KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 18 d. Nr. T-283

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 8 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2.   Savivaldybės taryba (toliau – Taryba), priskirdama mokykloms aptarnavimo teritorijas, nustatydama asmenų priėmimo į mokyklas tvarką, mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių, vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

1.2. Papildyti nauju 3.8 papunkčiu:

3.8. Tarptautinio bakalaureato programa – tarptautinė programa, grindžiama visuminio asmenybės ugdymo filosofija, pagal kurią organizuojamas tarpdisciplininis mokymas integruojant užsienio (anglų) kalbą:

3.8.1. Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programa (angl. Primary Years Programme) 1–5 klasių mokiniams (mokymas integruojant užsienio (anglų) kalbą).

3.8.2. Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programa (angl. Middle Years Programme) 6–10 klasių mokiniams (mokymas integruojant užsienio (anglų) kalbą).

3.8.3. Tarptautinio bakalaureato vidurinio ugdymo programa (angl. Diploma Programme) 11–12 klasių mokiniams (mokymas užsienio (anglų) kalba).“

1.3. Pakeisti 4.17 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.17. Mokytis pagal tarptautinio bakalaureato programas į mokyklų tarptautinio bakalaureato programų klases priimami mokiniai iš visos Savivaldybės teritorijos, jei yra laisvų vietų – ir iš gretimos savivaldybės, laisvu savo pačių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu. Priimant mokytis mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su pagrindiniais taikomais ugdymo proceso ypatumais, integruoto dalykų ir užsienio kalbų mokymo specifika, tarptautinio bakalaureato vertybinėmis nuostatomis ir visuminio mokymo filosofija.

Asmenys mokytis pagal tarptautinio bakalaureato programas priimami konkurso būdu, atsižvelgiant į jų brandumą mokyklai, socialines emocines kompetencijas, metinius mokymosi pasiekimų rezultatus ir motyvacijos mokytis tarptautinio bakalaureato programos klasėse įvertinimo rezultatus. Minėtoms kompetencijoms įvertinti organizuojamas motyvacinis pokalbis su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir vykdomas specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimas:

4.17.1. Priimant mokinius į tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programą įgyvendinančias mokyklas, vykdomas motyvacinis pokalbis su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

4.17.2. Priimant mokinius į tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą įgyvendinančias mokyklas, vykdomas specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimas ir motyvacinis pokalbis su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Be gebėjimų patikrinimo į tarptautinio bakalaureato programos klases priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programą ir turintys tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo pažymėjimą (angl. IB Primary Years Certificate).

4.17.3. Į tarptautinio bakalaureato vidurinio ugdymo programą įgyvendinančias mokyklas konkurso tvarka priimami mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą Lietuvos Respublikos arba užsienio šalių mokyklose. Priimant mokinius vykdomas motyvacinis pokalbis su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Be specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimo į tarptautinio bakalaureato programos klases priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą ir turintys tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą (angl. IB Middle Years Certificate).“

1.4. Papildyti naujais 4.20.1 ir 4.20.2 papunkčiais:

4.20.1. Į mokyklas, kuriose įsteigti ambulatoriniai kabinetai pirmumo teise priimami specialiųjų poreikių turintys mokiniai, kuriems būtina nuolatinė sveikatos priežiūra.

4.20.2. Į mokyklas, skirtas mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriose įsteigti ambulatoriniai kabinetai ir teikiamos slaugos paslaugos, pirmumo teise priimami didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kuriems būtina slauga ir nuolatinė sveikatos priežiūra.“

1.5. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Po ugdymo proceso pabaigos mokykla elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis per tris darbo dienas informuoja prašymus pateikusius asmenis apie asmens, pageidaujančio mokytis, galimybę mokytis pasirinktoje mokykloje.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Visvaldas Matijošaitis