herbas-M_nespalvotas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 M. LIEPOS 24 d. įsakymo nr. isak-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. kovo 21 d. Nr. V-279

Vilnius

 

 

Pakeičiu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 19.6 papunktį ir išdėstau jį taip:

19.6. jei teikiama ketinama vykdyti rezidentūros studijų programa – ketinamos vykdyti studijų programos aprašą, parengtą pagal Įgaliotos akredituojančios institucijos patvirtintą, su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija suderintą tvarką.“;

2. Papildau 19.7 papunkčiu:

19.7. kai aukštoji mokykla ketina pradėti vykdyti įregistruotą akredituotos krypties programą kitos savivaldybės teritorijoje esančiame padalinyje, ji turi pateikti programos aprašą Centro metodikoje nustatyta tvarka. Programos aprašas įvertinamas pagal Aprašo 1 priede nustatytas šias vertinamąsias sritis: personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                     Algirdas Monkevičius