neįgaliųjų REIKALų departamentO

PRIE socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 METAIS projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo

 

2018 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-33

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. A1–349 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. A1–44 „Dėl pavedimo Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo“ 1.3.6 papunktį, tvirtinu Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatus (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Asta Kandratavičienė

 

PATVIRTINTA

Neįgaliųjų reikalų departamento prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-33

 

NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO 2019 METAIS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų (toliau – projektai) atrankos konkurso (toliau – konkursas) organizavimo tvarką, finansavimo prioritetus, finansuotinas projekto veiklas ir tikslines asmenų grupes, paraiškų turinio reikalavimus ir paraiškų teikimą, projektų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimą ir paraiškų atmetimo tvarką bei pagrindus, projektų vertinimą, komisijos darbo organizavimą, projektų vykdymą ir kontrolę.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. Neįgaliųjų šeimos nariai – kartu su neįgaliuoju gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, neįgaliojo sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo neįgalusis bendrai gyvena neįregistravęs santuokos, arba asmuo, su kuriuo neįgalusis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka susitarė tuoktis.

2.2. Partneris – viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas pasirašęs jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (toliau – jungtinės veiklos sutartis) dėl projekto veiklų įgyvendinimo. Jungtinės veiklos sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus. Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) vykdant projektą įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų teikėjai (pvz., rėmėjai).

2.3. Projekto vykdytojai – fiziniai asmenys, tiesiogiai ir nuolat prisidedantys prie projekto įgyvendinimo, įdarbinti pareiškėjo projekte ir atsakingi už konkrečių projekto veiklų įgyvendinimą. Projekto veiklų vykdytojais nėra laikomi fiziniai asmenys, kurie laikinai prisideda prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektoriai, atlikėjai ir kt.).

2.4. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme apibrėžtas sąvokas.

3. Konkurso tikslas – skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklą konkurso būdu finansuojant neįgaliųjų asociacijų veiklos projektus, skirtus atstovauti neįgaliesiems, ginant jų teises, telkiant neįgaliuosius bendroms veikloms, didinant jų savarankiškumą, ugdyti neįgaliųjų gebėjimus, skatinant neįgaliuosius dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

4. Konkursą organizuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Konkursas laikomas įvykusiu, kai pateikiama bent viena paraiška. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas.

5. Konkursas skelbiamas viešai Departamento interneto svetainėje www.ndt.lt. Skelbime nurodoma:

5.1. projektų priėmimo pradžia ir pabaiga. Projektų priėmimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų nuo kvietimo teikti projektus paskelbimo dienos;

5.2. informacija apie tai, kad projektai Departamentui turi būti siunčiami elektroniniu paštu bei elektroninio pašto adresas, kuriuo turi būti pateiktas projektas;

5.3. kontaktinis asmuo ir jį pavaduojantis asmuo (nurodant jų pareigas, vardus ir pavardes), teikiantys konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir laikas pasiteirauti;

5.4. projekto paraiškos (Nuostatų 1 priedas), detalios projekto įgyvendinimo sąmatos (Nuostatų 2 priedas) (toliau – sąmata) bei Nuostatų 16.5 papunktyje nurodytos deklaracijos (toliau – deklaracija) formos;

5.5. konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma;

5.6. didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

6. Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 415 700 (vienas milijonas keturi šimtai penkiolika tūkstančių septyni šimtai) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 170 000 (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) eurų.

7. Konkursui projektus gali teikti neįgaliųjų asociacijos, įregistruotos Juridinių asmenų registre (toliau – pareiškėjai) ir atitinkančios visas šias sąlygas:

7.1. veikia nacionaliniu lygmeniu ir paraiškos pateikimo dieną atstovauja neįgaliųjų arba neįgaliųjų ir jų šeimos narių, arba neįgaliuosius atstovaujančių neįgaliųjų asociacijų, arba neįgaliųjų ir neįgaliesiems atstovaujančių neįgaliųjų asociacijų, arba neįgaliųjų, jų šeimos narių ir neįgaliesiems atstovaujančių neįgaliųjų asociacijų interesams ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių, ir (ar) jie gauna naudos;

7.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau kaip vienerius metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos;

7.3. vienija negalią turinčius neįgaliųjų asociacijos narius ne profesinės veiklos pagrindu;

7.4. projekto buhalteris turi arba buhalterio, arba auditoriaus, arba apskaitininko, arba ekonomisto (turinčio ne mažesnę nei dvejų metų patirtį apskaitos ir (ar) finansų srityje arba baigusio buhalterinės apskaitos kursus) kvalifikaciją arba buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo, jeigu pareiškėjas neturi buhalterio;

7.5. projekto veiklų įgyvendinimo plane numato vykdyti Nuostatų 11.1 papunktyje nurodytą veiklą.

8. Neįgaliųjų asociacija savo projekto veiklai vykdyti gali pasitelkti partnerį (-ius) – kitą (-as) neįgaliųjų asociaciją (-as), įregistruotą (-as) Juridinių asmenų registre ir atitinkančią (-ias) Nuostatų 7.1 ir 7.3 papunkčiuose pareiškėjams keliamus reikalavimus. Konkurse dalyvaujančios neįgaliųjų asociacijos, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, negali būti kito (kitų) šiame konkurse dalyvaujančio (-ių) pareiškėjo (-ų) partnerės.

 

II SKYRIUS

FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

9. Už atitiktį finansavimo prioritetams vertinant projektus skiriami papildomi balai.

10. Finansavimo prioritetai teikiami projektams, kai:

10.1. projektuose pateiktos veiklos ne mažiau nei 10 procentų nuo planuojamai veiklai įgyvendinti prašomos lėšų sumos remiamos iš kitų finansavimo šaltinių. Į šią sumą nėra įtraukiamos kitų finansavimo šaltinių lėšos, kurias pareiškėjas papildomai privalo skirti pagal Nuostatų 61.4, 61.6, 61.12 ir 61.15 papunkčių reikalavimus;

10.2. projekto veiklai vykdyti pasitelkiamas (-i) partneris (-iai).

 

III SKYRIUS

FINANSUOTINOS PROJEKTO VEIKLOS IR TIKSLINĖS ASMENŲ GRUPĖS

 

11. Vykdant projektus, finansuojamos šios veiklos:

11.1. neįgaliųjų teisių gynimas (atstovavimas (teikiant teisines konsultacijas, atstovaujant posėdžiuose, darbo grupėse ir pan.), švietėjiška veikla, konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai, susiję su neįgaliųjų teisių gynimu, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena, metodinė pagalba neįgaliųjų asociacijos nariams, tarptautinis bendradarbiavimas);

11.2. specialistų kvalifikacijos tobulinimas (tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas; neįgaliųjų asociacijos, jos padalinių, skyrių, filialų ir (ar) vienijamų juridinių narių, partnerių (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu) darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas);

11.3. neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose;

11.4. aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose aktyvaus poilsio renginiuose;

11.5. kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose kultūros renginiuose.

12. Pareiškėjas privalo paraiškoje numatyti vykdyti Nuostatų 11.1 papunktyje nurodytą veiklą.

13. Projektų tikslinės asmenų grupės – tiesioginiai naudos (paslaugų) gavėjai:

13.1. neįgalieji;

13.2. neįgaliųjų šeimos nariai;

13.3. specialistai, tiesiogiai dirbantys su neįgaliaisiais;

13.4. neįgaliųjų asociacijos, jos padalinių, skyrių, filialų ir (ar) vienijamų juridinių narių, partnerių (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu) darbuotojai;

13.5. visuomenės nariai, kai vykdoma Nuostatų 11.1 papunktyje nurodyta švietėjiška veikla.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

14. Projektai aprašomi užpildant paraišką, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir sąmata (Nuostatų 2 priedas) (toliau – paraiška). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu bei Departamentui pateikta .pdf formatu.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Departamentui, jos taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

15. Paraiškoje nurodoma:

15.1. paraiškos užpildymo data ir vieta;

15.2. bendra informacija apie pareiškėją, pareiškėjo ir projekto vadovą, projekto buhalterį arba asmenį, teikiantį buhalterinės apskaitos paslaugas;

15.3. informacija apie pareiškėjo ir partnerio (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu) atitiktį Nuostatų 7 ir 8 punktuose nurodytiems reikalavimams;

15.4. informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 10 punkte nurodytiems finansavimo prioritetams;

15.5. informacija apie projekto įgyvendinimo partnerį (-ius) (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu);

15.6. projekto aprašymas (projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas (santrauka), problemos iškėlimas ir pagrindimas, projekto tikslas ir uždaviniai, tikslinė (-ės) projekto grupė (-ės), projekto įgyvendinimo laikotarpis);

15.7. projekto veiklų įgyvendinimo planas (toliau – veiklų planas), kuriame turi būti nurodytas konkrečios veiklos pavadinimas, planuojamas veiklos vykdymo laikotarpis ir trukmė, trumpas veiklos aprašymas, planuojama jos vykdymo vieta, dalyvių skaičius ir kt., poveikis tikslinei asmenų grupei, įgyvendinus konkrečią veiklą, atsakingas projekto vykdytojas);

15.8. papildoma informacija (informacija apie projekto vadovo, projekto vykdytojo (-ų) patirtį, kvalifikaciją ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą ir projekto vykdytojų sąsaja su konkrečiomis įgyvendinamo projekto veiklomis, informacija apie veiklos vykdymą užtikrinančius materialinius išteklius, informacija apie pareiškėjo dalyvavimą kituose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) ir Departamento organizuojamuose konkursuose ir (ar) einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais metais iš Ministerijos ir Departamento finansuojamų priemonių gautas lėšas pagal kitas programas (priemones);

15.9. informacija apie projekte planuojamos (-ų) veiklos (-ų) viešinimą;

15.10. laukiami rezultatai (įgyvendinus projektą);

15.11. kita papildoma informacija, susijusi su projektu ir teikiama pareiškėjo nuožiūra;

15.12. pridedamų dokumentų sąrašas;

15.13. sąmata (Nuostatų 2 priedas), nurodant išlaidų rūšis, jų skaičiavimą, kiek lėšų reikalinga, prašoma ir skiriama iš kitų finansavimo šaltinių, planuojamų išlaidų ir jų skaičiavimų pagrindimą.

16. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 14 punkte) elektronines kopijas .pdf formatu:

16.1. pareiškėjo ir partnerio (jeigu planuojama jungtinė veikla) steigimo dokumentą (-us) (pvz., įstatai, nuostatai);

16.2. galiojančią paslaugų teikimo sutartį, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens;

16.3. projekto buhalterio (kai paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens) gyvenimo aprašymą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus (diplomas, buhalterinės apskaitos kursų baigimo pažymėjimas ir pan.);

16.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

16.5. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Nuostatų 4 priedas);

16.6. projekto vadovo ir projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymus;

16.7. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažymą ar Valstybės įstaigos registrų centro jungtinę pažymą, išduotą ne anksčiau kaip 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos, patvirtinančią, kad pareiškėjas neturi mokesčių (išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas) mokėjimo įsipareigojimų (skolų), viršijančių 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) eurų sumą, jei projekte prašoma suma viršija 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų;

16.8. dokumentą (-us) pagrindžiantį (-čius) pareiškėjo iš kitų finansavimo šaltinių skiriamas lėšas, jeigu pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.1 papunktyje nurodytą finansavimo prioritetą ir (ar) sąmatoje planuoja išlaidas, nurodytas Nuostatų 61.4, 61.6, 61.12 ir 61.15 papunkčiuose (pareiškėjo ir rėmėjų garantiniai raštai dėl projekto veiklų finansavimo iš kitų finansavimo šaltinių);

16.9. pareiškėjo atitiktį Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytam finansavimo prioritetui (jeigu planuojama jungtinė veikla) pagrindžiantį (-čius) dokumentą (-us) (jungtinės veiklos sutartis (-ys), susitarimas (-ai)), įrodantį (-čius) pareiškėjo bendradarbiavimą su partneriu (-iais);

16.10. dokumentus, įrodančius pareiškėjo teisę naudoti suremontuotas patalpas ne trumpiau kaip 3 metus projektui pasibaigus (jeigu planuojamos išlaidos patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, paprastojo remonto darbams);

16.11. dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau kaip vienerius metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos (ataskaitinių neįgaliųjų asociacijos susirinkimų veiklų ataskaitų ir pan.);

16.12. dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas ir partneris (jeigu planuojama jungtinė veikla) atitinka Nuostatų 7.1 papunktyje nustatytą reikalavimą (pareiškėjo valdymo organų patvirtintas dokumentas (pvz., posėdžio protokolo išrašas), kuriame nurodyti pareiškėjo ar per pareiškėjo vienijamas vietos ir (ar) regionines nevyriausybines organizacijas, ar pareiškėjo per jo vienijamų respublikinių nevyriausybinių organizacijų vienijamas vietos ir (ar) regionines nevyriausybines organizacijas savivaldybėse arba apskrityse turimi atstovai ir (ar) nariai ir jų kontaktai arba, kuris įrodo, kad per pareiškėjo vykdomą veiklą naudą gauna neįgalieji ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių. Toks pats dokumentas pateikiamas ir partnerio);

16.13. kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

17. Pareiškėjai vienu elektroniniu laišku paraišką ir Nuostatų 16 punkte nurodytus dokumentus pateikia konkurso skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu. Paraiška ir visi kiti su paraiška privalomi pateikti dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, kur paraiškos dokumentai būtų prieinami ne trumpiau kaip 5 darbo dienas po projekto paraiškos pateikimo dienos.

18. Paraiška turi būti išsiųsta konkurso skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos 23.59 val. Informacija, kad paraiška gauta ir kad paraiškai suteiktas registracijos numeris, skelbiama Departamento interneto svetainėje kitą darbo dieną nuo konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos. Jei per nurodytą laiką Departamento interneto svetainėje pareiškėjas neranda savo paraiškos pateikimo fakto, kad Departamente paraiška yra gauta ir jai suteiktas numeris, jis nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pateiktų paraiškų sąrašo paskelbimo Departamento interneto svetainėje dienos, privalo kreiptis į Departamentą elektroniniu paštu ir pranešti apie tai, pateikdamas paraišką ir Nuostatų 16 punkte nurodytus dokumentus bei išsiuntimo faktą įrodančius dokumentus (elektroninio laiško siuntimo išrašą). Patikslintas paraiškų sąrašas Departamento interneto svetainėje skelbiamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pareiškėjo paraiškos bei išsiuntimo faktą įrodančių dokumentų (elektroninio laiško siuntimo išrašo) gavimo Departamente dienos.

19. Paraiškos ir Nuostatų 16 punkte nurodyti dokumentai, pateikti kitu nei skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu ar kitu nei Nuostatuose nurodytu būdu, ar nepateikus paraiškos bei išsiuntimo faktą įrodančių dokumentų, kai pareiškėjas Departamento interneto svetainėje neranda paraiškos pateikimo fakto, kaip numatyta Nuostatų 18 punkte, konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos.

20. Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teikia konkurso skelbime nurodytas kontaktinis asmuo. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS IR PARAIŠKŲ ATMETIMO TVARKA BEI PAGRINDAI

 

21. Departamentas per 5 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos įvertina pareiškėjo ir paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams. Departamentas įvertina paraiškų atitiktį formaliesiems kriterijams, patikrindamas, ar:

21.1. paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į subjektų, turinčių teisę teikti projektus, grupę (Nuostatų 7 punktas);

21.2. paraiška pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos ir valandos;

21.3. paraiška atitinka Nuostatų 14 punkte nustatytus reikalavimus;

21.4. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

21.5. pareiškėjas nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 eurų;

21.6. pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokų, mokėjimo įsipareigojimus, viršijančius 150 eurų sumą (tikrinama, jei teikiama Nuostatų 16.7 papunktyje nurodyta pažyma);

21.7. pareiškėjas pateikė visus Nuostatų 16 punkte nurodytus dokumentus;

21.8. deklaracija užpildyta pagal nustatytą formą (Nuostatų 4 priedas);

21.9. pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje bei atitinkamo konkurso finansavimo nuostatuose nustatyta tvarka (pagal Ministerijos administracijos padalinių, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“, administruojančių konkursus, pateiktą informaciją);

21.10. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį ir (ar) yra pasibaigęs Nuostatų 73 punkte numatytas trejų metų terminas;

21.11. paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai surašyti lietuvių kalba, pateikti dokumentų užsienio kalba vertimai, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 14 punkte;

21.12. tas pats pareiškėjas konkursui nėra pateikęs kelių savo turiniu tapačių paraiškų;

21.13. pareiškėjo prašoma suma nėra mažesnė nei 5 000 (penki tūkstančiai) eurų;

21.14. pareiškėjo prašoma suma nėra didesnė nei 170 000 (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių) eurų;

21.15. pareiškėjas projekte planuoja vykdyti Nuostatų 11.1 papunktyje nurodytą privalomą vykdyti neįgaliųjų teisių gynimo veiklą;

21.16. pareiškėjo partneris (jeigu planuojama jungtinė veikla) atitinka Nuostatų 8 punkte nustatytus reikalavimus.

22. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatų 16 punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai arba nepateikti užsienio kalba surašytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 14 punkte, Departamentas kreipiasi į pareiškėją su nurodymu pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo išsiuntimo dienos. Departamentas prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą.

23. Nustačius, kad tas pats pareiškėjas konkursui pateikė kelias savo turiniu tapačias paraiškas, vertinama paraiška, gauta vėliausiai. Paraiška (-os), kuri (-ios) buvo pateikta (-os) anksčiau, atmetama (-os).

24. Nustatęs, kad konkurso pareiškėjas yra kito (-ų) šiame konkurse dalyvaujančio (ių) pareiškėjo (-ų) partneris, prisidėsiantis prie projekto veiklų įgyvendinimo, ir (ar) partneris neatitinka Nuostatų 8 punkte nustatytų reikalavimų, Departamentas kreipiasi į pareiškėją, kurio partneris pastarasis yra, ir nurodo per 3 darbo dienas nuo nurodymo išsiuntimo dienos atsisakyti ir (ar) pakeisti partnerį (-ius), kuris (-ie) yra ir pareiškėjas (-ai) šiame konkurse arba neatitinka Nuostatų 8 punkte nustatytų reikalavimų, ir informuoti, kas perims vykdyti veiklas, kurias turėjo vykdyti partneris (-iai). Per nustatytą terminą pareiškėjui (-ams) neinformavus Departamento apie partnerio (-ių) pakeitimą, vadovaujamasi Nuostatų 25.3 papunkčiu.

25. Paraiškos atmetamos, nevertinamos ir lėšos projektams neskiriamos, jeigu paraiška ar pareiškėjas atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

25.1. paraišką pateikė pareiškėjas, kuris nepatenka į subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupę;

25.2. paraiška pateikta po paskutinės projektų pateikimo dienos ir valandos;

25.3. pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų bei patikslinimų, ir (ar) nepateikė užsienio kalba surašytų dokumentų vertimų į lietuvių kalbą, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 14 punkte;

25.4. paraiška neatitinka Nuostatų 14 punkte nustatytų reikalavimų;

25.5. pareiškėjas yra likviduojamas;

25.6. pareiškėjas yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje bei atitinkamo konkurso finansavimo nuostatuose nustatyta tvarka;

25.7. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir nėra pasibaigęs Nuostatų 73 punkte numatytas trejų metų terminas;

25.8. pareiškėjas yra skolingas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, kai ši skola viršija 150 eurų sumą;

25.9. pareiškėjas nėra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo įsipareigojimų, viršijančių 150 eurų sumą (tikrinama, jei teikiama Nuostatų 16.7 papunktyje nurodyta pažyma);

25.10. pareiškėjo prašoma suma yra mažesnė nei 5 000 (penki tūkstančiai) eurų;

25.11. pareiškėjo prašoma suma yra didesnė nei 170 000 (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių) eurų;

25.12. pareiškėjas projekte neplanuoja vykdyti Nuostatų 11.1 papunktyje nurodytos privalomos vykdyti neįgaliųjų teisių gynimo veiklos.

26. Departamentas informaciją dėl projektų atitikties formaliesiems kriterijams pateikia suvestinėje ir ją kartu su susijusiais dokumentais perduoda Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai projektų vertinimo komisijai (toliau – Komisija). Komisijos darbą reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 patvirtintų Projektų administravimo taisyklių (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Taisyklės) VI skyrius bei šie Nuostatai. Komisija, įvertinusi Komisijos sekretoriaus pateiktą informaciją, per 3 darbo dienas nuo informacijos dėl projektų atitikties formaliesiems kriterijams ir susijusių dokumentų perdavimo Komisijai dienos, priima sprendimą dėl projektų atitikties formaliesiems kriterijams ir projekto perdavimo tolimesniam projektų vertinimui arba projekto (-ų) atmetimo. 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

27. Departamentas vertintinus projektus perduoda Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD)  ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl projektų atitikties formaliesiems kriterijams priėmimo dienos. SPPD ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo vertintinų projektų gavimo dienos perduoda juos vertinti ekspertams. Projektai, kuriems siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų, atrenkami laikantis Nuostatuose nustatytos tvarkos.

28. Projektus vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD. Ekspertu negali būti asmuo, dirbantis Departamente ar SPPD, susijęs su pareiškėju, kurio projektą vertina (pvz., iš pareiškėjo, kurio projektą vertina, ekspertas ar jam artimi asmenys negauna bet kurios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos; ekspertas ar jam artimi asmenys nėra pareiškėjo, kurio paraišką ekspertas vertina, steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys).

Ekspertų darbas organizuojamas vadovaujantis SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Kartu su nurodytu reglamentu turi būti patvirtinama kandidato į ekspertus paraiškos forma, kvalifikaciniai reikalavimai ekspertams, eksperto konfidencialumo ir nešališkumo deklaracijos bei sutarties dėl ekspertų paslaugų teikimo forma (-os), kurioje turi būti apibrėžta ekspertų atsakomybė už jiems paskirtų paraiškų vertinimų teisėtumą ir pagrįstumą. 

Ekspertai, prieš pradėdami vertinti paraiškas, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas. Ekspertams pasirašius šiame punkte nurodytus dokumentus, SPPD trumpai supažindina ekspertus su konkurso tikslais, numatoma darbo organizavimo tvarka, paaiškina, kaip pildyti projekto vertinimo anketas, į ką tikslinga atsižvelgti vertinant projektus, apžvelgia vertinimo ypatumus, kitas aplinkybes, atsako į ekspertų klausimus. SPPD ekspertų pasirašytų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų kopijas perduoda Komisijos sekretoriui.

29. Vertintinus projektus SPPD paskirsto ekspertams. Vieną projektą vertina du ekspertai. SPPD gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui Taisyklių 20 punkte nurodytais pagrindais.

30. Jeigu ekspertams vertinant gautą paraišką ir su ja pateiktus dokumentus kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti esminę įtaką vertinant projektą, ekspertai raštu arba elektroniniu paštu kreipiasi į SPPD su prašymu patikslinti pareiškėjo pateiktą informaciją, nurodydami savo prašymo motyvus. SPPD elektroniniu paštu nurodo pareiškėjui per 3 darbo dienas nuo nurodymo išsiuntimo dienos pateikti patikslintą informaciją elektroniniu paštu. Pareiškėjo gali būti prašoma tik tos informacijos, kurios pats SPPD negali gauti. Pareiškėjo negali būti prašoma pateikti nepagrįstai daug informacijos, kuri nebūtų svarbi vertinant projektus. Jeigu pareiškėjas per SPPD nustatytą terminą informacijos nepaaiškina ar nepatikslina, ekspertas vertina paraišką remdamasis turimais duomenimis, o SPPD per 3 darbo dienas nuo pareiškėjui nurodyto termino pabaigos apie tai informuoja Komisijos pirmininką bei nurodo priežastis, kodėl pareiškėjo nepatikslinta ar nepaaiškinta informacija turi esminę įtaką vertinant projektą.

31. Ekspertas projektus vertina pildydamas projekto vertinimo anketą (Nuostatų 3 priedas), vadovaudamasis šioje anketoje nurodytais vertinimo kriterijais.

Projekto vertinimo anketoje privalo būti pateikiamas išsamus eksperto kiekvieno skirto balo pagrindimas. Jeigu eksperto siūlymu yra mažinamas pareiškėjo prašomas finansavimas, turi būti išsamiai pagrįstos to siūlymo priežastys.

32. Ekspertai turi įvertinti ir skirti balus už šias aplinkybes:

32.1. paraiškoje numatyto tikslo, uždavinių ir trumpo aprašymo aiškumą, atitiktį konkurso tikslui;

32.2. projekto atitiktį finansavimo prioritetams;

32.3. projekto veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti;

32.4. sąmatos aiškumą, detalumą ir racionalumą, pagrįstumą ir sąsają su veiklomis;

32.5. projekto laukiamų rezultatų reikšmingumą, realumą, pagrįstumą;

32.6. projekto vadovo ir vykdytojo (-ų) tinkamumą, kompetenciją, kvalifikaciją ir darbo patirtį bei gebėjimus vykdyti projektą.

33. Galimas didžiausias projektui skirtinų balų skaičius – 85, privaloma surinkti minimali balų suma – 40 balų. Projektai, kurie nesurinko 40 balų sumos, nefinansuojami. Jei skiriant dalinį finansavimą projekto suma tampa mažesnė nei 5 000 (penki tūkstančiai) eurų – projektas nefinansuojamas.

Projektai reitinguojami ekspertų skirtų balų vidurkių mažėjimo tvarka.

Jei, atlikus projektų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų projektams skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto lėšų, pirmenybė teikiama tam projektui, kurio sąmatoje administravimui (Nuostatų 61.1–61.4 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms) skirta procentinė dalis nuo reikalingos sumos yra mažesnė. Projektas, kuriam neužteko konkursui įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto lėšų, yra įtraukiamas į rezervinių projektų sąrašą. Lėšos rezervinių projektų sąraše esantiems projektams skiriamos Nuostatų 42 punkto antroje pastraipoje nustatyta tvarka.

34. Projektai turi būti įvertinti per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų, pradedant skaičiuoti nuo vertintinų projektų pateikimo ekspertams dienos iki SPPD parengtos projektų vertinimo suvestinės (joje nurodomas dviejų projektą vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų sumų vidurkis) pateikimo Komisijai dienos. Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į gautų projektų skaičių ir apimtį, gali terminą pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

35. SPPD apibendrina gautus ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas sureitinguotą projektų vertinimo suvestinę, ją kartu su ekspertų projekto vertinimo anketomis ir jų vertintais projektais (elektroninėmis jų versijomis) pateikia Komisijai svarstyti.

36. Gavęs sureitinguotą projektų vertinimo suvestinę, ekspertų projekto vertinimo anketas ir vertintus projektus (elektronines nurodytų dokumentų versijas su patikslintais dokumentais), Komisijos sekretorius supažindina Komisijos narius ir Komisijos pirmininko pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas organizuoja Komisijos posėdį, kurio metu SPPD atstovas (-ai) ir (ar) ekspertas (-ai), vertinęs (-ę) paraiškas, atsako į Komisijos narių ir (ar) posėdyje dalyvaujančių pareiškėjų klausimus.

37. Komisijos posėdžio metu Komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti projektams įgyvendinti sumų vidurkiui, priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo.

Jeigu Taisyklių 20.1–20.3 papunkčiuose nurodytais atvejais įvertinti projektą paskiriamas trečiasis ekspertas, jo siūlymas dėl projekto įvertinimo pateikiamas Komisijai. Komisija, įvertinusi trečiojo eksperto siūlymus, pritaria arba nepritaria jo skirtam balui ir (ar) šio eksperto išvadai dėl projekto finansavimo ar nefinansavimo. Kai trečiasis ekspertas pasitelkiamas Taisyklių 20.4 papunktyje nurodytu atveju, dėl projektui skiriamos sumos dydžio sprendžia Komisija.

Jeigu Komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, Komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, Komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui ir (ar) siūlomai skirti sumai. Jeigu Komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka Komisijos nariai. Atliekant pakartotinį vertinimą, vieną projektą vertina ne mažiau kaip du Komisijos nariai. Projektus Komisijos nariams vertinti paskirsto Komisijos pirmininkas. Komisijos nariai šį vertinimą atlieka užpildydami projekto vertinimo anketą (Nuostatų 3 priedas), kurią pristato kitame posėdyje.

Vertindamas paraišką ir atsižvelgdamas į išlaidų pagrįstumą, Komisijos narys pakartotinio vertinimo metu gali pasiūlyti mažinti tam tikroms išlaidoms numatytas lėšas arba jų neskirti, jei planuojamos išlaidos neatitinka Nuostatuose nustatytų tikslų.

38. Tuo atveju, kai Komisija, įvertinusi projektų vertinimo suvestinę, ekspertų projekto vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatų 37 punkto ketvirtoje pastraipoje nustatytais kriterijais, priima sprendimą siūlyti Departamento direktoriui skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų, ji priima protokolinį sprendimą, kuriame nurodo, kokios veiklos ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti.

Komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo siūlyti Departamento direktoriui skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų priėmimo dienos elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie Komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios veiklos ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo patvirtinti, kad pareiškėjas sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei pagal Komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatą ir (ar) veiklų planą ir (ar) laukiamus rezultatus.

Jei pareiškėjas sutinka su Komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo Komisijos sekretoriaus pranešimo išsiuntimo elektroniniu paštu dienos Komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir, kad Komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei atsižvelgdamas į Komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą ir (ar) veiklų planą ir (ar) laukiamus rezultatus.

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su Komisijos siūloma skirti suma ir kad Komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintą sąmatą ir (ar) veiklų planą ir (ar) laukiamus rezultatus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) veiklų planų ir (ar) laukiamų rezultatų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose ir SPPD patvirtinto ekspertų darbo reglamento nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) veiklų planus ir (ar) laukiamus rezultatus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų projekto vertinimo anketomis ją perduoda Komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) veiklų planų ir (ar) laukiamų rezultatų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų projekto vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatų 37 punkto ketvirtoje pastraipoje nustatytais kriterijais, Komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) veiklų planus ir (ar) laukiamus rezultatus ir jiems pritaria arba nepritaria.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su Komisijos siūloma skirti suma ir (ar), kad Komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) veiklų plano ir (ar) laukiamų rezultatų, laikoma, kad jis nesutinka su Komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su Komisijos priimtu sprendimu siūlyti Departamento direktoriui jam skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei Komisija nepritaria pareiškėjo patikslintai sąmatai ir (ar) veiklų planui ir (ar) laukiamiems rezultatams, projektui lėšų neskiriama ir jis įtraukiamas į nefinansuotinų projektų sąrašą.

39. Pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo Komisija pateikia Departamento direktoriui per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo siūlymų pateikimo Departamento direktoriui, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos.

Departamento direktorius per 5 darbo dienas nuo Komisijos pasiūlymų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams.

40. Departamento direktoriaus sprendime dėl lėšų skyrimo projektams nurodoma:

40.1. pagrindas finansuoti projektus arba jų nefinansuoti (teisės aktų nuostatos, Komisijos protokolų duomenys);

40.2. finansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkį, prašomas sumas, skiriamas sumas;

40.3. rezervinių projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas sumas, siūlomas skirti sumas;

40.4. nefinansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas sumas;

40.5. atmestinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, prašomas sumas;

40.6. Departamento direktoriaus sprendimo apskundimo tvarka.

41. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp pareiškėjo ir Departamento sudaroma ne vėliau nei per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo projektui priėmimo dienos. Sutartyse turi būti pateikta informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 61 punkte.

42. Nesudarius Sutarties per Nuostatų 41 punkte nurodytą terminą, nutraukus sudarytą Sutartį, Departamento direktorius panaikina sprendimą projektui skirti lėšas.

Pareiškėjui nesudarius Sutarties per Nuostatų 41 punkte nurodytą terminą, atsisakius dalies lėšų ar toliau vykdyti finansuojamą projektą, nutraukus sudarytą Sutartį, taip pat Nuostatų 38 punkte numatytu atveju per nustatytą terminą nepatikslinus sąmatos ir (ar) veiklų plano ir (ar) laukiamų rezultatų, šios lėšos Komisijos siūlymu ir Departamento direktoriaus sprendimu eilės tvarka pirmiausia skiriamos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Rezerviniame sąraše esantiems projektams siūlant skirti dalį projekte prašomų lėšų, sąmata ir (ar) veiklų planas ir (ar) laukiami rezultatai tikslinami Nuostatų 38 punkte nustatyta tvarka.

Departamento direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo priimamas per 3 darbo dienas nuo Komisijos siūlymo gavimo dienos.

43. Pareiškėjai raštu informuojami apie Departamento direktoriaus priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, pateikiant sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis.

Esant būtinybei (pvz., pareiškėjui pateikus skundą dėl paraiškų vertinimo ir (ar) projektui įgyvendinti skiriamų lėšų), Departamentas, rengdamas atsakymus, kitą reikalingą informaciją, gali pasitelkti ekspertus.

44. Informacija apie konkurso rezultatus per 1 darbo dieną nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos skelbiama Departamento interneto svetainėje www.ndt.lt.

 

VII SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

45. Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisiją techniškai aptarnauja Komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Taisyklėmis, Nuostatais ir kitais teisės aktais.

46. Komisijos sekretorius:

46.1. rengia skelbimus apie konkursą ir organizuoja jų paskelbimą;

46.2. techniškai aptarnauja Komisiją, organizuoja ir protokoluoja Komisijos posėdžius, pasirašo posėdžių protokolus;

46.3. skelbia informaciją apie Komisijos posėdžius, kuriuose bus svarstomi su projektų finansavimu susiję klausimai, Departamento interneto svetainėje www.ndt.lt ir ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Komisijos posėdžio Departamento interneto svetainėje paskelbia planuojamo posėdžio darbotvarkę bei šios informacijos pasikeitimus (jei jų yra);

46.4. renka Komisijos narių, SPPD bei ekspertų raštu pateiktą informaciją apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir jų pasirašytas nešališkumo deklaracijas bei konfidencialumo pasižadėjimus;

46.5. rengia Departamento direktoriaus įsakymo dėl lėšų skyrimo, dokumentų perdavimo-priėmimo aktų, kuriais Departamentas perduoda dokumentus, susijusius su konkursu, SPPD, ir kitų Komisijos veiklos dokumentų projektus;

46.6. elektroniniu būdu siunčia derinti Komisijos posėdžio protokolą Komisijos nariams;

46.7. skelbia konkurso rezultatus Departamento interneto svetainėje www.ndt.lt.

47. Pagrindinė Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai vyksta Komisijos pirmininko nustatytu laiku. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių.

Komisijos posėdžiuose dalyvauja SPPD atstovas (-ai) bei projektus vertinę ekspertai. Jeigu SPPD atstovas arba projektus vertinę ekspertai negali dalyvauti posėdyje, Komisija Nuostatų 50 punkte nustatyta tvarka sprendžia, ar rengti posėdį SPPD atstovui arba projektą (-us) vertinusiems ekspertams nedalyvaujant, ar posėdį atidėti iki tol, kol galės dalyvauti SPPD atstovas ir (ar) projektus vertinę ekspertai.

48. Komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų atstovai ir kiti asmenys. Pareiškėjo atstovas gali dalyvauti tik posėdžio dalyje, kurioje svarstomas jo projekto klausimas. Komisija posėdžio pradžioje nustato, kuriuos klausimus svarstant gali dalyvauti kiti asmenys. Pareiškėjo atstovas turi teisę pareikšti savo pastabas, paaiškinimus, susijusius su pareiškėjo pateiktu projektu, taip pat pastabas dėl Komisijos posėdžio eigos Komisijai, kurie įrašomi į posėdžio protokolą. Pareiškėjo atstovui pateikus pastabą dėl Komisijos posėdžio eigos, Komisija pastabą įvertina ir atsižvelgia į ją ar neatsižvelgia, nurodydama neatsižvelgimo priežastis. Pareiškėjo atstovas, ketinantis dalyvauti Komisijos posėdyje, Komisijos sekretoriui pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad Komisijos posėdyje ketinantis dalyvauti asmuo yra pareiškėjo vadovas arba asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

49. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo SPPD pateiktų įvertintų projektų suvestinių, ekspertų projekto vertinimo anketų ir vertintų paraiškų gavimo dienos yra šaukiamas Komisijos posėdis. Prireikus gali būti šaukiama ir daugiau posėdžių.

Komisijos nariams, SPPD atstovui (-ams) ir ekspertams apie posėdį raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša Komisijos sekretorius, kuris kartu su pranešimu posėdžio dalyviams pateikia posėdžio darbotvarkės projektą ir medžiagą numatomais svarstyti klausimais. Informacija apie planuojamą posėdį taip pat skelbiama Departamento interneto svetainėje www.ndt.lt.

50. Komisijos narys, SPPD atstovas (-ai) ir projektus vertinę ekspertai, negalintys atvykti į posėdį, apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Komisijos posėdžio turi pranešti Komisijos pirmininkui arba sekretoriui, išskyrus atvejus, kai to negali padaryti dėl objektyvių priežasčių.

Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka ir dėl objektyvių priežasčių nesant galimybės surengti posėdžio, Komisijos sprendimai gali būti priimami vadovaujantis visų Komisijos narių apklausos, kuri atliekama nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, elektroniniu paštu rezultatais. Tarp posėdžių einamieji klausimai gali būti aptariami ir Komisijos narių nuomonė išreiškiama elektroniniu paštu.

51. Pirmojo posėdžio metu, prieš pradėdami darbą, Komisijos nariai ir sekretorius privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus (Taisyklių 2 priedas) užtikrinti konkurso informacijos konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti šios informacijos ir nešališkumo deklaracijas (Taisyklių 3 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo.

Konfidencialumo pasižadėjimus pasirašo ir Komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis dalyvaujantys pareiškėjų atstovai, SPPD atstovas (-ai), kiti posėdžio dalyviai (Taisyklių 4 priedas), taip pat projektus vertinantys ekspertai. Projektus vertinantys ekspertai taip pat pasirašo nešališkumo deklaracijas dėl objektyvių sprendimų priėmimo, kuriomis patvirtina, kad nėra dirbantys Departamente ar SPPD, nėra susiję su pareiškėju, kurio projektą vertins (pvz., iš pareiškėjo, kurio projektą vertina, ekspertas ar jam artimi asmenys negauna bet kurios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos; ekspertas ar jam artimi asmenys nėra pareiškėjo, kurio paraišką ekspertas vertina, steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys). Ekspertai konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas pasirašo ne vėliau kaip tą pačią dieną, kurią jiems perduodamos vertintinos paraiškos.

Jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos priimant sprendimus, Komisijos narys (nariai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti vertinimo suvestinę, projektų vertinimo anketas ir vertintus projektus, turi nusišalinti nuo dalyvavimo sprendžiant pritarimo ar nepritarimo ekspertų siūlomiems balams, išvadoms ar sumoms, atitinkamo projekto finansavimo dydžio ir kitus Komisijos nario funkcijoms priskirtus klausimus, prieš tai raštu arba elektroniniu paštu pranešęs (pranešę) Komisijos pirmininkui. Jeigu ekspertas (-ai) nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, jo (jų) vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais, o projektą (projektus) vertina kitas SPPD paskirtas ekspertas. Jeigu Komisijos narys nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, Komisija iš naujo priima sprendimus ir balsuoja. Nenusišalinusio Komisijos nario balsas, Komisijai priimant sprendimus pakartotinai, į bendrą balsų skaičių neįskaičiuojamas.

52. Komisijos pirmininkas, narys, ekspertas ar sekretorius gali būti nušalinti nuo pareigų Komisijoje Taisyklių 45 punkte nustatytais pagrindais.

53. Komisijos pirmininkas nuo pareigų Komisijoje nušalinamas Departamento direktoriaus sprendimu. Komisijos narys, sekretorius ar ekspertas nuo pareigų nušalinami Komisijos pirmininko sprendimu. Sprendime nurodomas nušalinimo laikotarpis ir nušalinimo priežastys.

54. Kai nušalinamas ar nusišalina Komisijos pirmininkas, jo funkcijas vykdo Komisijos pirmininko pavaduotojas. Kai nušalinamas ar nusišalina Komisijos narys ar sekretorius, esant poreikiui, jų funkcijoms vykdyti gali būti paskiriami pakaitiniai Komisijos nariai ar sekretorius, kurie tvirtinami Departamento direktoriaus įsakymu. Kai nušalinamas ar nusišalina ekspertas, jo vertintų paraiškų vertinimą SPPD perduoda kitam ekspertui.

55. Komisijos sprendimai priimami balsuojant posėdyje dalyvaujančių dviejų trečdalių Komisijos narių balsų dauguma. Kai Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra posėdžio pirmininko balsas.

56. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuris elektroniniu būdu turi būti suderintas su Komisijos nariais. Komisijos posėdžio protokolas Komisijos nariams suderinti pateikiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po įvykusio posėdžio. Komisijos nariai pastabas ir pasiūlymus dėl protokolo pateikia per 2 darbo dienas nuo posėdžio protokolo gavimo dienos. Su Komisijos nariais suderintą protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

Protokolai įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reguliuojančiomis protokolo turinį, ir Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“. Protokolai parengiami, suderinami su Komisijos nariais, pasirašomi ir užregistruojami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio.

Komisijos narys turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie protokolo.

57. Protokole nurodoma:

57.1. Komisijos posėdžio data ir vieta, posėdžio protokolo numeris;

57.2. Komisijos posėdžio pirmininkas, Komisijos posėdžio sekretorius, posėdyje dalyvavę Komisijos nariai, SPPD atstovas (-ai), projektus vertinę ekspertai ir kiti posėdyje dalyvavę asmenys;

57.3. Komisijos posėdyje svarstyti projektai bei kiti posėdžio metu svarstyti klausimai;

57.4. projektų, kuriuos nutarta siūlyti atmesti, atmetimo argumentai, teisinis projektų atmetimo pagrindas;

57.5. informacija apie Komisijos pritarimą / nepritarimą skirti projektui finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų. Jei finansavimas projektui skirtas nebuvo arba siūloma skirti mažiau lėšų, negu pareiškėjas prašė, protokole nurodomos tokio siūlymo priežastys ir jų pagrindimas;

57.6. Komisijai nepritarus projektus vertinusių ekspertų įvertinimui ar išvadai, protokole nurodomi objektyvūs argumentai, dėl ko nėra pritariama ekspertų įvertinimui ar išvadai, bei nurodoma, kad projektas yra perduodamas vertinti trečiajam ekspertui arba kad Komisija pati atliks projekto vertinimą;

57.7. siūlytini finansuoti projektai ir siūlomos skirti valstybės biudžeto lėšos projektui įgyvendinti;

57.8. nefinansuotini projektai ir jų nefinansavimo pagrindimas;

57.9. projektai, kuriuos siūloma įtraukti į rezervinių projektų sąrašą;

57.10. sumažintų finansuotinų išlaidų pagrindimas, taip pat Taisyklių 20.4 papunktyje nurodytu atveju siūlomo skirti finansavimo pagrindimas;

57.11. balsavimo rezultatai, kartu nurodant ir informaciją apie kiekvieno Komisijos posėdyje dalyvavusio Komisijos nario balsavimą Komisijos posėdyje svarstytais klausimais;

57.12. informacija apie galimą Komisijos nario, sekretoriaus, eksperto, SPPD ir (ar) kitų su konkurso organizavimu susijusių asmenų interesų konfliktą;

57.13. kiti Komisijos priimti sprendimai ir svarstyti klausimai;

57.14. kita, Komisijos nuomone, svarbi posėdžio informacija.

58. Komisijos posėdžio eiga fiksuojama garso įrašymo priemonėmis. Posėdžio garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną. Prieš pradedant daryti garso įrašą, apie tai Komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys yra informuojami žodžiu. Įrašas pridedamas prie protokolo ir saugomas Departamente Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais.

 

VIII SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

59. Projektams paskirtos valstybės biudžeto lėšos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Departamentui patvirtintų asignavimų programoms. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga ir planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Projektams vykdyti skirtos lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus.

Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos nurodytos paraiškoje, patirtos ir apmokėtos projekto veiklų vykdymo laikotarpiu. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais arba jų kopijomis. Pareiškėjas paslaugas ar prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus lėšų naudojimo principo.

Komisija turi teisę mažinti siūlomų skirti projektui įgyvendinti lėšų sumą, atsižvelgdama į sutrumpėjusį projekto įgyvendinimo laikotarpį, jeigu projekto įgyvendinimo laikotarpis turi įtakos numatomoms vykdyti veikloms, jų apimčiai ir (ar) pareiškėjo prašomų lėšų dydžiui.

60. Pareiškėjai gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje ir veiklų plane nurodytai veiklai vykdyti.

61. Tinkamos finansuoti projekto vykdymo išlaidos:

61.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą;

61.2. buhalterio darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą (jei paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

61.3. užmokestis už buhalterinės apskaitos paslaugas pagal paslaugų sutartį (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

61.4. buhalterinės apskaitos programos aptarnavimo ir atnaujinimo mokestis. Šios išlaidos gali būti finansuojamos tik tuo atveju, jei pareiškėjas ne mažiau kaip 20 procentų reikalingų išlaidų apmoka iš kitų finansavimo šaltinių;

61.5. projekto vykdytojų darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą;

61.6. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms priemonėms, įrangai, prekėms įsigyti (įskaitant ilgalaikį turtą). Ilgalaikiam turtui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir kaip jo vertės nustatymas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti pareiškėjas privalo turėti ne mažesnį kaip 50 procentų finansavimą iš kitų finansavimo šaltinių;

61.7. autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis) ir atlygiui už suteiktas paslaugas (pagal atlygintinų paslaugų sutartis), kai autorinius atlyginimus gaunantys asmenys ir paslaugų teikėjai nėra pareiškėjo darbuotojai;

61.8. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, nuomos ir (ar) eksploatavimo išlaidos (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų šalinimo, kitos patalpų išlaikymo ir priežiūros išlaidos);

61.9. ryšio paslaugų išlaidos (telefono, fakso, interneto, pašto išlaidos);

61.10. transporto išlaidos (degalai, eksploatacija, draudimas, transporto nuoma, transporto bilietai, mokamų transporto stovėjimo vietų bilietai projekto vykdytojams);

61.11. savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos, kompensuojamos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

61.12. komandiruočių (įskaitant tarptautines) išlaidos (kelionės į renginio, projekto veiklų vykdymo vietą ir grįžimo atgal bilietams (išskyrus taksi), dirbančių projekte asmenų dienpinigiams bei apgyvendinimo išlaidoms komandiruočių metu), tarptautinio renginio dalyvio mokestis. Dalyvavimo užsienyje vykstančiuose renginiuose išlaidos gali būti finansuojamos tik tuo atveju, jei pareiškėjas ne mažiau kaip 30 procentų visų dalyvavimo renginyje išlaidų apmoka iš kitų finansavimo šaltinių;

61.13. išlaidos projekto sklaidos ir viešinimo priemonėms bei paslaugoms įsigyti;

61.14. išlaidos įmokoms už banko, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas piniginių lėšų pervedimo paslaugas;

61.15. išlaidos patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, paprastojo remonto darbams. Paprastojo remonto darbams pareiškėjas privalo turėti ne mažesnį kaip 20 procentų finansavimą iš kitų finansavimo šaltinių. Jeigu pareiškėjas planuoja šias išlaidas, suremontuotos patalpos pareiškėjo veiklai turi būti naudojamos ne mažiau kaip 3 metus projektui pasibaigus. Priešingu atveju, pareiškėjas turi grąžinti lėšas, panaudotas patalpų remonto darbams, arba jų dalį, kuri apskaičiuojama proporcingai įvertinus įsipareigojimų nevykdymo laikotarpį. Dokumentai, įrodantys pareiškėjo teisę naudoti suremontuotas patalpas ne trumpiau kaip 3 metus projektui pasibaigus, turi būti pateikti kartu su paraiška. Priešingu atveju nurodytos išlaidos nefinansuojamos;

61.16. išlaidos maitinimui (jeigu planuojamų veiklų, renginių trukmė ilgesnė kaip 4 val.), apgyvendinimui (jeigu planuojamų veiklų, renginių trukmė ilgesnė kaip 1 diena);

61.17. išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui remontuoti;

61.18. išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui (patalpoms, technikai) nuomoti;

61.19. išlaidos dalyvavimo tarptautinėse organizacijose nario mokesčiui apmokėti.

62. Maitinimo, nakvynės, kelionės į projekto vykdymo vietą ir grįžimo atgal išlaidos, užsienyje vykdomų veiklų limitai negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“, Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“, nustatytų piniginių dydžių.

63. Prašomos lėšos vieno asmens darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą) paraiškos pateikimo metu ir visą projekto vykdymo terminą negali viršyti paraiškos pateikimo metu patvirtinto vieno vidutinio darbo užmokesčio šalies ūkyje (https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-statistika/pagrindiniai-socialiniai-rodikliai).

64. Tikslinės valstybės biudžeto lėšos negali būti naudojamos:

64.1. pareiškėjo įsiskolinimams padengti;

64.2. baudoms, finansinėms nuobaudoms ir teisminėms byloms nagrinėti, delspinigiams;

64.3. pastatų statybai, rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui, techninei priežiūrai;

64.4. išperkamajai nuomai;

64.5. patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui, nuomai projekto veiklai vykdyti;

64.6. maistpinigiams, tiesiogiai mokamiems asmenims, išskyrus pagrįstus atvejus, kai organizuoti centralizuotą maitinimą nėra galimybės;

64.7. užsienio svečių dalyvavimo (kelionės, maitinimo, apgyvendinimo ir kt.) projekto veiklose išlaidos, išskyrus atvejus, kai projekto veikloms vykdyti kviečiami specialistai, ekspertai, lektoriai iš užsienio;

64.8. naudotoms priemonėms, įrangai, prekėms įsigyti;

64.9. reprezentacinėms išlaidoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“;

64.10. veikloms, vykdomoms už nurodytų projekto teritorijos ribų;

64.11. transporto priemonių įsigijimo išlaidos.

65. Norėdamas patikslinti sąmatą ir (ar) veiklų planą ir (ar) laukiamus rezultatus, pareiškėjas Departamentui pateikia pagrįstą prašymą, kartu pateikdamas lyginamuosius tikslinamus dokumentus. Pareiškėjas gali teikti prašymą tikslinti tik dar nepatirtas išlaidas, išskyrus tinkamų išlaidų sumažėjimo atvejus. Apie leidimą tikslinti sąmatą ir (ar) veiklų planą ir (ar) laukiamus rezultatus, Departamentas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, informuoja pareiškėją raštu per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Pareiškėjas per 5 darbo dienas nuo Departamento informacijos dėl sąmatos ir (ar) veiklų plano ir (ar) laukiamų rezultatų tikslinimo išsiuntimo dienos privalo atitinkamai patikslinti minėtus dokumentus ir pateikti Departamentui. Prašymai tikslinti sąmatą ir (ar) veiklų planą ir (ar) laukiamus rezultatus gali būti teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 15 d.

66. Pareiškėjas be Departamento leidimo gali tikslinti sąmatą tuo atveju, jeigu nėra įtraukiama nauja išlaidų rūšis ir išlaidų dydžio pakeitimai neviršija 10 procentų tikslinamos bendros išlaidų rūšies eilutės dydžio arba išlaidų dydis mažėja.

67. Pareiškėjas privalo raštu informuoti apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, Departamentas sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projektui. Pareiškėjui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus, atnaujinamas sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas.

68. Pareiškėjas privalo:

68.1. projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos arba ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d.;

68.2. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus metams – iki 2020 m. sausio 5 d. Departamentui pateikti atitinkamai ketvirtines ir metines projekto veiklos ir finansines ataskaitas pagal Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintas ir pateiktas formas. Prie projekto veiklos ataskaitos gali būti pridedama turima su projekto įgyvendinimu susijusi rašytinė ir (ar) vaizdinė medžiaga;

68.3. Departamentui nustačius, kad pareiškėjas skirtas valstybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, jas grąžinti į Sutartyje nurodytą banko, kredito ar kitos mokėjimo įstaigos sąskaitą Nuostatų 73 punkte nustatyta tvarka.

69. Departamentas konsultuoja pareiškėjus projektų administravimo klausimais.

70. Departamentas tikrina finansuojamų projektų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje pareiškėjui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo bei veiklos vykdymo kontrolę.

71. Departamentui nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, apie tai raštu informuoja pareiškėją ir Departamentas sustabdo Sutarties vykdymą. Pareiškėjas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja Departamentą apie tolimesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. Jei pareiškėjas per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja Departamento apie pasirengimą tinkamai vykdyti Taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, Departamentas privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pareiškėją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

72. Departamentas nutraukia Sutartį su pareiškėju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti, kai:

72.1. Departamentas nustato, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

72.2. Departamentas nustato esminių Taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

72.3. vadovaujantis Nuostatų 71 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

72.4. paaiškėja, kad deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba sudarius nurodytą Sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Departamentui priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos iš pareiškėjo.

73. Departamentui nustačius, kad pareiškėjas skirtas valstybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, pareiškėjas privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti Departamentui per jo nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą iš visų Departamento programų trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Departamentui iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

74. Pareiškėjas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir jo rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Departamentas. Departamentas tikrina, kaip pareiškėjas laikosi šiame punkte nustatyto įsipareigojimo.

75. Pareiškėjui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu konkursui, laikomi oficialiais.

76. Teikdamas paraišką, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

77. Už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako pareiškėjas. Dokumentus, susijusius su projektu bei jo įgyvendinimu (paraiška, buhalterinės apskaitos dokumentai ir kt.), pareiškėjas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat Departamento ir (ar) SPPD reikalavimu pateikti konkursui pateiktų dokumentų bei su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) jų patvirtintas kopijas.

78. Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

79. Departamento direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą lėšų panaudojimą ir (arba) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai konkursui, ar kitiems dokumentams (pvz., programos sąmatoms), taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

80. Departamento direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

81. Departamentas ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti kitu būdu.

82. Departamentas savo interneto svetainėje skelbia bendrą konkursui įgyvendinti skirtą lėšų sumą.

83. Departamentas savo interneto svetainėje skelbia apibendrintą informaciją apie konkurso įgyvendinimą.

84. Jei Nuostatuose nėra reglamentuotas su konkursu susijęs klausimas, vadovaujamasi Taisyklėmis.

_________________