LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 2.137, 2.138, 2.1381, 2.143, 2.144, 2.145, 2.146, 2.148, 2.178, 2.181 IR 2.184 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3217

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2.137 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.137 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas gali būti sudaromas ir informacinių technologijų priemonėmis ir duodamas jį įregistruojant Įgaliojimų registre.“

 

2 straipsnis. 2.138 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2.138 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis;“.

2. Papildyti 2.138 straipsnį 3 dalimi:

3. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto įgaliojimo patvirtinti nereikia, jeigu jį informacinių technologijų priemonėmis sudarė fizinis asmuo ir davė jį įregistruodamas Įgaliojimų registre, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.“

 

3 straipsnis. 2.1381 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2.1381 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Notarine tvarka patvirtinti įgaliojimai, šio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje nurodyti notaro patvirtintiems prilyginami įgaliojimai ir šio kodekso 2.139 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai turi būti registruojami viešame Įgaliojimų registre. Įgaliojimų registre šio registro nuostatuose nustatyta tvarka registruojami ir kiti įgaliojimai, sudaromi informacinių technologijų priemonėmis ir duodami juos įregistruojant Įgaliojimų registre.“

2. Pakeisti 2.1381 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Notarine tvarka patvirtinti įgaliojimai, šio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje nurodyti notaro patvirtintiems prilyginami įgaliojimai, šio kodekso 2.139 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai ir prokūros turi būti registruojami viešame Įgaliojimų registre. Įgaliojimų registre šio registro nuostatuose nustatyta tvarka registruojami ir kiti įgaliojimai, sudaromi informacinių technologijų priemonėmis ir duodami juos įregistruojant Įgaliojimų registre.“

 

4 straipsnis. 2.143 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.143 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2.143 straipsnis. Teisė reikalauti pateikti įgaliojimą ir jo kopiją

Trečiasis asmuo, su kuriuo atstovaujamasis sudaro sandorį, turi teisę reikalauti, kad atstovas pateiktų jam duotą įgaliojimą ir jo kopiją, o kai įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir duotas jį įregistruojant Įgaliojimų registre, – įgaliojimą identifikuojančius duomenis.“

 

5 straipsnis. 2.144 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.144 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2.144 straipsnis. Pareiga grąžinti įgaliojimą

Pasibaigus įgaliojimo terminui ar panaikinus jo galiojimą prieš terminą, atstovas privalo grąžinti įgaliojimą atstovaujamajam ar jo teisių perėmėjams, išskyrus atvejus, kai įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir duotas jį įregistruojant Įgaliojimų registre.“

 

6 straipsnis. 2.145 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.145 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Perįgaliojant įgaliojimas duodamas tokiu pačiu būdu ir tokios pačios formos, kaip ir duotas įgaliojimas.

 

7 straipsnis. 2.146 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.146 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Įgaliotojas turi teisę bet kada panaikinti įgaliojimą, o įgaliotinis – įgaliojimo atsisakyti. Perįgaliojimą gali bet kada panaikinti tiek įgaliotojas, tiek ir įgaliotinis. Savo ruožtu ir asmuo, kuriam įgaliojimas duotas perįgaliojant, gali bet kada jo atsisakyti. Kai įgaliojimas įregistruotas Įgaliojimų registre, įgaliotojo ar įgaliotinio prašymas dėl įgaliojimo ar perįgaliojimo pabaigos gali būti pateikiamas informacinių technologijų priemonėmis, įregistruojant įgaliojimo ar perįgaliojimo pabaigą Įgaliojimų registre šio registro nuostatuose nustatyta tvarka.“

 

8 straipsnis. 2.148 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.148 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Įgaliojimui pasibaigus, įgaliotinis ar jo teisių perėmėjai privalo tuojau grąžinti įgaliojimą įgaliotojui ar jo teisių perėmėjams, išskyrus atvejus, kai įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir duotas jį įregistruojant Įgaliojimų registre.“

 

9 straipsnis. 2.178 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.178 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2.178 straipsnis. Prokūros forma

1. Prokūra turi būti rašytinė ir pasirašyta asmens, turinčio teisę išduoti prokūrą.

2. Prokūra gali būti sudaroma ir informacinių technologijų priemonėmis ir duodama ją įregistruojant Įgaliojimų registre.

3. Prokūra turi būti įregistruota Įgaliojimų registre šio registro nuostatuose nustatyta tvarka.“

 

10 straipsnis. 2.181 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.181 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Prokuristo ir trečiųjų asmenų santykiams prokūra įsigalioja nuo jos įregistravimo Įgaliojimų registre šio registro nuostatuose nustatyta tvarka.“

 

11 straipsnis. 2.184 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.184 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2.184 straipsnis. Prokūros pasibaigimas

1. Prokūra pasibaigia, kai:

1) atstovaujamasis ją atšaukia;

2) prokuristas jos atsisako;

3) atstovaujamajam iškelta bankroto byla;

4) likviduojamas ar reorganizuojamas išdavęs prokūrą juridinis asmuo;

5) prokuristas miręs arba pripažintas neveiksniu srityje, kurioje duota prokūra, arba pripažintas ribotai veiksniu srityje, kurioje duota prokūra, arba pripažintas nežinia kur esančiu.

2. Prokūra pasibaigia ją išregistravus iš Įgaliojimų registro, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose numatytus atvejus.“

 

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnio 2 dalį, 9, 10, 11 straipsnius ir šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2022 m. birželio 1 d.

2. Šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalis, 9, 10 straipsniai ir 11 straipsnyje išdėstyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.184 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

3. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. Juridinių asmenų registre įregistruotos prokūros ir jų duomenys perduodami Įgaliojimų registrui ir nuo 2023 m. sausio 1 d. tvarkomi Įgaliojimų registre.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. gegužės 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda