LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-1480 „DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. SAUSIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-15 „DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. rugpjūčio 23 d. Nr. V-1525

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. V-1480 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.“

2. Papildau nauju 3 punktu:

3. P a v e d u Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui (direktorius Tadas Tamošiūnas) atlikti šiuos veiksmus:

3.1. iki 2021 m. gruodžio 17 d., esant poreikiui, pakeisti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro nuostatus, įtraukiant funkcijas, susijusias su Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos apraše Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui numatytomis funkcijomis;

3.2. iki 2021 m. spalio 1 d.:

3.2.1. bendradarbiaujant su Nacionaline švietimo agentūra, parengti kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo vykdymo instrukcijas;

3.2.2. parengti Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo 14 punkte numatytoms veikloms vykdyti pasitelktų teikėjų atrankos tvarką ir atrinkti pasitelktus teikėjus;

3.3. iki 2021 m. lapkričio 1 d.:

3.3.1. patvirtinti ateinančių kalendorinių metų kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraštį, jį paskelbti viešai;

3.3.2. paskelbti viešai ateinančių kalendorinių metų kompetencijų praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo tvarkaraštį;

3.4. iki 2021 m. gruodžio 31 d. organizuoti kompetencijų vertinimo užduočių validuotojų ir kompetencijų praktinės dalies vertintojų mokymus.“

3. Papildau nauju 4 punktu:

4. P a v e d u Nacionalinei švietimo agentūrai (direktorė Rūta Krasauskienė) atlikti šiuos veiksmus:

4.1. esant poreikiui iki 2021 m. gruodžio 17 d. pakeisti Nacionalinės švietimo agentūros nuostatus, įtraukiant funkcijas, susijusias su Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos apraše Nacionalinei švietimo agentūrai numatytomis funkcijomis;

4.2. iki 2021 m. spalio 1 d. informuoti profesinio mokymo įstaigas, organizuosiančias kompetencijų vertinimo, siekiant kvalifikacijos, teorinę dalį, kokie reikalavimai keliami interneto naršyklėms bei kompiuterių parametrams;

4.3. iki 2021 m. gruodžio 1 d.:

4.3.1. organizuoti visoms profesinio mokymo įstaigoms instruktažą apie asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, teorinės dalies vykdymą elektroninėmis priemonėmis;

4.3.2. užtikrinti pasirengimą elektroninėmis priemonėmis vykdyti asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo teorinę dalį bei švietimo informacinių sistemų ir registrų integracijos, reikalingos asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimui vykdyti ir pasiekimams fiksuoti, procesus.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                              Jurgita Šiugždinienė