Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 25 D. NUTARIMO NR. 817 „DĖL ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 29 d. Nr. 863

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Ūkininkų ūkių registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2. kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose registrų veiklą ir jų duomenų tvarkymą.“

1.2. Pakeisti 11.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.8. saugo skaitmeninius arba popierinius Registro objektams įregistruoti, išregistruoti ir Registro duomenims pakeisti, pataisyti, papildyti arba atnaujinti pateiktus dokumentus;“.

1.3. Pakeisti 13.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.6. asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, duomenys, nurodyti šių nuostatų 13.2.2–13.2.5 papunkčiuose, suteiktų įgaliojimų pabaigos data, jeigu nurodyta įgaliojime;“.

1.4. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Ūkiui įregistruoti Registro duomenų teikėjai pateikia šiuos dokumentus arba  notaro patvirtintus jų nuorašus:

20.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (teikiami tik tuo atveju, jei Registro duomenų teikėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją);

20.2. jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti ūkininkui:

20.2.1. asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, tapatybę patvirtinantį dokumentą (teikiami tik tuo atveju, jei Registro duomenų teikėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją);

20.2.2. asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, įgaliojimų patvirtinimo dokumentą;

20.3. dokumentą, kuriuo patvirtinamas ūkininko arba ūkininko partnerio profesinis pasirengimas ūkininkauti;

20.4. jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su ūkininko partneriais, reikia papildomai pateikti:

20.4.1. ūkininko partnerių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

20.4.2. jungtinės veiklos sutartį;

20.4.3. ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymą Registre nurodyti kaip ūkininko partnerį, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos sutartis;

20.5. žemės sklypo naudojimo pagrindo patvirtinimo sutartį, neįregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu naudojamas žemės sklypas nė vienam ūkio nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų įrašyti sutarčių duomenys, kaip nurodyta Nuostatų 13.10 papunktyje, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą.“

1.5. Pakeisti 21 punktą ir išdėstyti taip:

21. Jeigu ūkis paveldimas, Registro duomenų teikėjas savivaldybės administracijai pateikia įregistravimo pažymėjimą, prašymą įregistruoti ūkį įpėdinio vardu, kuriame išvardyti šių nuostatų 19.1 papunktyje nurodyti duomenys, kartu su paveldėjimo patvirtinimo ir kitais dokumentais, nurodytais šių nuostatų 24 punkte.“

1.6. Pripažinti netekus galios 22 punktą.

1.7. Pakeisti 24 punktą ir išdėstyti taip:

24. Ūkio duomenims atnaujinti Registro duomenų teikėjas raštu arba šių nuostatų 26 punkte nustatyta tvarka pateikia savivaldybės administracijai duomenis, kurių pagrindu atnaujinami ūkio duomenys, ir dokumentus ar   notaro patvirtintus jų nuorašus, nurodytus šių nuostatų 20.1–20.2 papunkčiuose. Duomenys ir dokumentai, nurodyti šių nuostatų 20.3–20.5 papunkčiuose, pateikiami, jeigu ūkyje įvyko pokyčių.“

1.8. Pakeisti 25.1 papunktį ir išdėstyti taip:

25.1. Registro duomenų teikėjui pateikiant savivaldybės administracijai, kurios teritorijoje yra būsimo ūkininko ūkio adresas, o ūkio duomenų atnaujinimo atveju – savivaldybės administracijai, kurios teritorijoje yra ūkininko ūkio adresas, šių nuostatų 20–21 punktuose (registruojant ūkį) arba 24 punkte (atnaujinant ūkio duomenis) nurodytus duomenis ir dokumentus ar jų kopijas;“.

1.9. Pakeisti 26.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir išdėstyti taip:

26.1. savivaldybės administracijos darbuotojas, priėmęs iš Registro duomenų teikėjo dokumentus, nurodytus šių nuostatų 20–21 arba 24 punktuose, ar notaro patvirtintus jų nuorašus, jo akivaizdoje atlieka pirminę teikiamų dokumentų patikrą – ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar dokumentų forma ir turinys atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, jų galiojimas nėra pasibaigęs, ar visi įrašai yra įskaitomi:“.

1.10. Pakeisti 27.1 papunktį ir išdėstyti taip:

27.1. registruodamas ūkį, Registro duomenų teikėjas pateikia šių nuostatų 20–21 arba 24 punktuose nurodytus duomenis ir dokumentų skaitmenines kopijas. Registro duomenų teikėjas privalomai pateikia šių nuostatų 19.1 papunktyje nurodytus duomenis ir savo nuožiūra šių nuostatų 19.2 papunktyje nurodytus duomenis;“.

1.11. Pakeisti 33.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

33.1.3. jeigu buvo sudaryta ūkininko partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, ūkininko partnerio (-ių) pasirašytą laisvos formos sutikimą dėl ūkio išregistravimo. Jeigu dėl ūkio išregistravimo kreipiasi ūkininko įpėdinis, šis dokumentas neteikiamas:“.

1.12. Papildyti 49.4 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

49.4. Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos – Registro duomenų teikėjo, prisijungusio e. būdu, asmeniui nustatyti, asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės).“

1.13. Pakeisti 74.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

74.4. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo;“.

2.  Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. spalio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                      Andrius Palionis