKYRIUS

ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMĄ IR

LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMO ATVEJAI IR TVARKA

 

25. Leidimo turėtojas įspėjamas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą Reklamos įstatymo 12 straipsnio 13 dalyje nustatytais atvejais.

26. Apie sprendimą įspėti apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą Administracijos AS per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą praneša leidimo turėtojui, nurodo pažeidimus, dėl kurių jis įspėjamas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą ir atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes, nustato ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti.

27. Leidimo turėtojas turi ištaisyti Administracijos AS nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo įspėtas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, per nustatytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo pranešimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos. Ištaisęs pažeidimus, leidimo turėtojas turi apie tai tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą pranešti Administracijai.

28. Leidimo galiojimas panaikinamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

29. Apie sprendimą panaikinti leidimo galiojimą, Administracijos direktoriui priėmus sprendimą, AS per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą praneša leidimo turėtojui ir nurodo leidimo galiojimo panaikinimo priežastis.

30. Tvarkos aprašo 28 punkte nustatytais atvejais vietinė rinkliava negrąžinama.

 

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Leidimo turėtojas privalo:

31.1. užtikrinti, kad išorinės reklamos spalviniame ar grafiniame vaizde pateikti užrašai atitiktų bendrinės lietuvių kalbos normas, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų reikalavimus;

31.2. užtikrinti, kad išorinė reklama būtų tvarkinga, nesugadinta, įrengta pagal suderintą projektą;

31.3. pasibaigus leidimo galiojimo terminui arba panaikinus leidimo galiojimą, per 2 darbo dienas išardyti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę, nukabinti reklamą ir sutvarkyti aplinką.

32. Kai pagal Reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytas išimtis išorinei reklamai įrengti leidimo nereikia, reklaminės veiklos subjektas privalo pašalinti reklamą, išardyti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę, sutvarkyti aplinką – ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo savo veiklos nutraukimo buveinės pastate arba prekybos ar paslaugų teikimo vietoje, kurioje ar prie kurios įrengta ši išorinė reklama, dienos.

33. Išorinės reklamos įrengimo, eksploatavimo ir išardymo Savivaldybės teritorijoje ir išorinės reklamos atitikimo suderintam projektui reikalavimų laikymąsi ir kontrolę atlieka Administracijos AS, o kalbos tvarkytojas tikrina, ar laikomasi valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų reikalavimų.  

34. Leidimų turėtojai, pažeidę Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Ginčai tarp leidimų turėtojų ir išorinės reklamos kontrolę vykdančių institucijų sprendžiami  įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________