LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2021 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ, PATVIRTINIMO

 

2021 m. birželio 16 d. Nr. A1-453

Vilnius

 

Vadovaudamasi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. A1-435Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo patvirtinimo“, 47 punktu:

1.     T v i r t i n u 2021 metų lėšų paskirstymą savivaldybėms (pridedama).

2.     P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2021 m. birželio 16 d.

įsakymu Nr. A1-453

 

2021 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS SAVIVALDYBĖMS

 

 

Eil. Nr.

 

Savivaldybės pavadinimas

 

Skirta lėšų 2021 m. (Eur)

 

1.

 

Anykščių rajono savivaldybė

16 643

 

2.

 

Elektrėnų savivaldybė

17 335

 

3.

 

Kaišiadorių rajono savivaldybė

19 880

 

4.

 

Kauno miesto savivaldybė

207 983

 

5.

 

Kėdainių rajono savivaldybė

33 022

 

6.

 

Klaipėdos miesto savivaldybė

110 171

 

7.

 

Klaipėdos rajono savivaldybė

42 802

 

8.

 

Panevėžio miesto savivaldybė

61 367

 

9.

 

Tauragės rajono savivaldybė

27 673

 

10.

 

Trakų rajono savivaldybė

23 275

 

Iš viso:

 

560 151

 

_______________________