LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gruodžio 18 d. Nr. V-1316

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 1.2 papunktį.

1.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. kompensuojamieji vaistai skiriami gydymui atsižvelgiant į preparato charakteristikų santraukoje pateiktą klinikinę informaciją, kiek tai neprieštarauja A sąraše nurodytoms kompensuojamųjų vaistų skyrimo sąlygoms ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose diagnostikos bei gydymo tvarkos aprašuose nustatytiems reikalavimams;

2.2. ekstemporaliųjų vaistų, kurių sudėtyje yra nors viena veiklioji medžiaga, kurios pavadinimas įrašytas į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą, kompensuojama 90 procentų jų mažmeninės kainos, už kurią šie vaistai parduodami gyventojui.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.   

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Arūnas Dulkys