image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBOTVARKĖS „MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS“ ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ 2020-2024 M. PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. V-146

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. pasitarimo (protokolas Nr. 75, 11 klausimas) sprendimą, siekdamas užtikrinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo ir ją papildžiusių Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų, sudarančių darbotvarkę „Moterys, taika ir saugumas“, įgyvendinimą Lietuvoje, taip pat vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, V prioriteto 5.5 krypties 5.5.12 darbo 6  punktą,

1. T v i r t i n u Darbotvarkės „Moterys, taika ir saugumas“ įgyvendinimo veiksmų 2020–2024 m. planą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. V-263 „Dėl Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 (2000) įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                   Linas Linkevičius

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos krašto  apsaugos ministerijos 2020-06-12 raštu Nr. 12-01-852

 

 

SUDERINTA

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020-06-09 raštu Nr.5-S-7292

 

SUDERINTA                                     

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020-06-04 raštu Nr. (26.7-23)SD-3054

 

 

 

SUDERINTA                                     

Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministerijos 2020-05-27 raštu Nr. (1.1.5-412)10-4024

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020-05-27 raštu Nr.1D-2655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos

užsienio reikalų ministro

2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-146

 

 

 

DARBOTVARKĖS „MOTERYS, TAIKA IR SAUGUMAS“ ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ 20202024 M. PLANAS

 

I SKYRIUS   

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Darbotvarkės „Moterys, taika ir saugumas“ įgyvendinimo veiksmų 2020–2024 m. planas (toliau – Veiksmų planas) nustato 2020–2024 m. priemones, skirtas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JTST) rezoliucijai Nr. 1325 (2000), priimtai vienbalsiai 2000 m. spalio 31 d. (toliau – JTST rezoliucija Nr. 1325), ir ją papildžiusioms JTST rezoliucijoms 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) ir 2493 (2019), kurios kartu sudaro darbotvarkę „Moterys, taika ir saugumas“ (toliau – Darbotvarkė), įgyvendinti.

2. Veiksmų plano tikslas – stiprinti moterų dalyvavimą kuriant tarptautinę taiką, didinti jų įsitraukimą į saugumo ir demokratijos procesus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

3. Veiksmų plano įgyvendinimo stebėseną vykdo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

4. Veiksmų planas įgyvendinamas iš atsakingiems vykdytojams skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

 

5. JTST rezoliucijoje Nr. 1325 pirmą kartą JTST įvardytas specifinis ginkluotų konfliktų poveikis moterims ir mergaitėms, kviečiama atkreipti dėmesį į specifinius moterų poreikius ir vaidmenis konfliktų metu ir po jų. Darbotvarkę sudarančios JTST rezoliuciją Nr. 1325 papildžiusios rezoliucijos telkia dėmesį į Darbotvarkės įgyvendinimo aspektus ir susijusias problemas, kurių neaptarė JTST rezoliucija Nr. 1325.

6. Darbotvarkės turinys Lietuvai aktualus, siekiant stiprinti moterų vaidmenį Lietuvos visuomenėje ir tarptautiniu mastu. Pirmasis Lietuvos priemonių planas JTST rezoliucijai Nr. 1325 įgyvendinti buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-263 „Dėl Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 (2000) įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (toliau – Priemonių planas). Priemonių planu siekta išplėsti visuomenės žinias moterų ir vyrų lygių galimybių ir JTST rezoliucijos Nr. 1325 srityse, taip pat kad ekspertų mokymai JTST rezoliucijos Nr. 1325 klausimais taptų įprasta praktika, o jį įgyvendinančios institucijos glaudžiau bendradarbiautų ne tik tarpusavyje, bet ir su atitinkamomis nevyriausybinėmis organizacijomis, akademinėmis institucijomis, pilietinės visuomenės atstovais.

Veiksmų planas parengtas atsižvelgiant į JTST rezoliucijos Nr. 1325 per dvidešimt metų sukauptą įgyvendinimo patirtį, Europos Sąjungos (toliau – ES) Tarybos išvadas dėl moterų, taikos ir saugumo[1] ir į ES veiksmų plano dėl moterų, taikos ir saugumo 2019-2024 m.[2] nuostatas.

7. Veiksmų plano uždaviniai numato moterų lyderystės tarptautiniuose procesuose ir lyčių lygybės skatinimą, tarptautinio bendradarbiavimo aktyvinimą, sąmoningumo ugdymą ir konsultavimą Darbotvarkės klausimais.

8. Veiksmų plano priemonėmis siekiama stiprinti moterų vaidmenį Lietuvos visuomenėje ir tarptautiniu lygiu, taip pat įgyvendinant Lietuvos užsienio ir saugumo politikos prioritetus, dalyvaujant tarptautinėse taikos kūrimo ir palaikymo misijose. Jį įgyvendindama  Lietuva prisidės prie tarptautinės bendruomenės pastangų remti taiką ir saugumą, žmogaus teises, teisingumą ir darnų vystymąsi.

 

 

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS

 

 

Uždaviniai

Laikotarpis (metai)

Asignavimai (Eur)

Įgyvendinančios institucijos

Siekiami rezultatai

2020

2021

2022

2023

2024

 

1. Skatinti moterų lyderystę tarptautiniuose taikos procesuose

 

Priemonės:

 

1.1. Pagal kompetenciją kaupti ir apibendrinti turimą informaciją apie moterų dalyvavimą atrankose į

pareigybes civilinėse tarptautinėse ir ES misijose ar operacijose, įskaitant ES ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ESBO) organizuojamas rinkimų stebėjimo misijas, taip pat į pareigybes tarptautinėse institucijose, į kurias deleguojama.

2020-2024

-

-

-

-

-

Užsienio reikalų ministerija

Parengta apžvalga ir išvados

1.2. Atlikti nepriklausomą tyrimą dėl civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų ir karių moterų dalyvavimo tarptautinėse operacijose ir ES mokymo misijose išanalizuojant tendencijas ir priežastis, dėl kurių jos nedalyvauja (arba mažai dalyvauja) atrankose arba neatrenkamos į tarptautines operacijas ir ES mokymo misijas.

2020

-

-

-

-

-

Krašto apsaugos ministerija

Atliktas tyrimas

1.3. Parengti planą, kaip skatinti/motyvuoti krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojas ir kares dalyvauti tarptautinėse operacijose ir ES mokymo misijose.

 

2021-2022

-

-

-    

-

-

Krašto apsaugos ministerija

Parengtas planas

1.4. Sudaryti potencialių taikos tarpininkių  sąrašą.

2021

-

-

-

-

-

Užsienio reikalų ministerija

Sudarytas potencialių taikos tarpininkių sąrašas

1.5. Mokyti ir konsultuoti potencialias taikos tarpininkes Darbotvarkės temomis, stiprinti jų gebėjimus.

2022-2024

-

-

3 000

3 000

3 000

Užsienio reikalų ministerija

Išmokytos mažiausiai 3 potencialios taikos tarpininkės

1.6. Pavesti diplomatui koordinuoti Darbotvarkės klausimus Užsienio reikalų ministerijoje.

2020

-

-

-

-

-

Užsienio reikalų ministerija

Paskirtas diplomatas

 

2. Skatinti lyčių lygybę

 

Priemonės:

 

2.1. Didinti savo institucijos darbuotojų žinias apie smurto, seksualinio išnaudojimo, prievartos ir priekabiavimo lyties pagrindu prevencijos ir skundų nagrinėjimo nurodytais atvejais mechanizmus.

2020-2024

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Užsienio reikalų ministerija,

Krašto apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Policijos departamentas

Kasmet atnaujinta ir išplatinta informacija institucijų darbuotojams

2.2. Įvertinti galimybę paskirti patarėjus lyčių klausimais Krašto apsaugos ministerijoje ir/ar kitose krašto apsaugos sistemos institucijose ir esant galimybei šiose institucijose įsteigti patarėjų lyčių klausimais pareigybes.

2020-2024

-

-

-

-

-

Krašto apsaugos ministerija

Įvertinta galimybė, įsteigti patarėjo pareigybę lyčių klausimais ir įgyvendintos pateiktos vertinimo išvados

 

2.3. Informuoti karius ir krašto apsaugos sistemos institucijų personalą, kaip prisidėti prie kovos su visų formų smurtu prieš moteris, įskaitant seksualinį išnaudojimą, prievartą ir priekabiavimą, ypač krizės, grėsmės ar konflikto atveju.

2020-2024

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Krašto apsaugos ministerija

Parengta ir paviešinta informacija kariams ir krašto apsaugos sistemos institucijų personalui

 

2.4. Atlikti tyrimą ir parengti ataskaitą „Smurtą artimoje aplinkoje patyrusiųjų moterų ir mergaičių sveikatos priežiūros prieinamumas“.

2020-2024

-

2500

-

-

-

Sveikatos apsaugos ministerija (Higienos institutas)

Atliktas tyrimas ir parengta ataskaita

 

 

3. Intensyvinti tarptautinį bendradarbiavimą Darbotvarkės klausimais

 

Priemonės:

 

3.1. Keistis patirtimi su užsienio partneriais, kaip motyvuoti moteris dalyvauti civilinėse tarptautinėse ir ES misijose ar operacijose.

 

2020 –2024

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

 

 

 

 

 

 

Tema kasmet įtraukiama į mažiausiai 2 susitikimus per metus su užsienio partneriais darbotvarkes, dalyvauta konsultacijose Darbotvarkės temomis  mažiausiai su 2 valstybėmis.

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Krašto apsaugos ministerija

 

 

 

 

Tema kasmet įtraukiama į mažiausiai 2 susitikimų per metus su užsienio partneriais darbotvarkes

 

-

-

-

2 000

 

 

 

2 000

Policijos departamentas

Tema įtraukta į mažiausiai 2 susitikimų per metus su užsienio partneriais darbotvarkes, dalyvauta konsultacijose su mažiausiai 2 valstybėmis

 

3.2. Pagal kompetenciją kelti Darbotvarkės temas susitikimuose su kitų valstybių aukštais pareigūnais, dalytis patirtimi, kaip įtraukti Darbotvarkės nuostatas į institucijų veiklą.

 

2020-2024

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

 

Tema įtraukta į mažiausiai 5 susitikimų su kitų valstybių aukštais pareigūnais darbotvarkes

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Krašto apsaugos ministerija

 

 

 

Atitinkamuose renginiuose, pasidalyta patirtimi su užsienio partneriais

 

-

 

-

-

 

-

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Tema įtraukta į mažiausiai 2 susitikimų darbotvarkes

 

 

3.3. Paremti Darbotvarkės iniciatyvas Jungtinėse Tautose, ESBO, ES, NATO, Demokratijų bendrijoje.

2020-2024

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

 

Paremtos mažiausiai 5 iniciatyvos, perskaityti mažiausiai 7 pranešimai

 

3.4. Dalyvauti tarptautiniuose ekspertų susitikimuose Darbotvarkės klausimais Europos išorės veiksmų tarnybos, Europos Komisijos, ES Tarybos darbo grupėse, Jungtinių Tautų, ESBO, NATO rengiamuose pasitarimuose, diskusijose Darbotvarkės klausimais.

 

2020 –2024

2 000

 

 

2 000

 

 

2 000

 

 

2 000

 

 

2 000

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

Dalyvauta mažiausiai 5 susitikimuose

 

 

 

2 000

2 000

 

 

 

2 000

2 000

 

 

 

2 000

 

Krašto apsaugos ministerija

Dalyvauta mažiausiai 2 susitikimuose

 

 

 

 

 

 

4. Konsultuoti valstybės institucijas, nevyriausybines organizacijas Darbotvarkės klausimais, ugdyti visuomenės sąmoningumą.

 

Priemonės:

 

4.1 Pagal kompetenciją įtraukti Darbotvarkės temas į mokymus asmenims rengiantis išvykti į tarptautines operacijas ir ES mokymo misijas, Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas ir specialiąsias misijas.

 

2020 –2024

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

Darbotvarkės tema įtraukta į mažiausiai 5 mokymus

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Krašto apsaugos ministerija 

 

 

 

 

Darbotvarkės tema įtraukta į civilių ir karių, besirengiančių išvykti į tarptautines operacijas ar ES mokymo misijas, mokymus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policijos departamentas

Darbotvarkės tema įtraukta į mažiausiai 2 susitikimų, konsultacijų su besirengiančiais ar svarstančiais galimybę vykti į tarptautines operacijas ir ES mokymo misijas asmenimis, darbotvarkes

 

4.2 Į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bakalauro studijų programas įtraukti studijų temų apie lyčių reikšmę skirtingoje socialinėje ekonominėje aplinkoje konfliktų ir konfliktų reguliavimo metu bei Darbotvarkės įgyvendinimo šiomis sąlygomis ypatybes.

2020-2024

-

-

-

-

-

Krašto apsaugos ministerija

Studijų temos apie lyčių reikšmę skirtingoje socialinėje ekonominėje aplinkoje konfliktų ir konfliktų reguliavimo metu bei Darbotvarkės įgyvendinimo šiomis sąlygomis ypatybes įtrauktos į bakalauro studijų programas

 

4.3 Rengti civilius krašto apsaugos sistemos tarnautojus ir/ar karius, galinčius konsultuoti lyčių lygybės klausimais, mokyti Darbotvarkės temomis, dirbti tarptautinėse operacijose ir ES mokymo misijose patarėjais lyčių klausimais.

2021-2024

-

4 300

4 300

4 300

4 300

Krašto apsaugos ministerija

Parengtas mažiausiai 1 atstovas per metus

 

4.4 Pagal kompetenciją padėti nevyriausybinėms organizacijoms ugdyti kompetenciją Darbotvarkės klausimais, skleisti informaciją, skatinti dalyvavimą tarptautiniuose forumuose.

2020-2024

1 000

 

 

 

1 000

 

 

 

1 000

 

 

 

1 000

 

 

 

1 000

 

 

 

Užsienio reikalų ministerija

 

 

Surengti mažiausiai 5 susitikimai, konsultacijos su nevyriausybinėmis organizacijomis Darbotvarkės klausimais

 

-

 

1 000

 

1 000

1 000

1 000

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Kartu su Užsienio reikalų ministerija organizuoti susitikimai, konsultacijos su nevyriausybinėmis organizacijomis Darbotvarkės temomis

 

-

-

-

-

-

Vidaus reikalų ministerija

Teikiama aktualiausia informacija interneto svetainėje 

www.bukstipri.lt, skirtoje smurtui artimoje aplinkoje mažinti

 

4.5 Kartu su ESBO ir Jungtinėmis Tautomis organizuoti tarptautinę konferenciją, skirtą JTST rezoliucijos Nr. 1325 priėmimo 20-ies metų sukakčiai paminėti.[3]

2020

50 000

 

 

 

 

Užsienio reikalų ministerija

Surengta konferencija

 

 

 [1] 2018 m. gruodžio 10 d. ES Tarybos išvados dėl moterų, taikos ir saugumo, Nr. 15086/18, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15086-2018-INIT/lt/pdf?fbclid=IwAR0ZHlEmGQ9XHC5GWFG1luWNkQQOqR5eRDtmwXnyktwW9f0GWJ6cB8S-AA4

 

[2] 2019 m. liepos 5 d. ES Veiksmų planas dėl moterų, taikos ir saugumo 2019-2024 m., Nr. 11031/19, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11031-2019-INIT/en/pdf

[3] Priemonė įgyvendina Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018-2021 metams 20.11 punktą.