LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 

2014 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-120

„DĖL PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS APSKAITOS IR KITŲ TIPINIŲ FORMŲ BEI PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 6 d. Nr. V-1259

Vilnius

 

 

1.     P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ ir papildau 1.1.15 papunkčiu:

1.1.15. formą Nr. 046 / a „Medicininis pažymėjimas“.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1993 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 507 „Dėl sveikatos tikrinimų“.

3. N u s t a t a u, kad forma Nr. 046 / a „Medicininis pažymėjimas“ naudojama asmens sveikatos būklei, atliktiems tyrimams, skiepams, gydytojų konsultacinės komisijos išvadoms paliudyti ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

4. L e i d ž i u iki šio įsakymo įsigaliojimo atspausdintas Lietuvos Respublikos ministerijos 1993 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 507 „Dėl sveikatos tikrinimų“  nustatytas  formas Nr. 046 / a „Medicininis pažymėjimas“ naudoti iki 2016 m. balandžio 30 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                         Rimantė Šalaševičiūtė