herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL TEPINĖLIŲ IŠ PACIENTO NOSIARYKLĖS IR RYKLĖS PAĖMIMO MOBILAUS PUNKTO ĮSTEIGIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2020 m. spalio 8 d. Nr. A-943

Joniškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-675 redakcija), 7 punktu, Joniškio  rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. rugsėjo 7 d. protokolu Nr. ESK-13:

1. Įsteigiu Joniškio rajono savivaldybės Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobilų punktą (toliau – mobilus punktas).

2. Pavedu viešajai įstaigai Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centrui (toliau – PSPC) organizuoti, koordinuoti ir teikti mobilaus punkto paslaugas pagal Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V- 675 redakcija).

3. Įpareigoju pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir pavaldumo, skirti darbuotojus ir užtikrinti jų apmokymą bei tolimesnį darbą mobiliame punkte pagal PSPC pateiktą grafiką.

4. Pavedu šio įsakymo kontrolę Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėjai Daivai Zikienei.

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299, Šiauliai) arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Valė Kulvinskienė