HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-317 „DĖL BUVEINIŲ apsaugai svarbių teritorijų NUSTATYmo“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 15 d. Nr. D1-633

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“:

 

1.1. pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81

Šventosios upės vidurupis

LTUKM0007

Ukmergės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 81 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 44 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,05 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 3,6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę pleištinei skėtei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 923 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami pleištinės skėtės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 0,45 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 0,4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvijuostei nendriadusei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nendriadusės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę skiauterėtajam tritonui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 0,27 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami skiauterėtojo tritono individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę auksaspalviui kirtikliui tinkamoms buveinėms Šventosios upės ruože nuo Radiškio iki Širvintos žiočių, kuriame auksaspalvio kirtiklio vidutinis tankumas būtų ne mažesnis kaip 1 ind./ 100 kv. m

 

 

 

 

 

Išsaugoti Baltijos lašišos migracijos kelius ir palankią apsaugos būklę Baltijos lašišai tinkamoms buveinėms, kurių rėvų ruožuose Baltijos lašišos jauniklių vidutinis tankumas būtų ne mažesnis kaip 1 ind./ 100 kv. m

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę kartuolei tinkamoms buveinėms, kuriose kartuolės vidutinis tankumas būtų ne mažesnis kaip 4,5 ind./ 100 kv. m

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę paprastajam kirtikliui tinkamoms buveinėms, kuriose paprastojo kirtiklio vidutinis tankumas būtų ne mažesnis kaip 5 ind./ 100 kv. m

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę upinei nėgei tinkamoms buveinėms, kuriose upinių nėgių vingilių vidutinis tankumas būtų ne mažesnis kaip 15 ind./ 1 kv. m

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 990 ha plote, kuriame būtų reguliariai registruojami ūdros individai.

 

1.2. papildau 183 punktu:

183

Būdos ir Pravieniš-kių miškai

LTKAI0005

Kaišiadorių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 183 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 17,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 5,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 5,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 202 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 38,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 29,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 66,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 59 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 111,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 6,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 7,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 3,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 9,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 22 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 33,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 4,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 2,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami auksuotosios šaškytės individai

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę baltamargei šaškytei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 45 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami baltamargės šaškytės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 24,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę niūriaspalviui auksavabaliui tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 11,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami niūriaspalvio auksavabalio individai.

 

1.3. papildau 184 punktu:

184

Akies ežeras ir jo apyežerės

LTTRA0017

Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 184 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 8,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę dvijuostei nendriadusei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nendriadusės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę plačiajai dusiai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami plačiosios dusios individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę žvilgančiajai riestūnei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,8 ha plote, kuriame žvilgančiosios riestūnės individai užimtų ne mažesnį kaip 100 kv. m. plotą.

 

1.4. papildau 185 punktu:

185

Alsakių miškas

LTTRA0032

Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 185 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 0,15 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,35 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 1,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 5,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai “ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

1.5. papildau 186 punktu:

186

Bakainiai

LTKED0009

Kėdainių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 186 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote. 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210, Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 2,3 ha plote. 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 1,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 4,4 ha plote.

 

1.6. papildau 187 punktu:

187

Girijos miškas

LTVIN0018

Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 187 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 22,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9050, Žolių turtingi eglynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 23 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę žaliajai dvyndantei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 18 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami žaliosios dvyndantės individai.

 

1.7. papildau 188 punktu:

188

Jurgelio-nių pievos

LTSAL0006

Šalčininkų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 188 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ ne mažesniame kaip 4,9 ha plote.

 

1.8. papildau 189 punktu:

189

Margupio kadagynas

LTJUR0010

Jurbarko r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 189 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „5130, Kadagynai“ ne mažesniame kaip 4,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210, Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 4,4 ha plote.

 

1.9. papildau 190 punktu:

190

Mergiškių miškas

LTTRA0006

Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 190 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 54 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9160, Skroblynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę purpuriniam plokščiavabaliui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 95 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

1.10. papildau 191 punktu:

191

Merkio pievos ties Pamerkiu

LTSAL0010

Šalčininkų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 191 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ ne mažesniame kaip 0,18 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6410, Melvenynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,03 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,03 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,18 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai “ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

1.11. papildau 192 punktu:

192

Paąžuolynės durpynas

LTJOA0002

Jonavos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 192 priede

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 25 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai “ ne mažesniame kaip 5,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę skiauterėtajam tritonui tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 75 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami skiauterėtojo tritono individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 2,4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

1.12. papildau 193 punktu:

193

Pakarklės miškas

LTKAU0026

Kauno r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 193 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 15,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 12,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 29,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 2,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 4,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9060, Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 7,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 0,90 ha plote.

 

1.13. papildau 194 punktu:

194

Romainių ąžuolynas

LTKAU0028

Kauno miesto savivaldybė

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 194 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 2,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ne mažiau kaip 2-iems buveinės „7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais“ vienetams.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę niūriaspalviui auksavabaliui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 16 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami niūriaspalvio auksavabalio  individai.

 

1.14. papildau 195 punktu:

195

Šešupė ir jos slėniai

LTSAK0003

Šakių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 195 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 2 ha plote. 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210, Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote. 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,25 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,4 ha plote. 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6450, Aliuvinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 2,2 ha plote. 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6530, Miškapievės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,25 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote. 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote. 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9160, Skroblynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9190, Sausieji ąžuolynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 6,5 ha plote. 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 5,5 ha plote. 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,3 ha plote.

 

1.15. papildau 196 punktu:

196

Solio ežeras ir jo apyežerės

LTTRA0003

Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 196 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210, Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 7,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6410, Melvenynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7210, Žemapelkės su šakotąja ratainyte“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 3,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7230, Šarmingos žemapelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 4,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 22 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai “ ne mažesniame kaip 8,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 38 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę dvijuostei nendriadusei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 9,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nendriadusės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 0,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapiui purvuoliui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 20 dvilapio purvuolio individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę raudonpilvei kūmutei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 9 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami raudonpilvės kūmutės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę žvilgančiajai riestūnei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 1,6 ha plote, kuriame žvilgančiosios riestūnės individai užimtų ne mažesnį kaip 20 kv. m. plotą.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 2,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

1.16. papildau 197 punktu:

197

Suktiškių miško dalis

LTVIN0016

Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 197 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę raudonpilvei kūmutei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 7,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami raudonpilvės kūmutės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę skiauterėtajam tritonui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 7,2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptintami skiauterėtojo tritono individai..

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 2,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

1.17. papildau 198 punktu:

198

Ubiškių miškas

LTTRA0029

Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 198 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 1,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 36 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 45 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9160, Skroblynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 25 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę purpuriniam plokščiavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 35 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę purpuriniam plokščiavabaliui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 60 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

1.18. papildau 199 punktu:

199

Vanagynės miškas

LTVIN0030

Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 199 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 43 ha plote.

 

1.19. papildau 200 punktu:

200

Ringovės miškai

LTKAU0001

Kauno r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 200 priede

Pasiekti buveinės „6210, Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6530, Miškapievės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,09 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,02 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 31 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 50 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9160, Skroblynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 18 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 22 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9190, Sausieji ąžuolynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

1.20. papildau 201 punktu:

201

Kenos upė

LTVIN0025

Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 201 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ ne mažesniame kaip 0,06 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 41 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6450, Aliuvinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 6,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę paprastajam kūjagalviui tinkamai buveinei Kenos upėje, kurioje paprastojo kūjagalvio vidutinis tankumas būtų ne mažesnis kaip 10 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę ovaliajai geldutei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 10 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ovaliosios geldutės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 70 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

1.21. papildau 202 punktu:

202

Šušvės upė ir jos apylinkės

LTKED0025

Kėdainių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 202 priede

Pasiekti buveinės „6120, Karbonatinių smėlynų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210, Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,25 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 13,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 11,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,006 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 23 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 27 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

1.22. papildau 203 punktu:

203

Žaliosios kaimo apylinkės

LTTRA0024

Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 203 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę purpuriniam plokščiavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 3,9 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę plačialapei klumpaitei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,16 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 300 plačialapės klumpaitės žydinčių individų (kerų).

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę plačialapei klumpaitei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 1,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 20 plačialapės klumpaitės individų (kerų).

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9050, Žolių turtingi eglynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 1,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 3,4 ha plote.

 

1.23. papildau 204 punktu:

204

Vilnios upės slėnis ties Mickūnais

LTVIN0032

Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 204 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 39 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ ne mažesniame kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 2,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 34 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 20 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 3,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 100 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę ovaliajai geldutei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 29 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ovaliosios geldutės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,15 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami auksuotosios šaškytės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami auksuotosios šaškytės individai.

 

1.24. pakeičiu 81 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.25. pakeičiu 143 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.26. papildau 183 priedu (pridedama);

1.27. papildau 184 priedu (pridedama);

1.28. papildau 185 priedu (pridedama);

1.29. papildau 186 priedu (pridedama);

1.30. papildau 187 priedu (pridedama);

1.31. papildau 188 priedu (pridedama);

1.32. papildau 189 priedu (pridedama);

1.33. papildau 190 priedu (pridedama);

1.34. papildau 191 priedu (pridedama);

1.35. papildau 192 priedu (pridedama);

1.36. papildau 193 priedu (pridedama);

1.37. papildau 194 priedu (pridedama);

1.38. papildau 195 priedu (pridedama);

1.39. papildau 196 priedu (pridedama);

1.40. papildau 197 priedu (pridedama);

1.41. papildau 198 priedu (pridedama);

1.42. papildau 199 priedu (pridedama);

1.43. papildau 200 priedu (pridedama);

1.44. papildau 201 priedu (pridedama);

1.45. papildau 202 priedu (pridedama);

1.46. papildau 203 priedu (pridedama);

1.47. papildau 204 priedu (pridedama).

 

2. P a v e d u Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 1 mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo atnaujinti Europos ekologinio tinklo Natura 2000 standartines formas ir pateikti Europos Komisijai.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Mažeika