Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 822 „Dėl FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ paTVIRTINIMO“ pakeitimo

 

 

2020 m. spalio 14 d. Nr. 1129

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Licencijas išduoda, papildo, atsisako jas išduoti, licencijų duomenis patikslina, licencijų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina ir galiojimą panaikina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vadovaudamasi Švietimo įstatymu, Profesinio mokymo įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu ir Taisyklėmis.“;

1.2. pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija licencijos išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo duomenis perduoda Licencijų registrui šio registro nuostatuose nustatyta tvarka ir įrašo Licencijų informacinėje sistemoje vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 151 straipsniu.“;

1.3. pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Nustačiusi, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai, pateikti dokumentai netinkamai įforminti, dokumentuose yra klaidingų ir (ar) netikslių duomenų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos apie tai informuoja siekiantį gauti licenciją juridinį ar fizinį asmenį Taisyklių 5 punkte nurodytu  būdu ir nustato 20 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Terminas licencijai išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.“;

1.4. pripažinti netekusiu galios 20 punktą;

1.5. pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Už licencijos išdavimą, papildymą, patikslinimą mokama Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatyta tvarka. Valstybės rinkliava turi būti sumokėta iki licencijos išdavimo, papildymo, patikslinimo ir yra mokėjimo dieną galiojančio dydžio.“;

1.6. pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Apie sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą Švietimo, mokslo ir sporto ministerija per 3 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos Taisyklių 5 punkte nurodytu būdu informuoja licencijos turėtoją.“

2. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo pateikti prašymai dėl licencijos dublikatų išdavimo nebus nagrinėjami, o sumokėta valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnio ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                  Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                       Algirdas Monkevičius