LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-96 „DĖL 2020 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 7 d. Nr. V-672

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u  2020 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-96 „Dėl 2020 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo“ ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                      Algirdas Monkevičius

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam

priėmimui organizuoti 2020 m. gegužės 5 d. raštu Nr. 20-11

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-96

(Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir  sporto ministro 2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-672 redakcija)

 

2020 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

 

 

Priėmimo etapo pavadinimas

 

Veiksmai

Data

I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2020 m. sausio 27 d. –

vasario 11 d.

 

 

Testų, jei taikomi, laikymas

2020 m. sausio 27 d. –

vasario 7 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

 

2020 m. sausio 27 d. –

vasario 11 d.

 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2020 m. vasario 12 d.

 

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2020 m. vasario 13–14 d.

 

II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d.,

vidurinį išsilavinimą turintys asmenys – rugpjūčio 12 d.

 

Testų, jei taikomi, laikymas

2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 4 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d.,

o vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims –rugpjūčio 12 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2020 m. rugpjūčio 10 d., vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims – rugpjūčio 14 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2020 m. rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 17 d.

 

 

III. Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

 

 

2020 m. rugpjūčio 15 d. – rugpjūčio 26 d.

 

 

Testų, jei taikomi, laikymas

2020 m. rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 24 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2020 m. rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 26 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2020 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 28 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2020 m. rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 1 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – rugsėjo 2 d.

IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

 

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d.

Mokymo sutartys pasirašomos kiekvieną šio laikotarpio pirmadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos

 

______________