LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO NR. I-430 2 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. XIII-2259

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

21. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatyme (toliau – Fiskalinės drausmės įstatymas), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme (toliau – Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme (toliau – Valstybės skolos įstatymas), Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatyme.“

 

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) ekstremaliosioms situacijoms ar krizėms likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies padengti;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė