Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ĮPAREIGOJIMO DALYVAUTI ALKOHOLIZMO IR NARKOMANIJOS PREVENCIJOS, ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMOSE (KURSUOSE) VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 13 d. Nr. 743

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 691 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Rekomenduoti savivaldybėms informaciją apie įstaigas, vykdančias alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programas (kursus), skelbti jų interneto svetainėse.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Aurelijus Veryga


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 743 

 

 

ĮPAREIGOJIMO DALYVAUTI ALKOHOLIZMO IR NARKOMANIJOS PREVENCIJOS, ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMOSE (KURSUOSE) VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros programų (kursų) vykdymą ir apmokėjimą asmenims, kuriems teismo ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančios institucijos (pareigūno) už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas) numatytus administracinius nusižengimus yra paskirta administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros programose (kursuose) (toliau – įpareigotas asmuo).

2. Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa (kursai) apima pilnamečiams įpareigotiems asmenims skirtą 16 val. trukmės privalomąjį mokymą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, vykdomą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytu Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašu.

3. Ankstyvosios intervencijos programa (kursai) vykdoma Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka ir apima nepilnamečiams įpareigotiems asmenims skirtą 8 val. trukmės psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos priemonių, skatinančių nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, programą.

4. Sveikatos priežiūros programa (kursas) apima asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytais priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartais (toliau – asmens sveikatos priežiūros paslaugos).

 

II SKYRIUS

ĮPAREIGOJIMO DALYVAUTI ALKOHOLIZMO IR NARKOMANIJOS PREVENCIJOS, ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOSE (KURSUOSE) IR GAUTI ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS VYKDYMAS

 

5. Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programas (kursus) vykdo fiziniai ar juridiniai asmenys, organizacijos ar jų filialai, turintys licenciją verstis privalomuoju mokymu apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai.

6. Ankstyvosios intervencijos programas (kursus) vykdo pedagoginės psichologinės tarnybos kartu su sveikatos priežiūros įstaigomis.

7. Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas ir, esant poreikiui, šių įstaigų gydytojų siuntimu – asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti ambulatorines ar stacionarines psichiatrijos, priklausomybės ligų psichiatrijos arba vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugas (toliau – asmens sveikatos priežiūros įstaiga).

8. Įpareigotas asmuo per dešimt darbo dienų nuo kreipimosi į alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos ar  ankstyvosios intervencijos programą (kursus) (toliau – programa) vykdančią įstaigą ar asmens sveikatos priežiūros įstaigą  informuoja teismo ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjusią instituciją (pareigūną), skyrusią jam administracinio poveikio priemonę, apie pasirinktą programą vykdančią įstaigą ar asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

9. Teismo ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjusios institucijos (pareigūno), skyrusios administracinio poveikio priemonę, prašymu programą vykdanti įstaiga teikia jai informaciją apie įpareigoto asmens dalyvavimą programoje, o asmens sveikatos priežiūros įstaiga jai teikia informaciją, ar įpareigotas asmuo atvyksta į asmens sveikatos priežiūros įstaigą gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

10. Programą vykdanti įstaiga ar asmens sveikatos priežiūros įstaiga įpareigotam asmeniui, dėl pateisinamos priežasties nedalyvavusiam programoje ar neatvykstančiam į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, sudaro galimybę baigti šią programą ar gauti reikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

11. Vengiančiais dalyvauti programose ar gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas laikomi asmenys, be pateisinamos priežasties nedalyvavę visoje programoje ar neatvykę į asmens sveikatos priežiūros įstaigą gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugų iki nustatyto administracinio poveikio priemonės įvykdymo termino.

12. Programą vykdanti ar asmens sveikatos priežiūros įstaiga įpareigotam asmeniui, dalyvavusiam programoje ar gavusiam (gaunančiam) asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduoda pažymėjimą apie įpareigoto asmens dalyvavimą programoje ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą medicinos dokumentų išrašą apie suteiktas arba teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

 

III SKYRIUS

APMOKĖJIMAS UŽ DALYVAVIMĄ PROGRAMOSE

 

13. Dalyvavimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos programoje (kursuose) išlaidas apmoka įpareigotas asmuo iki dalyvavimo šioje programoje pradžios, išskyrus Aprašo 14 punkte nustatytus atvejus.

14. Asmenų, turinčių teisę gauti socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, dalyvavimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos programoje (kursuose) išlaidos apmokamos valstybės lėšomis savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai patvirtintų bendrųjų asignavimų po to, kai asmeniui yra išduotas pažymėjimas apie dalyvavimą narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos programoje (kursuose).

15. Įpareigotų asmenų dalyvavimas ankstyvosios intervencijos programoje (kursuose), kurią vykdo pedagoginės psichologinės tarnybos kartu su sveikatos priežiūros įstaigomis, finansuojamas iš įstaigoms skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

 

 

––––––––––––––––––––