LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2018 m. sausio 19 d. Nr. A1-28

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 19straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ 6 punktu:

1.    T v i r t i n u Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

2.    P a v e d u Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iki 2018 m. kovo 1 d. parengti ir patvirtinti Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis  


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2018 m. sausio 19 d. įsakymu

Nr. A1-28

 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato globos centro veiklos tikslą ir funkcijas, budinčio globotojo, fizinio asmens, globojančio (besirūpinančio) su juo giminystės ryšiais nesusijusius vaikus (toliau – socialinis globėjas), veiklą, pagalbos budintiems globotojams, socialiniams globėjams, fiziniam asmeniui, globojančiam (besirūpinančiam) su juo giminystės ryšiais susijusius vaikus (toliau – globėjas giminaitis), įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams koordinavimą ir teikimą, globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimą, globos centro veiklos kokybės priežiūrą.

2.    Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. individualus pagalbos vaikui planas pagalbos priemonių visuma, užtikrinanti globojamo (rūpinamo), prižiūrimo vaiko (toliau – vaikas) poreikius ir sudaranti sąlygas visaverčiam vaiko fiziniam, emociniam, protiniam, dvasiniam, socialiniam vystymuisi bei suteikianti pagalbą vaiką prižiūrintiems, globojantiems (besirūpinantiems) asmenims;

2.2. intensyvi pagalba – globos centro specialistų teikiama ar organizuojama pagalba vaikui ir budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams kriziniais atvejais vaiko adaptacijos naujoje šeimoje laikotarpiu arba vaiko priežiūros ar globos (rūpybos) metu;

2.3. kriziniai atvejai pasikeitusios vaiko (šeimos) situacijos, kurios sukelia vaikui (šeimai) neigiamų išgyvenimų, emocinę įtampą ir kurių vaikas (šeima) negali įveikti savarankiškai, tam reikalingi nauji įgūdžiai ir priemonės;

2.4. globos koordinatorius globos centro socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas, psichologas, atestuotas darbuotojas, koordinuojantis pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams. Atestuotas darbuotojas gali būti tik globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių globos koordinatoriumi;

2.5. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme, socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų sąvokas. 

3.    Kiekviena savivaldybė turi užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims globos centro paslaugų prieinamumą. Organizuojant globos centro veiklą prioritetas teikiamas paslaugų pirkimui, finansavimui iš nevyriausybinių organizacijų. Esant poreikiui, vienos savivaldybės teritorijoje gali veikti daugiau nei vienas globos centras. Globos centro funkcijas gali vykdyti:

3.1. savivaldybės socialinių paslaugų įstaiga arba

3.2. nevyriausybinės organizacijos socialinių paslaugų įstaiga, iš kurios paslaugas perka, finansuoja savivaldybė, arba

3.3. jungtinis globos centras, užtikrinantis globos centro paslaugų teikimą kelių savivaldybių gyventojams.  

4.    Savivaldybė, siekdama sudaryti sąlygas vaikams augti saugioje ir jų raidai palankioje šeimai artimoje aplinkoje, kai laikinai ar nuolat nėra galimybės jiems augti biologinėje šeimoje ar būti įvaikintiems per globos centrus, gali organizuoti:

4.1. vaikų priežiūrą pas budinčius globotojus ir (ar)

4.2. vaikų laikinąją ar nuolatinę globą (rūpybą) pas socialinius globėjus, ir

4.3. vaikų laikinąją ar nuolatinę globą (rūpybą) pas globėjus giminaičius.

 

II SKYRIUS

GLOBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

5.    Pagrindinis globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

6.  Globos centro funkcijos:

6.1. organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;

6.2. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;

6.3. vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos);

6.4. vertina budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – VTAS) išvadai apie jų tinkamumą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti rengti;

6.5. nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka;

6.6. parenka vaikui budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį pagal GIMK programas ir teikia jo kandidatūrą VTAS;

6.7. vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) mokymus pagal GIMK programas;

6.8. ne rečiau kaip kas 6 mėnesius nuo dienos, kai budintis globotojas, socialinis globėjas, globėjas giminaitis baigia GIMK programas, vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus vertinimą pagal GIMK programas ir teikia siūlymus VTAS dėl budinčių globotojų, socialinių globėjo, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus;

6.9. dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka;

6.10.  koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams bei teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);

6.11.  koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, bei socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant;

6.12.  teikia budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių ar bendruomeninių vaikų globos namų administracijos prašymu;

6.13.  organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;

6.14.  įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose;

6.15.  kiekvieną mėnesį vaikui išlaikyti moka budinčiam globotojui pinigines lėšas ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);

6.16.  vertina budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;

6.17. pildo vaiko (kai nustatyta laikinoji globa (rūpyba) aplankymo aktą ir teikia susistemintą informaciją ir (ar) vaiko aplankymo akto kopiją VTAS, vadovaudamasis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintais Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais; 

6.18. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.19. bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms;

6.20. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;

6.21. teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams);

6.22. renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių specialistais;

6.23. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro specialistams, budintiems globotojams, esant poreikiui – ir socialiniams globėjams;

6.24. organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių globėjų, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;

6.25. vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą;

6.26. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams  giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams. 

 

III SKYRIUS

BUDINČIO GLOBOTOJO, SOCIALINIO GLOBĖJO VEIKLA

 

7.  Budinčiais globotojais, socialiniais globėjais gali tapti asmenys, atitinkantys Civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, taip pat Socialinių paslaugų įstatyme numatytus reikalavimus budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai.

 

8.  Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.

9.  Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Sutartis sudaroma 1 metų laikotarpiui. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.

10.  Budintis globotojas vykdo vaiko priežiūrą:

10.1.  kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;

10.2.  siekiant suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, socialiniams globėjams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių);

10.3.  tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) (iki 12 mėnesių) ir vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

11.  Budintis globotojas gali vykdyti kelių Aprašo 10 punkte numatytų rūšių priežiūrą. Aprašo 10.1 papunktyje numatyta priežiūra gali būti keičiama į Aprašo 10.3 papunktyje numatytą priežiūrą, jei vaikui reikia ilgesnės nei 3 mėnesių priežiūros.   

12Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip 5. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai raštu suderinta su globos centru, budinčiu globotoju. Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai nurodoma, kiek ir kokio amžiaus, kokių poreikių vaikų budintis globotojas vienu metu įsipareigoja prižiūrėti. 

13. Socialinis globėjas globoja (rūpinasi) vaiką savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Civiliniame kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises bei pareigas, yra vaiko atstovas pagal įstatymą. Socialinis globėjas taip pat gali prižiūrėti vaiką, kuriam reikalinga globa (rūpyba) ir laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta tol, kol jam ši globa (rūpyba) bus nustatyta, taip pat neįgalų vaiką, siekdamas vaiko tėvams, globėjams (rūpintojams) suteikti laikiną atokvėpį. 

14. Socialinis globėjas gali globoti (rūpintis) vaiką:

14.1. kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;

14.2. siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam socialiniam globėjui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių);

14.3.  tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) (iki 12 mėnesių) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams, jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ar jis bus įvaikintas;

14.4.  kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

15.  Socialinis globėjas gali vykdyti kelių Aprašo 14 punkte numatytų rūšių globą (rūpybą). Socialinis globėjas vaiko globėju (rūpintoju) skiriamas Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

16.  Socialinis globėjas vienu metu negali globoti (rūpintis), prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius socialinio globėjo šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip 5. Globojamų (rūpinamų), prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys.

17.  Socialinis globėjas (išskyrus atvejus, kai globoja (rūpinasi) vaikais, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), papildomai gali būti įdarbintas globos centre, globos centrui sudarant su juo darbo sutartį. Socialinis globėjas negali teikti sau paslaugų ar būti savo globos koordinatoriumi.

18.  Budintis globotojas, socialinis globėjas, prižiūrėdamas, globodamas (besirūpindamas) vaiką:

18.1.  užtikrina vaiko saugumą ir pasitikėjimą skatinančius santykius;

18.2.  skatina dvasinį ir moralinį vaiko tobulėjimą, stiprina vaiko savivertę, ugdo jo pareigingumą;

18.3.  užtikrina reikiamą paramą vaiko gerovei;

18.4.  skatina vaiką kurti ir palaikyti ryšius su bendraamžiais, šeima, kitais vaikui svarbiais asmenimis;

18.5.  atsako už individualaus pagalbos vaikui plano įgyvendinimą;

18.6.  konsultuojasi su globos centro specialistais dėl reikiamos pagalbos vaikui;

18.7.  užtikrina vaiko saugumą, nepalieka jo be tinkamos priežiūros;

18.8.  bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo ir ugdymo, socialinių paslaugų įstaigų specialistais, rūpinasi vaiko ugdymu, sveikatos priežiūra ir kt.;

18.9.  naudojasi globos centro siūloma pagalba, analizuoja ir vertina savo veiklą, tobulina savo profesinę kompetenciją ir dalyvauja supervizijose;

18.10.  vykdo kitas funkcijas, reikalingas siekiant užtikrinti vaiko fizinę, emocinę, socialinę gerovę.    

19.  Vaiko, kuriam Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka globa (rūpyba) nustatyta globos centre, priežiūros ir gyvenamoji vieta negali būti globos centro buveinės ar socialinės globos įstaigos (padalinio) vieta.  

20.  Budinčių globotojų ir socialinių globėjų sąrašas pateiktas Aprašo priede.

 

IV SKYRIUS

PAGALBOS BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, SOCIALINIAMS GLOBĖJAMS, GLOBĖJAMS, ĮTĖVIAMS, ŠEIMYNŲ DALYVIAMS, BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJAMS KOORDINAVIMAS IR TEIKIMAS

 

21.  Globos centras teikia pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui tiek prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį, tiek priežiūros ar globos (rūpybos) metu.

22.  Globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba – budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių atrankos, konsultavimo ir mokymo, tarpininkavimo paslaugos, psichosocialinė pagalba, psichoterapija, intensyvi pagalba, laikino atokvėpio paslaugos, budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių vykdomos veiklos kokybės vertinimas, teisinė, sociokultūrinė ar kita pagalba.

23.  Pagalbą budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams teikia ir (ar) organizuoja globos centro specialistai: atestuoti darbuotojai, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, psichologai, teisininkai, psichoterapeutai ir kiti specialistai.    

24.  Globos centras organizuoja pagalbos teikimą, vadovaudamasis atvejo vadybos metodu, kurio esmė – vaiko ir budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio poreikių įvertinimas, pagalbos vaikui plano sudarymas, įgyvendinimas, stebėsena, vertinimas, koregavimas.     

25.  Pagalbai budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, esant poreikiui – ir šeimynų dalyviams, įtėviams, koordinuoti globos centro vadovas ar jo įgaliotas asmuo paskiria globos koordinatorių. Globos koordinatorius skiriamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos ar nuo socialinio globėjo, globėjo giminaičio paskyrimo dienos, ar nuo šeimynos įsteigimo dienos, ar nuo įtėvio (-ių) gauto rašytinio prašymo teikti pagalbą dienos. Globos koordinatorius yra ir kontaktinis globos centro asmuo, su kuriuo nuolat palaiko ryšį budintis globotojas, socialinis globėjas, globėjas giminaitis, šeimynos dalyviai, esant poreikiui – įtėviai.

26.  Globos koordinatorius organizuoja pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais globos centro specialistais, sudarydamas sąlygas vaikui palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą biologinei vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančias paslaugas šeimai.

27.  Globos koordinatorius tvarko kiekvieno budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvių, įtėvių, bylą, kurioje fiksuojami (protokoluojami) susitikimai, dalyvavusieji susitikime asmenys, data, susitikimų turinys, susitarimai, jei jie buvo sudaryti, susitarimų vykdymo terminai, įsivertinimai ir kita darbui svarbi informacija.

28.  Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą budintiems globotojams:

28.1.  kartu su budinčiu globotoju sudaro individualios pagalbos vaikui planą;

28.2.  reguliariai (ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites, intensyvios pagalbos atvejais – ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę) teikia individualias konsultacijas budinčiam globotojui. Esant poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamas dažniau;

28.3.  palaiko ryšį su budinčiu globotoju ir jo prižiūrimais vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis;

28.4.  reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas vaikui ir budinčiam globotojui. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir (ar) pakeitus budintį globotoją, per pirmas 2 savaites po šio fakto budinčiam globotojui rekomenduojama suteikti 2–5 papildomas psichologo konsultacijas; 

28.5.  organizuoja kitų specialistų pagalbą, atsižvelgdamas į atsirandančius vaiko poreikius (pvz.: logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugas), kartu su budinčiu globotoju užtikrina švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčio globotojo prižiūrimiems vaikams;

28.6.  atsižvelgdamas į budinčio globotojo ir (ar) individualius vaiko poreikius, tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose;

28.7.  organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas budintiems globotojams;

28.8.  teikia informaciją budinčiam globotojui apie darbą su biologine vaiko šeima ir padeda vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima.

29.  Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą socialiniams globėjams:

29.1.  kartu su socialiniu globėju sudaro individualios pagalbos vaikui planą;

29.2.  reguliariai teikia individualias konsultacijas socialiniam globėjui ne rečiau kaip vieną kartą per tris savaites (kriziniais atvejais – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę), o jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Esant poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamas dažniau;

29.3.  palaiko ryšį su socialiniais globėjais ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis;

29.4.  reguliariai organizuoja ar teikia psichologo konsultacijas vaikui ir socialiniam globėjui. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, pakeitus globėją (rūpintoją), per pirmas 2 savaites po šio fakto socialiniam globėjui rekomenduojama suteikti 2–5 papildomas psichologo konsultacijas;

29.5.  teikia informaciją socialiniam globėjui apie darbą, vykstantį su biologine vaiko šeima, ir esant poreikiui padeda vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima;

29.6.  esant poreikiui padeda socialiniams globėjams pasiruošti atstovauti vaikui teisėsaugos ar kitose institucijose;

29.7.  atsižvelgdamas į individualius socialinio globėjo ir (ar) vaiko poreikius, tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose.  

30.  Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams:

30.1.  reguliariai, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, teikia individualias konsultacijas, o jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Esant poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamas dažniau;

30.2.  palaiko ryšį su globėjais giminaičiais, šeimynų dalyviais ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais (pvz.: telefonu, elektoriniu paštu);

30.3.  esant poreikiui, kai reikalinga intensyvi pagalba, sudaro individualios pagalbos vaikui planą ir padeda parinkti, suplanuoti bei organizuoti reikalingų paslaugų globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui ir globojamam (rūpinamam) vaikui teikimą, prižiūri paslaugų teikimo eigą ir nuolat vertina jų poveikį;

30.4.  esant poreikiui ir galimybei, gali organizuoti ar teikti psichologo konsultacijas globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui.

31.  Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą įtėviams, jų prašymu konsultuoja įtėvius, organizuoja individualią ir grupinę psichosocialinę pagalbą.

32.  Maksimalus vaikų, prižiūrimų budinčių globotojų, laikinai globojamų (rūpinamų) socialinių globėjų, globėjų giminaičių, atvejų skaičius, tenkantis vienam globos koordinatoriui, yra 30–40, iš jų rekomenduojami ne daugiau kaip 5 intensyvios pagalbos koordinavimo atvejai.

33.  Rekomenduojama, kad vienas psichologas per dieną teiktų ne daugiau kaip 4 individualias konsultacijas, o psichologinę pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui ir jo prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) vaikui teiktų skirtingi specialistai.

34.  Globos centras gali teikti paslaugas bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, jei šių institucijų administracijos ar steigėjai raštu kreipiasi dėl paslaugų teikimo.

35.  Globos centras, teikdamas ar organizuodamas paslaugas bendruomeninių globos namų darbuotojams, gali teikti ir (ar) organizuoti:

 

35.1.  individualias ir (ar) grupines konsultacijas socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams);

 

35.2.  periodinius tęstinius mokymus, savitarpio pagalbos grupes, grupinius užsiėmimus, dalijimosi patirtimi susitikimus, seminarus, atsižvelgdamas į bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų poreikius.

 

36Globos centras budintiems globotojams, socialiniams globėjams, esant poreikiui ir galimybei – globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams teikia ar organizuoja intensyvią pagalbą:

36.1.  naujai apgyvendinus vaiką, įvaikį (iki 30 kalendorinių dienų nuo vaiko, įvaikio apgyvendinimo dienos) budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, įtėvių šeimoje, šeimynoje;

36.2.  kriziniu atveju (kol krizė bus įveikta) – vaiko, įvaikio priežiūros, globos (rūpybos) metu.

37.  Intensyvią pagalbą pagal poreikį gali teikti globos centro specialistai: globos koordinatorius, psichologas, socialiniai darbuotojai, atestuoti darbuotojai, kiti specialistai.

38.  Specialistai, teikdami intensyvią pagalbą, derina savo veiksmus, konsultuoja budinčius globotojus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, šeimynos dalyvius, įtėvius ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. Esant poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau ar derinamos su kitų specialistų teikiama pagalba, atsižvelgiant į individualius budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio, įtėvio ir (ar) vaiko, įvaikio poreikius.

39.  Budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybėms, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams globos centras organizuoja laikino atokvėpio paslaugas, kurios teikiamos budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio ir globos centro rašytiniu susitarimu. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus, išskyrus nenumatytus atvejus (pvz.: budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio liga, artimojo mirtis). 

40.  Laikino atokvėpio paslaugų budinčiam globotojui suteikimo tvarka nustatoma globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje. Budintis globotojas, socialinis globėjas, globėjas giminaitis, šeimynos dalyvis, pageidaujantis gauti laikino atokvėpio paslaugą (išskyrus nenumatytus atvejus, pvz.: budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio liga, artimojo mirtis) pateikia globos centrui prašymą raštu ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki prašyme nurodytos laikino atokvėpio paslaugos pradžios datos. Globos centras, gavęs prašymą dėl laikino atokvėpio paslaugos, per 14 kalendorinių dienų įvertina prašymą ir raštu informuoja budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį apie galimybę suteikti laikino atokvėpio paslaugą. Jei laikino atokvėpio paslauga nesuteikiama, nurodomos nesuteikimo priežastys. Budinčiam globotojui laikino atokvėpio paslauga negali būti nesuteikta dėl globos centro finansinių išteklių ar paslaugų trūkumo savivaldybėje.

41Budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių ar pageidaujančiųjų jais tapti atranką, pasirengimą, tęstinius mokymus pagal GIMK programas vykdo globos centro specialistai – VVTAĮT parengti atestuoti darbuotojai. Globos centre turi dirbti ne mažiau kaip 2 atestuoti darbuotojai. 

42.  Globos centras organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų dalyvių, įtėvių savitarpio pagalbos grupes. Rekomenduojama jas organizuoti ne rečiau kaip kartą per du mėnesius. Savitarpio pagalbos grupės gali būti organizuojamos ir dažniau, atsižvelgiant į jų narių poreikius.

 

V SKYRIUS

GLOBOS CENTRO IR BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS FINANSAVIMAS

 

43Savivaldybės taryba savo sprendimu skiria savivaldybės socialinių paslaugų įstaigą vykdyti globos centro funkcijas ir jas finansuoja arba savivaldybės administracija perka, finansuoja paslaugas iš kitų socialinių paslaugų įstaigų – globos centrų, sudarydama su jomis socialinių paslaugų teikimo ir finansavimo sutartis. Globos centras teikia informaciją savivaldybės administracijai dėl lėšų poreikio ir planuojamų paslaugų teikimo savivaldybės nustatyta tvarka.

44.  Globos centro teikiamos paslaugos budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų. Budinčio globotojo veiklą per globos centrą finansuoja ta savivaldybė, kurios iniciatyva vaikui nustatyta globa (rūpyba) globos centre.

45.  Savivaldybės administracija skiria ir moka vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas įgyvendinančiam globos centrui už budinčio globotojo, kuris yra sudaręs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su globos centru, prižiūrimą vaiką:

45.1.              vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

45.2.  globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

45.3.  išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose;

45.4.  atlygį budinčiam globotojui.

46.  Globos centras kas mėnesį perveda 45.1, 45.3 ir 45.4 papunkčiuose numatytas ir iš savivaldybės gautas lėšas budinčiam globotojui tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis.

47.  Atlygis budinčiam globotojui mokamas globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko.

48.  Minimalus atlygio budinčiam globotojui dydis, nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus, – 1 minimalios mėnesinės algos dydis per mėnesį.

49.  Atlygį budinčiam globotojui rekomenduojama didinti ne mažiau kaip po 0,25 minimalios mėnesinės algos dydžio per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką (už kūdikį ar neįgalų vaiką arba už vaiko priežiūrą kriziniais atvejais – po 0,5 minimalios mėnesinės algos dydžio per mėnesį) tuo laikotarpiu, kai vaikas (-ai) yra perduotas (-i) prižiūrėti budinčiam globotojui.               

50.  Aprašo 45.2 papunktyje numatytą išmoką globos centras naudoja papildomai pagalbai vaikui (pvz., logopedo, psichiatro, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugoms) ir (ar) pagalbai budinčiam globotojui (pvz.: psichoterapijai, supervizijai, profesinės kompetencijos ugdymui) teikti, jos neperduodamas budinčiam globotojui, jei tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nenumatyta kitaip.     

51Budintys globotojai įsipareigoja 45.1, 45.3 papunkčiuose numatytas gaunamas išmokas naudoti vaiko išlaikymui, siekiant tenkinti jo bazinius ir saviraiškos poreikius (pvz.: maistas, drabužiai, kanceliarinės prekės, higienos prekės, laisvalaikiui ir ugdymui skirtos išlaidos, kišenpinigiai, medikamentai ir pan.). Globos centras turi teisę prašyti budinčių globotojų pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

52.  Socialinis globėjas, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, gauna vaiko globos (rūpybos) išmokas, globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą, ar kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

53.  Savivaldybė budinčiam globotojui per globos centrą, taip pat socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui tiesiogiai gali skirti ir mokėti pagalbos pinigus Socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat vienkartinę materialinę pagalbą ar kitas išmokas.

54.  Vaiko, kuriam reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, išlaikymo budinčio globotojo, socialinio globėjo šeimoje, kol bus nustatyta laikinoji globa (rūpyba), neįgalaus vaiko priežiūros socialinio globėjo šeimoje, siekiant suteikti laikiną atokvėpį vaiko tėvams, globėjams (rūpintojams), išlaidas finansuoja savivaldybė.

 

VI SKYRIUS

GLOBOS CENTRO VEIKLOS KOKYBĖS PRIEŽIŪRA

 

55Globos centras periodiškai ne rečiau kaip vieną kartą kas 6 mėnesius vykdo budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybės vertinimą (vyksta pas budinčius globotojus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, organizuoja grupinius aptarimus, dalijimosi patirtimi susitikimus, įsivertinimus ir pan.) (toliau – budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio veiklos vertinimas). Budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio veiklos vertinimas vykdomas pagal GIMK programas ir globos centro direktoriaus nustatytą tvarką. Pirmasis budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio veiklos vertinimas vykdomas praėjus 6 mėnesiams nuo budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio veiklos pradžios. Globos centras, vykdydamas budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio veiklos vertinimą, su budinčiu globotoju, socialiniu globėju, globėju giminaičiu įvertina bendradarbiavimo procesus, stipriąsias veiklos sritis, kylančius sunkumus. Atsižvelgdamas į gautus budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio veiklos vertinimo rezultatus, globos centras planuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų veiklos, bendradarbiavimo tobulinimo priemones, sutaria dėl šių priemonių įgyvendinimo ir pan. Nuasmeninti ir apibendrinti budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio veiklos vertinimo rezultatai gali būti naudojami globos centro paslaugų kokybės analizei atlikti ir veiklos kokybei gerinti.  

56.  Kilus įtarimui dėl budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvių veiklos, galimai neatitinkančios geriausių vaiko interesų, globos koordinatorius nedelsdamas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įtarimo dienos, imasi aktyvių veiksmų dėl jų veiklos kokybės užtikrinimo. Globos koordinatorius ar kitas globos centro specialistas privalo per 2 darbo dienas nuo įtarimo dienos raštu informuoti VTAS apie budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio netinkamumą vykdyti veiklą. Apie šeimynos veiklą, galimai neatitinkančią geriausių vaiko interesų, globos centras privalo informuoti VTAS ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD). Jei budintis globotojas nesilaiko įsipareigojimų ar pažeidžia vaiko teises, globos centras turi teisę nutraukti tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su juo. Nutraukęs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų sutartį su budinčiu globotoju dėl netinkamo budinčio globotojo pareigų vykdymo prižiūrint vaiką, globos centras informuoja VTAS apie sutarties nutraukimą, sutarties nutraukimo priežastis.  

57.  Globos centrų veiklos kokybės priežiūrą vykdo VVTAĮT kartu su SPPD. VVTAĮT ne rečiau kaip kartą per 2 metus inicijuoja ir kartu su SPPD vykdo globos centro veiklos kokybės įvertinimą. Globos centro veiklos kokybės vertinimas atliekamas pagal VVTAĮT ir SPPD direktorių patvirtiną Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašą ir klausimyną.

58.  VVTAĮT teikia globos centrams metodinę pagalbą, taip pat konsultacijas dėl globos centro veiklos, prižiūri, ar globos centras tinkamai vykdo GIMK programas ir įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises, pareigas (kai vaiko priežiūrą vykdo budintys globotojai), užtikrina tinkamą vaiko globą (rūpybą) socialinių globėjų, globėjų giminaičių šeimose.

59.  SPPD teikia globos centrams metodinę pagalbą dėl socialinių paslaugų teikimo, bendradarbiavimo su kitomis socialinių paslaugų įstaigomis teikiant socialines paslaugas šeimoms, globos centro socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo.

60.  Globos centrai iki einamųjų metų kovo 1 d. teikia veiklos ataskaitas už praeitus metus VVTAĮT ir savivaldybės administracijai. VVTAĮT apibendrina ataskaitas ir pateikia išvadas bei metodines rekomendacijas globos centrui, savivaldybės administracijai.     

61.  Su VVTAĮT išvadomis dėl globos centro veiklos turi teisę susipažinti budintys globotojai, socialiniai globėjai, globėjai giminaičiai, šeimynos dalyviai, įtėviai, savivaldybės administracija.

62.  VVTAĮT, SPPD nustatę, kad globos centras neužtikrina veiklos kokybės, apie tai informuoja globos centrą ir nustato terminą (ne ilgesnį kaip 60 kalendorinių dienų), per kurį šie pažeidimai turi būti pašalinti. Nustatytu terminu VVTAĮT ir SPPD užtikrina metodinės pagalbos globos centrui teikimą.

63.  VVTAĮT, SPPD apie globos centro veiklos kokybės neatitikimą pateikia išvados kopiją raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis globos centro steigėjui, savivaldybės administracijai ne vėliau kaip po 14 darbo dienų nuo išvadų parengimo dienos.

64.  Jei globos centras neatsižvelgia į gautas rekomendacijas ir nepašalina pažeidimų per nustatytą terminą, VVTAĮT, SPPD savivaldybės administracijai teikia siūlymą nutraukti finansavimą globos centrui ir spręsti klausimus dėl jo funkcijų perėmimo, kad būtų įgyvendinti savivaldybės gyventojų interesai.

 

__________________

part_a000d86263f14f79923b142c35eb5ad0_end

 

 


 

Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo

vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros

tvarkos aprašo

priedas

 

BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ IR SOCIALINIŲ GLOBĖJŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.

Budinčio globotojo / socialinio globėjo rūšis

Budinčio globotojo / socialinio globėjo vykdoma veikla

Vaiko atstovas pagal įstatymą

Vaiko globa (rūpyba)

Budinčio globotojo / socialinio globėjo veiklos vykdymo pagrindas

Galima vaiko budinčio globotojo / socialinio globėjo vykdomos priežiūros / globos (rūpybos) trukmė

Budinčio globotojo / socialinio globėjo vykdomos veiklos finansavimo šaltiniai

Vaiko priežiūra

Vaiko globa (rūpyba)

Globos centras1

 

Socialinis globėjas1

Neįgalaus vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai)

Laikina1

Nuolatinė

Individualios veiklos pažymėjimas

Su globos centru sudaryta tarpusavio bendradarbiavimo ir (ar) paslaugų teikimo sutartis

Teismo / savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas

Iki 30 kalendorinių dienų (išskyrus išimtinius atvejus)

Iki 3 mėnesių

Iki laikinos globos nustatymo pabaigos

Iki nuolatinės globos nustatymo pabaigos

Atlygis už teikiamas paslaugas

Vaiko globos (rūpybos) išmoka1

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas1

Pagalbos pinigai savivaldybės nustatytais atvejais

Darbo užmokestis

1.

Budintis globotojas:

1.1.

Budintis globotojas kriziniais atvejais

+

-

+

-

-

+

-

+

+

-

-

+

-

-

+

+

+2

+

-

1.2.

Budintis globotojas laikino atokvėpio atveju

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+2

+

-

1.3.

Budintis globotojas

+

-

+

-

-

+

-

+

+

-

-

-

+

-

+

+

+2

+

-

2.

Socialinis globėjas:

2.1.

Socialinis globėjas kriziniais atvejais

+4

+

-

+

-

+

-

-

gali būti

+

-

+

-

-

-

+

+

+

+3

2.2.

Socialinis globėjas laikino atokvėpio atveju

+

-

+

+

+

+5

-

-

gali būti

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+3

2.3.

Socialinis globėjas

-

+

-

-

-

+

+

-

gali būti

+

-

-

+

+

-

+

+

+

+3

+ Taip

- Ne

Išskyrus atvejus, kai vaikui reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa dar nenustatyta

Tikslinį priedą naudoja globos centras globojamo (rūpinamo) vaiko reikmėms. Sutartyje gali būti numatyta galimybė skirti tikslinį priedą (dalį jo) pačiam budinčiam globotojui naudoti vaiko reikmėms

3 Jei socialinis globėjas yra ir globos centro darbuotojas

4 Tais atvejais, kai vaikui reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta

5 Išskyrus vaiko su negalia priežiūros atvejį

 

part_ec0a72b515c64d7499d0c422add8633d_end