LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL INICIATYVINĖS GRUPĖS KONSULTACINIAMS (PATARIAMIESIEMS) REFERENDUMAMS PASKELBTI ĮREGISTRAVIMO

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. Sp-228

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į 17 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, reiškiamą iniciatyvą konsultaciniams (patariamiesiems) referendumams paskelbti, kurią jie patvirtino atvykę į Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdį, nusprendžia:

1. Įregistruoti 17 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę konsultaciniams (patariamiesiems) referendumams paskelbti ir patvirtinti šios iniciatyvinės grupės įregistravimo aktą (1 priedas).

2. Išduoti piliečių parašų rinkimo lapus 2019 m. sausio 3 d. (2 priedas).

3. Nustatyti, kad piliečių parašai taip pat gali būti renkami elektroniniu būdu Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje. Pilietis gali pasirašyti tik vieną kartą ir tik vienu būdu (pasirašydamas parašų rinkimo lapuose ar elektroniniu būdu).

4. Nustatyti, kad iniciatyvinė grupė per 6 mėnesius nuo 2019 m. sausio 3 d., remdamasi iniciatyvinės grupės įregistravimo akto nuorašais, turi teisę daryti pranešimus spaudoje ir organizuoti piliečių parašų rinkimą. Per nustatytą 6 mėnesių terminą surinkus 300 000 rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų dėl reikalavimų paskelbti referendumus, iniciatyvinė grupė surašo baigiamuosius aktus, kuriuos kartu su piliečių reikalavimais – pareiškimais perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip paskutinę šio termino dieną, t. y. 2019 m. liepos 3 d. Per 6 mėnesius nesurinkus reikiamo Lietuvos Respublikos piliečių parašų skaičiaus, tolesnis parašų rinkimas nutraukiamas ir iniciatyvinė grupė piliečių reikalavimus – pareiškimus (visus jai išduotus piliečių parašų rinkimo lapus) perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai.

5. Nustatyti, kad iniciatyvinės grupės teikimu iniciatyvinės grupės koordinatoriais skiriami Jonas Kaminskas ir Eugenijus Paliokas, kurie yra atsakingi už Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotų piliečių parašų rinkimo lapų priėmimą, tinkamą panaudojimą, apskaitą ir grąžinimą.

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė